ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 188

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 501

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/316/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21 Δεκεμβρίου 1977 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην διευθέτηση των οχημάτων με κινητήρα (αναγνώριση των οργάνων χειρισμού ενδεικτικών και δεικτών)".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82) ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".
  2. Την 740/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/316/ΕΟΚ, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Δεκεμβρίου 1977, που δημοσιεύθηκε, στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 007, σελίδα 43).

 

Άρθρο 2

1. Οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από την κατασκευή του μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες τα γεωργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

Από της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/77, ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στην αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, δεικτών και ενδεικτικών, αν αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των παραπάνω παραρτημάτων Ι έως ΙV

 

Άρθρο 4

Δεν επιτρέπεται η άρνηση η απαγόρευση της πώλησης, της καταχώρησης στα μητρώα, της θέσης σε κυκλοφορία ή της χρήσης των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 614/1977, για λόγους που αφορούν στην αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, δεικτών και ενδεικτικών, αν αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι έως ΙV.

 

Άρθρο 5

1. Για να χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος από πλευράς συμβόλων οργάνων χειρισμού και ενδεικτικών στοιχείων λειτουργίας ή καταστάσεως των συστημάτων ή μηχανισμών αυτών υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση που συνοδεύεται από τ α στοιχεία που αναφέρονται στην παρ΄3 του παραρτήματος Ι

2. Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη διαπίστωση αν πληρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV του διατάγματος αυτού, συντάσσεται ένα δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος του ίδιου διατάγματος που επισυνάπτεται στην έγκριση του τύπου οχήματος.

 

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 78/316/ΕΟΚ που έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρο 7

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτoυ του διατάγματος.

 

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ