ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 37

22 Φεβρουαρίου 1995

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49

 

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/εοκ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/εοκ και 92/55/ΕΟΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ - 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ - 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α - 70) και 31 του Ν. 2076/1992 (Α - 130).

β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α - 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α - 154).

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  2. Τις αρ. 402/1994 και 723/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

 

Το παρόν Π.Δ./γμα αποσκοπεί στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ της 29ης Δεκεμβρίου 1976(τεύχος ΕΕ L47 ΤΗΣ 18.2.1977 Σελ 47) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449 ΕΟΚ της 26ης Ιουλίου 1988 (τεύχος ΕΕ G222 της 12.8.1988 σελ. 10), 91/225/ΕΟΚ της 27ης Μαρτίου 1991 (τεύχος ΕΕ L103 της23.4.1991 σελ 3), 91/398/ΕΟΚ της 21ης Ιουνίου 1991 (τεύχος ΕΕ L178 της 6.7.1991 σελ29), 92/54/ΕΟΚ της 22ας Ιουνίου 1992 (τεύχος ΕΕ L 225 της 10.8.1992 σελ 63) και 92/55/ΕΟΚ της 22ας Ιουνίου 1992 (τεύχος ΕΕ L 225 της 10.8.1992 σελ 68), για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

 

Άρθρο 2

Κατηγορίες οχημάτων - Συχνότητα ελέγχου

 

1.      Οι κατηγορίες των οχημάτων που ελέγχεται η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού ελέγχου αυτών και τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος.

2.      Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα, μετά την ημερομηνία διενέργειας του πρώτου τεχνικού ελέγχου, ο οποίος χρονικά γίνεται πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, η συχνότητα του ελέγχου για τις διάφορες κατηγορίες των οχημάτων του παραρτήματος Ι, ορίζεται σε 1,1,1,1,2,2, έτη αντίστοιχα.

3.      Εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας και δημόσιας τάξης.

4.      Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή να υποβάλλονται σε ειδικό καθεστώς, ορισμένα οχήματα που λειτουργούν ή χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και οχήματα που ουδέποτε ή σπάνια χρησιμοποιούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο ή έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την κυκλοφορία.

 

Άρθρο 3

Αρμόδιες Υπηρεσίες διενέργειας του ελέγχου

 

Οι τεχνικοί έλεγχοι που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό θα διεξάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 4

Διενέργεια ελέγχου

 

1.      Ο τρόπος, η διαδικασία διενέργειας των τεχνικών ελέγχων ή επαναλήψεώς τους, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, βλαβών ή ανωμαλιών στη λειτουργία του οχήματος, τα της πιστοποιήσεως και διενέργειας του ελέγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.      Τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος κοινοποιούνται στα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.      Για τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι οριακές τιμές του σημείου 8.2.2. του Παραρτήματος ΙΙ, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

4.      Πιστοποιητικά στοιχεία διενέργειας περιοδικού ελέγχου που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζονται και έχουν την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα που εκδίδονται από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο πιστοποιούμενος τεχνικός έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον όλα τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος

 

Aρθρο 5

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται τα πρότυπα δοκιμών για την αποτελεσματικότητα των οχημάτων που θεωρούνται ιστορικού ενδιαφέροντος"

 

 

Άρθρο 6

Χρόνος εφαρμογής

 

Οι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο υπηρεσίες της χώρας εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 8.2. του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος το αργότερο:

Α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 8.2.1. α του παραρτήματος ΙΙ

Β) Από την 1η Ιανουαρίου 1996 για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 8.2.2. του παραρτήματος ΙΙ,

Γ) Από την 1η Ιανουαρίου 1997 για τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 8.2.1. β του παραρτήματος ΙΙ

 

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις :

1. Του Π/Δ 1387/1981 "Καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου οδικών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους" (Α- 347), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 363/1986 (Α 145)

2. Του Π.Δ. 338/1984 "Καθορισμός συχνότητας διενέργειας περιοδικού ελέγχου ορισμένων οχημάτων" (Α - 118), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ .232/1989 (Α 109)

3. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος

 

Άρθρο 8

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις

 

Προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι και ΙΙ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 


Κατηγορίες οχημάτων

 

 

Συχνότητα ελέγχου

 

  1. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά επιβατών με περισσότερες από 8 θέσεις, εκτός της θέσεως του οδηγού
  2. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα 3500 χγρ.
  3. Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος υπερβαίνει τα 3500 χγρ
  4. Ταξί και αυτοκίνητα πρώτων βοηθειών

 

 

  1. Οχήματα με κινητήρα και τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιμοποιούνται κανονικά για την οδική μεταφορά πραγμάτων και έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος έως 3500χγρ, εκτός από τους γεωργικούς ελκυστήρες και μηχανήματα έργων.
  2. Οχήματα με κινητήρα που προορίζονται για μεταφορά επιβατών και διαθέτουν 8 θέσεις καθήμενων εκτός της θέσης του οδηγού

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ο έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία που απαριθμούνται παρακάτω, με την προυπόθεση ότι αυτά κατά την ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται στον υποχρεωτικό εξοπλισμό του οχήματος που ελέγχεται.

Οι έλεγχοι που προβλέπει το παρόν παράρτημα πραγματοποιούνται χωρίς αποσυναρμολόγηση των στοιχείων του οχήματος.

Αν το όχημα παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά τα παρακάτω σημεία, θεσπίζεται διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί μέχρι να υποστεί επιτυχώς νέο τεχνικό έλεγχο.

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3,4,5 και 6

 

  1. ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Ο έλεγχος των συστημάτων πέδησης του οχήματος αφορά τα ακόλουθα σημεία.

Οι τιμές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των συστημάτων πέδησης πρέπει να ανταποκρίνονται καθόσον τούτο είναι εφικτό, στα τεχνικά πρότυπα του Π.Δ. 537/83 (Α΄210)


Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο

 

Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο

 

 

Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο

Ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε μια φορά κάθε χρόνο

Τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και στη συνέχεια ανά διετία

 

 

 

 

 

 

Τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και στη συνέχεια ανά διετία