ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ΜAΡΤΙΟΥ 1986

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 63

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις: α) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου", όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", β) Της κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΟΣΝ/14233/2.8.1985 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 493/β/12.8.1985), γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ΔΚ 20862/2.8.85 (ΦΕΚ 481/Β/2.8.85) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας"

2.      Την 820/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός του διατάγματος

 

1. Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις:

 

α) Της πρώτης Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας της 23ης Ιουλίου 1962 "περί θεσπίσεως ορισμένων κανόνων για τις διεθνείς μεταφορές (οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων), που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 001, σελ.28), όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες:

 

αα) 72/426/ΕΟΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1972, περί τροποποιήσεως της πρώτης οδηγίας της 23ης Ιουλίου 1962 "περί θεσπίσεως κ.τ.λ.", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 214).

 

ββ) 74/149/ΕΟΚ της 4ης Μαρτίου 1974, περί τροποποιήσεως της πρώτης οδηγίας "περί θεσπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων κ.τ.λ.", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 229).

 

γγ) 77/158/ΕΟΚ της 14ης Φεβρουαρίου 1977, περί τροποποιήσεως της πρώτης οδηγίας "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων κ.τ.λ.", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 21).

 

δδ) 78/175/ΕΟΚ της 20ης Φεβρουαρίου 1978, περί τροποποιήσεως της πρώτης οδηγίας "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών.", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 62).


εε) 80/49/ΕΟΚ της 20ης Δεκεμβρίου 1979, περί τροποποιήσεως της πρώτης οδηγίας "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων κ.τ.λ.", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 122) και

 

στστ) 82/50/ΕΟΚ, της 19ης Ιανουαρίου 1982, περί τροποποιήσεως της πρώτης οδηγίας της 23ης Ιουλίου 1962 "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες κ.τ.λ.", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος L27 της 4 Φεβρουαρίου 1982 σελίδα 22).

 

β) Της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ, της 13ης Μαίου 1965, "περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών μελών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 Κατηγορία 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 35), όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες:

 

αα) 73/169/ΕΟΚ, της 25ης Ιουνίου 1973, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ της 13ης Μαίου 1965 "περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες κτλ" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 219) και

 

ββ) 83/572/ΕΟΚ, της 26ης Οκτωβρίου 1983, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ της 13ης Μαίου 1965 "περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών μελών ", καθώς και της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 "περί θεσπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων κτλ" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L332 της 28 Νοεμβρίου 1983, σελίδα 33).

 

γ) Της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ, της 15ης Φεβρουαρίου 1975 περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες οδικές /σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 245) όπως τροποποιήθηκε:

 

αα) 79/5/ΕΟΚ, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ, "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες κτλ" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 94) και

 

ββ) 82/3/ΕΟΚ, της 21ης Δεκεμβρίου 1981, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ, "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες κτλ" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L 5, της 9ης Ιανουαρίου 1982, σελίδα 12) και

 

γγ) ) 82/603/ΕΟΚ, της 28ης Ιουλίου 1982, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ, "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες κτλ" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L 247, της 23ης Αυγούστου 1982, σελίδα 6

 

2.Επίσης το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3164/1976 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1976 "περί κοινοτικής ποσοστώσεως για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές που εκτελούνται μεταξύ Κρατών μελών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 6) όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς (ΕΟΚ), αριθ:

αα) 3024/1977, του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1977, περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3164/1976 "περί κοινοτικής ποσοστώσεως για τις οδικές" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 52),

 

ββ) 2964/1979, του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1979, περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3164/1976 "περί κοινοτικής ποσοστώσεως για τις οδικές εμπορευματικές κτλ" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07 Πολιτική μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 114),

 

γγ) 305/1981, του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 1981, περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3164/1976 "περί κοινοτικής ποσοστώσεως για τις οδικές" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L 34, της 6ης Φεβρουαρίου 1981, σελίδα 1),

 

δδ) 3515/1982, του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 1981, περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3164/1976 "περί κοινοτικής ποσοστώσεως για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των Κρατών μελών, καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2964/1979" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τόμος L 369, της 29ης Δεκεμβρίου 1982, σελίδα 2).

 

Άρθρο 2

Μεταφορές που ελευθερώνονται από κάθε καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών

 

1. Ελευθερώνονται από κάθε καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών, για το τμήμα της διαδρομής που διανύεται μέσα στην ελληνική επικράτεια, οι παρακάτω διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον εκτελούνται από ή προς την ελληνική επικράτεια ή μέσω αυτής (transit) με οχήματα που έχουν απογραφεί στα κράτη αυτά:

α) Έκτακτες μεταφορές εμπορευμάτων από και προς αεροδρόμια σε περίπτωση εκτροπής των αεροπορικών γραμμών από τα δρομολόγια τους

β) Μεταφορές αποσκευών με ρυμουλκούμενα συνδεόμενα με τα οχήματα, που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών και μεταφορές αποσκευών με κάθε είδους οχήματα προς και από τα αεροδρόμια.

γ) Μεταφορές ταχυδρομείου.

δ) Μεταφορές οχημάτων, που έχουν υποστεί βλάβες ή που πρόκειται να επισκευασθούν.

ε) Μεταφορές απορριμμάτων και ακαθαρσιών

στ) Μεταφορές πτωμάτων ζώων και ιχθυδίων

η) Μεταφορές νεκρών

θ) Μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα, που το επιτρεπόμενο μέγιστο ολικό μικτό βάρος τους, μαζί με το βάρος του ρυμουλκούμενου, δεν υπερβαίνει τους έξι (6) τόνους ή το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο τους, μαζί με το ωφέλιμο φορτίο του ρυμουλκούμενου, δεν υπερβαίνει τους τρεις και μισό (3,5) τόνους.

 

ι) Μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 17 της απόφασης των Υφυπουργών Συγκοινωνιών Φ.205/68/1/4-1-1983 (ΦΕΚ 220/Β/27-4-1983) "όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών".

 

ια) Μεταφορές και αναγκαίων ειδών ιατρικής περίθαλψης, για επείγουσα παροχή βοήθειας και κυρίως σε περιπτώσεις καταστροφών από φυσικά αίτια (θεομηνιών).

 

ιβ) Μεταφορές πολύτιμων εμπορευμάτων (όπως πολύτιμα μέταλλα), που εκτελούνται με ειδικά οχήματα, τα οποία συνοδεύονται από την αστυνομία ή από άλλες δυνάμεις ασφαλείας.

ιγ) Μεταφορές ανταλλακτικών πλοίων και αεροπλάνων.

ιδ) Διαδρομή ενός οχήματος μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς φορτίο, που προορίζεται ν'αντικαταστήσει ένα όχημα, που βγήκε εκτός λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο, στο οποίο έχει απογραφεί καθώς και η συνέχιση της μεταφοράς από το υποκατάστατο όχημα με την άδεια, που είχε εκδοθεί για το εκτός λειτουργίας όχημα.

ιε) Μεταφορές αντικειμένων και έργων τέχνης, που πρόκειται να εκτεθούν ή πουληθούν.

ιστ) Έκτακτες μεταφορές αντικειμένων και υλικού, που προορίζονται αποκλειστικά για διαφήμιση ή πληροφόρηση.

 

ιζ) Μεταφορές υλικού, εξαρτημάτων και ζώων από ή προς χώρους θεατρικών, μουσικών, αθλητικών, κινηματογραφικών παραστάσεων ή παραστάσεων τσίρκου, εμποροπανηγύρεων ή γιορτών καθώς και ραδιοφωνικών ηχογραφήσεων και κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών λήψεων.

 

2. Επιτρέπεται, χωρίς άδειες διελεύσεων, η διενέργεια των μεταφορών της προηγούμενης παραγράφου με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως από την Ελλάδα προς άλλα Κράτη μέλη της ΕΟΚ (Βέλγιο, Δανία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω χώρες , Ηνωμένο Βασίλειο) και αντίστροφα ή μέσα στα άλλα Κράτη μέλη της ΕΟΚ.

 

Άρθρο 3

Μεταφορές που ελευθερώνονται από κάθε καθεστώς ποσοστώσεων και υπάγονται μόνο σε καθεστώς αδειών

 

1. Ελευθερώνονται από κάθε καθεστώς ποσοστώσεων για το τμήμα της διαδρομής που διανύεται μέσα στην ελληνική επικράτεια, οι παρακάτω διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων μεταξύ των Κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με οχήματα, που έχουν απογραφεί στα κράτη αυτά. Οι μεταφορές αυτές υπάγονται σε καθεστώς αδειών, χωρίς όμως ποσοτικούς περιορισμούς. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων προς έκδοση των αδειών αυτών λαμβάνονται εντός 5ημέρου από της υποβολής της αίτησης:

α) Μεταφορές προϊόντων, που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροπλάνων.

β) Μεταφορές ζώντων ζώων με ειδικά οχήματα, που έχουν κατασκευασθεί ή μόνιμα διαρρυθμιστεί ειδικά, για τη μεταφορά ζώντων ζώων και έχουν εγκριθεί να κυκλοφορούν σαν οχήματα αυτού του είδους, από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2. Επίσης απαλλάσσονται από το καθεστώς ποσοστώσεων οι μετακομίσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικό προσωπικό και υλικό για το σκοπό αυτό και είναι κάτοχοι άδειας σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος εφόσον εκτελούνται από ή προς την ελληνική επικράτεια ή μέσω αυτής (transit) με οχήματα που έχουν απογραφεί στα κράτη μέλη. Η άδεια χορηγείται στις αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από αίτηση τους, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η άδεια αυτή

α) Είναι:

αα) πολυμερής,

ββ) προσωπική και αμεταβίβαστη

γγ) σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI του παρόντος.

β) Επιτρέπει την πραγματοποίηση οδικών μετακινήσεων μεταξύ των κρατών μελών και

γ) Ισχύει για ένα μόνο φορτηγό όχημα ή για συρμό οχημάτων,

Οι λεπτομέρειες χορήγησης και η διάρκεια ισχύος της παραπάνω άδειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 4

Απελευθέρωση συνδυασμένων μεταφορών.

1. Οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές οδού/σιδηροδρόμου μεταξύ Ελλάδας και άλλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ελευθερώνονται από κάθε καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών.

2. Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου νοούνται :

α) "Συνδυασμένες σιδηροδρομικές /οδικές μεταφορές "οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών στις οποίες το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το ημιρυμουλκούμενο (με ή χωρίς τον ελκυστήρα), το κινητό αμάξωμα και το κοντείνερ μήκους 20 ποδών και άνω μεταφέρονται δια σιδηροδρόμου από τον πλησιέστερο προς το σημείο φόρτωσης των εμπορευμάτων κατάλληλο σιδηροδρομικό σταθμό φόρτωσης έως τον πλησιέστερο προς το σημείο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων κατάλληλο σιδηροδρομικό σταθμό εκφόρτωσης.

β) "Κινητό αμάξωμα", το μέρος του οδικού οχήματος που προορίζεται να φέρει το φορτίο και το οποίο δύναται να αποσπάται και να επανασυνδέεται στο όχημα .

3. Για κάθε μεταφορά του άρθρου αυτού, συντάσσεται ένα έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο αναγράφονται :

α) το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα,

β) η φύση και το βάρος των εμπορευμάτων ,

γ) ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων,

δ) ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων,

ε) το δρομολόγιο, που θα ακολουθηθεί ή η απόσταση που θα διανυθεί, αν τα στοιχεία αυτά δικαιολογούν διαφορετικό κόμιστρο απ'αυτό που ισχύει,

στ) τα σημεία διέλευσης των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο.

4. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο έγγραφο συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα και αριθμείται. Το ένα αντίγραφο συνοδεύει τα εμπορεύματα. Το άλλο φυλάσσεται από το μεταφορέα για δύο (2) χρόνια και ταξινομείται με αριθμητική σειρά. Σ'αυτό το αντίγραφο αναφέρονται τα πλήρη και τελικά έξοδα μεταφοράς, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν γίνει, κάθε άλλη επιβάρυνση ή έκπτωση και όλοι οι παράγοντες, που επηρεάζουν τα κόμιστρα και τους όρους μεταφοράς.

5. Υπεύθυνος για την κανονική σύνταξη των εγγράφων μεταφοράς είναι ο μεταφορέας.

6. Τα τέλη κυκλοφορίας που εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα (φορτηγά, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα) τα οποία εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές, μειώνονται κατ'αναλογία των διαδρομών, που τα οχήματα αυτά διανύουν σιδηροδρομικώς μέσα στα όρια και σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις, που θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 5

Κοινοτικές άδειες

1. Επιτρέπεται η διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών προς ή από μέσα από την Ελλάδα, με τη χρησιμοποίηση κοινοτικών αδειών κανονικής και βραχείας ισχύος, που εκδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικής ποσόστωσης.

2. Οι κοινοτικές άδειες παρέχουν στις ελληνικές επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών επαγγελματικών (δημοσίων) μεταφορών εμπορευμάτων ή για την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων χωρίς φορτίο:

α) Από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της ΕΟΚ (Βέλγιο, Δανία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία , Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο) και αντίστροφα.

β) Μέσα από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ (transit).

γ) Από οποιοδήποτε Κράτος μέλος της ΕΟΚ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα.

3. Οι κοινοτικές άδειες κανονικής διάρκειας είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα του παραρτήματος I του παρόντος και ισχύουν μόνο για ένα (1) χρόνο.

4. Οι κοινοτικές άδειες βραχείας ισχύος είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI του παρόντος και ισχύουν μόνο για ένα μήνα.

5. Για όλες τις κοινοτικές άδειες ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

α) Δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των κρατών μελών της ΕΟΚ (μεταφορών, στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο κράτος μέλος).

β) Είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μεταφορέα) και είναι αμεταβίβαστες.

γ) Ισχύουν (κάθε μία) για ένα (1) μόνο φορτηγό όχημα ή για συρμό οχημάτων (ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο).

Άρθρο 6

Χορήγηση αδειών ΕΟΚ

1. Οι άδειες ΕΟΚ χορηγούνται, με ειδική για το σκοπό αυτό απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερες εγγυήσεις για την πληρέστερη αξιοποίηση τους.

2. Μπορεί, προσωρινά ή και οριστικά, να μη χορηγούνται άδειες ΕΟΚ σε επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών, που σε προηγούμενο χρόνο, δεν τις αξιοποίησαν πλήρως ή περιορίστηκαν στη χρησιμοποίησή τους για τη διενέργεια διμερών μόνο μεταφορών, που δεν τις παρέλαβαν έγκαιρα και που τις επέστρεψαν, πριν τελειώσει ο χρόνος, αδικαιολόγητα.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις κατόχων αδειών ΕΟΚ

Οι επιχειρήσεις μεταφορών, στις οποίες χορηγούνται κοινοτικές άδειες, υποχρεούνται:

α) Να τηρούν:

αα) πιστά τις διατάξεις των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του διατάγματος αυτού και

ββ) βιβλίο φύλλων έκθεσης (υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος εφόσον γίνεται χρήση κοινοτικής άδειας κανονικής ισχύος και στο παράρτημα V επίσης του παρόντος εφόσον γίνεται χρήση κοινοτικής άδειας βραχείας ισχύος). Το βιβλίο αυτό έχει πενήντα (50) και δέκα (10) συνολικά φύλλα αντίστοιχα. Ο τρόπος χρησιμοποίησης κανονικής συμπλήρωσης των φύλλων αυτών περιγράφεται στα παραρτήματα ΙΙ και V του παρόντος.

β) Να μεριμνούν, για να βρίσκεται η κοινοτική άδεια στο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ταξίδι, μαζί με το βιβλίο δρομολογίων, ώστε να επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση του, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

γ) Να υποβάλλουν, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διεθνών μεταφορών), τα φύλλα εκθέσεων του βιβλίου, κανονικά και πλήρως συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία των μεταφορών που εκτελέστηκαν, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από το τέλος κάθε μήνα ("επί αποδείξει", αν στέλνονται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 8

Ενημέρωση Επιτροπής

Πίνακας του υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος αποστέλλεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος κάθε τριμήνου χρησιμοποίησης της κοινοτικής άδειας.

Άρθρο 9

Έλεγχοι- Κυρώσεις

1. Για παραβάσεις του παρόντος κατά τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, διαπιστούμενες από ελέγχους τελωνειακών ή αστυνομικών οργάνων και υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1010/1980 (ΦΕΚ 30/Α/1980) "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών".

2.Ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη άλλων κυρώσεων, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αφαιρούνται οι άδειες ΕΟΚ, εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του παρόντος κατά τη διενέργεια μεταφορών με τις άδειες αυτές ή κακή ή πλημμελής χρησιμοποίηση τους.

Άρθρο 10

Διατάξεις που καταργούνται

Καταργούνται τα άρθρα 1,2,3,4,5,6 και 7 της απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών Φ.205/68/1/4-1-1983 (ΦΕΚ 220/Β/27-4-83) "όροι και προϋπόθεσης για τη διενέργεια διεθνών εμπορευματικών μεταφορών" .

Άρθρο 11

Παραρτήματα

Προσαρτώνται στο διάταγμα αυτό, ως αναπόσπαστα μέρη αυτού, τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, και VI, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5, στην περίπτωση ά (υποπερίπτωση ββ΄) του άρθρου 6 και στο άρθρο 8 και έχουν ως εξής:

Άρθρο 12

Ισχύς

Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 1986

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ