Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ης Μαρτίου 197

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 203

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡ 528

Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ης Μαρτίου 1970, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών- μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις : α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α΄/17.3.83), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ως και της Συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα" και β) του άρθρου 3 του ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/Α΄/29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων " (ΦΕΚ 104/Α΄/30.8.82)
  2. Την 748/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει ως σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, τομέας 13 Βιομηχανική πολιτική, τόμος 001 σελίδα 89), όπως τροποποιήθηκε με τη οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 79/490/ΕΟΚ, της 18ης Απριλίου 1979 "περί προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών κ.τ.λ." που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, τομέας 13 Βιομηχανική πολιτική, τόμος 008, σελίδα 133).

 

Άρθρο 2

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή αυτού του διατάγματος, νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν, στους τέσσερις δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από την κατασκευή ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενα τους.

2. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα που κινούνται απάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ/167/Α΄/1977) η άρνηση χορήγησης απογραφής και ταξινόμησης κατά το άρθρο 87 του ίδιου Κώδικα και η έγκριση ΕΟΚ οχημάτων που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού, για λόγους που αναφέρονται:

 

α) στις δεξαμενές υγρών καυσίμων εάν πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος του διατάγματος αυτού για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και

β) στην διάταξη πίσω προφύλαξης κατά της συγκρούσεως αν το όχημα αυτό πληρεί τις προδιαγραφές του παραρτήματος του διατάγματος αυτού για την πίσω προφύλαξη κατά της συγκρούσεως ή αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με μια διάταξη οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως που έχει εγκριθεί ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/1983).

2. Δεν είναι δυνατή η άρνηση χορήγησης εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για διατάξεις οπίσθιας προφυλάξεως αυτοκινήτων από συγκρούσεις, αν οι διατάξεις αυτές θεωρούμενες ως τεχνικής ολότητες κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/1983), πληρούν τις προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος.

 

Άρθρο 4

 

Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά διατάξεων οπίσθιας προφυλάξεως κατά συγκρούσεων που θεωρούνται ως τεχνικές ολότητες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/1983), αν οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τον τύπο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του συμπληρωματικού παραρτήματος 2 του παρόντος Π.Δ. σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΟΚ

 

Άρθρο 5

 

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών χορηγεί έγκριση ΕΟΚ για κάθε τύπο διάταξης οπίσθιας προφυλάξεως αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος Π.Δ.

 

Άρθρο 6

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορηγεί εγκρίσεις ΕΟΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. μεριμνά για τον εντοπισμό τυχόν τροποποιήσεων των στοιχείων ή χαρακτηριστικών που προβλέπονται στα σημεία ΙΙ.2.1. και 11.2.2. του παραρτήματος του διατάγματος αυτού. Οι κατασκευαστές στους οποίους χορηγήθηκε έγκριση ΕΟΚ κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος υποχρεούνται να ενημερώνουν το Υπουργείο Συγκοινωνιών για τις τροποποιήσεις που προτίθεται να επιφέρουν στα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών εκτιμά αν πρέπει να προβεί σε νέες δοκιμές συνοδευόμενες από ένα πρακτικό επί του τροποποιούμενου τύπου. Στην περίπτωση που συνάγεται από τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές αυτού του διατάγματος αυτού δεν τηρούνται, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση.

 

Άρθρο 7

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος αυτού, το παράρτημα της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το παράρτημα της οδηγίας 79/490/ΕΟΚ, το κείμενο του οποίου έχει ως κατωτέρω:

 

Άρθρο 8

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτoύ του διατάγματος.

 

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ