ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 27

22 Φεβρουαρίου 1996

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40

Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τρο­ποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

'Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/1983 "Εφαρ­μογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμ­μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγ­χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 101), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 2367/ 1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοi και άλλες διατάξεις" (Α' 261).

2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/92 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική Πράξη" (Α/136/92).

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 εδ. Β & Δ, 3 εδ. Α στοιχ. β και εδ. Β, 4, 5, 6, 7 εδ. Α στοιχ. β και 9 εδ. Ε του τρίτου άρθρου του Ν. 2246/94 "Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών".

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν.1558/1985.

5. 'Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την αριθ. 472/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 92/44/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 165/27) σχετικά με τις προϋποθέσεις ανοικτής και αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των μισθωμένων γραμμών, που παρέχονται σε χρήστες του Δη­μοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου (ΔΤΔ), κα9ώς και τη δυνατότητα παροχής σε όλη την Κοινότητα ενός ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε (Επίσημη Εφημερίδα των Ευ­ρωπαϊκών Κοινοτήτων L 181/40).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

1. Μισθωμένες γραμμές: τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που παρέχονται στο πλαίσιο της εγκατάστασης, ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Δ.Τ Δ. τα οποία παρέχoυν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως του δικτύου και δεν περιλαμβάνουν την κατ' απαίτηση του χρήστη μεταγωγή.

2. Επιτροπή: η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. "Επιτροπή ΟΝΡ": η συμβoυλευτική επιτροπή που επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα Παροχής Ανοικτού Δικτύου.

4. Χρήστες: οι τελικοί χρήστες και οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τηλε­πικοινωνιών σε περιπτώσεις όπου οι τελευταίοι προσφέρουν υπηρεσίες, που παρέχονται ή μπορεί να παρασχεθούν και από άλλους.

5. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ): είναι η ανεξάρτητη διοικητική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο, παρ. 3 του Ν. 2246/94 και στα άρθρα 2, παρ 2. εδ. τέταρτο και 8 της Οδηγίας 92/44 ΕΟΚ.

6. Κοινή διαδικασία παραγγελίας: η διαδικασία που εφαρμόζεται για την παροχή ενδοκοινοτικών μισθωμένων γραμμών, η oποiα διασφαλίζει τον κοινό χαρακτήρα για όλους τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες και τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη μορφή υπό την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές.

7. Ενιαία παραγγελία: το σύστημα βάσει του οποίου όλες οι συναλλαγές που αφορούν έναν χρήστη και απαιτούνται για την παροχή ενδοκοινοτικών μισθωμένων γραμμών, παρεχομένων από δύο ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών σε ένα και μόνο χρήστη, μπορούν να διεκπεραιωθούν σε ένα σημείο, μεταξύ του χρήστη και ενός μόνο οργανισμού τηλεπικοινωνιών.

δ Ενιαία χρέωση: η διαδικασία με την οποία και η χρέωση και η πληρωμή για ενδοκοινοτικές μισθωμένες γραμμές παρεχόμενες από δύο ή περισσότερους, οργανισμούς τηλεπικοινωνιών σε ένα και μόνο χρήστη, μπορούν να διεκπεραιωθούν σε ένα σημείο, μεταξύ του χρήστη και ενός μόνο οργανισμού τηλεπικοινωνιών.

9. Απλή μεταπώληση χωρητικότητας: η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων δικτύων (γραμμών) ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής.

'Άρθρο 3

Αρμοδιότητες της Ε.E.T

(Άρθρο 3 έως και 13 Οδηγίας 92/44/EΟK)

1. Τα τιμολόγια καθορίζονται βάσει των ισχυουσών δια­τάξεων και σύμφωνα με την μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

2. Η Ε.Ε.Τ μεριμνά για την διασφάλιση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος και ανακοινώνει στην Επιτροπή τόσον την δημοσίευση τους στην Εφημερlδα της Κυβερνήσεως όσον και τον τρόπο με τον οποίο τίθενται οι πληροφορίες αυτές στη διάθεση των χρηστών από τον οργανισμό τηλεπικοινω­νιών.

3.Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου στις μι­σθωμένες γραμμές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

- τις πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία παραγγε­λίας για την παροχή μισθωμένων γραμμών

- την τυπική χρονική περίοδο παράδοσης μισθωμένων γραμμών, η οποία υπολογίζεται ενδεικτικά σε ενενήντα (90) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως μισθωμένων γραμμών από τον χρήστη μέχρι την διάθεσή της από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών.

Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται βάσει του συνόλου των ικανοποιηθεισών αιτήσεων κατά την διάρκεια της πε­ριόδου αυτής εξαιρουμένων των αιτήσεων εκείνων για τις οποίες έχει ζητηθεί από τον χρήστη μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης.

Για τις νέες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών η επιδιω­κόμενη περίοδος παράδοσης υπολογίζεται ενδεικτικά σε ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιεύεται από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών σε τρείς (3) ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων δύο (2) οικονομικές και μία πολιτική.

- την διάρκεια της σύμβασης και ιδίως την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες και την οποία ο χρήστης υποχρεούται να αποδεχθεί, εκτός αν πρόκειται για προσωρινή παροχή μισθωμένων γραμμών.

- τον τυπικό χρόνο επισκευής, που υπολογίζεται ενδει­κτικά σε πέντε (5) ημέρες, που αρχίζει από την αναγγελία της βλάβης στην αρμόδια υπηρεσία του οργανισμού τηλε­πικοινωνιών και τελειώνει με την επαναλειτουργία αυτής της μισθωμένης γραμμής, η οποία ανακοινώνεται, όπου ενδείκνυται, στους χρήστες.

Για τις νέες κατηγορiες μισθωμένων γραμμών ο επιδιω­κόμενος χρόνος επισκευής υπολογίζεται ενδεικτικά σε πέντε (5) ημέρες και δημοσιεύεται από τον οργανισμό τη­λεπικοινωνιών στις προαναφερόμενες εφημερίδες.

Σε περιπτώσεις διαφορετικών ειδών επισκευής για την ίδια κατηγορία μισθωμένων γραμμών δημοσιεύονται από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών στις προαναφερόμενες εφημερίδες οι διαφορετικοί τυπικοί χρόνοι επισκευής.

- τη διαδικασία επιστροφής καταβληθέντων τελών.

4. Η παροχή του ελαχίστου συνόλου των μισθωμένων γραμμών ισχύει τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια .

Σε περίπτωση κατάργησης μιας προσφερόμενης κατη­γορίας μισθωμένης γραμμής η Ε.Ε.Τ. αφού ενημερωθεί για την ημερομηνία κατάργησης της παροχής, η οποία δεν μπορεί να ισχύσει αν δεν έχει ληφθεί η γνώμη των ενδια­φερομένων χρηστών, έχει την δυνατότητα να αναβάλει την ημερομηνία ενάρξεως της.

5. Οι όροι πρόσβασης και χρήσης του Δ.Τ.Δ πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και να μην εισάγουν διακρί­σεις.

Η Ε.Ε.Τ δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην πρό­σβαση και χρήση μισθωμένων γραμμών, που αποβλέπουν:

- στην εξασφάλιση των ουσιωδών απαιτήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ αναφέρει συγκεκριμένα σε ποιες από τις ουσιώδεις απαιτήσεις στηρίζονται οι περιορισμοί αυτοί.

- στην διασφάλιση των ειδικών και αποκλειστικών δικαι­ωμάτων του οργανισμού τηλεπικοινωνιών, που προβλέπονται από το άρθρο τρίτο παρ.7 του Ν.2246/94.

- στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των Αδειών, Δηλώσεων, Εγκρίσεων και των προϋποθέσεων πρόσβασης του τερματικού εξοπλισμού.

6. Η Ε.Ε.Τ διασφαλίζει ότι ο οργανισμός τηλεπικοινω­νιών παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Παράρ­τημα ΙΙ του παρόντος.

7. Η Ε.Ε.Τ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διεξάγει διαδικασίες ακροάσεων των ενδιαφερομένων εκάστοτε μερών.

8. Η Ε.Ε.Τ αποφασίζει κατά περίπτωση και εντός έξι (6) εβδομάδων από της υποβολής του σχετικού αιτήματος του οργανισμού τηλεπικοινωνιών, εάν θα του επιτραπεί ή όχι να λάβει μέτρα όπως η άρνηση της παροχής μισθωμένης γραμμής, η διακοπή της παροχής μισθωμένων γραμμών ή η κατάργηση ορισμένων χαρακτηριστικών των μι­σθωμένων γραμμών λόγω εικαζομένων παραβάσεων εκ μέρους των χρηστών των προϋποθέσεων χρήσης των μι­σθωμένων γραμμών. Οι διαδικασίες βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ καθορίζονται από σχετικό Κανονισμό που κυρώνεται με Π.Δ. εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Ν 1338/1983 όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την αντιμετώπιση όμως συγκεκριμένων παραβά­σεων των προϋποθέσεων χρήσης, δύναται η Ε.Ε.Τ, βάσει των προαναφερομένων διαδικασιών να επιτρέψει εκ των προτέρων την λήψη ειδικών μέτρων εκ μέρους του οργανι­σμού τηλεπικοινωνιών.

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν την δια­φάνεια στη λήψη των αποφάσεων. Η Ε.Ε.Τ προτού προβεi στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκθέτουν τις απόψεις τους και να λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα τους.

Οι δεόντως αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.E.T κοινο­ποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός επτά (7) εργα­σίμων ημερών από την λήψη τους και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πριν από την κοινοποίησή τους.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αναιρούν το δικαίωμα των ενδιαφερομένων μερών να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.

9. Η Ε.Ε.Τ μεριμνά για την τήρηση της αρχής της απο­φυγής διακρίσεων από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, στην περίπτωση που παρέχει υπηρεσίες μέσω του Δ.Τ.Δ, οι οποίες μπορούν να παρέχονται και από άλλους.

Όταν ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών ενεργεί ως χρή­στης και χρησιμοποιεί μισθωμένες γραμμές για την πα­ροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών τότε η ίδια κατηγορiα μισθωμένων γραμμών πρέπει να παρέχεται και στους άλ­λους χρήστες κατόπιν αιτήσεως τους, με τους ίδιους όρους.

10. Η Ε.E.T μεριμνά κατόπιν συνεννοήσεως με τους χρήστες για την θέσπιση των κατωτέρω διαδικασιών, που εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο:

μιας κοινής διαδικασίας παραγγελίας για την παροχή μισθωμένων γραμμών.

- μιας διαδικασίας ενιαίας παραγγελίας για την παροχή μισθωμένων γραμμών όταν το ζητήσει ο χρήστης.

- μιας διαδικασίας ενιαίας χρέωσης για μισθωμένες γραμμές όπου το ζητήσει ο χρήστης.

θα αναφέρονται δε, ξεχωριστά στο λογαριασμό που διαβιβάζεται στο χρήστη, όλα τα στοιχεία τιμών των εθνικών μισθωμένων γραμμών και των αντίστοιχων τμημάτων των διεθνών μισθωμένων γραμμών που παρέχονται από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών.

11.Η Ε.Ε.Τ ανακοινώνει στην Επιτροπή τα αποτελέ­σματα των διαδικασιών παραγγελίας και χρέωσης.

12.Η Ε.Ε.Τ μεριμνά για την τήρηση των αρχών τιμολόγησης και κοστολόγησης.

Σε περίπτωση εφαρμογής εκ μέρους του οργανισμού τηλεπικοινωνιών διαφορετικού συστήματος κοστολόγησης από εκεiνο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ.8 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ εγκρiνει την εφαρμογή του διαφο­ρετικού αυτού συστήματος κοστολόγησης μόνο εάν είναι συμβατό με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.8, του παρό­ντος και αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

13. Η Ε.Ε.Τ διατηρεί διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφο­ρίες για το σύστημα κοστολόγησης, που θεσπiζεται με Υπουργική Απόφαση εκδιδόμενη κατά τις διατάξεις του Ν.1338/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις οποίες ανακοινώνει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της.

14. Η Ε.Ε.Τ καθιστά διαθέσιμες τις ετήσιες στατιστικές εκθέσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής των μι­σθωμένων γραμμών και ιδιαίτερα όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης και στον χρόνο επισκευής. Τις εκθέσεις αυτές τις δημοσιεύει ετησίως σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων δύο (2) οικονομικές και μια πολιτική και τις αποστέλλει στην Επιτροπή μέσα σε διάστημα πέντε (5) μηνών μετά την ετήσια περίοδο αναφοράς.

15. Η Ε.Ε.Τ διατηρεί διαθέσιμα στοιχεία και τα υποβάλ­λει στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως αυτής για τις περι­πτώσεις περιορισμού πρόσβασης ή χρήσης των μισθωμένων γραμμών, ειδικότερα λόγω πιθανών παραβάσεων των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, αναφέροντας τους λόγους και τα μέτρα ένεκα των οποίων ελήφθησαν οι πε­ριορισμοί αυτοί.

16. Η Ε.Ε.Τ., στα πλαίσια των διαδικασιών συμβιβασμού των ενδιαφερομένων μερών αφού διαπιστώσει ότι δικαιολογείται περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης δύναται, κατό­πιν γραπτής αιτήσεως του χρήστη, να διαβιβάσει την υπό­θεση στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΟΝΡ.

17. Η Ε.Ε.Τ γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους λόγους αναστολής των υποχρεώσεων του οργανισμού τηλεπικοι­νωνιών, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 9, την προθε­σμία εντός της οποίας μπορούν να ικανοποιηθούν οι υπο­χρεώσεις αυτές καθώς και τα σχεδιαζόμενα μέτρα για την τήρηση της προθεσμίας αυτής. Τα αποτελέσματα της εξέ­τασης των ανωτέρω, εκ μέρους της Επιτροπής κοινοποιούνται στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών και στους τυ­χόν ενδιαφερομένους.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών

(Άρθρα 3,5.6,7,8,10 και 13 Οδηγίας 92/44 ΕΟΚ)

1. Ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των χρηστών τα αναφερόμενα στο συνημμένο Παράρτημα Ι.

2. Σε περίπτωση κατάργησης μιας προσφερόμενης κατηγορίας μισθωμένων γραμμών ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών ενημερώνει την Ε.Ε.Τ για την ημερομηνία κατάρ­γησης. Δημοσιεύει δε σε τρεiς (3) ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων δύο (2) οικονομικές και μία πολιτική, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία κατά την onoiα οι νέες αιτήσεις θα παύσουν να ικανοποιούνται.

3. Ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να θεσπίσει ή να διατηρήσει σε ισχύ κανένα τεχνικό περιορισμό σχετικά με τη διασύνδεση μισθωμένων γραμμών μεταξύ τους ή τη διασύνδεσή τους με το Δ.Τ.Δ.

Προκειμένου όμως να εξασφαλίσει την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που είναι:

- η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου

- η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου

- η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και

- η προστασία των δεδομένων,

δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών.

Ειδικότερα όσον αφορά στην ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών μπορεί σε περι­πτώσεις έκτακτης ανάγκης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, να αρνηθεί την παροχή μισθωμένων γραμμών, να περιορίσει ή και διακόψει τη λειτουργία τους. Ανακοινώνει δε αμέσως στην Ε.Ε.Τ και στους χρήστες την έναρξη και τη λήξη της περιόδου έκτακτης ανάγκης καθώς και την φύση και την έκταση των προσωρινών περιορισμών της υπηρεσίας.

Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρούνται, εν πρo­κειμένω, οι εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας. όπως είναι η ασυνήθιστη κακοκαιρία, πλημμύρες, κεραυνός ή πυρκαγιά, απεργίες ή ανταπεργίες, πόλεμος, στρατιωτικές επιχειρήσεις ή πολιτικές αναταραχές.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες.

Όσον αφορά στην διατήρηση της ακεραιότητας του δι­κτύου και την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών δεν μπo­ρούν να θεσπισθούν περιορισμοi εφ'όσον ο τερματικός εξοπλισμός είναι εγκεκριμένου τύπου (Π.Δ 424/95, Α' 243) για την κατηγορία της συγκεκριμένης μισθωμένης γραμμής.

Αναφορικά δε με την προστασία των δεδομένων μπο­ρούν να θεσπισθούν περιορισμοί ως προς την πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών μόνο στο βαθμό, που θα είναι σύμφωνοι με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και εκείνων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα της μεταβίβασης ή αποθήκευσης των πληροφοριών καθώς και την προστασία της προσωπικής ζωής.

4. Στην περίπτωση που ο τερματικός εξοπλισμός ενός χρήστη, που προορiζεται να συνδεθεί στο σημείο απόληξης του δικτύου της συγκεκριμένης, μισθωμένης γραμμής δεν είναι ή παύσει να είναι εγκεκριμένου τύπου (Π.Δ 424/95, Α' 243), ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τον χρήστη μπορεί να προβεί στην διακοπή της παροχής της μισθωμένης γραμμής εκθέτοντας και τους λόγους της διακοπής αυτής μέχρις ότου ο χρήστης αποσυνδέσει τον ακατάλληλο τερματικό εξοπλισμό οπότε συνεχίζεται η παροχή της υπηρεσίας.


5. Ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί μία εναρμονισμένη παροχή σε όλη την Κοινότητα:

Επίσης δύναται να παρέχει και άλλες μισθωμένες γραμ­μές, γεγονός που δεν τον απαλλάσσει από την εξασφάλιση του ανωτέρω ελαχίστου συνόλου μισθωμένων γραμμών.

β. Κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της Ε.Ε.Τ., ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών δύναται, βάσει των διαδικα­σιών, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 8 του παρόντος, να αρνηθεi την παροχή μισθωμένής γραμμής, να διακόψει την παροχή μισθωμένων γραμμών ή να καταργήσει ορι­σμένα χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών λόγω ει­καζομένων παραβάσεων εκ μέρους των χρηστών των προϋποθέσεων χρήσεως των μισθωμένων γραμμών.

Σε περιπτώσεις όμως συγκεκριμένων παραβάσεων των προϋποθέσεων αυτών, ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών δύ­ναται, στα πλαίσια των προαναφερομένων διαδικασιών, να λάβει εκ των προτέρων ειδικά μέτρα αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.

Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν πριν την κοινοποίησή τους, η οποία πραγματοποιείται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών.

7. Σε περiπτωση συγκεκριμένης αίτησης, όπου ο οργα­νισμός τηλεπικοινωνιών θεωρεί ότι δεν είναι εύλογη η παροχή μισθωμένης γραμμής με τους δημοσιευμένους όρους παροχής και τιμολόγησης, δύναται να προτείνει την τροποποίησή τους λαμβάνοντας και την σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.

8α. Τα τιμολόγια των μισθωμένων γραμμών καθορίζο­νται με βάση την αρχή του προσανατολισμού στο κόστος και τους κανόνες διαφάνειας. Είναι ανεξάρτητα από την χρήση των μισθωμένων γραμμών και περιλαμβάνουν υπό κανονικές συνθήκες:

- ένα τέλος αρχικής σύνδεσης

- ένα περιοδικό (πάγιο) τέλος

Στην περiπτωση που υπάρχουν και άλλα τέλη πρέπει να είναι διαφανή και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών εφαρμόζονται στις λειτουργίες που παρέχονται μεταξύ των σημείων απολή­ξεως του δικτύου, στα οποία σ χρήστης έχει πρόσβαση στις μισθωμένες γραμμές.

Για τις διεθνείς μισθωμένες γραμμές μπορούν να εφαρ­μοσθούν τέλη "ημικυκλώματος" δηλαδή από ένα σημείο απολήξεως του δικτύου έως ένα υποθετικό σημείο στο μέσο του κυκλώματος.

β. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανωτέρω ο ορ­γανισμός τηλεπικοινωνιών διαμορφώνει και εφαρμόζει μέ­χρι την 31.12.1993 ένα σύστημα κοστολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία.

i. το κόστος των μισθωμένων γραμμών περιλαμβάνει, ιδiως, το άμεσο κόστος στο οποίο υπόκειται ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών για την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των μισθωμένων γραμμών καθώς και την εμπορία και χρέωσή τους.

ii. το κοινό κόστος, δηλαδή το κόστος που δεν αφορά άμεσα ούτε τις μισθωμένες γραμμές ούτε άλλες δραστη­ριότητες κατανέμεται ως εξής:

- Όπου είναι δυνατόν, ο καταλογισμός κατηγοριών κοι­νού κόστους θα γίνεται με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής του,

- όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάλυσης, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα πραγματο­ποιείται με βάση την υπάρχουσα έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους, για τις οποίες είναι δυνατός ο άμεσος καταλογισμός. Η έμμεση σχέση θα τεκμηριώνεται με βάση τις συγκρίσιμες δομές κόστους,

- όταν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε άμεσοι ούτε έμμεσοι δείκτες για τον καταλογισμό του κόστους, η κα­τηγορία κόστους θα προσδιορίζεται βάσει ενός γενικού δείκτη ο οποίος υπολογίζεται με τη χρήση του λόγου με­ταξύ όλων των δαπανών που αφορούν άμεσα ή καταλογί­ζονται, αφενός στις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαί­σιο ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, στις άλλες υπηρεσίες.

Παρελθούσης της 31.12.1993, ο οργανισμός τηλεπι­κοινωνιών μπορεί να εφαρμόσει άλλο σύστημα κοστολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλο για την εφαρμογή του εδ.α' της παρούσας παραγράφου, έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ, η οποία έχει φροντίσει να ενημε­ρωθεί προηγουμένως η Επιτροπή.

9. Στην περίπτωση που ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών, λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης δεν μπορεί ή προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παροχή του ελαχίστου συνόλου μισθωμένων γραμμών ή από τα τιμολόγιο και το εφαρ­μοζόμενο σύστημα κοστολόγησης, δύναται να προβεί στην αναστολή των ανωτέρω υποχρεώσεων, ενημερώνοντας σχετικά την Ε.Ε.Τ. η οποία περαιτέρω ενεργεί κατά τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 3 του παρόντος.

Η αναστολή αυτή δικαιολογείται και πραγματοποιείται εφόσον η Επιτροπή πληροφορήσει τον οργανισμό μέσω της Ε.Ε.Τ κατά πόσο κρίνει ότι η υπερβολική επιβάρυνση, που επικαλείται, προέρχεται είτε από την κατάσταση ανά­πτυξης του Δ.Τ.Δ ή τις συνθήκες ζήτησης εiτε από τις αρ­χές τιμολόγησης και κοστολόγησης και πραγματοποιείται αφού η Επιτροπή πληροφορήσει τον οργανισμό τηλεπικοι­νωνιών μέσω της ΕΕΤ κατά πόσο κρίνει ότι η ιδιαίτερη κα­τάστασή του δικαιολογεi την αναστολή, λόγω συνδρομής των ανωτέρω περιπτώσεων, των υποχρεώσεών του που αφορούν στην παροχή του ελάχιστου συνόλου μισθωμέ­νων γραμμών, τα τιμολόγια και το σύστημα κοστολογή­σεως της παρ.8β' του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και έως πότε κρiνει ότι δικαιολογείται η αναστολή αυτή.

Οι δραστηριότητες ελεύθερου ανταγωνισμού του οργα­νισμού τηλεπικοινωνιών δεν δικαιολογούν αναστολή των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 5 Χρήστες

(Άρθρα 8 και 12 Οδηγίας 92/44 ΕΟΚ)

1. Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυ­γής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία οι χρή­στες μπορούν να προσφύγουν στην Ε.Ε.Τ σε περίπτωση διαφωνiας τους με τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, σχε­τικά με την ημερομηνία κατάργησης μιας προαναφερόμενης κατηγορίας μισθωμένων γραμμών.

Οι αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ κοινοποιούνται στους χρήστες εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την λήψη τους και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πριν την κοι­νοποiησή τους. Οι χρήστες διατηρούν επiσης το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

2. Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυ­γής που προβλέπονται από την κεiμενη νομοθεσία οι χρή­στες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Ε.Τ στις περιπτώ­σεις που ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών τους αρνείται την παροχή μισθωμένης γραμμής, ή διακόπτει την παροχή μι­σθωμένων γραμμών ή καταργεί ορισμένα χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών λόγω εικαζομένων παραβά­σεων, εκ μέρους τους, των προϋποθέσεων χρήσεως των μισθωμένων γραμμών.

Επίσης οι χρήστες με την επιφύλαξη και άλλων δικαιω­μάτων προσφυγής που προβλέπονται από την κείμενη νο­μοθεσία, δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Ε.Τ στις περι­πτώσεις που ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών λαμβάνει εκ των προτέρων μέτρα, εξαιτίας συγκεκριμένων παραβά­σεων, εκ μέρους τους, των προϋποθέσεων χρήσεως των μισθωμένων γραμμών.

Οι αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ κοινοποιούνται στους χρήστες εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την λήψη τους και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πριν την κοι­νοποiησή τους.

Οι χρήστες διατηρούν επίσης το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης και κοινοτικής νομοθεσίας οποιοσδήποτε χρήστης που κρiνει ότι έχει ζημιωθεί ή κινδυνεύει να ζημιωθεί λόγω παραβά­σεως των διατάξεων του παρόντος και ιδιαίτερα όσον αφορά στις ενδοκοινοτικές γραμμές μπορεί να προσφύγει στην Ε.Ε.Τ.

Η Ε.Ε.Τ εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, αφού συμβουλευτεί τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφω­vία σε εθνικό επίπεδο ο χρήστης μπορεί να ζητήσει γρα­πτώς από την Ε. Ε.Τ και την Επιτροπή να κινηθεί η διαδικα­σία ενώπιον της Επιτροπής ΟΝΡ.

Εφόσον η Ε.Ε.Τ ή η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η υπό­θεση χρήζει περαιτέρω εξετάσεως δύναται να την διαβι­βάσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΟΝΡ, ο οποίος στην περiπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα απαραi­τητα διαβήματα σε εθνικό επίπεδο συγκαλεί το συντομό­τερο δυνατό ομάδα εργασiας η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον ίδιο ή έναν άλλο υπάλληλο της Επιτροπής που έχει ορίσει ο ίδιος τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής ΟΝΡ και έναν αντιπρόσωπο της Ε.Ε.Τ. Η ομάδα εργασίας συ­νέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες εντός των δέκα ημε­ρών που έπονται της πρόσκλησης. Ο Πρόέδρος μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν προτάσεως οποιουδήποτε μέλους της ομάδας εργασίας, να προσκαλέσει, δύο κατ' ανώτατο όριο πρόσωπα, ως εμπειρογνώμονες.

Η ομάδα εργασίας δiνει στο μέρος που κινεί τη διαδικα­σία, στην Ε.Ε.Τ. και στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, την ευκαιρία να διατυπώσουν, γραπτά ή προφορικά, τη γνώμη τους.

Η ομάδα εργασίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προ­κειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερο­μένων μερών. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στην επιτροπή ΟΝΡ τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.

4. Τα έξοδα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή, βαρύνουν τον προσφεύγοντα.

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος, τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι πληροφορίες, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις παροχής και τις απαιτήσεις για την χo­ρήγηση Αδειών, Δηλώσεων και Εγκρίσεων Παροχής τηλε­πικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών εiναι τα κατωτέρω:

* Αναλογικές γραμμές:

- Ευρείας ζώνης συνήθους ποσότητας. Με Διεπαφή Δισύρματη ή Τετρασύρματη και Ποσότητα Μ 1020 κατά CCΙΤΤ.

- Ευρεiας ζώνης ειδικής ποσότητας. Με Διεπαφή Δι­σύρματη ή Τετρασύρματη και Ποσότητα Μ 1020/Μ 1025 κατά CCIΤΤ.

* ψηφιακές γραμμές:

- Διεπαφή V.24/V.28 όπου τα λειτουργικά χαρακτηρι­στικά είναι V.24 και τα ηλεκτρικά εiναιV.28 κατά CCITT.

- Διεπαφή Χ.21 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά εί­ναι Χ.24 και τα ηλεκτρικά είναι V.11 κατά CCITT.

- Διεπαφή V.36 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά εί­ναι Χ.21 bis και τα ηλεκτρικά είναι V.11 κατά CCITT.

Β.Τα Τιμολόγια

Θα καθορισθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα περιλαμβάνουν το τέλος και τους τυχόν όρους της αρχικής σύνδεσης, το μηνιαίο (πάγιο) τέλος και τα τυχόν πρόσθετα τέλη εφόσον δικαιολογείται η εφαρμογή τους.

Όταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα όπως π.χ για λόγους διαφορετικού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών ή του πλήθους των μισθωμένων γραμμών σ' ένα χρήστη θα πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη.

Γ. Τις προϋποθέσεις παροχής

Οι προϋποθέσεις παροχής αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος.

Δ. Απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύ­σεως

1.Οι υπηρεσίες για την παροχή των οποίων απαιτούνται διαδικασίες χορήγησης Αδειών ή υποβολής Δηλώσεως αναφέρονται, ενδεικτικά στους σχετικούς Κανονισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται στη διαδικασία χορηγήσεως Αδείας ή υποβολής Δηλώσεως ανάλογα με το όριο συνολικής χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων, το οποίο καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 2, στοιχ. Δ' του Ν. 2246/94 και υπόκειται σε αναθεώρηση το αργότερο εντός διετίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα:

α. Οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπόκεινται στην διαδικασiα χορηγήσεως Αδείας, όταν το σύνολο των κυκλωμάτων που μισθώνουν από τον ΟΤΕ ΑΕ, συνδέει δύο ή περισσότερα σημεία που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή συνδέει ένα ή περισσότερα σημεία που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με αντίστοιχα σημεία του εξωτερικού είναι "ΑΝΩ των 2Χ64 Kb/s".

β. Για μίσθωση κυκλωμάτων συνολικής χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης εκείνης της παραγράφου 1α του παρό­ντος άρθρου, οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπη­ρεσιών υπόκεινται στην διαδικασiα υποβολής Δηλώσεως. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρiτου παρ. 2 στοιχ. Ε' του Ν. 2246/84.

γ. Σημειώνεται ότι κάθε αναλογικό κύκλωμα των 3,4 ΚΗz εξομοιούται με ένα ψηφιακό κύκλωμα των 64 Kb/s.

δ. Σε περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρε­σιών στο κοινό, πλην της φωνητικής τηλεφωνίας, στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοσυχνότητες απαιτείται Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 2 στοιχ. Γ' του Ν. 2246/94.

2. Για τις Άδειες, Δηλώσεις και Εγκρiσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου, τρίτου παρ. 4, 5 και 6 απαι­τείται εξουσιοδότηση σε ατομική βάση.

3. Η χρονική περίοδος ισχύος των Αδειών και της αναθε­ωρήσεως αυτών καθορίζονται σε ατομική βάση.

4. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των βασικών απαιτή­σεων αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.3 του παρόντος.

5. Για τις υπηρεσiες μεταβίβασης δεδομένων με μετα­γωγή πακέτων ή κυκλωμάτων απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων μονιμότητας, διαθεσιμότητας ή ποιότητας της υπηρεσίας. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των Αδειών και αποδοχής των Δηλώσεων (άρθρο τρiτο, παρ. 4 και 5 του Ν. 2246/94).

6. Τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα του Οργανι­σμού Τηλεπικοινωνιών αναφέρονται στο άρθρο τρίτο, παρ. 7 του Ν. 2246/94.

7. Εκτός από τις προϋποθέσεις χορηγήσεως Αδειών και αποδοχής της Δηλώσεως οι χρήστες μισθωμένων γραμμών υπόκεινται στις ειδικές υποχρεώσεις του άρθρο 3 του Κανονισμού Προϋποθέσεων και Διαδικασίας Υποβολής της Δηλώσεως καθώς και στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας άσκησης τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Ε. Προϋποθέσεις για την προσάρτηση τερματικού εξο­πλισμού

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις προσάρ­τησης (σύνδεσης) περιλαμβάνουν πλήρη αναφορά των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο τερματικός εξοπλι­σμός ο οποίος προσαρτάται στη μισθωμένη γραμμή, σύμ­φωνα με τους αντiστοιχους τεχνικούς κανονισμούς (CTR), που αναφέρονται στο Π.Δ 424/95 (Α' 243).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Καθορισμός του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμ­μών με εναρμονιζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (1) σύμ­φωνα με το Άρθρο 3.2, τα οποία ο οργανισμός τηλεπικοι­νωνιών πρέπει να παρέχει (εντός της Ελληνικής Επικρά­τειας και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περι­λαμβάνει τις εξής κατηγορίες):

α. Μισθωμένες γραμμές εύρους ζώνης φωνής συνήθους ποιότητας που ορίζονται ως ζεύξεις με προδιαγραφή παρουσiασης διεπαφής αναλογική δισύρματη ή τετρασύρ­ματη και με χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επίδοσης συμμορφούμενες με τη Σύσταση Μ. 1040 της ITU - Τ.

β. Μισθωμένες γραμμές εύρους ζώνης φωνής ειδικής ποιότητας που ορίζονται ως ζεύξεις με προδιαγραφή διε­παφούς αναλογική δισύρματη ή τετρασύρματη και με χα­ρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επίδοσης συμ­μορφούμενες με τις Συστάσεις Μ. 1020 και Μ. 1025 της ITU - Τ.

γ. Ψηφιακές μισθωμένες γραμμές 64 kbit/s (2) που ορί­ζονται ως ζεύξεις με προδιαγραφή παρουσίασης διεπα­φής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρό­τυπο (ETS) 300288 (3) και χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επiδοσης σύμφωνα με το ETS 300289 (4).

δ. Ψηφιακές αδόμητες μισθωμένες γραμμές στα 2048 κβιτ/α (5) με προδιαγραφή παρουσίασης διεπαφής σύμ­φωνα με το ETS 300246 (6) και με προδιαγραφές επίδο­σης σύμφωνα με το ETS 300247 (7).

ε. Ψηφιακές αδόμητες μισθωμένες γραμμές στα 2048 kbit/s με προδιαγραφή παρουσίασης διεπαφής G. 703 και G. 704 της ITU-Τ (εξαιρούμενου του τμήματος 5 της τελευ­ταίας) (8) και με προδιαγραφές επiδοσης συμμορφούμενες με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G.800 της ITU - Τ.

Εσωτερική παρακολούθηση της υπηρεσιακής λειτουρ­γίας (9).

Για τις ανωτέρω κατηγορίες των μισθωμένων γραμμών, οι σχετικές προδιαγραφές καθορίζουν επίσης και τα ση­μεία απολήξεως του δικτύου (ΝΤΡ) σύμφωνα με τον ορι­σμό του άρθρου 2 της Οδηγiας 90/387/ΕΟΚ.

1. Οι μνημονευόμενες Συστάσεις της ITU - Τ αναφέρονται στην έκδοση 1988. Το ETSI έχει παρακληθεί να συνεχίσει τις εργασiες του σχετικά με τα πρότυπα των μισθωμένων γραμμών.

2. Οι απαιτήσεις προσάρτησης τερματικού εξοπλισμού, που πρόκειται να συνδεθεί σ'αυτές τις μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό Τεχνικό Κανονισμό 14 (CTR 14).

3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές σύμφωνα με την ITU - Τ G. 703 αντί του ETS 300288. Για μια μεταβατική περίοδο πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται χρησιμοποιώντας άλλες διεπαφές, βασιζόμενες στην Χ.21 ή Χ.21 bis αντί του ETS 300288.

4. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G. 800 της ITU - Τ αντί του ETS 300289.

5. Οι απαιτήσεις προσάρτησης τερματικού εξοπλισμού που πρόκειται να συνδεθεί σ'αυτές τις μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον CTR 12.

6. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G. 703 της ITU - Τ αντί του ETS 300246.

7. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 οι μισθωμένες γραμμές μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις σχετικές Συστάσεις της σειράς G. 800 της ITU - Τ αντί του ETS 300247.

8. Με κυκλικό έλεγχο πλεονασμού σύμφωνα με την G. 706 της ΙΤU-Τ.

9. Η εσωτερική παρακολούθηση της υπηρεσιακής λει­τουργίας μπορεί να διευκολύνει τη βελτίωση της συντήρη­σης εκ μέρους των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών.

'Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δη­μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ­τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1996

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ