ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 30

26 Μαρτίου 1986

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ 83

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 82/ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί συνάψεως της συμφωνίας σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς επιβατικές οδικές γραμμές που εκτελούνται με πούλμαν και λεωφορεία (ASOR)" λήψη μέτρων σε εκτέλεση του Κανονισμού 56/1983 των ίδιων Κοινοτήτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α΄/1983) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", β) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 20862/2.8.1985 (ΦΕΚ 481/Β/2.8.1985) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας", γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΟΝΣ 14233/85 (ΦΕΚ 453/Β/12.8.85) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.      Την 897/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Aάρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό:

α) Τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 82/505/ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 12ης Ιουλίου 1982, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L - 230, της 5 Αυγούστου 1982, σελίδα 38) και με την οποία κυρώθηκε η διεθνής συμφωνία ASOR, καθώς και,

β) Τη λήψη μέτρων σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 56/1983, της 16ΗΣ Δεκεμβρίου 1982 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας περί των εκτάκτων διεθνών επιβατικών οδικών γραμμών που εκτελούνται με πούλμαν ή λεωφορεία ASOR" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L - 230, της 13 Ιανουαρίου 1983, σελίδα 1).

 

Άρθρο 2

 

1. Οι έκτακτες διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συμφωνίας ASOR διενεργούνται με την εποπτεία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή της Συμφωνίας και ειδικότερα για την :

 

α) Έκδοση και ανανέωση του έγγραφου ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας

β) Έκδοση της άδειας μεταφοράς για τα έκτακτα δρομολόγια, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. γ΄ της αυτής Συμφωνίας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της ίδιας Συμφωνίας.

γ) Δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με άλλα συμβαλλόμενα κράτη για την κατάργηση του καταλόγου των επιβατών, που προβλέπεται στο σημείο 6 του φύλλου κυκλοφορίας.

δ) Παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων της Συμφωνίας από τους μεταφορείς και την ενημέρωση των άλλων κρατών-μελών για τις παραβάσεις που έχουν γίνει στο ελληνικό έδαφος από μεταφορείς που έχουν έδρα σ'αυτά.

2. Οι αιτήσεις ισχύος του βιβλίου φύλλων κυκλοφορίας του άρθρου 7 της Συμφωνίας, ορίζεται σε ένα χρόνο Τα αντίγραφα των φύλλων κυκλοφορίας, φυλάσσονται από τις επιχειρήσεις για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, ώστε να βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών, ενώ τα πρωτότυπα μετά το τέλος κάθε ταξιδιού και μέσα σε προθεσμία 10 δέκα ημερών, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που τα χορήγησε για έλεγχο και στη συνέχεια στέλνονται στην υπηρεσία στατιστικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μετά τη λήξη της ετήσιας ισχύος του βιβλίου φύλλων κυκλοφορίας ή την εξάντληση του, χορηγείται νέο με την επίδειξη του παλαιού και των αντιγράφων φύλλων κυκλοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν.

 

Άρθρο 3

 

Ο έλεγχος εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων της Συμφωνίας ASOR, ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΟΤ και τις τελωνειακές και αστυνομικές αρχές σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στα παρακάτω άρθρα.

 

Άρθρο 4

 

1. Πριν από τη διενέργεια έκτακτης διεθνούς οδικής μεταφοράς με χώρες που έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία ASOR, η επιχείρηση μεταφοράς προσκομίζει στην πλησιέστερη προς την έδρα της υπηρεσίας του ΕΟΤ ή στην τουριστική αστυνομία συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου φύλλων κυκλοφορίας για θεώρηση.

2. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συνόρων, δεν επιτρέπουν τη διέλευση τουριστικών λεωφορείων, αν δεν ελέγξουν και δεν διαπιστώσουν ότι:

α) Υπάρχει συμπληρωμένο και θεωρημένο φύλλο κυκλοφορίας.

β) Τα πρόσωπα που μεταφέρονται ταυτίζονται μ'αυτά που αναγράφονται στο φύλλο του βιβλίου δρομολογίων.

 

3. Κατά την επιστροφή τουριστικού λεωφορείου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε ταξίδι κλειστών θυρών, η διαδρομή μετάβασης με επιβάτες και διαδρομή επιστροφής χωρίς επιβάτες, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συνόρων διενεργούν έλεγχο για να διαπιστώσουν:

α) Στην πρώτη περίπτωση, αν οι επιβάτες που μεταφέρονται κατά τη διαδρομή επιστροφής ταυτίζονται με αυτούς που μεταφέρθηκαν στη διαδρομή μετάβασης, σύμφωνα με τα φύλλα του βιβλίου δρομολογίων.

β) Στη δεύτερη περίπτωση, αν το λεωφορείο επιστρέφει πραγματικά χωρίς επιβάτες.

4. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί, ότι οι επιβάτες που μεταφέρονται κατά τη διαδρομή επιστροφής δεν ταυτίζονται με αυτούς που μετεφέρθησαν κατά τη διαδρομή μετάβασης, ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ή της τουριστικής αστυνομίας, καθώς και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά της επιχείρησης μεταφοράς.

5. Εφόσον στην περίπτωση της παρ. 3, περιπτ. β΄ του άρθρου αυτού διαπιστωθεί, ότι το λεωφορείο επιστρέφει με επιβάτες, ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του ΕΟΤ. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά των παραβατών.

6. Στην περίπτωση που η διαδρομή μετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες, για την παραλαβή επιβατών από άλλη χώρα-μέλος, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συνόρων ελέγχουν την ύπαρξη σχετικών εγγράφων που να αποδεικνύουν, ότι η μεταφορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της Συμφωνίας.

7. Ο ίδιος έλεγχος, που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου τούτου για τα ελληνικά λεωφορεία, διενεργείται και κατά την είσοδο και έξοδο των λεωφορείων, η άδεια κυκλοφορίας των οποίων έχει εκδοθεί από άλλα συμβεβλημένα κράτη.

 

Άρθρο 5

 

1. Στους έλληνες μεταφορείς ή στους μεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού 56/83, της συμφωνίας ASOR, καθώς και τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, επιβάλλονται με απόφαση του νομάρχη της έδρας του τελωνείου εισόδου ή εξόδου που κάνει το σχετικό έλεγχο οι κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις:

α) Από 25.000-50.000 δρχ. Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του δημοσίου.

β) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, αν πρόκειται για έλληνα μεταφορέα, από 1 έως 12 μήνες και απαγόρευση εισόδου λεωφορείων του στην Ελλάδα από 1 έως 12 μήνες αν πρόκειται για αλλοδαπό

 

Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται και στους μεταφορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε κράτος που έχει συμβληθεί στη συμφωνία ASOR και το οποίο δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.)

 

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις, επιβάλλονται διαζευκτικά ή αθροιστικά ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τον τρόπο είσπραξής της.

3. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις διπλασιάζονται.

 

Στον υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1986

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

 

 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ