ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 282

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 586

Προσαρμoγή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/562/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974 "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορές επιβατών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 80/1179/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

1. Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου", (Α΄34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EYPATOM" (Α΄70), β) του άρθρου 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Α΄ 101) και γ) του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις". (Α΄101).

β) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ-594/29.6.1988 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κοσμά Σφυρίου" (ΦΕΚ 444)

γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α9211/ΔΙΟΝΗΣΕ/1737/3.12.1987 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 702/Β/4.12.1987) και

2. Την αριθ. 707/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός διατάγματος

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων 74/562/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974 "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορές επιβατών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος 07/001 της 31ης Δεκεμβρίου 1980 σελίδα 236), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 80/1179/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980 "περί τροποποιήσεως, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελλάδος, της Οδηγίας 74/562/ΕΟΚ ""περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορές επιβατών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τεύχος 006/003 της 31ης Δεκεμβρίου 1980, σελίδα 5).

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως :

α) "επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών", η δραστηριότητα κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, που εκτελεί επιβατικές μεταφορές, για το κοινό ή για ορισμένες κατηγορίες επιβατών με οχήματα που κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση μνα μεταφέρουν περισσότερα από εννέα (9) άτομα - συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού- και τα οποία προορίζονται για το σκοπό αυτό, έναντι κομίστρου που καταβάλλεται από τον μεταφερόμενο ή τον διοργανωτή της μεταφοράς

β) "επιχείρηση", κάθε οργανισμός ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, είτε έχει είτε δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα.

 

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα

 

1. Κάθε• φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμα τού οδικού μεταφορέα επιβατών πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋ­ποθέσεις

α) να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας

β) να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάvεια .

γ) να πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας.

Το φυσικό πρόσωπο που δεν πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελμα­τικής ικανότητας, μπορεί ν' ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφο­ρέα επιβατών; αρκεί να ορίσει ένα άλλο άτομο για να διευθύvει πραγμα­τικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Το άτομο αυτό πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελμα­τικής ικανότητας.

2. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμά του οδι­κού μεταφορέα επιβατών πρέπει να έχει την κατάλληλη οικονομική επι­φάνεια και ένα τουλάχιστον από τα άτομα που διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες αυτής, να πληρεί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας. Τα υπόλοιπα πρέπει . να πληρούν την προϋπόθεση της αξιοπιστίας.

3. Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας ενός ατόμου δεν πληρούται όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Ποινική καταδίκη και συγκεκριμένα καταδίκη, κατά την τελευ­ταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του, για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, αν­θρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία και ληστεία.

β) Κατ' επανάληψη διαπραττόμενες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα αφαίρεση της άδειας οδήγησης μέσω του Συστήματος Ελέγxου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) τρεις (3) φορές τουλάχιστον κατά την τελευταία πεντα­ετία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του.

γ) Καθ' υποτροπή παραβάσεις του νόμου για τις επιβατικές μεταφο­ρές ή άλλων διατάξεων που αφορούν στις μεταφορές αυτές ή διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας και τελωνειακού κώδικα, έπεiτα από πρόταση του αρμόδιου για τις μεταφορές αυτές κρατικού φορέα.

δ) Παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στις γενικές ή ειδικές υποxρεώσεις για την ασφάλιση των οχημάτων.

ε) Καθ' υποτροπή παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθε­σίας ή διατάξεων σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομέ­νων, έπειτα από πρόταση του αρμοδίου για τις εργατικές παραβάσεις ή την κοινωνική ασφάλιση αντίστοιχα κρατικού φορέα.

στ) Πτώχευση.

4. Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια συνίσταται στη διάβαση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την εξασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης και συγκεκριμένα στην ύπαρξη λογαριασμού Ταμιευτηρίου σε πιστωτικό φορέα (Τράπεζα, Τα­χυδρομικό Ταμιευτήριο) ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών στο όνομα του προσώπου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με από­φαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Η προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας συνίσταται στη γνώση από τον ενδιαφερόμενο των θεμάτων που αναφέρονται στο πα­ράρτημα του άρθρου 6 του παρόντος. Η κατοχή των γνώσεων αυτών από τον ενδιαφερόμενο αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επαγγελμα­τικής ικανότητας που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση μαθημά­των σε ειδικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕ­ΚΑΜ) και επιτυχείς εξετάσεις. Οι σχολές αυτές αρχίζουν να λειτουργούν όχι αργότερα από την 1.1,1992.

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγ­γελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με την ελληνική νομο­θεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρ­θρού αυτού.

7. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μετά την 81 Δεκεμβρίου 1980 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος έχουν εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνά με την ελληνική νομοθεσία, ή έχόυν οριστεί να διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες μεταφορών της επιχείρησης, πρέπεί να αποδείξουν την επαγγελματική τους ικανότητας μέσα σε ενάμισι έτος από τη θέση αυτού σε ισχύ. Η επαγγελματική τους ικανότητα αποδεικνύεται με επιτυχείς - εξετάσεις σε ειδική Επιτροπή, οριζόμενη για το σκοπό αυτό εφόσον δεν .έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι ειδικές σχολές (ΣΕΚΑΜ) της παραγρά­φου 5.

,. .

8. Για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας από άτομα που δεν έχουν εισέλθει μέχρι τη θέση σε rαχύ του παρόντος στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία; απαιτείται, όπως και την προηγούμενη παράγραφο, να δώσουν επιτυχείς εξετάσεις στην ίδια Επιτροπή, εφόσον δεν έχουν αρ­χίσει να λειτουργούν οι εδικές σχολές (ΣΕΚΑΜ) της παραγράφου 5 xaι να διαθέτουν πρακτική εμπειρία σε επιχείρηση μεταφορών.

9. Η ύλη των εξετάσεών θα περιέχεται σε βιβλίο που θα περιλαμβά­νει ανάλυση των θεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 6. Οι κάτοχοι ορισμένων διπλωμάτων ανώτατης, ανώτερης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν ν' απαλλαγούν, μερικa ή ολικά, από την υποχρέωσή της υποβολής τους σε εξετάσεις για τη διαπίστωση :της επαγγελματικής τους ικανότητας.

10. Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με εξεταζόμενη ύλη, διακρίνονται σε εθνικών μεταφορών και διεθνών με φορών.

11."Ενα πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που έχει χορηγηθεί σ' ένα άτομο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο μεταφορική επιχείρηση ως απόδειξη τrς εκπλήρωσης της προϋπόθεσης της επαγγελματικής ικανότητας.

12. Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας πεθάνει ή καταστεί φυσικά ή νομικά ανίκανος ν' ασκεί τα καθήκοντά ή εγκαταλείψει την επιχείρηση, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας μέσα σε ένα μήνα.

13. Σε περίπτωση θανάτου, φυσικής ή νομικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του μεταφορέα ή του φυσικού προσώπου που πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων ά και της παραγράφου 1 τον άρθρου αυτού, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί, με απόφασή του, να επιτρέπει την εξακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης προσωρινά, για μία περίοδο ενός (1) έτους κατ' ανώτατο όριο, που μπορεί να κρατηθεί για έξι (6) ακόμα μήνες σε ειδικές περιπτώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιτρέψει οριστικά την εξακολούθηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης από ένα πρόσωπο που δεν πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας αλλά έχει μία πρακτική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην καθημερινή διαχείρισή της.

14. Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας εγκαταλείψει την επιχείρηση, ο οικείος Νομάρχης ορίζει μία προθεσμία μέχρι έξι (6) μήνες για την αντικατάστασή του.

'Άρθρο 4

Τήρηση Μητρώων

 

Σε κάθε περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρούνται:

α) Μητρώο μεταφορέων οδικών επιβατικών μεταφορών, με πλήρη στοιχεία για αυτούς κατ τα τυχόν κατεχόμενα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αναφέρονται στην περίπτωση ά του άρθρου 2.

β) Μητρώο αυτών που έχουν λάβει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδικού μεταφορέα επιβατών.

'Άρθρο 5

Κανονιστικές ρυθμίσεις

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζο­νται η μορφή, ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των ειδικών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέών (ΣΕΚΑΜ), τα προσόντα διδα­σκόντων και διδασκομένων σ' αυτές, ο τρόπος και ο χρόνος των εξετά­σεων, οι εξαιρέσεις, η σύνθεση της ειδικής επιτροπής εξετάσεων, ο τύπος και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότη­τας, η διαδικασία αφαίρεσης της άδειας-άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, αν διαπιστωθεί ότι παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου α' αυτό, η διαδικασία της με αιτιολογημένη απόφαση απόρριψη της αίτησης για την έκδοqη άδειας άσκησης του επαγγέλματος τον οδικού μεταφορέα, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

'Άρθρο 6

Προσάρτηση Παραρτήματος

 

Προσαρτάται στο παρόν διαταγμα, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, το αναφερόμενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 αυτού Παράρτημα, το κείμενο το οποίου έχει ως ακολούθως:

 

 

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη προς το Δ/γμα αυτό διάταξη.

 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1988

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ