ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 279

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 575

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.537/1983 "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΟΚ της 26ης Ιουλίου 1971 Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν των πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.1985 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979, (ΦΕΚ 210/Α/31.12.1983).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του Kοινοτικού Δικαίου " (Α΄34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού Κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ /Α΄101).

β) Της αριθμ. Υ 594/29.6.1988 απόφασης του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κοσμά Σφυρίου" (ΦΕΚ 444/29.6.1988) και

γ) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α 9211/1737/3.12.87 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 702/Β/4.12.87).

2. Την αριθ. 709/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό αποσκοπεί στην προσαρμογή των διατάξεων του ΠΔ. 537/1983 "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΟΚ της 26ης Ιουλίου 1971 Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.1985 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979 (ΦΕΚ 210/Α/31.12.1983) προς τις διατάξεις της 85/647/ΕΟΚ Οδηγίας της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1985, με την οποία προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο η Οδηγία 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τεύχος L. 380 της 31.12.1985 σελ. 1-40).

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 του ΠΔ 537/83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος δεν επιτρέπεται :

α) η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 614/77).

β) η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ όσον αφορά τον τύπο ενός οχήματος, για λόγους που συνδέονται με τη διάταξη πέδησης ενός οχήματος, για λόγους που συνδέονται με τη διάταξη πέδησης ενός οχήματος με κινητήρα, αν το εν λόγω όχημα είναι εφοδιασμένο με τις διατάξεις που περιγράφονται στα παραρτήματα Ι έως VΙΙΙ του Π.Δ 537/83 όπως αυτά τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και στα Παραρτήματα X έως ΧΙΙ που προσαρτώνται στο παρόν διάταγμα και εφόσον οι διατάξεις πέδησης αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις που τίθενται στα παραπάνω παραρτήματα.

2.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος δεν επιτρέπεται για λόγους που αναφέρονται στη διάταξη πέδησης:

α) η άρνηση χορήγησης σε σχέση με τον τύπο κάποιου οχήματος έγκρισης ΕΟΚ, καθώς και του δελτίου έγκρισης ΕΟΚ το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 431/1983(ΦΕΚ 160/Α/83,

β) η άρνηση χορήγησης έγκρισης εθνικού τύπου οχήματος σε σχέση με τον τύπο εθνικού οχήματος,

γ) Η απαγόρευση της εισαγωγής στην Ελλάδα οχημάτων σε χρήση όταν οι διατάξεις πέδησης των εν λόγω τύπων οχημάτων ή οχημάτων συμφωνούν με τις διατάξεις του Π.Δ.537/83, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

3.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση δελτίου έγκρισης ΕΟΚ σχετικά με τον τύπο ενός οχήματος του οποίου η διάταξη πέδησης δεν συμφωνεί με τις διατάξεις του ΠΔ. 537/83, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος".

 

Άρθρο 3

Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VII, VIII, και ΙΧ του άρθρου 5 του προαναφερόμενου Π.Δ. 537/83 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Aρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1988

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ