ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 207

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 534

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27 ης Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 33/233/ΕΟΚ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις: α).του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34 τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979 ) "περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαικήν Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος" και β).του άρθρου 3 του Ν. 1104/1981 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ.Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 άρθρου 3 του Π.Δ 574/1982 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/Α/30.8.82)

2.Την 831/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας , με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/756/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική τόμος 003 , σελίδα 229 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 80/233/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 Νοεμβρίου 1979 "προσαρμόζουσα στην τεχνολογική πρόοδο την οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών κ.λ.π." που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 , κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική , τόμος 009 , σελίδα 108 ).

 

Άρθρο 2

1.Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού αφορούν στα οχήματα με κινητήρα , που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα που έχουν τέσσερις (4)τουλάχιστον τροχούς και από κατασκευής τους ανώτατη ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα. Οι ίδιες διατάξεις επίσης αφορούν και στα ρυμουλκούμενα αυτών των οχημάτων.

2.Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροδρομικές γραμμές, οι ελκυστήρες και γεωργικές μηχανές καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων .

Άρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) ή άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα ή έγκρισης ΕΟΚ , ή δελτίου έγκρισης ΕΟΚ των οχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου για λόγους που αφορούν στην τοποθέτηση των υποχρεωτικών ή προαιρετικών διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως που αναφέρονται στις παραγράφους 1.5.7 έως 1.5.20 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού, εφόσον η τοποθέτηση των εν λόγω διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης πληροί όλους τους όρους του παραρτήματος Ι και του συμπληρωματικού τούτου του διατάγματος αυτού.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος του οποίου η εγκατάσταση των εν λόγω διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως δεν πληροί τους όρους του παραρτήματος Ι και του συμπληρωματικού τούτου του παρόντος

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η χορήγηση έγκρισης από εθνικής πλευράς ενός τύπου οχήματος του οποίου η εγκατάσταση των εν λόγω διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως δεν ανταποκρίνονται στους όρους του παραρτήματος Ι και του συμπληρωματικού τούτου του παρόντος.

4. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι του παραρτήματος Ι του παρόντος Π.Δ. / τος συντάσσεται έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του διατάγματος αυτού . Το παραπάνω έγγραφο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών αφού προηγουμένως υποβληθεί αίτηση από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η οποία συνοδεύεται με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού .Το παραπάνω έγγραφο προσαρτάται στο δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ ενός τύπου οχήματος.

Άρθρο 4

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαγορεύουν την έναρξη κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οχημάτων για τα οποία χορηγήθηκε βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος υπ'άριθ. 431/1983 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , της 6 Φεβρουαρίου 1970 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμενών τους" όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ ΤΗΣ 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΦΕΚ 160/Α/83) και για τα οποία οχήματα η τοποθέτηση των εν λόγω διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 5

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που εκδίδει το έγγραφο που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 αυτού του διατάγματος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1.1 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού. Η παραπάνω αρχή κρίνει εάν η μεταβολή που έγινε καθιστά αναγκαία τη διενέργεια νέων ελέγχων και δοκιμών πάνω στο όχημα που τροποποιήθηκε. Αν διαπιστώσει ότι για το όχημα που τροποποιήθηκε δεν πληρούνται όλοι οι όροι του παραρτήματος του διατάγματος αυτού δεν εγκρίνει τη μεταβολή.

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τροποποιημένα τα παραρτήματα της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε βάσει της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 80/233/ΕΟΚ δια των παραρτημάτων της:

Άρθρο 7

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα , 31 Δεκεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ