ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 NOEMΒΡΙΟΥ 1983

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 451

Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της 80/780/ΕΟΚ, της 22ας Ιουλίου 1980 οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα κάτοπτρα οδήγησης των δίτροχων οχημάτων με κινητήρα με ή χωρίς πλευρικό καλάθι και στην τοποθέτηση τους επί των οχημάτων αυτών", όπως συμπληρώθηκε με την 80/1272/ΕΟΚ οδηγία του ίδιου συμβουλίου.

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις των παρ. 1 και 2α του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/1983) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945 (ΦΕΚ 170/Α/1979) "περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενάργειας και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος".
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/80 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ.Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82).
  3. Την 602/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό αποσκοπεί στην συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 80/780/ΕΟΚ, της 22 Ιουλίου 1980, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως συμπληρώθηκε με την 80/1272/ΕΟΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1980, οδηγία του ίδιου συμβουλίου "περί προσαρμογής λόγω της προσχωρήσεως της Ελλάδος, της οδηγίας 80/780/ΕΟΚ" που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμοι 009 και 010,σελίδες 141και 142 αντίστοιχα).

 

Άρθρο 2

 

Ως οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα δίτροχα οχήματα με κινητήρα , με ή χωρίς πλευρικό καλάθι, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους και έχουν από κατασκευής τους μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 χιλμ. την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

1. Επιτρέπεται η πώληση στην ελληνική αγορά κατόπτρων οδήγησης για τα δίτροχα οχήματα, εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού.

2. Απαγόρευση πώλησης κατόπτρων οδήγησης, που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, είναι δυνατή, μόνο όταν διαπιστωθεί ότι αυτά διαφέρουν συστηματικά από το πρωτότυπο που επικυρώθηκε.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου η αρχή που πήρε τέτοια απόφαση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει αμέσως τα λοιπά κράτη μέλη καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το μέτρο που ελήφθη και να εκθέσει τους λόγους της αποφάσεως της.

 

 

Άρθρο 4

 

1. Για να χορηγηθεί από το Υπουργείο Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο κατόπτρου οδήγησης, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση η οποία για κάθε τύπο κατόπτρου οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται από:

α) μία τεχνική περιγραφή που να καθορίζει ιδίως τον ή τους τύπους οχημάτων για τα οποία προορίζεται το κάτοπτρο οδήγησης,

β) Επαρκώς λεπτομερή σχέδια που επιτρέπουν την αναγνώριση του κατόπτρου οδήγησης και τις οδηγίες τοποθέτησής του. Τα σχέδια πρέπει να δείχνουν την προβλεπόμενη θέση για το σήμα επικυρώσεώς ΕΟΚ.

γ) Τέσσερα κάτοπτρα οδήγησης: τρία για τις δοκιμές και ενα που θα παραμείνει στο εργαστήριο. Είναι δυνατόν να απαιτηθούν και περισσότερα δείγματα.

 

2. Για τη σύνταξη του δελτίου επικυρώσεως (συμ. Παρ. Παραρτήματος Ι), γίνονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του παραρτήματος αυτού, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είτε από αναγνωρισμένο ειδικό εργαστήριο κράτους μέλους της ΕΟΚ. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού στέλνεται και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, μέσα σ'ένα μήνα από τη σύνταξη του.

3. Μαζί με την επικύρωση δύνονται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ που τοποθετείται σε ένα βασικό τμήμα του κατόπτρου οδήγησης κατά τρόπο ανεξίτηλο και αναγνώσιμο ακόμα και όταν το κάτοπτρο είναι τοποθετημένο επί του οχήματος. Το σήμα περιλαμβάνει το γράμμα e (δηλωτικό της επικυρώσεως ΕΟΚ), το διακριτικό στοιχείο της Ελλάδας (Ε), την κλάση του κατόπτρου (L) και τον αριθμό της επικυρώσεως σύμφωνα με τα Παραρτήματα του παρόντος.

4. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών ή άλλων σημάτων που μοιάζουν με το σήμα; Επικυρώσεως ΕΟΚ και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση.

 

 

Άρθρο 5

 

1. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών ασκούν επίβλεψη, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη, για να εξασφαλίσουν την πιστότητα της κατασκευής των κατόπτρων οδήγησης προς τον επικυρωμένο τύπο. Η επίβλεψη αυτή γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους.

2. Αν διαπιστωθεί ότι πολλά κάτοπτρα οδήγησης που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνα προς τον επικυρωμένο τύπο, λαμβάνονται μέτρα, που μπορεί να φθάσουν και μέχρι ανακλήσεως της επικυρώσεως. Για τα μέτρα αυτά ενημερώνονται και οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών.

3. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών στην περίπτωση που ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή κάποιου άλλου κράτους-μέλους για τα μέτρα που αυτή πήρε από την έλλειψη πιστότητας της κατασκευής των κατόπτρων-οδήγησης προς τον επικυρωμένο τύπο.

4. Κάθε απόφαση ανακλήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ καθώς και οι λόγοι που την επέβαλλαν, γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών.

5. Στη περίπτωση που το Υπουργείο Συγκοινωνιών αμφισβητεί την έλλειψη πιστότητας της κατασκευής κατόπτρου οδήγησης για την οποία ενημερώθηκε από αρμόδια αρχή άλλου κράτους-μέλους, οφείλει να επιδιώξει την επίλυση της διαφοράς σε απευθείας συνεννόηση με την υπηρεσία που διαπίστωσε την έλλειψη πιστότητας και συγχρόνως να κρατάει ενήμερη την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 6

Κάθε απόφαση αρνήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ ή ανακλήσεως ή απαγορεύσεως διαθέσεως στην ελληνική αγορά ή χρήσεως κατόπτρου οδήγησης η οποία ελήφθη βάσει των διατάξεων 6του διατάγματος αυτού, πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και να κοινοποιείται απαραιτήτως στον ενδιαφερόμενο, με την ταυτόχρονη υπόδειξη σ'αυτόν των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και των προθεσμιών για την άσκηση τους.

 

Άρθρο 7

 

1. Απαγορεύεται η άρνηση χορηγήσεως έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε όσα οχήματα τα κάτοπτρα της οδήγησης τους φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι κατασκευασμένα και τοποθετημένα στο όχημα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού. Η σωστή κατασκευή και τοποθέτηση των κατόπτρων οδήγησης αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που συνάπτεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του συμπληρωματικού παραρτήματος του προσαρτήματος ΙΙ του διατάγματος αυτού.

2. Προκειμένου να εκδοθεί το παραπάνω πιστοποιητικό, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα.

3. Η αίτηση αυτή γίνεται δεκτή για εξέταση μένον εφόσον δεν είχε υποβληθεί παρόμοια αίτηση, για τον ίδιο τύπο οχήματος, στην αρμόδια αρχή κάποιου άλλου κράτους-μέλους.

4. Η αρμόδια υπηρεσία κάνει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού προκειμένου να διαπιστωθούν αν πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος και συντάσσει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού

5. Από ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού δίνεται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών μέσα σ' ένα μήνα από την έκδοση του.

 

Άρθρο 8

 

1. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών ασκεί επίβλεψη, εν ανάγκη σε συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλή στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη, για την εξασφάλιση της πιστότητας της κατασκευής προς τον τύπο ο οποίος αποτελεί αντικείμενο του πιστοποιητικού του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού. Η επίβλεψη αυτή γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους.

2. Επίσης το Υπουργείο Συγκοινωνιών λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνεται για τυχόν διακοπή της παραγωγής ή οποιασδήποτε μεταβολής του τύπου του οχήματος του οποίου βεβαίωσε την πιστότητα προς τις προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας.

3. αν κατά την προηγούμενη παράγραφο το Υπουργείο κρίνει ότι, κάποια μεταβολή δεν επηρεάζει τα δεδομένα με βάση τα οποία, εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό, γνωστοποιεί στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα ότι, το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί, ισχύει.

4. Εφόσον όμως κρίνει ότι, η μεταβολή επηρέασε τα δεδομένα σε τρόπο ώστε να είναι ανάγκη να τροποποιηθεί το πιστοποιητικό ή να εκδοθεί νέο, τότε πληροφορεί τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για την ανάγκη νέων ελέγχων και δοκιμών.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου στέλνονται αντίγραφα του πιστοποιητικού, μέσα σ' ένα μήνα, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών. Μαζί με τα αντίγραφα αυτά στέλνεται και έγγραφο στο οποίο γράφεται ο αριθμός πλαισίου του τελευταίου οχήματος που κατασκευάστηκε σύμφωνα με το παλαιό πιστοποιητικό, και ο αριθμός πλαισίου του πρώτου οχήματος που κατασκευάστηκε σύμφωνα με το νέο ή με το αυτό που τροποποιήθηκε.

 

Άρθρο 9

 

1.Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 80/780/ΕΟΚ τα οποία επιφέρουν διευκρινήσεις στις προδιαγραφές των παραρτημάτων της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1.3.1971 (Ειδ.εκδ. 13/001) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 79/795/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20.7.79 (Ειδ. Εκδ. 1./008) τις προδιαγραφές της οποίας πρέπει να πληρούν τα κάτοπτρα οδήγησης των οχημάτων που αποτελούν το αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος.

2. Όπου στο προσαρτημένο παράρτημα υπάρχει η λέξη "έγκριση" αντικαθίσταται από τη λέξη "επικύρωση".

 

Άρθρο 10

 

Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ