ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 210

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 537

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΟΚ, της 26ης Ιουλίου 1971, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.1975 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/7.3.83 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ τ. Α/170/1979).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/80 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ./29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου ....του ΠΔ 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/τ. Α/30.8.82).

3.Την 797/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΟΚ της 26ης Ιουλίου 1971, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος .......σελ. 176), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις οδηγίες:

α) 74/132/ΕΟΚ, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Φεβρουαρίου 1974 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του Συμβουλίου της 26ης ......1971 "περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών κτλ", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 002, σελ 195).

β) 75/524/ΕΟΚ, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25ης Ιουλίου 1975 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 "περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών κτλ", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003, σελ 130).

γ) 79/489/ΕΟΚ, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1979 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών κτλ", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 008, σελ 123).

 

Άρθρο 2

1.     Οι διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται στα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν επί οδών με ή χωρίς αμάξωμα, έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη από κατασκευής ταχύτητα που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και στα ρυμουλκούμενά τους, εφόσον τα παραπάνω οχήματα εμπίπτουν σε μία από τις διεθνείς κατηγορίες που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2.     Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες και τα γεωργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

3.     Ως μέγιστο βάρος οχήματος για την εφαρμογή του παρόντος νοείται το οριζόμενο από τον κατασκευαστή του μέγιστο τεχνικά επιτρεπόμενο μικτό βάρος, το οποίο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο, για την κυκλοφορία του οχήματος, βάρος.

4.     Οι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατηγορίες οχημάτων, είναι :

α) Κατηγορία Μ: Σ'αυτήν υπάγονται οχήματα με κινητήρα που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς είτε τρείς τροχούς, εφόσον το μέγιστο βάρος τους υπερβαίνει τον ένα (1) μετρικό τόνο, και προορίζονται για την μεταφορά προσώπων. Αυτά υποδιαιρούνται ως εξής:

 

αα) Κατηγορία Μ1: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά προσώπων τα οποία έχουν οκτώ (8) θέσεις καθημένων το πολύ, εκτός από τη θέση του οδηγού.

 

ββ) Κατηγορία Μ2: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά προσώπων τα οποία έχουν περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις καθημένων, εκτός από τη θέση του οδηγού, μέγιστο βάρος που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μετρικούς τόνους.

 

γγ) Κατηγορία Μ3: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά προσώπων τα οποία έχουν περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις καθημένων, εκτός από τη θέση του οδηγού, μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους πέντε (5) μετρικούς τόνους.

 

β) Κατηγορία Ν: Σ'αυτήν υπάγονται οχήματα με κινητήρα που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς είτε τρεις τροχούς, εφόσον το μέγιστο βάρος τους υπερβαίνει τον ένα (1) μετρικό τόνο, και προορίζονται για την μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτά υποδιαιρούνται ως εξής:

 

αα) Κατηγορία Ν1 : Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία έχουν μέγιστο βάρος που δεν υπερβαίνει τους τρεις και μισό (3,5) μετρικούς τόνους.

 

ββ) Κατηγορία Ν2 : Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία έχουν μέγιστο βάρος μεγαλύτερο των τριών και μισού (3,5) μετρικών τόνων αλλά που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μετρικούς τόνους.

 

γγ) Κατηγορία Ν3 : Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία έχουν μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μετρικούς τόνους.

 

Γ) Κατηγορία Ο: Σ'αυτήν υπάγονται τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Αυτά αποδιαιρούνται ως εξής:

 

αα) Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα οχήματα που το μέγιστο βάρος τους δεν υπερβαίνει τα τρία τέταρτα (0,75) του μετρικού τόνου.

 

ββ) Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα οχήματα με μέγιστο βάρος μεγαλύτερο των τριών τετάρτων (0,75) του μετρικού τόνου που δεν υπερβαίνει όμως τους τρεις και μισό (3,5) μετρικούς τόνους.

 

γγ) Κατηγορία Ο3: Ρυμουλκούμενα οχήματα με μέγιστο βάρος μεγαλύτερο των τριών και μισό (3,5) μετρικών τόνων που δεν υπερβαίνει τους δέκα (10) μετρικούς τόνους

 

δδ) Κατηγορία Ο4: Ρυμουλκούμενα οχήματα που το μέγιστο βάρος τους υπερβαίνει τους δέκα (10) μετρικούς τόνους.

 

5. Αρθρωτά οχήματα κατηγορίας Μ, αποτελούμενα από δύο μόνιμα συνδεδεμένες με άρθρωση μονάδες θεωρούνται ως απλά οχήματα.

 

6.     Για τις κατηγορίες Μ και Ν, στην περίπτωση ενός ελκυστήρα προοριζόμενου να ζευχθεί με ένα ημιρυμουλκούμενο, το μέγιστο βάρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την ταξινόμηση του οχήματος είναι το βάρος του ελκυστήρα σε κατάσταση κίνησης προστιθεμένου του μεγίστου βάρους που μεταβιβάζεται στον ελκυστήρα από το ημιρυμουλκούμενο και , περιπτώσεως δοθείσης, του μεγίστου βάρους φορτίου του ίδιου του ελκυστήρα. Ο ειδικός εξοπλισμός οχημάτων κατηγορίας Ν, προοριζομένων για ειδικές χρήσεις (οχήματα , γερανοί, οχήματα εργαστήρια κ.τ.λ.), θεωρείται ότι ανήκει στο ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων αυτών.

 

7.     Ως μέγιστο βάρος, για την κατάταξη ημιρυμουλκουμένων στις κατηγορίες 01,02,03 και 04, θεωρείται το βάρος που εμπίπτει στο έδαφος μέσω του άξονα ή των αξόνων του ημιρυμουλκουμένου όταν αυτό είναι συνεζευγμένο με το ρυμουλκό όχημα και φέρει το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του.

 

Άρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος δεν επιτρέπεται

 

α) Η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως τύπου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.614/1977).

 

β) Η απαγόρευση χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα,

 

γ) η άρνηση χορηγήσεως ΕΟΚ και

 

δ) η άρνηση χορηγήσεως του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/83) που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ,

 

των οχημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για λόγους που αναφέρονται στα συστήματα πεδήσεως τους εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων του παρόντος Π.Δ.

 

 

2.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ των οχημάτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος εφόσον τα συστήματα πεδήσεως τους δεν πληρούν τους όρους των παραρτημάτων του παρόντος Π.Δ.

3.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 614/1977), οχημάτων των οποίων τα συστήματα πεδήσεως δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος Π.Δ.

 

Άρθρο 4

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που εκδίδει το δελτίο που αναφέρεται στην παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνεται περί της τυχόν μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία και χαρακτηριστικά που διαλαμβάνονται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού προκειμένου να κρίνει εάν η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών επί του οχήματος που τροποποιήθηκε, προς έκδοση, σε καταφατική περίπτωση, νέου δελτίου και να μην εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον διαπιστωθεί ότι για το τροποποιημένο όχημα δεν πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στις παρ. 1 ή 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τροποποιημένα τα παραρτήματα της Οδηγίας 71/320/ΕΟΚ,, ήτοι : τα παραρτήματα της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 της οδηγίας 74/132/ΕΟΚ , του άρθρου 2 της οδηγίας 75/524/ΕΟΚ και του άρθρου 1 παρ. 1 της Οδηγίας 79/489, δια των παραρτημάτων τους

 

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ