ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 212

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 Σεπτεμβρίου 1988

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 474

Τροποποίηση του ΠΔ 63/1986 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α/34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α/70) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1998 " Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Α/101) και β) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α9211/1737/3.12.87 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 702/Β/4.12.1987).

2. Την αριθ. 522/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις:

α) Της Οδηγίας 85/505/ΕΟΚ της 14ης Νοεμβρίου 1985 για την τροποποίηση της Οδηγίας 65/269/ΕΟΚ "περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών μελών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχοςL 309 της 21.11.85, σελ 27) και

β) Της Οδηγίας 86/544/ΕΟΚ "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 320 της 15.11.86, σελ 33) .

 

Άρθρο 2

 

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του ΠΔ 63/1986 (ΦΕΚ 26/Α/18.3.86) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

"7. Όταν ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που ανήκει σε επιχείρηση η οποία εκτελεί συνδυασμένες μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, έλκεται σε μία από τις τερματικές διαδρομές από ελκυστήρα επιχείρησης που εκτελεί μεταφορές για λογαριασμό τρίτου, δεν απαιτείται το έγγραφο μεταφοράς της παρ. 3 του άρθρου αυτού, πρέπει όμως να προσκομίζεται άλλο έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται η διαδρομή που διανύθηκε ή που πρέπει να διανυθεί σιδηροδρομικά".

2.Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 63/1986 (ΦΕΚ26/Α/18.3.86) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

"6. Αν η μεταφορά διενεργείται με συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων, η απαιτούμενη άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 αυτού του Π.Δ. /τος.

Η άδεια καλύπτει ολόκληρο το συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων, έστω κι αν η εγγραφή ή η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου δεν έχουν γίνει στο όνομα του δικαιούχου της άδειας ή έχουν γίνει σε άλλο κράτος μέλος".

 

Άρθρο 3

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 2 αρχίζει από 1ης Ιουλίου 1987 και της παρ. 2 αυτού από 1ης Ιανουαρίου 1987.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1988

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΖΤΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ