ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ .Φύλλου 187

28 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 500

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/318/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων , της 21 ης Δεκεμβρίου 1977 , "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών Κρατών - μελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις : α).του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ( ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) και β). του άρθρου 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαικές Κοινότητες , ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ 298/τ.Α/29.12.80 ) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΦΕΚ 104/τ.Α/308.82 ).

2.Την 738/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας , με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών , αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/318/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 21 ης Δεκεμβρίου 1977 , που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων 9ειδική έκδοση της 31 ης Δεκεμβρίου 1980 , τομέας 13 σελίδα 89 τόμος 007 ).

Άρθρο 2

 

Ως οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα επιβατικά οχήματα με κινητήρα που δεν διαθέτουν περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός από αυτήν του οδηγού που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους , με αμάξωμα ή χωρίς αμάξωμα , έχουν τουλάχιστον (4) τέσσερις τροχούς και μέγιστη ταχύτητα από κατασκευής , μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος αυτού απαγορεύεται η άρνηση χορήγησης ΕΟΚ η έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ενός οχήματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 και επ. του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον νόμο 614/77 , για λόγους που αφορούν στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος ή μία διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος:

α).Αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι έως V όσον αφορά στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος.

β).Αν η διάταξη αυτή εκτοξευτήρα ύδατος , θεωρουμένη ως τεχνικής ολότης κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983 ) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ , που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 ης Δεκεμβρίου 1980 , τομέας 13 Βιομηχανική Πολιτικής , τόμος 001 , σελίδα 46 ) ,πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.

γ). Αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μία διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος η οπία έχει γίνει αποδεκτή σαν τεχνική ολότης κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/1983 που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 70/156/ΕΟΚ οδηγίας και η οποία έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι σημείο 6.2.5.

 

Άρθρο 4

 

1.Από της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης στα μητρώα , θέσης σε κυκλοφορία ή χρήσης των οχημάτων για λόγους που αφορούν :

α)Τις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος ,αν αυτές πληρούν τις προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι και V.

β)Τη διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος , αν αυτή έχει γίνει αποδεκτή σαν τεχνική ολότης , κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 401/1983 ΦΕΚ 163 τ.Α/ 7.11.83 που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 70/156/ΕΟΚ οδηγίας και αν έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι σημείο 6.2.5.

2.Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μιας διάταξεως εκτοξευτήρα ύδατος που θεωρείται ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.83), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ , αν αυτή είναι σύμφωνη προς ένα εγκεκριμένο τύπο σύμφωνα με το άρθρο 3 , δεύτερη περίπτωση.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να δοθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών έγκριση ΕΟΚ, ενός οχήματος όσον αφορά στο μηχανισμό υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα νερού σε μία διάταξη ή σε ένα τύπο
μηχανισμών εκτόξευσες νερού ως τεχνική ολότητα, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση που συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται
στην παρ. 3 του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού.

2. Η αρμόδια αρχή που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο κάνει τους ελέγχους και τις δοκιμές που προβλέπονται στα παραρτήματα I , II , III , IV και V του διατάγματος αυτού και συντάσσει ένα δελτίο έγκρισης ΕΟΚ σύμφωνα με τα παραρτήματα VI και VII του διατάγματος αυτού.

3. Μετά τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών τηρείται ενήμερη για κάθε μεταβολή σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού. Η ίδια αρχή αποφασίζει αν για την παραπάνω μεταβολή απαιτείται να γίνουν νέες δοκιμές και έλεγχοι στο όχημα που τροποποιήθηκε και να συνταχτεί νέο δελτίο έγκρισης. Αν από τους ελέγχους και τις δοκιμές διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι, προδιαγραφές των παραρτημάτων αυτού του διατάγματος, οι μεταβολές δεν εγκρίνονται .

 

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 78/318/ΕΟΚ που έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 7

 

Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από την δημοσιευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ