ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 16

11 Φεβρουαρίου 1985

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46

Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 255/1984 "Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως" και 76/914/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1976, του ίδιου Συμβουλίου "περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών".

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", β) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Συγκοινωνιών 8715/9.7.1982 "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Συγκοινωνιών στους Υφυπουργούς Συγκοινωνιών" (ΦΕΚ 474/Β/13.7.1982) και γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 20959/8.8.1984 (ΦΕΚ 545/Β/8.8.84) "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Αντ. Γεωργιάδη".

2. Την 873/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Η παρ. 7 του άρθρου 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 255/1984 (ΦΕΚ 100/Α/1984) καταργείται. Η παράγραφος 8 του ίδιου αυτού άρθρου αριθμείται ως παράγραφος 7.

2. Ο χρόνος λήξης των αδειών οδήγησης, που έχουν εκδοθεί μέχρι της ισχύος του Π.Δ/τος 255/1984 (ΦΕΚ 100/Α/1984), παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας των κατόχων τους. Εξαιρούνται:

α) οι άδειες οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών και των εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών,

β) οι άδειες των κωφαλάλων και

γ) οι άδειες οδήγησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας για λόγους υγείας των κατόχων τους.

Για τις κατά την περίπτ. α' της παραγράφου αυτής άδειες, που ανήκουν σε επαγγελματίες οδηγούς και έχουν λήξει μετά την 2 Αυγούστου 1980 ή θα λήξουν μέχρι και της 1ης Μαρτίου 1985, παρέχεται προθεσμία για την ανανέωσή τους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987.

 

Άρθρο 2.

 

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 255/1984 (ΦΕΚ 100/Α/1984) αντικαθίστανται όπως παρακάτω:

"4. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους εξέταση γίνεται από εξεταστές που:

α) είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), ειδικότητας μηχανολόγου - μηχανικού ή ηλεκτρολόγου - μηχανικού ή μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανολόγου - μηχανικού ή είναι πτυχιούχοι υπομηχανικοί, ειδικότητας μηχανολόγου ή πτυχιούχοι ανωτέρας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικότητας τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτου ή τεχνολόγου μηχανολόγου ή πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με αντίστοιχες προς τις παραπάνω ειδικότητες,

β) είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης αυτοκινήτων από πενταετίας τουλάχιστον, και

γ) έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης στο αντικείμενο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών δια της παρακολουθήσεως σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού.

 

Το έργο της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, των οδηγών που επεκτείνουν την άδειά τους σε ανώτερη κατηγορία καθώς και εκείνων που παραπέμπονται για επανεξέταση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή άλλων διατάξεων, Νόμων, Διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων, ανατίθεται στα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου, αν αυτά είναι ιδιώτες, από τον οικείο νομάρχη με σύμβαση ανάθεσης έργου. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), ο τρόπος ανάθεσης του έργου της εξέτασης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, που εκδίδεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο".

 

"5. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου εξεταστή σε ιδιώτες, ο τρόπος ορισμού ως εξεταστών των εχόντων την ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή Οργανισμού του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), το ύψος της αποζημίωσης των εξεταστών και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της, ο τρόπος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επιμόρφωσης των εξεταστών και η διάρκειά της, ο τρόπος ελέγχου του έργου της εξέτασης, η διαδικασία ορισμού των εξεταστών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Με ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, κατά νομαρχιακές περιοχές, καθώς και οι ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει η εφαρμογή της διάταξης αυτής".

 

Στον Υφυπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1985

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΑΣΛΑΝΗΣ