ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 28

 

1 Φεβρουαρίου 1989

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 57

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974, "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", και το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α΄), "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" και β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ/1737/3.12.1987 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 702/Β/4.12.1987).
  2. Tην αριθ. 706/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός του Διατάγματος

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974 "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ερωπαικών Κοινοτήτων (τεύχος 07/001 της 31ης Δεκεμβρίου 1980 σελίδα 231) όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 80/1178/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980 "περί τροποποιήσεως, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελλάδας, της Οδηγίας 74/561/ΕΟΚ "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων κ.τ.λ." που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος 06/003 της 31ης Δεκεμβρίου 1980, σελίδα 4).

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται :

α) ως "επάγγελμα οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων": η δραστηριότητα κάθε φυσικού προσώπου ή κάθε επιχείρησης με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που εκτελεί μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων είτε με μεμονωμένο αυτοκίνητο είτε σε συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων δημοσίας χρήσης.

β) ως "επιχείρηση": κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που έχει κερδοσκοπικό σκοπό καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα.

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας

β) να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια,

γ) να πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας.

Το φυσικό πρόσωπο που πληρεί τις δύο πρώτες προϋποθέσεις και δεν πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας, μπορεί ν'ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αρκεί να ορίσει ένα άλλο άτομο για να διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας.

2. Κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, πρέπει να έχει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και ένα τουλάχιστον από τα άτομα που διευθύνουν πραγματικά και νόμιμα τις δραστηριότητές της επιχείρησης να πληρεί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας Τα υπόλοιπα άτομα πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της αξιοπιστίας .

3. Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας ενός ατόμου δεν πληρούνται όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους :

α) Ποινική καταδίκη και συγκεκριμένα καταδίκη κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης τους για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογράφοι και ληστεία.

β) Κατ'επανάληψη διαπραττόμενες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα αφαίρεση της άδειας οδήγησης μέσω του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) δύο (2) φορές τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του.

γ) Καθ'υποτροπή παραβάσεως του Νόμου για τις εμπορευματικές μεταφορές ή άλλων διατάξεων που αφορούν στις μεταφορές αυτές ή διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας και τελωνειακού κώδικα, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου για τις μεταφορές αυτές κρατικού φορέα.

δ) Παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στις γενικές ή ειδικές υποχρεώσεις για την ασφάλιση των οχημάτων.

ε) Καθ'υποτροπή παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ή διατάξεων σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου για τις εργατικές παραβάσεις ή την κοινωνική ασφάλιση αντίστοιχα κρατικού φορέα.

στ) Πτώχευση

4. Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια συνίσταται στη διάθεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την εξασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης και συγκεκριμένα στην ύπαρξη λογαριασμού Ταμιευτηρίου σε πιστωτικό φορέα (Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών στο όνομα του προσώπου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Η προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας συνίσταται στη γνώση από τον ενδιαφερόμενο των θεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 8 του παρόντος.

Η κατοχή των γνώσεων αυτών από τον ενδιαφερόμενο αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς εξετάσεις. Οι σχολές αυτές αρχίζουν να λειτουργούν από την 1.1. 1992 το αργότερο.

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα του οδικού μεταφορές σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

7. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μετά την 31η Δεκεμβρίου 1980 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος:

Έχουν εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ή έχουν οριστεί να διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες μεταφορών της επιχείρησης, πρέπει να αποδείξουν την επαγγελματική τους ικανότητα μέσα σε ενάμισι έτος από τη θέση αυτού σε ισχύ.

Η επαγγελματική τους ικανότητα αποδεικνύεται με επιτυχείς εξετάσεις σε ειδική Επιτροπή, οριζόμενη για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν ειδικές σχολές (ΣΕΚΑΜ) της παραγράφου 5.

8. Για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας από άτομα που δεν έχουν εισέλθει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο επάγγελμα του οδικού μεταφορές εμπορευμάτων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαιτείται, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, να δώσουν επιτυχείς εξετάσεις στην ίδια Επιτροπή, εφόσον δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι ειδικές σχολές (ΣΕΚΑΜ) της παραγράφου 5 και να διαθέτουν πρακτική εμπειρία σε επιχείρηση μεταφορών.

9. Η ύλη των εξετάσεων θα περιέχεται στο βιβλίο, που θα περιλαμβάνει ανάλυση των θεμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 8. Οι κάτοχοι ορισμένων διπλωματών ανώτατης, ανώτερης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν ν'απαλλαγούν, μερικά ή ολικά από την υποχρέωση της υποβολής τους σε εξετάσεις για τη διαπίστωση της επαγγελματικής του ς ικανότητας .

10. Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την εξεταζόμενη ύλη, διακρίνονται σε εθνικών μεταφορών και διεθνών μεταφορών.

11. Ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που έχει χορηγηθεί σ'ένα άτομο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μόνο μεταφορική επιχείρηση ως απόδειξη της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης της επαγγελματικής ικανότητας.

12. Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, πεθάνει ή καταστεί φυσικά ή νομικά ανίκανος ν'ασκεί τα καθήκοντά του ή εγκαταλείψει την επιχείρηση , το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας μέσα σ'ένα (1) μήνα.

13. Σε περίπτωση θανάτου, φυσικής ή νομικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του μεταφορέα ή του φυσικού προσώπου που πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί με απόφαση του να επιτρέψει την εξακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης προσωρινά για μία περίοδο ενός (1) έτους, κατ'ανώτατο όριο, που μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμα μήνες σε ειδικές περιπτώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιτρέψει οριστικά την εξακολούθηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης από ένα πρόσωπο που δεν πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας αλλά έχει μια πρακτική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην καθημερινή διαχείριση της.

14. Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας εγκαταλείψει την επιχείρηση ο οικείος νομάρχης ορίζει μια προθεσμία μέχρι έξι(6) μηνών για την αντικατάστασή του.

 

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

Οι ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν αφορούν τους σημερινούς ή μελλοντικούς κατόχους:

α) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ωφέλιμου φορτίου μέχρι τρεισήμισι (3,5) τόνων ή μικτού βάρους μέχρι έξι (6) τόνων και

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων (εκκένωση βόθρων).

 

Άρθρο 5

Προσαρμογή διατάξεων

Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4, από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία περί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως αναφέρεται ο όρος "επαγγελματίας αυτοκινητιστής" για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής ο ορισμός αυτός αντικαθίσταται με τον όρο "οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων" όπως αυτός καθορίζεται στο παρόν διάταγμα.

 

Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος οι διατάξεις της νομοθεσίας περί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης που αφορούν τον "επαγγελματία οδηγό" εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

 

Άρθρο 6

Τήρηση Μητρώων μεταφορέων

Μητρώο μεταφορέων οδικών εμπορευμάτων μεταφορών με πλήρη στοιχεία για αυτούς και τα τυχόν κατεχόμενα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης καθώς και μητρώο αυτών που έχουν πάρει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, τηρείται σ'όλες τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 7

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή, ο τρόπος και χρόνος λειτουργίας των ειδικών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), τα προσόντα διδασκόντων και διδασκομένων σ'αυτές, ο τρόπος και χρόνος των εξετάσεων, οι εξαιρέσεις, η σύνθεση της ειδικής επιτροπής εξετάσεων, ο τύπος και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, η διαδικασία αφαίρεσης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, αν διαπιστωθεί ότι παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου σ'αυτό, η διαδικασία της με αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη προς το Διάταγμα αυτό διάταξη.

 

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η δημοσίευσή και η εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ