ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 243

22 Νοεμβρίου 1995

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 424

 

Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" Α' 34, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του Άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70)και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α' 130)

2.         τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/92 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση" και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη Α/136/92.

3.         τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Νόμο 1558/1985.

4.         το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δε δημιουργούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5.         την υπ' αριθ. 488/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 1

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς της διατάξεις της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1991 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την

Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993.

 

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της 91/263/ΕΟΚ)

 

1.      Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αφορά τους τηλεπικοινωνιακούς τερματικούς εξοπλισμούς.

2.      Κατά την έννοια του παρόντος ΠΔ νοούνται ως:

 

-         "δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο", η δημόσια υποδομή τηλεπικοιωνιών η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων μεταξύ ορισμένων σημείων τερματισμού (απόληξης) του δικτύου με (ενσύρματα) καλώδια, με μικροκύματα, με οπτικά μέσα, ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

-         "τερματικός εξοπλισμός", ο εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Δηλαδή:

α) να συνδεθεί άμεσα με την απόληξη ενός δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή

 

β) να διασυνδεθεί (διασυνεργαστεί) με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω άμεσης ή έμμεσης σύνδεσης με την απόληξη ενός δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σκοπό την αποστολή, επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών.

Το σύστημα σύνδεσης μπορεί να είναι ενσύρματο, ραδιοκυματικό, ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητικό σύστημα.

-         "τεχνική προδιαγραφή", η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως στάθμες ποιότητας, επίδοση, ασφάλεια η διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσο αφορά τα ωρολόγια, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισηματοθέτηση.

 

-         "πρότυπο", η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική.

3.      Ο προορισμός του εξοπλισμού πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του εξοπλισμού. Ωστόσο, ο κατά την έννοια της παραγράφου 2 τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων θεωρείται ότι προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

4.      Αρμόδιος κρατικός φορέας για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 3

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 2, που έχει τη δυνατότητα μεν να συνδεθεί με το δημόσιο τη­λεπικοινωνιακό δίκτυο, αλλά δεν προορίζεται γι' αυτό, πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή του εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII και από το εγχειρίδιο οδηγιών χρή­σεως.

Κατά τη στιγμή της διάθεσης του υπόψη εξοπλισμού για πρώτη φορά στην αγορά αντίγραφα των παραπάνω στοιχείων πρέπει να διαβιβάζονται στον αναφερόμενο στο 'Αρθρο 10 παρ.1 οργανισμό, που ορίζεται από το Υπουρ­γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Επιπροσθέτως, ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Άρθρου 11 παρ.4.

2. Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει, μια φορά. κατό­πιν αιτήσεως ενός (διακοινωμένου) οργανισμού αναφερό­μενου στο 'Αρθρο 10 παρ.1, την προβλεπόμενη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού επί τη βάση των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών του. των λειτουργιών του και των ενδεί­ξεων του τμήματος αγοράς για το οποίο προορίζεται.

Άρθρο 4

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

(Άρθρο 11 παρ.4 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ)

1. Η εμπορία και η σύνδεση στο δημόσιο τηλεπικοινω­νιακό δίκτυο τερματικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον αυτός φέρει τη σήμανση κατά ΕΕ (Ευ­ρωπαϊκή Ένωση) που προβλέπεται οπό το Άρθρο 11. Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι ο τερματικός εξοπλισμός ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ, συμπεριλαμβα­νομένων και των διαδικαοιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ , εφόσον αυτός εί­ναι συνδεδεμένος σωστά στο παραπάνω δίκτυο, συντη­ρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

2. Όταν οι τερματικοί εξοπλισμοί καλύπτονται από άλ­λες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας που έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς άλλες κοινοτικές οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση κατά ΕΕ. η σήμανση αυτή υποδηλώνει τη συμμόρφωση των εν λόγω εξοπλισμών και προς τις εν λόγω διατάξεις.

3. Η εμπορία του εξοπλισμού του Άρθρου 3 επιτρέπε­ται μόνον όταν αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρό­ντος για τον υπόψη εξοπλισμό, δεν επιτρέπεται δε να συν­δεθεί στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά την έν­νοια του Άρθρου 2 παρ. 2.

4. Ο αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 10 οργανισμός, εφόσον διαπιστώνει ότι ο τερματικός εξοπλισμός ή ο εξο­πλισμός που αναφέρεται στο Άρθρο 3, δεν χρησιμοποιεί­ται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ει­δοποιεί εγγράφως το συνδρομητή για την άμεση αποσύν­δεση του υπόψη εξοπλισμού από το δημόσιο τηλεπικοινω­νιακό δίκτυο όπου ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος και κοινοποιεί την επιστολή στο φορέα εκμετάλλευσης του εν λόγω δικτύου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συν­δρομητή στις σχετικές υποδείξεις ή σε περίπτωση υπο­τροπής, ο αρμόδιας σύμφωνα με το άρθρο 10 οργανισμός επιβάλλει στο συνδρομητή πρόστιμο από 50.000 δρχ. ως 500.000 δρχ.

Άρθρο 5

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

Ο τερματικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις ακόλου­θες ουσιώδεις απαιτήσεις:

α) την ασφάλεια των χρηστών, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την Υπουργική Απόφαση 470 (Β' 183).

β) την ασφάλεια του προσωπικού των οργανισμών που εκμεταλλεύονται τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την Υπουρ­γική Απόφαση 470 (Β' 183).

γ) απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εφόσον αφορούν ειδικά τους τερματικούς εξοπλισμούς.

δ) την προστασία του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δι­κτύου από βλάβες.

ε) την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων όπου αυτή χρειάζεται.

στ) τη διασύνδεση (διασυνεργασία) του τερματικού εξο­πλισμού με εξοπλισμούς του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την εγκατάσταση (αποκατάσταση), την τροποποίηση, τη χρέωση, τη διατήρηση (συγκράτηση) και την οριστική διακοπή (απόλυση) πραγματικών ή πλασματικών (ιδεατών) συνδέσεων.

ζ) τη διασύνδεση (διασυνεργασία) τερματικών εξοπλι­σμών μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Οι περιπτώσεις όπου ο τερματικός εξοπλισμός υποστη­ρίζει:

i) δεσμευμένη υπηρεσία σύμφωνα με την κοινοτική νο­μοθεσία, ή

ii) υπηρεσία για την οποία το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να εί­ναι διαθέσιμη σε όλη την κοινότητα, θεωρούνται αιτιολο­γημένες περιπτώσεις και οι απαιτήσεις σχετικά με τη δια­συνεργασία αυτή καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Άρθρο 6

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η ελεύθερη κυ­κλοφορία και χρήση των τερματικών εξοπλισμών που ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος.

Άρθρο 7

(Άρθρα 6 και 13 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

1. θεωρείται ότι ανταποκρίνεται κατ' αρχήν στις ουσιώ­δεις απαιτήσεις του Άρθρου 5, στοιχεία (α) και (β) ο τερ­ματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με τα ελληνικά . πρότυπα που εφαρμόζουν (μεταφέρουν στην εθνική τυ­ποποίηση) τα κατάλληλα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρό­τυπα ή τμήμα αυτών, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω­παϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αναφοράς αυτών των ελληνι­κών προτύπων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

2. θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρο 5, στοιχεία (γ) έως και (ζ). Ο τερματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με τους κοινούς τεχνικούς κανονισμούς (Common Technical Regulations - CTR) ή τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τμήμα αυτών των προτύ­πων, των οποίων τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα στην Επί­σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.

3. Στην Επιτροπή Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACTE. Approvals Committee for Terminal Equipment), συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενι­κής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

'Αρθρο 8

('Αρθρο 8 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

1. 'Οταν διαπιστωθεί ότι ένας τερματικός εξοπλισμός που φέρει τα σήματα που προβλέπουν οι διατάξεις του Κεφα­λαίου ΙΙΙ, και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του. δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές ουσιώ­δεις απαιτήσεις του 'Αρθρου 5. ο αρμόδιος σύμφωνα με το 'Αρθρο 10 οργανισμός ειδοποιεί εγγράφως τον κατα­σκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει εντός μηνός από τη λήψη της επιστολής τον υπόψη εξοπλισμό από την ελληνική αγορά, κοινοποιεί την επιστολή στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στο οποίο προορίζεται να συνδεθεί ο υπόψη τερματικός εξο­πλισμός και πληροφορεί αμέσως την Ευρωπαική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση προκειμένου αυτή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως όταν η μη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων οφείλεται:

α) σε λανθασμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προ­τύπων ή των κοινών τεχνικών κανονισμών που αναφέρο­νται στο 'Αρθρο 7,

β) σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών κανονισμών που αναφέρονται στο 'Άρθρο 7,

2. 'Όταν διαπιστωθεί ότι ένας τερματικός εξοπλισμός που δεν είναι σύμφωνος με τις σχετικές ουσιώδεις απαιτή­σεις φέρει σήμανση κατά ΕΕ, ο αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 10 οργανισμός επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. πρόστιμο ύψους από 5.000.000 δρχ. ως 10.000.000 δρχ. και πλη­ροφορεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

'Αρθρο 9

('Αρθρο 9 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

1. Κατ' επιλογή του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτη­μένου αντιπροσώπου του, που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τερματικός εξοπλισμός πρέπει να υποβληθεί είτε στην εξέταση τύπου κατά ΕΕ, όπως περι­γράφεται στο Παράρτημα Ι. είτε στη δήλωση συμμόρφω­σης κατά ΕΕ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΩ.

2. Η εξέταση τύπου κατά ΕΕ. όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι συνοδεύεται από δήλωση που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία της δήλωσης συμμόρφωσης τύπου κατά ΕΕ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ ή στο Παράρτημα ΙΙΙ.

3. Τα διάφορα στοιχεία και η αλληλογραφία που αφορά τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν 'Άρθρο συ­ντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

'Άρθρο 10

('Άρθρο 10 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

('Άρθρο 11 παρ.5 και 6 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ)

1. Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι οργανισμοί (διακοινωμένοι οργανισμοί) που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, τη διεξα­γωγή των ελέγχων των προιόντων και τα συναφή εποπτικά καθήκοντα που αφορούν τις διαδικασίες του 'Άρθρου 9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών γνωστοποιεί (διακοινώνει) τους οργανισμούς αυτούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και. στη συνέχεια, στα άλλα κράτη μέλη μαζί με τους αριθμούς αναγνώρισης που χορηγεί η Επιτροπή.

Για τον καθορισμό των οργανισμών αυτών πρέπει να εφαρμόζονται τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Πα­ράρτημα V. Οι Οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων θεωρούνται ότι πλη­ρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ν.

2. Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών καθορίζονται τα εργαστήρια δοκιμών τα οποία αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή δοκιμών που αφορούν τις διαδικασίες του 'Άρθρου 9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα ερ­γαστήρια αυτά. Για τον καθορισμό των εν λόγω εργαστη­ρίων, εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπονται στα ανάλογα τμήματα των σχετικών εναρμονισμένων προτύ­πων (ΕΝ 45001) ώστε να διασφαλίζεται η διοικητική ανε­ξαρτησία τους στο περιβάλλον της αγοράς του τηλεπικοι­νωνιακού τερματικού εξοπλισμού.

3. Ως κατάλογος των (διακοινωμένων) οργανισμών και κατάλογος των καθορισμένων εργαστηρίων δοκιμών των Κρατών Μελών μαζί με τους αριθμούς αναγνώρισής τους, καθώς και τα καθήκοντα τους, θεωρείται αυτός που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης.

4. Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών ή των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ακυρώνεται ο ορισμός ενός (διακοινωμένου) οργανισμού ή ενός εργαστηρίου δοκιμών, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 'Άρθρου, αν διαπιστω­θεί ότι ο (διακοινωμένος) οργανισμός ή το εργαστήριο δο­κιμών δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ορισμού τους. Το Υπουργείο Μεταφορών 8ι Επικ/νιών ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσύρει τη σχετική διακοίνωση.

5. Οι οργανισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος 'Άρθρου 10 αναγνωρίζουν τα έγγραφα που εκδίδουν οι αρμό­διοι οργανισμοί των χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ τής κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας με βάση αμοιβαία ικανοποιητικό διακανονισμό.

6. Οι οργανισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος 'Άρθρου 10. όταν εκδίδουν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι, μαζί με το κατάλληλο έγγραφο που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ ή ΙΙl, ή απόφαση για την αξιολόγηση της διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα IV, εκδίδουν συγχρόνως διοικητική έγκριση για τη σύνδεση του υπόψη τερματικού εξοπλισμού με το δημόοιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

'Άρθρο 11

('Άρθρο 11 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

('Άρθρο 11 παρ.7 και 8 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ)

1. Η επί του τερματικού εξοπλισμού που είναι σύμφω­νος με τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ σήμανση κατά ΕΕ αποτελείται από το ακρωνύμιο (αρκτικόλεξο) "ΨΕ" ακο­λουθούμενο από τον αριθμό αναγνώρισης του αρμόδιου (διακοινωμένου) οργανισμού που παρεμβαίνει στη φάση ελέγχου της παραγωγής και από ένα σύμβολο που υποδη­λώνει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται και είναι κατάλληλος για σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Το υπόδειγμα του σήματος "CE" καθώς και οι συμπληρωματικές ενδείξεις δίνονται στο Παράρτημα VI.

2. Απαγορεύεται η επίθεση σημάτων που θα μπορού­σαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση των σημάνσεων πιστότητας (συμμόρφωσης) κατά ΕΕ όπως προσδιορίζονται στα Πα­ραρτήματα VI και VII. Οποιαδήποτε άλλα σήματα μπορεί να επιτίθενται στους τερματικούς εξοπλισμούς υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση κατά ΕΕ.

3. Ο κατασκευαστής δίνει τα εξής στοιχεία αναγνώρι­σης για τους τερματικούς εξοπλισμούς: τύπο. αριθμό παρ­τίδας και/ή σειράς κα9ώς και όνομα του κατασκευαστή και/ή του προμηθευτή που ευθύνεται για τη διάθεσή του εξοπλισμού στην αγορά.

4. Οι κατασκευαστές ή προμηθευτές εξοπλισμού που Θέτουν σε κυκλοφορία εξοπλισμό σύμφωνα με το 'Άρθρο 3 επιθέτουν σ' αυτόν το σύμβολο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα VII κατά τρόπον ώστε να ακολουθεί το σήμα "CE" και να αποτελεί οπτικά αναπόσπαστο τμήμα της όλης επισήμανσης.

'Άρθρο 12

('Άρθρο 12 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) ('Άρθρο 11 παρ.9 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ)

α. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από τις αρμόδιες αρχές, αντικανονική επίθεση της σήμανσης κατά ΕΕ ο κα­τασκευαστής ή ο εξουοιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, υποχρεώνεται να μεριμνή­σει για τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος προς τις σχετικές προδιαγραφές της σήμανσης κατά ΕΕ που το αφορούν.

β. Αν, παρά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α, το προϊόν εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνο με τις σχετικές προ­διαγραφές τότε ο αρμόδιος σύμφωνα με το 'Άρθρο 10 ορ­γανισμός δύναται να επιβάλει, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του υπεύθυνου κατασκευα­στή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, πρόστιμο ύψους από 2.000.000 δρχ. ως 5.000.000 δρχ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Άρθρο 13 ('Άρθρο 16 της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση 68851 /88 (Β' 375). Κάθε αναφορά στην καταργούμενη Απόφαση θεωρείται ότι γί­νεται στο παρόν ΠΔ.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, κάθε έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 68851 /88 (Β' 375) παραμένει έγκυρη μέσα στο πλαίσιο twv κριτηρίων εγκυρότητας που ίσχυαν για την αρχική έγκριση.

'Άρθρο 14

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ΠΔ τα Παραρτήματα Ι έως VIII.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ)

1. Η εξέταση τύπου κατά ΕΕ αποτελεί το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το οποίο ένας (διακοινωμένος) ορ­γανισμός διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ότι ένα αντιπροσω­πευτικό δείγμα του τερματικού εξοπλισμού, του οποίου προβλέπεται η παραγωγή, ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος που εφαρμόζονται σ' αυτό.

2. Η αίτηση για την εξέταση τύπου κατά ΕΕ, υποβάλλε­ται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαική Ένωση προς (διακοινωμένο) οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει:

- Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και επι­πλέον, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και η διεύθυνσή του,

- γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον (διακοινωμένο) οργανισμό.

- την τεχνική τεκμηρίωση που περιγράφεται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος.

Ο αιτών παρέχει στον (διακοινωμένο) οργανισμό ένα αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης παραγωγής δοκί­μιο του υπό κρίση προϊόντος, που εφεξής καλείται "τύπος"(1). Ο (διακοινωμένος) οργανισμός ζητά επιπλέον δείγματα, αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών.

3. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να καταστήσεί δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος αυτού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος. Προς το σκοπό αυτό πρέπει, στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοια αξιολόγηση, να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος.

Για παράδειγμα περιλαμβάνονται, όσον αφορά την αξιο­λόγηση της συμμόρφωσης, τα ακόλουθα:

- γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για την αναγνώ­ριση του προϊόντος, κατά προτίμηση με φωτογραφίες,

- τα μελετητικά και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και κατάλογοι των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποσυστημάτων, των κυκλωμάτων, κ.λ.π.,

- οι περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και καταλόγων και τη λειτουργία του προϊόντος,

- τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν διενερ­γηθεί κ.λ.π.,

- οι εκθέσεις των δοκιμών,

- οι προτεινόμενες πληροφορίες ή εγχειρίδια για τους χρήστες.

4. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός:

4.1 Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει ότι ο τύ­πος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμ­φωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέ­ρονται στο 'Άρθρο 7 παράγραφος 1, καθώς και τα στοιχεία

- που έχουν σχεδιαστεί χωρίς την εφαρμογή των κατάλλη­λων διατάξεων των προτύπων αυτών.

4.2 Εκτελεί ή αναθέτει τις απαιτούμενες εξετάσεις και δοκιμές για να ελεγχθεί αν, οι λύσεις που έχουν υιοθετη­θεί από τον κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις ουσιώ­δεις απαιτήσεις του παρόντος που ορίζει το 'Άρθρο 5 στοι­χεία (α) και (β).

4.3 Εκτελεί ή αναθέτει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, για να εξακριβωθεί αν ο τύπος ανταποκρίνεται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς που ορίζει το 'Άρθρο 7 παράγραφος 2.

4.4 Ορίζει, κατόπιν συμφωνίας με τον αιτούντα, τον τόπο διενέργειας των απαιτουμένων εξετάσεων και δοκι­μών.

. 5. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρό­ντος, ο (διακοινωμένος) οργανισμός χορηγεί πιστοποιη­τικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ στον αιτούντα. Το πιστοποι­ητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατα­σκευαστή, τα συμπεράσματά της εξέτασης, τις προυποθέσεις ισχύος του και τα απαραίτητα στοιχεία για την ανα­γνώριση του εγκριθέντος τύπου.

Τα σημαντικότερα μέρη των τεχνικών εγγράφων προ­σαρτώνται στο πιστοποιητικό ενώ ένα αντίγραφο φυλάσ­σεται από το (διακοινωμένο) οργανισμό.

6. Ο αιτών ενημερώνει το (διακοινωμένο) οργανισμό που έχει στην κατοχή του τα τεχνικά έγγραφα που αφο­ρούν το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος η οποία συνεπάγεται συμπληρωματική έγκριση, στις περι­πτώσεις που οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ή τις προύποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Αυτή η συμπληρω­ματική έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης στο αρ­χικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ.

7. Κάθε (διακοινωμένος) οργανισμός κοινοποιεί στους υπολοίπους κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τα πι­στοποιητικά τύπου κατά ΕΕ και τα συμπληρώματά τους, που εκδίδονται ή ανακαλούνται.

8. Οι λοιποί (διακοινωμένοι) οργανισμοί μπορούν να ζητούν αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ ή/και των συμπληρωμάτων. Τα παραρτήματα των πιστοποιητικών θα τηρούνται στη διάθεση των λοιπών οργανισμών.

9. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω­πός του τηρεί, μαζί με τα τεχνικά έγγραφα, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και των συμπλη­ρωμάτων τους, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημε­ρομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος.

Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποχρέ­ωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε να είναι στη διάθεση των παραπάνω οργανισμών, υπέχει ο υπεύθυνος

- ο κατάλογος των προτύπων που αναφέρονται στο 'Άρθρο 7, που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και πε­ριγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παρόντος στις περιπτώσεις που τα πρότυπα του 'Άρθρο 7 δεν έχουν εφαρμοστεί για την κυκλοφορία του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

('Άρθρο 11 παρ.10 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο αποτελεί το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επιθέτει τα σήματα που προβλέπονται στο 'Άρθρο 11, παρ. 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο.

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία κατασκευής να διασφαλίζει τη συμφωviα των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ, καθώς και προς τις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν.

3. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόοω­πός του τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος.

'Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, την υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συμμόρφωσης προς τον τύπο, ώστε να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προιόντος στην κοινοτική αγορά.

4. Ο έλεγχος των προϊόντων διεξάγεται απ' ευθείας ή μέσω τρίτων από (διακοινωμένο) οργανισμό της επιλογής του κατασκευαστή κατά τυχαία διαστήματα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων που μπορεί να ληφθεί στον τόπο κατασκευής από τον (διακοινωμένο) ορ­γανισμό ή για λογαριασμό του και διενεργούνται οι κατάλ­ληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα από τα ελεγχθέντα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις, ο (δια­κοινωμένος) οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

(Άρθρο 11 παρ.10 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Η διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής αποτελεί τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής που εκπληρώ­νει τις κατά το σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος υποχρεώσεις, διασφαλiζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επιθέτει τα σήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 11, παρ. 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο.

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να λειτουργεί εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας παραγωγής, ελέγχου και δοκιμής των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σημείο 3, και να υπόκειται στην παρακολούθηση που προβλέπεται στο σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος.

3.Σύστημα ποιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολό­γηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε (δια­κοινωμένο) οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

-όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατηγορία του προϊόντος,

-την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας, - κατά περίπτωση, τα τεχνικά έγγραφα του εγκεκριμέ­νου τύπου και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύ­που κατά ΕΕ.

3.2 Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγρά­φεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν.

Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που λαμβά­νονται από τον κατασκευαστή τεκμηριώνονται με συστη­ματικό και μεθοδικό τρόπο με γραπτά κείμενα πολιτικής ποιότητας, διαδικασιών και οδηγιών. Η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την μονοσή­μαντη διερμήνευση των προγραμμάτών ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και αρχείων.

Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν επαρκή περιγραφή:

-των στόχων ποιότητας, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των εξουσιών των διοικητικών στελεχών στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων,

-της τεχνικής κατασκευής, του ελέγχου και διασφάλι­σης της ποιότητας καθώς και των διεργαοιών και των συ­στηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν,

-των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργούνται πριν, κατά και μετά την κατασκευή και τη συχνότητα διε­ξαγωγής τους,

-των αρχείων ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις ελέγ­χου και τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του αντίστοιχου προσωπικού κ.λ.π.

-των μέσων επίβλεψης που επιτρέπουν να παρακολου­θηθεί η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προϊό­ντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

3.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί το σύ­στημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πιο πάνω σημείο 3.2. Θα θεωρεί ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμό­ζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο είναι σύμ­φωνα προς τις απαιτήσεις αυτές(1)

Η ομάδα επιθεώρησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση των προϊόντων της εν λόγω τεχνολογίας. Η διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει επί­σκεψη για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατα­σκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινο­ποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύ­στημα ποιότητας και να μεριμνά ώστε να διατηρείται αμεί­ωτη η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά του.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουοιοδοτημένος αντιπρόσω­πός του ενημερώνουν τον (διακοινωμένο) οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιοδήποτε με­λετώμενο εκσυγχρονισμό του συστήματος ποιότητας.

Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αποτιμά τις προτεινόμε­νες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν πρέ­πει να διενεργηθεί νέα αξιολόγηση.

Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατα­σκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγη­σης.

4. Επιτήρηση υπ' ευθύνη του (διακοινωμένου) οργανι­σμού

4.1 Ο στόχος της επιτήρησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότη­τας.

4.2 Ο κατασκευαστής πρέπει να επιτρέπει στο (διακοι­νωμένο) οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις κατασκευής, ελέγχου, δοκιμών και αποθήκευσης και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως:

-την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας,

-τα αρχεία που αφορούν την ποιότητα, όπως τις εκθέ­σεις ελέγχου, τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμη­σης, τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού, κ.λ.π.

4.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να διεξάγει κατά εύλογα διαστήματα επιθεωρήσεις για να βεβαιωθεί αν ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση επιθεώρησης στον κατα­σκευαστή.

4.4 Επιπλέον, ο (διακοινωμένος) οργανισμός μπορεί να διεξάγει αν κριθεί αναγκαίο έκτακτες επισκέψεις στον κα­τασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο (διακοινωμέ­νος) οργανισμός μπορεί να διενεργεί δοκιμές ή να ζητά τη διεξαγωγή τους για να διαπιστωθεί, αν κριθεί αναγκαίο, η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να παρέχει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και αν έχει διενεργηθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής, στον κατασκευαστή.

5. Ο κατασκευαστής πρέπει να τηρεί, στη διάθεση των αρχών της χώρας, επί δέκα τουλάχιστον έτη από την ημε­ρομηνία τελευταίας κατασκευαστής του προϊόντος:

-την τεκμηρίωση που αναφέρεται στο σημείο 3.1 δεύ­τερο εδάφιο,

-τα στοιχεία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό που αναφέ­ρεται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

-τις αποφάσεις και εκθέσεις του (διακοινωμένου) οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο καθώς και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε (διακοινωμένος) οργανισμός που αναφέρεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρέπει να έχει στην διάθεση των άλλων οργανισμών, που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό, τις σχετικές πληροφορίες σχετικό με τις εγκρίσεις ­συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή αποσύρει.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Παράρτημα IV της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ)

(Άρθρο 11 παρ.11 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ)

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η πλήρης διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τou σημείου 2, του παρόντος παραρτήματος εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επιθέτει τα σήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 11, παρ. 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο και τη δοκιμή των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σημείο 3 και υπόκειται στην παρακολούθηση που προβλέπεται στο παρακάτω σημείο 4.

3.Σύστημα ποιότητας

3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει σ' έναν από τους (δια­κοινωμένους) οργανισμούς αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει

Η αίτηση περιλαμβάνει:

-όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα προβλεπόμενα προϊόντα,

-τα στοιχεία που αφορούν το σύστημα ποιότητας.

3.2 Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις του παρό­ντος ΠΔ που τα αφορούν.

'Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που υιοθέ­τησε ο κατασκευαστής συγκεντρώνονται με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο με γραπτά κείμενα πολιτικής ποιότη­τας, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα αυτά σχετικά με το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζουν τη μο­νοσήμαντη διερμήνευση της πολιτικής και των διαδικα­σιών ποιότητας όπως προγραμμάτων ποιότητας, σχεδίων, εγχειριδίων και αρχείων.

Τα έγγραφα αυτά περιέχουν, ειδικότερα, επαρκή περι­γραφή:

-των στόχων ποιότητας, της οργανωτικής δομής, των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των διοικητικών στελεχών, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα των προιόντων,

-των τεχνικών προδιαγραφών στις οποίες συγκαταλέ­γονται τα εναρμονισμένα πρότυπα και οι τεχνικοί κανονι­σμοί καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές δοκιμών που θα χρησιμοποιηθούν και σε περίπτωση που τα πρότυπα του Άρθρου 7 παρ.1 δεν εφαρμόζονται πλήρως, περιγραφή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος,

-των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδια­σμού, των διεργασιών και συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό των προϊόντων, που αφορούν τη σχετική κατηγορία προϊόντων,

-των αντίστοιχων τεχνικών παραγωγής, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και των μεθόδων και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν,

-των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργηθούν πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνό­τητας με την οποία θα διενεργηθούν, καθώς και των απο­τελεσμάτων των δοκιμών, πριν από την κατασκευή, εφό­σον τούτο ενδείκνυται.

-των μέσων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι εγκατα­στάσεις δοκιμών και εξέτασης πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις για την εκτέλεση της απαραίτητης δοκιμής,

-των φακέλων με τα έγγραφα ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις ελέγχου, τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθ­μονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού, κ.λ.π.

-των μέσων παρακολούθησης της επίτευξης της απαι­τούμενης ποιότητας σχεδιασμού και ποιότητας προϊόντος καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.

3.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί το σύ­στημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτή­σεις που αναφέρονται στο σημείο 3.1. θεωρείται ότι το σύστημα αυτό είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των συ­στημάτων ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρ­μονισμένο πρότυπο (1).

Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί ιδιαίτερα αν το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις του παρόντος υπό το φως της σχετικής τεκμηρίωσης που παρέχεται εν όψει των ση­μείων 3.1 και 3.2 συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των αποτελεσμάτων δοκιμών τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής.

Η ομάδα επιθεώρησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία αξιολογητή στην τεχνολογία του συγκεκριμέ­νου προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατα­σκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινο­ποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρε­ώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, με τη μορφή υπό την οποία έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί ώστε να παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσω­πός του, ενημερώνουν το (διακοινωμένο) οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιοδήποτε σχε­διαζόμενο εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού.

Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί τις προτεινό­μενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιη­μένο σύστημα ποιότητας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν πρέπει να διενεργηθεί νέα αξιολόγηση.

Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατα­σκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση κατά ΕΕ υπ' ευθύνη του (διακοινωμένου) οργανισμού

4.1 Ο στόχος της επιτήρησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας.

4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στο (διακοινωμένο) οργανιομό την πρόσβαση, με σκοπό την επιθεώρηση, στις εγκαταστάσεις σχεδιασμού, παραγωγής, ελέγχου, δοκι­μών και αποθήκευσης και παρέχει κάθε απαραίτητη πλη­ροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως:

-τα έγγραφα που αφορούν το σύστημα ποιότητας,

-το φάκελλο των εγγράφων σχετικά με την ποιότητα τα οποία προβλέπονται από το τμήμα σχεδιασμού του συστή­ματος ποιότητας όπως αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπο­λογισμών, δοκιμών κτλ.,

-το φάκελο των εγγράφων σχετικά με την ποιότητα τα οποία προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ελέγχου ποιότητας που αφορά την παραγωγή, όπως εκθέσεων επι­θεώρησης και στοιχείων δοκιμών και βαθμονόμησης, εκ­θέσεων αξιολόγησης προσωπικού κτλ.

4.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός διεξάγει, κατά εύ­λογα διαστήματα, επιθεωρήσεις για να βεβαιωθεί αν ο κα­τασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότη­τας και διαβιβάζει έκθεση επιθεώρησης στον κατασκευα­στή.

4.4 Επιπλέον, ο (διακοινωμένος) οργανισμός μπορεί να διεξάγει αν κριθεί αναγκαίο έκτακτες επισκέψεις στον κα­τασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές. ο (διακοινωμέ­νος) οργανισμός μπορεί να διενεργεί δοκιμές ή να ζητά τη διεξαγωγή τους για να διαπιστωθεί, αν κριθεί αναγκαίο, η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να παρέχει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και αν έχει διενεργηθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής, στον κατασκευαστή.

5. Ο κατασκευαστής, επί μια δεκαετία τουλάχιστον από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος, τη­ρεί στη διάθεση των αρμόδιων κρατικών αρχών:

-τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο,

-τα στοιχεία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό που αναφέ­ρεται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

-τις αποφάσεις και εκθέσεις του (διακοινωμένου) οργα­νισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο καθώς και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε (διακοινωμένος) οργανισμός που αναφέρεται στο Άρθρο 10 παρ.1 έχει στην διάθεση των άλλων αναφε­ρόμενων στο ίδιο Άρθρο (διακοινωμένων) οργανισμών τις πληροφορίες σχετικά με τις χορηγούμενες ή ανακαλούμε­νες εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας καθώς και τις αναφορές στα σχετικά προϊόντα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Παράρτημα V της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ (ΔΙΑΚΟΙΝΩΜΕΝΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που έχει αναλάβει να διεξάγει τις εργασίες για τις οποίες έχει οριστεί ο οργανισμός, δεν επιτρέπεται να είναι σχεδιαστής, κατασκευαστής, προμηθευτής, εγκατα­στάτης τερματικού εξοπλισμού, φορέας εκμετάλλευσης δικτύου, παροχέας υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος αντι­πρόσωπος ενός από τους ανωτέρω.

Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη συντήρηση τερματικού εξοπλισμού, ούτε να αντιπροσω­πεύουν πρόσωπα ή οργανισμούς που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνα­τότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κα­τασκευαστή και του (διακοινωμένου) οργανισμού.

2. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός και το προσωπικό του πρέπει να εκτελούν τις εργασίες για τις οποίες έχει ορι­στεί ο (διακοινωμένος) οργανισμός με τη μεγαλύτερη δυ­νατή επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική ικανότητα και να μην υποκύπτουν σε πιέσεις και επιρροές, κυρίως οι­κονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα οποιουδήποτε ελέγχου, ει­δικότερα δε αυτές που προέρχονται από πρόσωπα ή ομά­δες προσώπων που έχουν συμφέρον στα αποτελέσματα αυτά.

3. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του προσωπικό και εγκαταστάσεις που να επιτρέ­πουν την ικανοποιητική εκτέλεση των τεχνικών και διοικη­τικών εργασιών που αφορούν τα καθήκοντα για τα οποία έχει διακοινωθεί.

4. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:

-άριστη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, - ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών ή ελέγχων τους ελέγχους που διενεργούνται καθώς και επαρκή εμπειρία σχετικά με τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ή δοκιμών,

-τις απαιτούμενες ικανότητες για τη σύνταξη των πι­στοποιητικών, εγγράφων και εκθέσεων που βεβαιώνουν την εκτέλεση των ελέγχων.

5. Το προσωπικό που εκτελεί ελέγχους πρέπει να δια­θέτει τα εχέγγυα αμεροληψίας. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των δοκιμών ή επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί, ούτε των αποτελε­σμάτων των εν λόγω επιθεωρήσεων.

6. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύ­πτεται από το Κράτος δυνάμει του εσωτερικού δικαίου ή αν το ίδιο το Κράτος ευθύνεται απ' ευθείας.

7. Το προσωπικό του (διακοινωμένου) οργανισμού δε­σμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που αποκτά κατά την άσκηση των καθηκό­ντων του (με εξαίρεση έναντι των αρμόδιων διοικητικών αρχών του Κράτους), δυνάμει του παρόντος ή οποιασδή­ποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου με βάση την οποία τί­θεται σε εφαρμογή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Παράρτημα VI της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

(Άρθρο 11 παρ.12 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ)

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

-Η σήμανση συμμόρφωσης κατά ΕΕ αποτελείται από το ακρωνύμιο (αρκτικόλεξο) "CE" σύμφωνα με την παρακάτω . γραφική απεικόνιση ακολουθούμενο από τις συμπληρωματικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγρ. 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

-         Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης κατά ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(Παράρτημα VII της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

(Άρθρο 11 παρ.13 της Οδηγfας 93/68/ΕΟΚ)

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Για τον τύπο των χαρακτήρων, βλέπε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

-Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

-Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης κατά ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII (Παράρτημα VIII της Οδηγίας 91 /263/ΕΟΚ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

 

Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής/προμηθευτής(1)...............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................δηλώνω ότι(2)........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

δεν προορίζεται για σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Η σύνδεση του εξοπλισμού με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά παράβααη της εθνικής νομοθεσίας που υλοποιεί την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τους τερματικούς τηλεπικοινωνιακούς εξοπλισμούς.

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

Άρθρο 15

 

Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥPΓOΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & EΠIKOINΩNIΩN

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 (1) Ένας τύπος εlναι δυνατό να καλύπτει πολλές παραλλαγές του ίδιου προϊόντος, εφόσον οι με­ταξύ τους διαφορές δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις λοιπές απαιτούμενες επιδόσεις του προϊόντος.

 

(1) Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο είναι εν προκειμένω το ΕΝ 29002, συμπληρωμένο, αν χρειάζεται έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας για την οποία εφαρμόζεται.

 

(1) Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο είναι εν προκειμένω το ΕΝ 29001, συμπληρωμένο, αν χρειά­ζεται έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται

 

(1) 'Όνομα και διεύθυνση

(2) Περιγραφή του εξοπλισμού