ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 5

28 Ιανουαρίου 1997

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8

 

Καθιέρωση περιοδικού ελέγχου οδικών οχημάτων

 

Τροποποίηση του Π.Δ. 49/1995 (Α΄ 37) "Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμολκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ" σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/23/ΕΚ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261).

β. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261).

γ. Της 566/1.10.96 (Β΄ 910) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Την 566/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

Το παρόν Διάταγμα αποσκοπεί στην τροποποίηση του ΠΔ 49/1995 (Α΄37) σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/23/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 1994 (τεύχος ΕΕ αρ. LL 147 της 14.6.1994 σελ. 6) "που τροποποιεί, ενόψει του καθορισμού ελαχίστων προτύπων για τον έλεγχο των συστημάτων πέδησης των οχημάτων, την οδηγία 77/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

 

Άρθρο 2

 

Προστίθεται νέο άρθρο 5 στο ΠΔ 49/1995 (α37) και τα άρθρα 5,6, και 7 αυτού αναριθμούνται σε 6, 7 και 8 αντίστοιχα:

 

"Aάρθρο 5

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται τα πρότυπα δοκιμών για την αποτελεσματικότητα των οχημάτων που θεωρούνται ιστορικού ενδιαφέροντος"

 

Άρθρο 3

 

Αντικαθίστανται τα αντίστοιχα σημεία του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 49/95 (α37) όπως παρακάτω:

 

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 1997

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ