ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 160

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Νοεμβρίου 1984

 

ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ ÄÉÁÔÁÃÌÁ ÕÐ'ÁÑÉÈ. 431

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ, της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ, της 12ης Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.      Της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338 (Α΄34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/27-7-1979) "περί κυρώσεως της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος".

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/80 "περί εκπροσώπησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ 298/τ. Α/29-12-80) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/τ.Α/30-8-82)

3.      Την 638/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το διάταγμα αυτό εκδίδεται προς συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 70/156/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970, που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική, Τόμος 001, σελίδα 461, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

α) Υπ΄αριθ. 78/315/ΕΟΚ, της 21ης Δεκεμβρίου 1977 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ/ που αφορά στην προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007, σελίδα 41)

β) Υπ΄αριθ. 78/547/ΕΟΚ, της 21ης Ιουνίου 1978 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ/ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007, σελίδα 124)

γ) Υπ΄αριθ. 80/1267/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1980 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ/ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 010, σελίδα 105)

 

Άρθρο 2

1. Οι διατάξεις αυτού του διατάγματος αφορούν στα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα και που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και από κατασκευής τους ανώτατη ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων των ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος τα οχήματα, τα οποία κινούνται σε σιδηροδρομικές γραμμές, οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα αγροτικά μηχανήματα.

 

Άρθρο 3

Έγκριση ΕΟΚ είναι η πράξη με την οποία ένα Κράτος-μέλος της ΕΟΚ πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου ή εξάρτημα ή μηχανισμός ή τμήμα τέτοιου οχήματος, που αποτελεί τεχνική ολότητα, πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, των ειδικών κοινοτικών οδηγιών και τις επαληθεύσεις που προβλέπονται στο δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ του οποίου το υπόδειγμα εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ το υπάρχοντος .

 

Αρθρο4

1. Προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Συγκοινωνιών από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, αίτηση συνοδευόμενη από δελτίο πληροφοριών, συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ι αυτού του διατάγματος από τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια ΚΤΛ που αναφέρονται στο δελτίο αυτό.

2. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου γίνεται δεκτή για εξέταση μόνο όσον εφόσον, για τον ίδιο τύπο οχήματος, δεν έχει υποβληθεί, στην αρμόδια αρχή άλλου Κράτους- μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άλλη αίτηση για τη χορήγηση εγκρίσεως ΕΟΚ.

 

Άρθρο 5

1. Προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος, πρέπει :

α) Ο τύπος του οχήματος να είναι σύμφωνος προς τα δεδομένα τα αναφερόμενα στο δελτίο πληροφοριών και

β)Ο τύπος του οχήματος να ικανοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από το υπόδειγμα του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος .

2. Αφού διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ αυτού του διατάγματος

3. Η υπηρεσία που χορήγησε έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος, παίρνει τα αναγκαία μέτρα και επιβλέπει για την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής των οχημάτων προς το εγκεκριμένο πρωτότυπο και αν είναι αναγκαίο, συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών . Η επίβλεψη γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους.

4. Σε κάθε περίπτωση που χορηγείται έγκριση ΕΟΚ για ένα όχημα ή όταν απορριφθεί ή αίτηση που έγινα για να χορηγηθεί τέτοια έγκριση, αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών αντίγραφο του δελτίου εγκρίσεως που εκδόθηκε, ή της αποφάσεως με την οποία απερρίφθη η αίτηση. Η παραπάνω αποστολή γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απορριπτικής αποφάσεως. Αυτά τα αντίγραφα συνοδεύονται και από αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών που έχει υποβληθεί.

5. Για κάθε όχημα που κατασκευάζεται με βάση το πρωτότυπο που έχει εγκριθεί, συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού στην Ελλάδα, πιστοποιητικό πιστότητας σε σχέση με το πρωτότυπο που έχει εγκριθεί. Τ ο πιστοποιητικό είναι συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ αυτού του Διατάγματος

 

Άρθρο 6

1. Η υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερούται για κάθε τυχόν διακοπή της παραγωγής καθώς και για κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων του οχήματος που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών που είχε υποβληθεί για να χορηγηθεί η έγκριση ΕΟΚ.

2. Εάν η παραπάνω υπηρεσία, κρίνει ότι οι μεταβολές που έγιναν δεν καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση του υφισταμένου δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ ή την έκδοση νέου πιστοποιητικού, πληροφορεί περί τούτου τον κατασκευαστή και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών- μελών αποστέλλοντας προς αυτές αντίγραφα των δελτίων πληροφοριών στα οποία έγιναν μεταβολές.

3. Εφόσον κριθεί από την εν λόγω υπηρεσία ότι οι μεταβολές των στοιχείων του δελτίου πληροφοριών καθιστούν αναγκαία τη διενέργεια νέων ελέγχων ή δοκιμών και για το λόγο αυτό απαιτείται τροποποίηση του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ που εκδόθηκε, ή έκδοση νέου τέτοιου δελτίου, η υπηρεσία αυτή πληροφορεί τον κατασκευαστή και αποστέλλει το νέο ή τροποποιημένο δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ, μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών.

4. Σε περίπτωση που ένα δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ τροποποιείται ή αντικαθίσταται με νέο ή παύει να ισχύει λόγω διακοπής της παραγωγής του εγκριθέντος τύπου οχήματος, η υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΟΚ οφείλει να γνωρίσει μέσα σε ένα μήνα, στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών.

 

Άρθρο 7

1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας ή η απαγόρευση της πωλήσεως ή χρήσεως στην Ελλάδα κάθε νέου οχήματος που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία του, εφόσον τούτο συνοδεύεται από το πιστοποιητικό πιστότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 αυτού του διατάγματος, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτότυπο.

2. Έλλειψη πιστότητας για ένα όχημα προς το πρωτότυπο που εγκρίθηκε υπάρχει εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 αυτού του διατάγματος, οι οποίες δεν υπάγονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του διατάγματος αυτού και καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 6 από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους, η οποία χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ για τον τύπο του υπόψιν οχήματος.

3. Δεν θεωρούνται αποκλίσεις οι οποίες συνιστούν έλλειψη πιστότητας, οι διαφορές τιμών στοιχείων που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών, εφόσον οι διαφορές αυτές βρίσκονται μέσα στα πλαίσια οριακών τιμών που καθορίζονται από ειδικές κοινοτικές οδηγίες.

 

Αρθρο8

1. Αν διαπιστωθεί από την Ελληνι8κή υπηρεσία η οποία χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ ότι πολλά οχήματα που συνοδεύονται από πιστοποιητικά πιστότητας ίδιου τύπου δεν είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο αυτή η υπηρεσία οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας κατασκευής και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών- μελών για τα μέτρα που έλαβε τα οποία μπορούν να φτάσουν και μέχρι ανακλήσεως της εγκρίσεως ΕΟΚ.

2. Σε περίπτωση που η αρμόδια ελληνική υπηρεσία ενημερώνεται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τα μέτρα που έλαβε αυτό το Κράτος για να αντιμετωπισθεί ή έλλειψη πιστότητας κατασκευής οχημάτων προς τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα ίδια μέτρα με το Κράτος αυτό.

3. Κάθε απόφαση με την οποία ανακαλείται χορηγηθείσα έγκριση ΕΟΚ, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η ανάκληση, κοινοποιείται προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών εντός από την έκδοση της.

4. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ενημερωθεί από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους - μέλους για την κατά αναφερόμενα στην παρ. 1 έλλειψη πιστότητας και αμφισβητείται την έλλειψη αυτή, οφείλει να επιδιώξει τη λύση της διαφοράς με απ'ευθείας συνεννοήσεις με την αρχή του άλλου Κράτους - μέλους η οποία διαπίστωσε την έλλειψη πιστότητας και να τηρήσει ενήμερη για το θέμα την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Αρθρο9

Αν παρατηρηθεί ότι οχήματα, των οποίων εγκρίθηκε ο τύπος τους και έχουν πιστοποιητικά πιστότητας που έχουν εκδοθεί, κανονικά, είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, μπορεί ο Υπουργός Συγκοινωνιών να απαγορεύει την χορήγηση αδείας κυκλοφορίας ή την πώληση ή την χρήση τους στη χώρα, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, με αιτιολογημένη απόφαση του η οποία κοινοποιείται αμέσως και προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών και προς των Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 10

Κάθε απόφαση, που εκδίδεται βάσει των διατάξεων αυτού του διατάγματος για άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή την ανάκληση εγκρίσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε ή για απαγόρευση κυκλοφορίας τύπου οχήματος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η απόφαση κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη υπόδειξη προς αυτόν των από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπομένων ενδίκων μέσων και των προθεσμιών για την άσκησή τους.

 

Άρθρο 11

1. Έγκριση ΕΟΚ για εξάρτημα ή μηχανισμό ή τμήμα οχήματος που συνιστά τεχνική ολότητα, χορηγείται μόνο εφόσον προβλέπουν ρητά για αυτό οι Ειδικές Κοινοτικές οδηγίες.

2. Εφόσον για έγκριση τεχνική ολότητα, λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του οχήματος και ως εκ τούτου η τήρηση μιας ή περισσότερων τεχνικών προδιαγραφών αυτής δεν μπορεί να εξακριβωθεί παρά μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του οχήματος είτε πραγματικά είτε υποκατάστατα, τίθενται περιορισμοί για την ισχύ της εγκρίσεως.

3. Το πιστοποιητικό εγκρίσεως ΕΟΚ που εκδίδεται στην περίπτωση της παραγράφου 2, για την τεχνική ολότητα, πρέπει να γράφει τους περιορισμούς για τη χρήση αυτής και τις προδιαγραφές εγκαταστάσεως της πάνω στο όχημα.

4. Η τήρηση των επί του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ της τεχνικής ολότητας αναφερομένων περιορισμών και τεχνικών προδιαγραφών εγκαταστάσεως, εξακριβώνεται κατά τη διαδικασία εγκρίσεως ΕΟΚ του τύπου του οχήματος επί του οποίου η τεχνική ολότητα έχει εγκατασταθεί.

5. Για την παροχή εγκρίσεως ΕΟΚ για εξάρτημα ή μηχανισμό ή τμήμα οχήματος που αποτελεί τεχνική ολότητα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 10 αυτού του διατάγματος.

6. Ο κατασκευαστής της ο οποίος έλαβε για μία τεχνική ολότητα έγκριση ΕΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται όπως, για καθε τεχνική ολότητα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρωτότυπο που έχει εγκριθεί:

α) Εκδίδει πιστοποιητικό πιστότητας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 αυτού του διατάγματος.

β) Επί της τεχνικής ολότητας και σε κατάλληλη θέση αυτής:

αα) θέτει το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του

ββ)Αναγράφει τα στοιχεία του τύπου της ολότητας και

γγ)Αναγράφει τον αριθμό εγκρίσεως ΕΟΚ, εφόσον προβλέπει τούτο η ειδική κοινοτική οδηγία.

 

Άρθρο 12

1. Εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον κατασκευαστή οχημάτων ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού στην Ελλάδα και συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτού του διατάγματος και ζητείται με αυτή, έγκριση για ένα τύπο οχήματος για την Ελλάδα με βάσει τις κοινοτικές προδιαγραφές, αντί των αντιστοίχων εθνικών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, προβαίνει στη συμπλήρωση του δελτίου εγκρίσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 αυτού του διατάγματος μετά από διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις οι οποίες είναι σε ισχύ κατά το χρόνο που συμπληρώνεται το δελτίο εγκρίσεως και χορηγεί αντίγραφο του πιστοποιητικού τούτου στον αιτούντα

2. Το δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές ενός Κράτους μέλους της ΕΟΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου γίνεται δεκτό, για τη χορήγηση εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα του τύπου του οχήματος στο οποίο αναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως αποδεικτικό ότι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου καταργούνται από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ όλες οι αναγκαίες κοινοτικές προδιαγραφές για την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας εγκρίσεως ΕΟΚ του τύπου των οχημάτων.

 

Άρθρο 13

Τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ που αναφέρονται στις διατάξεις του Διατάγματος αυτού είναι τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ αντιστοίχως της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες 78/547/ΕΟΚ και 80/1267/ΕΟΚ, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα ως αναπόσπαστα μέρη αυτού και των οποίων το κείμενο έχει ως ακολούθως:

 

 

 

Άρθρο 14

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 


ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ


 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ