ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 28

1 Φεβρουαρίου 1989

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 58

Τροποποίηση Π. Δ/τος 255/1984 "Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως" και 76/914/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1976, του ίδιου Συμβουλίου "περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70) και το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101), β) του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 "περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ" (ΦΕΚ 173) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 823/1978 "περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 189/Α/78) και γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α 9211/1737/3.12.1987 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 702/Β/4.12.1987).

2. Τη 18962/29.11.88 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιωάννη Κουτσογιάννη" (ΦΕΚ 863/Β/88).

3. Την αριθ. 815/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 255/1984 (ΦΕΚ 100) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"α) Η οδήγηση αυτοκινήτων από άτομα που δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους η κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού άδεια ή όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί. Η απαγόρευση της περίπτωσης αυτής ως και οι απαγορεύσεις του άρθρου 22 του παρόντος Κώδικα δεν έχουν εφαρμογή γι' αυτούς που εκπαιδεύονται στην οδήγηση οχημάτων ή εξετάζονται για λήψη άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις".

 

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 255/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"β) Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα, ερπυστριοφόρα οχήματα, άρματα ή άλλα μηχανοκίνητα οχήματα, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι εφοδιασμένα με άδεια οδήγησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση στρατιωτική ή άλλη αρχή".

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 255/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις Έκδοσης άδειας οδήγησης

 

1. Για την έκδοση άδειας οδήγησης απαιτείται ο υποψήφιος:

α) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας για άδεια των κατηγοριών Α και Β και το εικοστό πρώτο (21ο) για άδεια των άλλων κατηγοριών (Γ, Δ, Ε). Ειδικά γι' αυτούς που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων απαιτείται η συμπλήρωση του εικοστού πρώτου (21ου) έτους και άδεια Β' κατηγορίας. Κατ' εξαίρεση ο κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από στρατιωτική υπηρεσία ή υπηρεσία των σωμάτων ασφαλείας, εφόσον ζητεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 πολιτική άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, Γ ή Ε, για επαγγελματική χρήση, απαιτείται να έχει συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας του.

β) Να έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση κατά το άρθρο 9 του παρόντος.

γ) Να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις υγείας (προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας) κατά το άρθρο 8 του παρόντος.

δ) Να είναι κάτοικος στην περιφέρεια της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση της άδειας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και αν πρόκειται για ξένο υπήκοο να έχει την κατά τις σχετικές διατάξεις άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

ε) Να έχει καταβάλλει τα δικαιώματα του Δημοσίου και τρίτων, που προβλέπονται για την έκδοση άδειας οδήγησης από τις σχετικές διατάξεις.

2. Απαγορεύεται η κατ' επάγγελμα οδήγηση αυτοκινήτων μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του οδηγού.

Ο συμπληρώσας το 65ο έτος της ηλικίας οδηγός οφείλει να καταθέσει την επαγγελματική άδεια οδήγησης και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η κατ' επάγγελμα οδήγηση και μετά το 65ο έτος αν αυτό επιβάλλεται για τη συμπλήρωση των όρων συνταξιοδότησης του ενδιαφερομένου και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, ύστερα από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών.

3. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, που έχει εκδοθεί από Κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, δικαιούται να ζητήσει την έκδοση στο όνομά του ελληνικής άδειας αντίστοιχης κατηγορίας προς εκείνη που κατέχει, χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης της ελληνικής άδειας κατατίθεται η ξένη άδεια.

Δεν δικαιούνται να ζητήσουν ελληνική άδεια οι υπήκοοι κρατών στα οποία δεν ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας αναφορικά με την αναγνώριση των ελληνικών αδειών οδήγησης.

4. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, που έχει εκδοθεί από στρατιωτική υπηρεσία ή από υπηρεσία των σωμάτων ασφαλείας, δικαιούται να ζητήσει, μόνο κατά το διάστημα που υπηρετεί, την έκδοση πολιτικής άδειας, κατηγορίας αντίστοιχης προς την κατεχόμενη, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετεί στο στράτευμα ή στα σώματα ασφαλείας με την κύρια ειδικότητα του οδηγού αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών.

5. Με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται πολιτική άδεια οδήγησης και στους κατόχους στρατιωτικής άδειας των παρακάτω ειδικοτήτων:

α) Μονίμου αξιωματικού, ανθυπασπιστή και μονίμου υπαξιωματικού, κατόχου δελτίου καταλληλότητας.

β) Εφέδρου - αξιωματικού, που έχει την ειδικότητα τεχνίτη τροχοφόρων οχημάτων, τεχνίτη τηλεπικοινωνιών, εφοδιασμού μεταφορών και μηχανημάτων μηχανικού, κατόχου δελτίου καταλληλότητας.

Οι παραπάνω ειδικότητες αποδεικνύονται με βεβαίωση του διοικητή της μονάδας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.

 

Άρθρο 3

 

Το άρθρο 9 του Π.Δ. 255/1984, όπως αντικαταστάθηκε στις παραγράφους 4 και 5 με το άρθρο 2 του Π.Δ. 46/1985 (ΦΕΚ 16) και με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 90/1987 (ΦΕΚ 49) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις επιτυχίας σε θεωρητική και πρακτική εξέταση

 

1. Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών που επιθυμούν την επέκταση της αδείας τους ή επανεξετάζονται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία γίνεται σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, κατηγορίας για την οποία έχει ζητήσει άδεια οδήγησης ο εξεταζόμενος. Κατά την πρακτική εξέταση ο υποψήφιος συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκγυμναστή υποψηφίων οδηγών.

2. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της πρακτικής εξέτασης υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτων, η ευθύνη για την πρόκληση βαρύνει τον εκγυμναστή, σύμφωνα με τις περί υπαιτιότητας διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Δεν αποκλείεται όμως η ευθύνη του υποψήφιου οδηγού, εφόσον κατά τις άνω διατάξεις υφίσταται τοιαύτη.

3. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μία επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

4. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος πρακτική εξέταση γίνεται από εξεταστές που:

 

α) Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι των υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών - Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή υπάλληλοι άλλων τομέων του ή εποπτευόμενων απ΄ αυτό Οργανισμών, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στις υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών - Επικοινωνιών.

 

β) Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, από 3ετίας τουλάχιστον.

 

γ) Έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης στο αντικείμενο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών με παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων.

 

Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, για μια τριετία, προκειμένου για υπαλλήλους των εκτός του νομού Αττικής υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών γίνεται από τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου, έστω και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ της ίδιας παραγράφου.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, το σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων με δυνατότητα καθιέρωσης επιθεωρητών ελεγκτών και γραμματέων εξετάσεων βάσει ενιαίων κριτηρίων κατά περίπτωση, ως και το ποσό και ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης πρόσθετης ειδικής αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στη διεξαγωγή του έργου των εξετάσεων γενικότερα, που βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970 ΦΕΚ 173 (άρθρο 2 περίπτωση α', όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 823/1978 ΦΕΚ 189). Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η χρονική διάρκεια και τα θέματα επιμόρφωσης των συμμετεχόντων στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού".

 

Άρθρο 4

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 255/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορεί να ζητήσει την έκδοση στο όνομά του ελληνικής άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας προς εκείνη που κατέχει, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέτασή του, αφού υποβάλλει τα κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 7 απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην ελληνική άδεια που εκδίδεται αναγράφεται σχετική ένδειξη, η οποία επαναλαμβάνεται και στην άδεια οδήγησης που τυχόν εκδίδεται μεταγενέστερα σ' αντικατάσταση της πρώτης".

 

 

 

Άρθρο 5

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 46/1985 "Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 255/1984 κλπ" αντικαθίσταται ως εξής:

 

"2. Ο χρόνος λήξεως των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ του Π.Δ/τος 255/1984 (ΦΕΚ 100), παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας των κατόχων τους. Εξαιρούνται:

 

α) οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και οι άδειες οδήγησης των εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών.

 

β) οι άδειες οδήγησης των κωφαλάλων και

 

γ) οι άδειες οδήγησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας για λόγους υγείας των κατόχων τους. Για τις κατά την περίπτωση α' άδειες που έχουν λήξει μέχρι την 1η Μαρτίου 1985 παρέχεται προθεσμία για την ανανέωσή τους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1988".

 

Άρθρο 6

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ