ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 190

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 503

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουλίου 1977, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τ. Α΄/17.3.83) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας" ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδας εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος" (ΦΕΚ 170/Α/79), και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α΄/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ./τος 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/τ. Α΄/30.8.82)

2. Την 721/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541 ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1977, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική, τόμος 006, σελίδα 234), καθώς και προς το παράρτημα Ι κεφ. Χ προσέγγιση των νομοθεσιών σημείο 19 της Πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών ΦΕΚ 170/Α/79 σελ. 1485.

Για την εφαρμογή αυτού του διατάγματος, ως οχήματα νοούνται τα οχήματα με κινητήρα μεταφοράς επιβατών τα οποία διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θέση του οδηγού, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους και που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη από κατασκευή ταχύτητα από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα των ώρα.

 

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 ή έγκρισης ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού για λόγους που αναφέρονται στις ζώνες ασφαλείας τους ή στα συστήματα συγκράτησης των επιβατών τους, εφόσον αυτά φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένα στο όχημα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δε δύναται να απαγορευθεί η πώληση, η καταχώρηση στα μητρώα, η θέση σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του ΚΟΚ που, κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 ή η χρήση ενός οχήματος για λόγους που αναφέρονται στις ζώνες ασφαλείας τους ή στα συστήματα συγκράτησης, εάν αυτά φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένα στο όχημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι σημείο 3 του παρόντος.

 

 

Άρθρο 4

 

1. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος δε δύναται να απαγορευθεί η διάθεση στην ελληνική αγορά ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης, για λόγους που αφορούν στην κατασκευή ή τη λειτουργία τους, εφόσον φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ.

2. Απαγόρευση πώλησης ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης, που φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, είναι δυνατή μόνο, εφόσον διαπιστωθεί ότι, συστηματικά διαφέρουν από τους τύπους που έχουν εγκριθεί. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που παίρνει την απόφαση για την απαγόρευση υποχρεούται να ενημερώνει τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το μέτρο που έλαβε και ταυτόχρονα να αναφέρει τους λόγους που την οδήγησαν να λάβει μια τέτοια απόφαση.

 

 

Άρθρο 5

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση κάθε τύπου ζώνης ασφαλείας σε τρία σημεία ή κάτω από το υπογάστριο και συστήματος συγκράτησης, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού, από τον κάτοχο του εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος ή από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του, προκειμένου για τύπο ζώνης ασφαλείας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από τον κάτοχο του βιομηχανικού σήματος, ή από τον εντολοδόχο του ή από τον κατασκευαστή του οχήματος, αν πρόκειται για τύπο συστήματος συγκρατήσεως.

2. Η υπηρεσία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο κάνει ελέγχους και τις δοκιμές, που προβλέπονται στα παραρτήματα του διατάγματος αυτού και συντάσσει, με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ένα δελτίο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του διατάγματος αυτού με το οποίο εγκρίνει ή όχι τον τύπο της ζώνης ασφαλείας ή του συστήματος συγκράτησης, που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού στέλνεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, μέσα σε ένα μήνα από τη σύνταξή του.

3. Η παραπάνω υπηρεσία ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται στο σημείο 2.8.1 και /ή 2.8.2 του παραρτήματος Ι του παρόντος.

4. Ο τύπος της ζώνης ασφαλείας ή του συστήματος συγκράτησης, που εξετάσθηκε, επικυρώνεται εφόσον είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες δοκιμές, που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παρ. 2 του παραρτήματος Ι και στα παραρτήματα ΙV έως XIV του διατάγματος αυτού.

5. Όταν δοθεί η επικύρωση, παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, που θα τοποθετείται σε όλες τις ζώνες ασφαλείας ή στα συστήματα συγκράτησης του τύπου που έχει εγκριθεί. Το σήμα αυτό για το οποίο η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις δίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του διατάγματος αυτού, περιλαμβάνει το γράμμα ė (δηλωτικό της έγκρισης ΕΟΚ), διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε), το συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που προσδιορίζει την κατηγορία της ζώνης ασφαλείας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του διατάγματος αυτού και, τέλος, τον αριθμό της επικύρωσης.

6. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ελέγχει την πιστότητα κατασκευής των ζωνών ασφάλειας και των συστημάτων συγκρατήσεως προς τον επικυρωμένο απ'αυτήν τύπο. Όταν η μη πιστότητα είναι συστηματική, η Υπηρεσία αυτή δύναται ν'ανακαλέσει την επικύρωση ΕΟΚ. Η ανάκληση δύναται να διαταχθεί και στην περίπτωση που ενημερωθεί για την ύπαρξη έλλειψης πιστότητας από τις αρμόδιες αρχές ενός ή των λοιπών Κρατών μελών.

Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των λοιπών Κρατών μελών για τα ληφθέντα ανωτέρω μέτρα.

7. Κάθε απόφαση που επιφέρει ανάκληση επικυρώσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε, καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι επέβαλαν τη λήψη αυτής, γνωστοποιούνται μέσα σε προθεσμία, ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών.

8. Ο αριθμός επικυρώσεως που χορηγήθηκε δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλη διάταξη για ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκρατήσεως οχημάτων με κινητήρα.

9. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων που προσομοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που μπορούν εξ αιτίας αυτού να προκαλέσουν σύγχυση.

 

Άρθρο 6

 

1. Οι αποφάσεις για την άρνηση επικυρώσεως ΕΟΚ ή για ανάκληση επικυρώσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε ή για την απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως ζωνών ασφαλείας ή συστημάτων συγκρατήσεως οχημάτων με κινητήρα που ελήφθη κατ'εφαρμογή των διατάξεων αυτού του διατάγματος, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη υπόδειξη σ'αυτόν των ενδίκων μέσων και ενστάσεων ενώπιον διοικητικών αρχών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει καθώς και των προθεσμιών για την άσκηση αυτών.

2. Προσαρτώνται σε αυτό το διάταγμα, ως αναπόσπαστα μέρη αυτού τα παραρτήματα της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που τα κείμενά τους έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρο 7

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ