ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 206

31 Δεκεμβρίου 1983

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 533

Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της υπ'αριθμ. 71/127 οδηγίας ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Μαρτίου 1971, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδήγησης των οχημάτων με κινητήρα", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 79/795/ΕΟΚ, της 20ης Ιουλίου 1979.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκοί Οικονoμική Κοινότητα και την Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας", ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος" (ΦΕΚ 170/Α/79), σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/α/83)

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/1981 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων", σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ./τος 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".
  2. Την 826/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 1ης Μαρτίου 1971, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της οδηγίας 79/795/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Ιουλίου 1979 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών κ.τ.λ." που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, τομέας 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001, σελίδα 110 και τόμος 008, σελίδα 198 αντίστοιχα).

 

Άρθρο 2

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικυρώνει κάθε τύπο κατόπτρου οδήγησης οχημάτων αν είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι σημείο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, και χορηγεί για κάθε τύπο κατόπτρου που επικυρώνει, ένα σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι σημείο 2.6 του παρόντος άρθρου και άλλων τύπων κατόπτρων οδήγησης.

2. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ του τύπου των κατόπτρων οδήγησης που επικυρώθηκε κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άλλων τύπων κατόπτρων οδήγησης.

 

Άρθρο 3

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με αμάξωμα ή χωρίς αυτό, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και ταχύτητα από κατασκευής τους, μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, οι ελκυστήρες και οι γεωργικές μηχανές καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 4

 

Από το χρόνο έναρξης ισχύος του διατάγματος αυτού, δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 ή έγκρισης ΕΟΚ ούτε η άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α1983) "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της

Άρθρο 6

 

Αντίγραφο του δελτίου επικύρωσης που εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Π.Δ./τος για κάθε τύπο κατόπτρου οδήγησης που επικυρώνεται ή δεν επικυρώνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της ΕΟΚ ενός μηνός από την έκδοσή του.

 

 

Άρθρο 7

 

1. Αν διαπιστωθεί ότι πολλά κάτοπτρα οδήγησης που φέρουν το ίδιο σήμα επικύρωσης δεν είναι σύμφωνα με το επικυρωμένο πρωτότυπο λαμβάνονται τα αναγκαία για την εξασφάλιση της πιστότητας μετά, τα οποία μπορούν να φθάσουν μέχρι την ανάκληση της επικύρωσης ΕΟΚ και τα οποία γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών της ΕΟΚ. Σε περίπτωση ανάκλησης της επικύρωσης ΕΟΚ, τ μέτρο αυτό καθώς και οι λόγοι που το επέβαλαν γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών της ΕΟΚ μέσα σε ένα μήνα από την επιβολή του.

 

2. Αν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών γνωστοποιηθούν από τις υπηρεσίες άλλου Κράτους -μέλους της ΕΟΚ τα μέτρα που ελήφθησαν σε αυτό το Κράτος για την αντιμετώπιση της έλλειψης πιστότητας κατόπτρων οδήγησης προς το επικυρωμένο πρωτότυπο τους, το Υπουργείο Συγκοινωνιών παίρνει τα ίδια μέτρα.

 

3. Η επίβλεψη της τήρησης της πιστότητας, οι υπηρεσίες των παραγομένων κατόπτρων οδήγησης προς τον επικυρωμένο τύπο γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Για την επίβλεψη της πιστότητας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών μπορούν να συνεργάζονται, στο μέτρο που είναι αναγκαίο με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΟΚ.

 

4. το Υπουργείο Συγκοινωνιών αμφισβητεί την έλλειψη πιστότητας την οποία διαπίστωσαν και γνωστοποίησαν προς αυτό υπηρεσίες άλλου Κράτους μέλους της ΕΟΚ, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του κράτους αυτού ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής ΕΟΚ για τη ρύθμιση της διαφοράς.

 

Άρθρο 8

 

Κάθε απόφαση, για άρνηση ή ανάκληση επικύρωσης ΕΟΚ, ή για απαγόρευση χρήσης ή διάθεσης στην αγορά κατόπτρων οχημάτων, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του διατάγματος, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με μνεία όλων των ένδικων μέσων ή διοικητικών προσφυγών που μπορεί να ασκήσει αυτός και των προθεσμιών εντός των οποίων μπορεί να πράξει τούτο.

 

Άρθρο 9

 

Προσαρτώνται στο διάταγμα αυτό αναπόσπαστα μέρη αυτού τα Παραρτήματα της Οδηγίας 71/127/ΕΟΚ όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα Παραρτήματα της οδηγίας 79/795/ΕΟΚ, των οποίων το κείμενο έχει ως ακολούθως:

 

Άρθρο 10

 

Το διάταγμα αυτό αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ