ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 183

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 Δεκεμβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 480

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/60/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Δεκεμβρίου 1973 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών, εκτός του ή ων εσωτερικών κατόπτρων οδήγησης, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, σκεπή ή σκεπή που ανοίγει, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων)", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 78/632/ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 19ης Μαΐου 1978.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) "περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενάργειας και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος".
  2. Το άρθρο 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82) ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".
  3. Την 646/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/60/ΕΟΚ, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Δεκεμβρίου 1973, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών, εκτός του ή των εσωτερικών κατόπτρων οδήγησης, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, σκεπή ή σκεπή που ανοίγει, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων)", όπως τροποποιήθηκε από την 78/632/ΕΟΚ της 19 Μαΐου 1978 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ "περί......" που δημοσιεύθηκαν, στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμοι 002 και 007, σελίδα 168 και 155 αντιστοίχως.

 

Άρθρο 2

 

Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού αφορούν στα οχήματα μεταφοράς επιβατών με κινητήρα, που διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η θέση του οδηγού, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και από κατασκευής τους ανώτατη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων την ώρα.

 

Αρθρο3

 

1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος δεν επιτρέπεται η άρνηση της έγκρισης που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, ή χορηγήσεως της κατά το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα άδειας Κυκλοφορίας ή εγκρίσεως ΕΟΚ ή δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ για οχήματα που μνημονεύονται στο προηγούμενο άρθρο, για λόγους που αναφέρονται στην εσωτερική διαρρύθμιση αυτών και ειδικότερα στα μέρη και εξαρτήματα του διαμερίσματος των επιβατών, εκτός του ή των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως στην θέση των οργάνων χειρισμού, στην οροφή ή στην οροφή που ανοίγει, στα ερεισίνωτα και στα πίσω τμήματα των καθισμάτων, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η τήρηση των παραπάνω όρων διαπιστούται από το δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ για τον τύπο του οχήματος, για τον οποίο το δελτίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ'αρθ.431/1983 Π.Δ./τος (ΦΕΚ 160/Α/7.11.83) που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ

2. Η έκδοση δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος δεν επιτρέπεται, εφόσον από τους σχετικούς ελέγχους και τις δοκιμές διαπιστούται ότι εν πληρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

3. Από την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος είναι δυνατή η άρνηση της εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν 614/1977 ενός τύπου οχήματος του όποίου η εσωτερική διαρρύθμιση δεν πληροί τους όρους των παραρτημάτων του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

4. Εφόσον η αίτηση για την έγκριση ΕΟΚ ενός οχήματος υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών αυτή συνοδεύεται και από στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος,. Η παραπάνω αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

5. Για να αποφανθεί η Διεύθυνση Μεταφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών αν θα χορηγήσει ή αν δεν θα χορηγήσει την έγκριση που ζητείται για τα στοιχεία τα οποία μνημονεύει το διάταγμα αυτό προβαίνει σε όλους τους ελέγχους και δοκιμές όπως ορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος διατάγματος και συντάσσει το σχετικό πρακτικό δοκιμών . Αν δοθεί έγκριση η ελληνική αρχή που χορήγησε αυτήν την έγκριση, οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτή να ενημερώνεται για κάθε τυχόν μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του παραρτήματος Ι του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Η παραπάνω αρχή κρίνει εάν η μεταβολή καθιστά αναγκαία τη διενεργεί α νέων ελέγχων και δοκιμών πάνω στο όχημα που έχει τροποποιηθεί και συντάσσει και νέο πρακτικό. Αν από τους παραπάνω ελέγχους και δοκιμές διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές των παραρτημάτων του παρόντος προεδρικού διατάγματος η μεταβολή δεν εγκρίνεται.

 

Άρθρο 4

 

Προσαρτώνται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού, τα παραρτήματα της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν από τα παρατήματα της οδηγίας 78/632/ ΕΟΚ των οποίων τα κείμενα έχουν ως ακολούθως:

 

 

Aρθρο 5

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτoύ του διατάγματος.

 

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aρθρο 7

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτoύ του διατάγματος.

 

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ