ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 204

31 Δεκεμβρίου 1983

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 531

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/114/ΕΟΚ της 18.12.1975 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στις βάσει κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές όπως και στις θέσεις τους και στους τρόπους εναποθέσεώς τους όσον αφορά στα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους", όπως τροποποιήθηκε με την 78/507/ΕΟΚ της 19ης/5/1978 οδηγία του ίδιου Συμβουλίου.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τ. α/17.3.83), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/79).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/80 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/τ. Α/30.8.82).

3. Την 762/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό, αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/114/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003, σελίδα 144), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 78/507/ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαίου 1978, που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007, σελίδα 120).

 

Άρθρο 2

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν επί των οδών, με ή χωρίς αμάξωμα, έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και μεγίστη από κατασκευής ταχύτητα που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες και τα γεωργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) ή έγκρισης ΕΟΚ οχημάτων που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού, για λόγους αναφερομένους στις βάσει κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές, καθώς και στις θέσεις τους και στους τρόπους εναποθέσεώς τους, εφόσον ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος του διατάγματος αυτού.

2. Επίσης δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 12 παρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 431/83 που έχει τίτλο "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980 - οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΦΕΚ 160/Α/1983) δελτίου έγκρισης ΕΟΚ καθώς και η απαγόρευση της πώλησης ή της θέσης σε κυκλοφορία κατά το άρθρο 88 του ΚΟΚ ή χρήσεως οχημάτων για λόγους αναφερομένους στις βάσει κανονιστικών Πράξεων πινακίδες και επιγραφές τους ή τις θέσεις τους και τους τρόπους εναποθέσεώς τους εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος του διατάγματος αυτού.

3. Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Συγκοινωνιών οφείλουν να αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, οχημάτων των οποίων οι βάσει κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές ή οι θέσεις και οι τρόποι εναποθέσεώς τους δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα του διατάγματος αυτού.

4. Δεν επιτρέπεται πάντως σε καμία περίπτωση η έκδοση του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν οι βάσει κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές του τύπου του οχήματος για το οποίο ζητείται έγκριση ΕΟΚ, ή οι θέσεις τους και οι τρόποι εναποθέσεώς τους, δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος του διατάγματος αυτού.

 

Άρθρο 4

Το παράρτημα που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο είναι το προσάρτημα της οδηγίας 76/114/ΕΟκ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το παράρτημα της οδηγίας 78/507/ΕΟΚ το οποίο προσαρτάται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα ως αναπόσπαστο μέρος αυτού και του οποίου το κείμενο έχει ως ακολούθως:

 

Άρθρο 5

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ