ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 193

28 Δεκεμβρίου 1983

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 506

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/759/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν τους φανούς - δείκτες πορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις : α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/1981 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ 298/τ.Α/23.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82).
  2. Την 739/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Το διάταγμα έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/759/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική τόμος 004, σελίδα 42), όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ (προσέγγιση των νομοθεσιών), παράγραφος ά, περίπτωση Ι υποπερίπτωση 8 της Συνθήκης "περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών", που κυρώθηκε με το Ν. 945/1979.

 

Άρθρο 2

 

Ως, οχήματα, για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από κατασκευή ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων των ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί σιδηροτροχιών, των ελκυστήρων των γεωργικών μηχανών, καθώς και των μηχανημάτων δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977, ή εγκρίσεως ΕΟΚ, για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού για λόγους που αφορούν στους φανούς - δείκτες πορείας τους, εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

2. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η εγγραφή στα μητρώα και η θέση σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977, ή τη χρήση ενός οχήματος για λόγους που αφορούν τους δείκτες - πορείας, αν αυτοί φέρουν το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέπεται η απαγόρευση πώλησης στην ελληνική αγορά φανών-δεικτών πορείας, για λόγους, που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία τους, αν έχουν σήμα επικυρώσεώς ΕΟΚ.

2. Η απαγόρευση πωλήσεως φανών - δεικτών πορείας, που έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, είναι δυνατή μόνο, αν διαπιστωθεί ότι, συστηματικά δεν είναι σύμφωνα προς τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή, η ελληνική αρχή, που αποφασίζει την απαγόρευση, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που πήρε και να αναφέρει και τους λόγους της απόφασης της.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο φανού - δείκτου πορείας υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία όπως αναφέρονται στα κεφάλαια 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.

2. Η υπηρεσία αυτή προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών, που προβλέπονται στα παραρτήματα του διατάγματος αυτού και συντάσσει, με βάσει τα αποτελέσματα, ένα δελτίο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του οικείου παραρτήματος ΙΙ του παρόντος με το οποίο αποφασίζει την επικύρωση ή όχι του φανού- δείκτου πορείας που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών μελών, εντός μηνός από της συντάξεώς του.

3. Ο τύπος του φανού - δείκτου πορείας που εξετάσθηκε, επικυρώνεται εφόσον συμφωνεί με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές, που ορίζονται στα οικεία παραρτήματα 0, ΙΙΙ, ΙV, V του παρόντος.

4. Όταν δοθεί η επικύρωση δίνονται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο τοποθετείται σε όλους τους φανούς - δείκτες πορείας του τύπου που επικυρώθηκε. Η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ δίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Στο σήμα περιλαμβάνονται τα γράμμα e (που δηλώνει την έγκριση ΕΟΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε), τον αριθμό της επικύρωσης και τον αριθμό 1,2 και 5, ανάλογα με τον τύπο του φανού δείκτου πορείας, που επικυρώθηκε. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι τοποθετημένα όπως ορίζεται στο οικείο παράρτημα ΙΙΙ και στο συμπληρωματικό του παρόντος.

5. Κάθε αριθμός επικύρωσης δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλο τύπο φανού δείκτου πορείας.

6. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών ή άλλων σημάτων, που μοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση.

7. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορήγησε επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανού δείκτου πορείας, οφείλει να επιβλέπει, στην ανάγκη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών για την εξασφάλιση της πιστότητας στην κατασκευή των φανών δεικτών πορείας, σύμφωνα με το πρωτότυπο που επικυρώθηκε Η επίβλεψη αυτή με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι πολλοί φανοί δείκτες πορείας, που έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνοι με αυτό που επικυρώθηκε λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των υπολοίπων κρατών μελών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που μπορούν να φθάσουν και μέχρι ανάκλησης της επικύρωσης ΕΟΚ, αν διαπιστωθεί ότι, η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση ενημέρωσης της από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, για τα μέτρα που αυτή πήρε για την έλλειψη πιστότητας στην παραγωγή φανών-δεικτών πορείας, σχετικά με το πρωτότυπο που επικυρώθηκε.

8. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικύρωσης, που έχει χορηγηθεί, όπως και οι λόγοι που την επέβαλαν, γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών, μέσα σε ένα μήνα.

 

Άρθρο 6

 

1. Οι αποφάσεις με τις οποίες αποφασίζεται η άρνηση χορήγησης επικύρωσης ΕΟΚ ή η ανάκληση επικύρωσης ή η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φανών-δεικτών πορείας, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Αυτή η απόφαση κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη υπόδειξη σε αυτόν των ένδικων μέσων και προσφύγων ενώπιον διοικητικών αρχών.

2. Όλα τα παραρτήματα της οδηγίας 76/759/ΕΟΚ προσαρτώνται στο διάταγμα αυτό ως αναπόσπαστα μέρη αυτού

 

 

Άρθρο 7

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ