ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 204

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 530/1983

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 76/115 ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τ. Α΄/17.3.83) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας" ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδας εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος", και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α΄/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ./τος 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/τ. Α΄/30.8.82)
  2. Την 721/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115 ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Δεκεμβρίου 1975, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική, τόμος 003, σελίδα 149).

 

 

 

Άρθρο 2

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται για μεταφορά προσώπων, διαθέτουν όχι περισσότερες των οκτώ (8) θέσεων επιβατών, εκτός από τη θέση του οδηγού, προορίζονται να κυκλοφορούν επί οδών, έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και έχουν από κατασκευής ταχύτητα που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα

2. Το διάταγμα αυτό αφορά στις αγκυρώσεις (σημεία στερεώσεως) των ζωνών ασφαλείας των καθισμάτων των παραπάνω οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τους ενήλικους επιβάτες, που κάθονται με μέτωπο προς τα εμπρός.

 

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/1977) ή έγκρισης ΕΟΚ, ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, αν αυτές ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, και ΙV.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η άρνηση ή απαγόρευση της πώλησης, της απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα οχημάτων εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, ΙV που αφορούν στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας αυτών.

 

 

Άρθρο 4

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών η οποία χορηγεί την κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος έγκριση οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώνεται περί της τυχόν καταβολής οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού προκειμένου να κρίνει εάν η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ελέγχου και δοκιμών επί του οχήματος που τροποποιήθηκε, προς έκδοση (σε καταφατική περίπτωση) νέου πιστοποιητικού και να μην εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι, για το τροποποιημένο όχημα δεν πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων του διατάγματος αυτού.

 

Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται στο διάταγμα αυτό, σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού, τα παραρτήματα της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχουν ως εξής:

 

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ