ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ .Φύλλου 150

17 Οκτωβρίου 1983

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 398

Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 78/932/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 16 Οκτωβρίου 1978 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών περί των προσκεφάλων (υποστηριγμάτων κεφαλής) των καθισμάτων των οχημάτων με κινητήρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τ. Α'/17.3.1983) σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Οικονομικήν Κοινότητα και την Ευρωπαικήν Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος" (ΦΕΚ 170/τ. Α'/27.7.1979.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/1970 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α'/29.12.1980) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104/τ. Α'/30.8.1982).

3. Την 601/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

 

Το Διάταγμα αυτό αποσκοπεί στη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 78/932/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 16 Οκτωβρίου 1978, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 Κατηγορία 13. Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007, σελίδα 190).

 

Άρθρο 2

 

1. Με τον όρο "προσκέφαλο" νοείται μια διάταξη που έχει σκοπό της να περιορίζει την προς τα πίσω μετατόπιση της κεφαλής του επιβάτη, ενός οχήματος σε σχέση προς τον κορμό του, ώστε να μειώνεται σε περίπτωση ατυχήματος ο κίνδυνος τραυματισμού του επιβάτη στο αυχενικό τμήμα της σπονδυλικής του στήλης. Η διάταξη αυτή δύναται να αποτελεί ή όχι αναπόσπαστο τμήμα του ερεισινώτου του καθίσματος.

2. Ως οχήματα για την εφαρμογή αυτού του Διατάγματος νοούνται τα επιβατηγά οχήματα με κινητήρα, τα οποία διαθέτουν όχι περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η θέση του οδηγού, προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από κατασκευής τους ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα.

 

Άρθρο 3

 

1. Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διαθέσεως στην ελληνική αγορά προσκεφάλων καθισμάτων οχημάτων για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή στη λειτουργία τους εφόσον αυτά φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος.

2. Απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά προσκεφάλων καθισμάτων, που φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή, μόνο αν διαπιστωθεί ότι αυτά συστηματικά δεν είναι σύμφωνα προς το πρωτότυπο που έχει επικυρωθεί. Στην περίπτωση αυτή η αρχή που πήρε τέτοια απόφαση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει αμέσως τα λοιπά Κράτη-Μέλη καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το μέτρο που ελήφθη και να εκθέσει τους λόγους της αποφάσεώς της.

 

Άρθρο 4

 

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή έγκρισης κυκλοφορίας κατά την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977) ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στα προσκεφάλια με τα οποία είναι εξοπλισμένο, αν αυτά φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και αν προορίζονται για τοποθέτηση επί του τύπου οχήματος του προοριζομένου προς έγκριση.

2. Ομοίως δεν είναι δυνατή η άρνηση ή η απαγόρευση της πώλησης, της καταχώρησης στα μητρώα, της θέσης σε κυκλοφορία, (άρθρο 88 του Κ.Ο.Κ.), ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στα προσκέφαλα, αν αυτά φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και αν προορίζονται για τοποθέτηση επί του τύπου οχήματος του προοριζομένου προς έγκριση.

Άρθρο 5

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικυρώνει κάθε τύπο προσκέφαλου ενσωματωμένου ή όχι στα καθίσματα οχημάτων αν είναι σύμφωνος προς τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών που προβλέπονται στα παραρτήματα I έως V της οδηγίας 78/932/ΕΟΚ, τα οποία μαζί με τα παραρτήματα

VI και VII της ίδιας οδηγίας προσαρτώνται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα, ως κατωτέρω, συμπληρώνονται δε από το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 77/649/ΕΟΚ που είναι ενσωματωμένο στο Προεδρικό Διάταγμα 1382/1981 (ΦΕΚ 345):

 

Άρθρο 6

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο προσκεφάλου, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του καθίσματος ή του προσκεφάλου ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού.

2. Η αρχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών, που προβλέπονται από τα παραρτήματα I μέχρι και V του διατάγματος αυτού και συντάσσει με βάση τα αποτελέσματα αυτά ένα δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII του ίδιου διατάγματος. Με το δελτίο αυτό η παραπάνω αρχή αποφαίνεται για την επικύρωση ή για τη μη επικύρωση του τύπου του προσκεφάλου που εξετάσθηκε ή για επέκταση επικυρώσεως που υπάρχει. Στο δελτίο αναγράφεται απαραίτητα ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των καθισμάτων για τα οποία προορίζεται το προσκέφαλο και στα οποία (καθίσματα) το προσκέφαλο αυτό είναι ενσωματωμένο καθώς και οι τύποι των οχημάτων για τα οποία προορίζονται τα καθίσματα στα οποία είναι δυνατό να τοποθετηθεί το προσκέφαλο. Από ένα αντίγραφο του δελτίου που συντάχθηκε αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών εντός προθεσμίας ενός μηνός από της εκδόσεώς του.

3. Ο τύπος προσκεφάλου που εξετάσθηκε, επικυρώνεται, εφόσον είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που ορίζονται στα παραρτήματα I, II, III, IV και V του διατάγματος αυτού.

4. Στον κατασκευαστή του προσκεφάλου που επικυρώθηκε κατά τα ανωτέρω, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, χορηγείται ένα σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο τίθεται σε όλα τα προσκέφαλα του τύπου που επικυρώθηκε. Το σήμα, η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις που δίδονται στο παράρτημα VI του διατάγματος αυτού. Το σήμα αυτό περιλαμβάνει το γράμμα e (δηλωτικό της επικυρώσεως ΕΟΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε) και τον αριθμό επικυρώσεως. Σε περίπτωση που το προσκέφαλο είναι ενσωματωμένο στο ερεισίνωτο του καθίσματος, πριν από τον αριθμό επικυρώσεως προτάσσεται το γράμμα και μια παύλα. Τα παραπάνω στοιχεία είναι διατεταγμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα VI του διατάγματος αυτού.

5. Ο αριθμός επικυρώσεως που χορηγήθηκε, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλο τύπο προσκεφάλου, εκτός εάν πρόκειται για επέκταση της επικυρώσεως και σε άλλους τύπους καθισμάτων ή οχημάτων. Εκτός από τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως, τα προσκέφαλα θα πρέπει να φέρουν το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού.

6.Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που προσομοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που μπορούν για το λόγο αυτό να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ άλλων διατάξεων και των προσκεφάλων των οποίων ο τύπος επικυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Η Ελληνική αρχή, που προβαίνει στις επικυρώσεις ΕΟΚ σε τύπους προσκεφάλων, επιβλέπει και μεριμνά και σε περίπτωση ανάγκης συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών, για την εξασφάλιση της πιστότητας των προσκεφάλων που κατασκευάζονται με το πρωτότυπο που έχει επικυρωθεί. Η επίβλεψη γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι πολλά προσκέφαλα, που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνα με τον τύπο που έχει επικυρωθεί, λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των λοιπών Κρατών - μελών για τα μέτρα που ελήφθηκαν τα οποία δυνατόν να φθάσουν και μέχρι ανακλήσεως της επικυρώσεως ΕΟΚ.

Η αρμόδια ελληνική αρχή παίρνει και αυτή, σε περίπτωση που ενημερώνεται από αρμοδία αρχή οιουδήποτε άλλου Κράτους-μέλους της ΕΟΚ για τα μέτρα που αυτή έχει λάβει για έλλειψη πιστότητας προσκεφάλων, που παρήχθησαν με βάση το πρωτότυπο που έχει επικυρωθεί, τα ίδια μέτρα που έλαβε και η αρχή του άλλου Κράτους μέλους για την αντιμετώπιση του ελλατώματος πιστότητας.

8. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικυρώσεως που χορηγήθηκε καθώς και οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν την λήψη αυτής, γνωστοποιούνται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών της ΕΟΚ.

 

Άρθρο 7

 

Κάθε απόφαση για άρνηση χορηγήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ, ή για ανάκληση αποφάσεως που με αυτή χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ, ή για απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως προσκεφάλων που ελήφθησαν σε εφαρμογή των διατάξεων αυτού του διατάγματος πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο. Μαζί με την κοινοποίηση αυτή ανακοινώνεται οποία ένδικα μέσα και ενδικοφανείς προσφυγές προβλέπει η νομοθεσία και έχει στη διάθεσή του ο ενδιαφερόμενος καθώς επίσης και ποιές προθεσμίες ισχύουν για να ασκηθούν παραπάνω ένδικα μέσα και οι ενστάσεις.

 

Άρθρο 8

 

Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ