ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 191

28 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 504

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/762/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν τους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και τους λαμπτήρες τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις : α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/1981 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ 298/τ.Α/23.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82).
  2. Την 739/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Το διάταγμα έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/762/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική τόμος 004, σελίδα 95), όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ (προσέγγιση των νομοθεσιών), παράγραφος ά, περίπτωση Ι υποπερίπτωση ΙΙ της Συνθήκης "περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών", που κυρώθηκε με το Ν. 945/1979.

 

Άρθρο 2

 

Ως, οχήματα, για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από κατασκευή ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων των ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα που μετακινούνται επισιδηροτροχιών, οι ελκυστήρων των γεωργικών μηχανών, καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει το διάταγμα αυτό δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977, ή εγκρίσεως ΕΟΚ, για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού για λόγους που αφορούν στους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης, εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 76/756/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία της Επιτροπής 80/233/ΕΟΚ.

2. Μόλις αρχίσει να ισχύει το διάταγμα αυτό δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, της καταχώρησης στα μητρώα, της θέσης σε κυκλοφορία ή της χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977, σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού για λόγους αφορώντες στους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης, αν αυτοί φέρουν το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει το διάταγμα αυτό δεν επιτρέπεται η απαγόρευση πώλησης στην ελληνική αγορά εμπρόσθιων φανών ομίχλης, για λόγους, που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία τους, εφόσον έχουν σήμα επικυρώσεώς ΕΟΚ.

2. Απαγόρευση πωλήσεως εμπρόσθιων φανών ομίχλης, που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, είναι δυνατή όταν διαπιστωθεί ότι διαφέρουν συστηματικά από τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή, που αποφασίζει την απαγόρευση, υποχρεώνεται να ενημερώσει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που πήρε αφού αναφέρει και τους λόγους που την οδήγησαν να πάρει τέτοια απόφαση.

 

Άρθρο 5

 

1. Προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο εμπρόσθιου φανού - ομίχλης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.

2. Η υπηρεσία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο κάνει τους ελέγχους και τις δοκιμές, που προβλέπονται στα παραρτήματα του παρόντος και συντάσσει, με βάσει τα αποτελέσματα, ένα δελτίο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι του παρόντος με το οποίο αποφασίζει την επικύρωση ή μη του εμπρόσθιου φανού - ομίχλης που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών μελών, μέσα σε ένα μήνα από τη σύνταξή του.

3. Ο τύπος του εμπρόσθιου φανού - ομίχλης που εξετάσθηκε, επικυρώνεται εφόσον συμφωνεί με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές, που ορίζονται στα οικεία παραρτήματα 0, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του παρόντος της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 76/762/ΕΟΚ, τα οποία μαζί με το παράρτημα Ι της ίδιας οδηγίας προσαρτώνται σ'αυτό το διάταγμα ως αναπόσπαστα μέρη αυτού .

4. Όταν δοθεί η επικύρωση δίνονται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, που θα τοποθετείται πάνω σε όλους τους εμπρόσθιους φανούς - ομίχλης πορείας του τύπου που επικυρώθηκε. Η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ δίνονται στο παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού. Στο σήμα περιλαμβάνονται τα γράμμα e (που δηλώνει την έγκριση ΕΟΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε), τον αριθμό της επικύρωσης και το πρόσθετο σύμβολο "Β". Τα πιο πάνω στοιχεία θα είναι τοποθετημένα όπως ορίζεται στο οικείο παράρτημα ΙΙ και το συμπληρωματικό του διατάγματος αυτού.

5. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών ή άλλων σημάτων, που μοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση.

6. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορήγησε επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανού δείκτου πορείας, οφείλει να επιβλέπει, στην ανάγκη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών για την εξασφάλιση της πιστότητας της κατασκευής των εμπρόσθιων φανών - ομίχλης, προς τον επικυρωμένο τύπο. Η επίβλεψη αυτή με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι πολλοί εμπρόσθιοι φανοί - ομίχλης, που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνοι με αυτό που επικυρώθηκε, λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των υπολοίπων κρατών μελών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που μπορούν να φθάσουν και μέχρι την ανάκληση της επικύρωσης, αν διαπιστωθεί ότι, η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών στην περίπτωση ενημέρωσης της από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους, για τα μέτρα που αυτή πήρε για την έλλειψη πιστότητας κατασκευής εμπρόσθιων φανών - ομίχλης, προς τον επικυρωμένο τύπο.

7. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικύρωσης, που έχει χορηγηθεί, όπως και οι λόγοι που την επέβαλαν, γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών, μέσα σε ένα μήνα.

 

Άρθρο 6

 

1. Κάθε απόφαση η οποία επιφέρει άρνηση χορήγησης επικύρωσης ΕΟΚ ή ανάκληση επικύρωσης ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή χρήσης εμπρόσθιων φανών - ομίχλης, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Αυτή η απόφαση κοινοποιείται απαραίτητα, στον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη υπόδειξη σε αυτόν των ένδικων μέσων και προσφύγων ενώπιον διοικητικών αρχών.

 

 

Άρθρο 7

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ