ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Μαρτίου 1986

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ 59

Λήψη μέτρων σε εκτέλεση των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 117/66, 1016/68, 516/72, 1172/72, 2442/72, 3022/77, 1301/78 και 2778/78, που αφορούν στις διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν μεταξύ Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", β) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΟΣΝ/14233/2.8.1985 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 493/Β/12.8.1985), γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ΔΚ 20862/2.8.85 (ΦΕΚ 481/Β/2.8.85) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας"

2.      Την 900/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη λήψη μέτρων σε εκτέλεση των παρακάτω Κανονισμών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

α) Του Kανονισμού 117/66 ΕΟΚ, της 28ης Ιουλίου 1966, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν", που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 71).

β) Του Kκανονισμού 1016/68 ΕΟΚ, της 9ης Ιουλίου 1968, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί καθορισμού υποδειγμάτων των εγγράφων ελέγχου, που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 117/66 του Συμβουλίου" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 78).

γ) Του Kανονισμού 516/72 ΕΟΚ, της 28ης Φεβρουαρίου 1972, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις γραμμές τύπου σαίτας με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 172).

δ) Του Kανονισμού 517/72 ΕΟΚ, της 28ης Φεβρουαρίου 1972, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις τακτικές και ειδικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 178).

ε) Του Kανονισμού 1172/72/ΕΟΚ, της 26ης Μαίου 1972, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί συντάξεως των εγγράφων, που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 517/72 του Συμβουλίου και στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 516/72 του Συμβουλίου" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 184).

στ) Του Kανονισμού 2442/72 ΕΟΚ, της 21ης Νοεμβρίου 1972, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί αναστολής για τα νέα Κράτη μέλη, της εφαρμογής του Κανονισμού 516/72/ΕΟΚ, "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις γραμμές τύπου σαίτας με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" και του Κανονισμού 517/72 "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις τακτικές και τις ειδικές τακτικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 213).

ζ) Του Kανονισμού 3022/77/ΕΟΚ, της 20ης Δεκεμβρίου 1977, "περί τροποποιήσεως του Κανονισμού 517/72 ΕΟΚ" "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις τακτικές και ειδικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 51).

η) Του Κανονισμού 1301/78/ΕΟΚ, της 12ης Ιουνίου 1978 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί τροποποιήσεως του Κανονισμού 517/72 ΕΟΚ" "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις τακτικές και τις ειδικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 63).

θ) Του Kανονισμού 2778/78 ΕΟΚ, της 23ης Νοεμβρίου 1978, "περί τροποποιήσεως του Κανονισμού 516/72/ΕΟΚ "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις γραμμές τύπου "σαίτας" με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των Κρατών μελών" που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31.12.1980 τεύχος 07 Πολιτική Μεταφορών, τόμος 002, σελίδα 89).

 

Άρθρο 2

Αρμόδια αρχή

 

1. Οι διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές που προβλέπονται στους Κανονισμούς ΕΟΚ που αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργούνται με την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το οποίο είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εκτέλεση των Κανονισμών ΕΟΚ και ειδικότερα:

α) Για την έκδοση και ανανέωση των αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 του Κανονισμού 517/72.

β) Για την έκδοση των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 516/72.

γ) Για την έκδοση των βεβαιώσεων για τη μεταφορά εργαζομένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού 117/66.

δ) Για την έκδοση των βιβλιαρίων φύλλων πορείας που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Κανονισμού 117/66

ε) Για την χορήγηση κάθε άλλου συναφούς εγγράφου που προβλέπεται από τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ.

2. Οι προβλεπόμενες στους ανωτέρω Κανονισμούς ΕΟΚ αιτήσεις για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων υποβάλλονται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών απ'ευθείας, εκτός των περιπτώσεων της περίπτ.δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που υποβάλλονται μέσω και με γνώμη του ΕΟΤ.

3. Η διάρκεια ισχύος των αδειών που προβλέπονται στην παρ. 1 περίπτ.β΄ του άρθρου αυτού ορίζεται κατά περίπτωση στις αποφάσεις που τις χορηγούν, με κριτήριο την εξυπηρέτηση των επιβατικών αναγκών, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αντίγραφα των αδειών αυτών κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Στατιστικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Τα βιβλιάριο φύλλων πορείας της παρ. 1 περίπτ. δ΄του άρθρου αυτού έχουν διετή ισχύ. Τα αντίγραφα αυτών φυλάσσονται από τις επιχειρήσεις που διενεργούν έκτακτες διεθνείς οδικές μεταφορές για 5 τουλάχιστον χρόνια ώστε να ευρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ τα πρωτότυπα μετά το τέλος κάθε ταξιδιού και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που τα χορήγησε για έλεγχο και στη συνέχεια στέλνονται στην Υπηρεσία Στατιστικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μετά τη λήψη της ισχύος των βιβλιαρίων φύλλων πορείας ή την εξάντλησή τους χορηγούνται νέα με την επίδειξη των παλαιών και των αντιγράφων φύλλων πορείας που χρησιμοποιήθηκαν.

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις

1. Οι διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 711/1977 "περί ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων" των ειδικών διατάξεων των διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών που εκάστοτε ισχύουν και των Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

 

Άρθρο 4

Έλεγχος

Ο έλεγχος της εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΟΤ και τις τελωνειακές και αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στα κατωτέρω άρθρα.

 

Άρθρο 5

Έλεγχος Εκτάκτων Διεθνών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών

1. Πριν από τη διενέργεια έκτακτης διεθνούς οδικής μεταφοράς η επιχείρηση μεταφοράς προσκομίζει στην πλησιέστερη προς την έδρα της υπηρεσίας του ΕΟΤ ή στην Τουριστική Αστυνομία συμπληρωμένο φύλλο του βιβλίου δρομολογίων.

2. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συνόρων δεν επιτρέπουν τη διέλευση των τουριστικών λεωφορείων, αν δεν ελέγξουν και διαπιστώσουν :

α) ότι υπάρχει φύλλο βιβλίου δρομολογίων.

β) ότι τα πρόσωπα που μεταφέρονται ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο φύλλο του βιβλίου δρομολογίων.

3. Κατά την επιστροφή τουριστικού λεωφορείου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε ταξίδι, κλειστών θυρών η διαδρομή μετάβασης με επιβάτες και διαδρομή επιστροφής χωρίς επιβάτες, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συνόρων διενεργούν έλεγχο για να διαπιστώσουν:

α) στην πρώτη περίπτωση, αν οι επιβάτες που μεταφέρονται κατά τη διαδρομή επιστροφής ταυτίζονται με αυτούς που μεταφέρθηκαν στη διαδρομή μετάβασης, σύμφωνα με το φύλλο του βιβλίου δρομολογίων.

β) στη δεύτερη περίπτωση, αν το λεωφορείο επιστρέφει πραγματικά χωρίς επιβάτες.

4. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί, ότι οι επιβάτες που μεταφέρονται κατά τη διαδρομή επιστροφής δεν ταυτίζονται με αυτούς που μεταφέρθηκαν κατά τη διαδρομή μετάβασης, ενημερώνεται αμέσως η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ή της τουριστικής αστυνομίας καθώς και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά της επιχείρησης μεταφοράς.

5. Εφόσον στην περίπτωση της παραγράφου 3, περίπ. β΄του άρθρου αυτού διαπιστωθεί ότι το λεωφορείο, επιστρέφει με επιβάτες, ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του ΕΟΤ.

6. Στην περίπτωση, που η διαδρομή μετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες, για την παραλαβή επιβατών από άλλη χώρα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές των συνόρων ελέγχουν την ύπαρξη σχετικού φύλλου πορείας και την ταυτότητα των προσώπων προκειμένου να επιτρέψουν την είσοδο του λεωφορείου στο ελληνικό έδαφος.

7. Ο ίδιος έλεγχος, που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου τούτου, για τα ελληνικά λεωφορεία, διενεργείται και κατά την είσοδο και έξοδο λεωφορείων, η άδεια κυκλοφορίας των οποίων έχει εκδοθεί από άλλα Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 6

Έλεγχος Τακτικών και Ειδικών Τακτικών Διεθνών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών

1. Ο κάτοχος της άδειας ειδοποιεί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τρεις μήνες νωρίτερα για την πρόθεσή του να παύσει την εκμετάλλευση της γραμμής. Η ειδοποίηση πρέπει να αιτιολογείται,. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να φροντίζει έγκαιρα για την διόρθωση των φυλλαδίων με τα προγραμματισμένα δρομολόγια .

2. Πρέπει να βρίσκονται στο όχημα και να επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από υπαλλήλους των Τελωνειακών ή Αστυνομικών Αρχών επιφορτισμένων με τον έλεγχο η άδεια ή επικυρωμένο αντίγραφο και ο κανονισμός λειτουργίας. Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως επιδείξεως των ανωτέρω εγγράφων ενημερώνεται αμέσως του Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να παρέχει ετήσια στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών χωριστά για κάθε τακτική και κάθε ειδική τακτική γραμμή τις πληροφορίες για κάθε τρίμηνο σχετικά με:

α) αριθμό μεταφερθέντων επιβατών

β) το σύνολο των επιβατοχιλιομέτρων

γ) τον αριθμό χρησιμοποιηθέντων οχημάτων καθώς και τις διαθέσιμες θέσεις και

δ) τα οχηματοχιλιόμετρα.

 

Άρθρο 7

Κυρώσεις

1. Στους Έλληνες μεταφορείς ή στους μεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις των κανονισμών Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, επιβάλλονται με απόφαση του νομάρχη της έδρας του τελωνείου εισόδου ή εξόδου που κάνει τον σχετικό έλεγχο οι κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις:

α) Από 25.000 - 50.000 δρχ. Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του δημοσίου.

Β) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας αν πρόκειται για Έλληνα μεταφορέα, από 1 έως 12 μήνες και απαγόρευση εισόδου λεωφορείων του στην Ελλάδα από 1 έως 12 μήνες αν πρόκειται για αλλοδαπό.

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται διαζευκτικά ή αθροιστικά ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τον διάπραξης της.

3. Σε περίπτωση υποτροπής οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις διπλασιάζονται .

 

Άρθρο 8

Ισχύς

Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 1986

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ


 

 

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ