ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 189

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 502

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της ακυρώσεως τους".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος" (ΦΕΚ 170/Α΄/1979) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α΄/83) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/Α΄/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/82 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργών .
  2. Την 781/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της ακυρώσεως τους), που δημοσιεύθηκε, στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 003, σελίδα 3).

 

Άρθρο 2

 

1. Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται για τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν επί των οδών, με ή χωρίς αμάξωμα, έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη, από κατασκευής, ταχύτητα που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα, τα οποία κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι μηχανές και οι γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες, καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν αφορούν σε καθίσματα με ενσωματωμένες σ'αυτά αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, σε βοηθητικά πτυσσόμενα καθίσματα καθώς και σε καθίσματα, που έχουν μέτωπο προς τις πλευρές ή προς τα όπισθεν του οχήματος.

 

Άρθρο 3

 

1. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 614/77) ή εγκρίσεως ΕΟΚ οχημάτων με κινητήρα ως και η άρνηση ή απαγόρευση της πωλήσεως, της καταχωρήσεως στα μητρώα, η έναρξη κυκλοφορίας ή η χρήση οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του ίδιου Κώδικα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 για λόγους αναφερομένους στην αντοχή των καθισμάτων τους (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2) καθώς και στην αγκύρωση αυτών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων Ι και ΙΙ για οχήματα κατηγορίας Μ1 και του παραρτήματος ΙΙΙ του διατάγματος αυτού για οχήματα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, και Ν3. Οι κατηγορίες των οχημάτων ορίζονται στο παράρτημα του Προεδρικού διατάγματος υπ'αριθ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6 Φεβρουαρίου 1970, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών- μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων", που εξεδόθη κατ'εφαρμογή της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

2. Προσαρτώνται στο διάταγμα αυτό, σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού, τα παραρτήματα, της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που τα κείμενα τους στην Ελληνική γλώσσα έχουν όπως παρακάτω:

 

Aρθρο 4

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Συγκοινωνιών που χορηγεί την έγκριση μεριμνά ώστε να ενημερώνεται περί της τυχόν μεταβολής οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο τμήμα 2.2 του παραρτήματος αυτού.

Η ανωτέρω υπηρεσία εκτιμά αν πρέπει να προβεί επί του τροποποιημένου τύπου οχήματος σε νέες δοκιμές συνοδευόμενες από ένα νέο πρακτικό. Αν προκύπτει από τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές των παραρτημάτων του παρόντος δεν ετηρήθησαν, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται.

 

 

Aρθρο 5

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτoύ του διατάγματος.

 

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ