ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

52

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΆΡΙΘ. 84

Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών επί του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ )

Εις τον Νομάρχην Θεσσαλονίκης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπ' όψει :

Τας διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν.Δ. 532/1970 " περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως" .

Την υπ' αριθ. 11300/Δ/ 5.7.1972 (ΦΕΚ Β΄ 473) απόφασιν του Πρωθυπουργού "περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του παρά τω Υπουργείω Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ των Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέως, ως και των Ανωτάτων και Ανωτέρων Υπαλλήλων του αυτού Υπουργείου".

Την υπ' αριθ. 341/1973 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Ημετέρων Υπουργών, παρά τω Πρωθυπουργώ, Εσωτερικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

Αι επί του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αρμοδιότητες του Υπουργού Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 716/1970 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 3721/1957, περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΟΑΣΘ", πλην του άρθρου 7 αυτού , ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1279 / 1972 "περί τροποποιήσεως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του Ν.Δ.716/1970 κλπ" , μεταβιβάζονται εις τον Νομάρχην Θεσσαλονίκης.

Εις τον Ημέτερον επί της Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 7η Ιουλίου 1973

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

ΚΩΝ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΚΑΣ