ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 142

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Σεπτεμβρίου 1991

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 395

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση τύπων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με το διάταγμα αυτό αποσκοπείται η εναρμόνιση με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 87/358/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "Για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" και της υπ' αριθ. 87/403/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για τη συμπλήρωση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" που έχουν δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 192 σελ. 51 της 11.7.1987) και (L 200 σελ. 45 της 8.8.1987) αντίστοιχα.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοείται ως:

"όχημα", κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να χρησιμοποιείται σε δρόμο, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και από κατασκευή μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους οχήματα εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται σε σιδηροτροχιές και των ελκυστήρων και γεωργικών μηχανημάτων,

"τεχνική ενότητα", σύστημα που προορίζεται να είναι μέρος ενός οχήματος που μπορεί να λαμβάνει ανεξάρτητη έγκριση τύπου, αλλά μόνο σε σχέση με ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας,

"συστατικό στοιχείο", ένα σύστημα που προορίζεται να αποτελεί μέρος ενός οχήματος που μπορεί να λαμβάνει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από ένα συγκεκριμένο όχημα που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ειδικής οδηγίας.

"εθνική έγκριση τύπου", η διοικητική διαδικασία, που είναι γνωστή ως:

agreement par type/typegoedkeuring, στη Βελγική Νομοθεσία,

standardtyregodkendelse, στη δανική νομοθεσία,

allgemeine betriebserlaubnis, στη γερμανική νομοθεσία,

έγκριση τύπου, στην ελληνική νομοθεσία,

homologacion par tipo, στην ισπανική νομοθεσία,

reception par type, στη γαλλική νομοθεσία,

type approval, στην ιρλανδική νομοθεσία,

omologazione ouapprovazione del tipo, στην ιταλική νομοθεσία,

agrement, στη νομοθεσία Λουξεμβούργου,

typegoedkeuring, στην ολλανδική νομοθεσία,

ap rovacao de marca e modelo, στην πορτογαλλική νομοθεσία,

type approval, στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου,

"έγκριση τύπου ΕΟΚ", η πράξη με την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, συγκεκριμένη τεχνική ενότητα ή συστατικό στοιχείο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών οδηγιών και τους ελέγχους που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το υπόδειγμα του οποίου δίνεται στο παράρτημα ΙΙ και ενδεχομένως συμπληρώνεται με το παράρτημα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που περιλαμβάνεται στις ειδικές οδηγίες.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία και προϋποθέσεις έγκρισης τύπου ΕΟΚ

 

1. Προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση συνοδευόμενη από δελτίο πληροφοριών, συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι αυτού του διατάγματος από τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια κ.λ.π., που αναφέρονται στο δελτίο αυτό.

2. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο Ι του άρθρου αυτού γίνεται δεκτή για εξέταση μόνο εφόσον, για τον ίδιο τύπο οχήματος, δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άλλη αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ.

3. Προϋποθέσεις:

α) Ο τύπος οχήματος να συμφωνεί με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών,

β) ο τύπος οχήματος να πληροί τους ελέγχους που αναφέρονται στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β.

4. Η υπηρεσία που χορηγεί έγκριση τύπου λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιωθεί στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα οχήματα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο.

5. Η υπηρεσία που χορηγεί εγκρίσεις τύπου λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιωθεί, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, εξακολουθούν να επαρκούν και τα παραγόμενα μοντέλα συμφωνούν με τον εγκεκριμένο τύπο. Η επαλήθευση της πιστότητας των παραγομένων προϊόντων ως προς τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να περιορίζεται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, εκτός αν οι ειδικές οδηγίες ορίζουν διαφορετικά.

6. Η υπηρεσία, για κάθε τύπο οχήματος που εγκρίνει, συμπληρώνει όλα τα μέρη του δελτίου έγκρισης τύπου.

 

Άρθρο 4

Συμβατότητα Πιστοποιητικού πιστότητας ως προς την έγκριση τύπου ΕΟΚ

 

1. Για κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα πιστοποιητικό πιστότητας σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται στο παράρτημα ΙΙΙ αυτού του διατάγματος.

Εντούτοις, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει για λόγους φορολόγησης ενός οχήματος ή για να συντάξει τα έγγραφα άδειας κυκλοφορίας του, να σημειώνονται στο πιστοποιητικό πιστότητας στοιχεία πρόσθετα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό τον όρο να αναγράφονται αυτά διεξοδικά στο ενημερωτικό έντυπο ή να προκύπτουν με απλούς υπολογισμούς.

2. Από την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ή η απαγόρευση της πώλησης ή χρήσης στην Ελλάδα κάθε νέου οχήματος που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία του, εφόσον τούτο συνοδεύεται από το πιστοποιητικό πιστότητας που αναφέρεται στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου αυτού του διατάγματος, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι το όχημα αυτό δεν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτότυπο.

3. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει πιστότητα για ένα όχημα προς τον εγκεκριμένο τύπο στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία του δελτίου έγκρισης τύπου ή και του δελτίου πληροφοριών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 431/83 και εφόσον οι αποκλίσεις αυτές δεν υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Π.Δ. 431/83, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή εφόσον καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 6 από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ για τον τύπο του υπόψη οχήματος.

4. Δεν θεωρείται ότι ένα όχημα αποκλίνει ως προς την πιστότητα από τον εγκεκριμένο τύπο όταν ειδικές κοινοτικές Οδηγίες προβλέπουν ανοχές οι οποίες δεν παραβιάζονται.

5. Αν διαπιστωθεί από την ελληνική υπηρεσία, η οποία χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ ότι ορισμένα οχήματα που συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό πιστότητας δεν συμφωνούν με τον τύπο που έχει εγκρίνει, η υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την πιστότητα της παραγωγής ως προς τον εγκεκριμένο τύπο. Η υπηρεσία ενημερώνει τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που έλαβε και τα οποία μπορούν να φθάσουν ενδεχομένως μέχρι την ανάκληση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

6. α) Εάν η ελληνική υπηρεσία αποδείξει ότι ορισμένα οχήματα που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας δεν συμφωνούν με τον εγκεκριμένο τύπο, δικαιούται να ζητήσει από το κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΟΚ να ελέγξει εάν η παραγωγή είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο τύπο.

Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΟΚ προβαίνει στο ζητούμενο έλεγχο πιστότητας της παραγωγής ως προς τον εγκεκριμένο τύπο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης με τη συνεργασία, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο, των αρμοδίων ελληνικών υπηρεσιών, που ζήτησαν τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

β) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται έλλειψη πιστότητας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορήγησαν την έγκριση τύπου λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

γ) Η αντίστοιχη διαδικασία και προθεσμία των περιπτώσεων α και β ακολουθείται στις περιπτώσεις, που η αρμόδια υπηρεσία άλλου κράτους μέλους, η οποία χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ, αποδείξει ότι ορισμένα οχήματα τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας και στα οποία η αρμόδια ελληνική υπηρεσία χορήγησε έγκριση τύπου ΕΟΚ δεν συμφωνούν με τον εγκεκριμένο τύπο.

7. Η ελληνική υπηρεσία ενημερώνει σε προθεσμία ενός μήνα τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με κάθε ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, όπως και για τους λόγους που οδήγησαν στο μέτρο αυτό.

8. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερωθεί από αρμόδια αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για την κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5 έλλειψη πιστότητας και αμφισβητεί την έλλειψη αυτή, οφείλει να επιδιώξει τη λύση της διαφοράς με απευθείας συνεννόηση με την αρχή του άλλου κράτους μέλους, η οποία διαπίστωσε την έλλειψη πιστότητας και να τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

9. Αν παρατηρηθεί ότι οχήματα των οποίων εγκρίθηκε ο τύπος τους και έχουν πιστοποιητικά πιστότητας που έχουν εκδοθεί κανονικά, είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, μπορεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών να απαγορεύσει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή την πώληση ή τη χρήση τους στη χώρα, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, με αιτιολογημένη απόφασή του η οποία κοινοποιείται αμέσως και προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Ανταλλαγή πληροφοριών

 

Κάθε απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων αυτού του διατάγματος για άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή για ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ που χορηγήθηκε ή για απαγόρευση κυκλοφορίας τύπου οχήματος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη υπόδειξη προς αυτόν των από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπομένων ενδίκων μέσων και των προθεσμιών για την άσκησή τους.

 

Άρθρο 6

 

1. Σε κάθε περίπτωση που χορηγείται έγκριση ΕΟΚ για ένα όχημα ή όταν απορριφθεί η αίτηση που έγινε για να χορηγηθεί τέτοια έγκριση, αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του δελτίου έγκρισης, που εκδόθηκε ή της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση. Η παραπάνω αποστολή γίνεται μέσα σ' ένα μήνα από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απορριπτικής απόφασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ή από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα πρόσθετες πληροφορίες, που περιέχονται στα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Αντίστοιχη υποχρέωση παροχής στοιχείων στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους κατόπιν αιτήσεώς τους υπάρχει για την ελληνική αρμόδια υπηρεσία.

 

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις

 

1. Η υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟK οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώνεται για κάθε τυχόν διακοπή της παραγωγής καθώς και για κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων του οχήματος που αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών που είχε υποβληθεί για να χορηγηθεί η έγκριση ΕΟΚ.

2. Εάν η παραπάνω υπηρεσία κρίνει ότι μια μεταβολή αυτού του είδους που έγινε, δεν καθιστά αναγκαία την τροποποίηση του υπάρχοντος δελτίου έγκρισης ΕΟΚ ή την έκδοση νέου δελτίου έγκρισης, πληροφορεί επ' αυτού τον κατασκευαστή.

3. Εφόσον κριθεί από την εν λόγω υπηρεσία ότι οι μεταβολές των στοιχείων του δελτίου πληροφοριών καθιστούν αναγκαία τη διενέργεια νέων ελέγχων ή δοκιμών και για το λόγο αυτό απαιτείται τροποποίηση του δελτίου έγκρισης ΕΟΚ, που εκδόθηκε ή έκδοση νέου τέτοιου δελτίου, η υπηρεσία αυτή πληροφορεί περί τούτου τον κατασκευαστή και αποστέλλει το νέο ή τροποποιημένο δελτίο έγκρισης ΕΟΚ, μέσα σ' ένα μήνα από την έκδοσή του στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

4. Σε περίπτωση που ένα δελτίο έγκρισης ΕΟΚ τροποποιείται ή αντικαθίσταται με νέο ή παύει να ισχύει λόγω διακοπής της παραγωγής του εγκριθέντος τύπου οχήματος, η υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ οφείλει να γνωρίσει, μέσα σ' ένα μήνα, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τον αριθμό σειράς του τελευταίου οχήματος που είχε παραχθεί με βάση το παλαιό δελτίο έγκρισης και τον αριθμό σειράς του πρώτου οχήματος, που έχει παραχθεί με βάση το δελτίο που τροποποιήθηκε ή το νέο δελτίο έγκρισης που εκδόθηκε.

5. Σχετικά με τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Άρθρο 8

Έγκριση τύπου και πιστοποιητικού πιστότητας τεχνικών ενοτήτων

 

1. Στις περιπτώσεις που οι ειδικές κοινοτικές Οδηγίες το ορίζουν ρητά, η έγκριση τύπου ΕΟΚ χορηγείται για τύπους συστημάτων ή τμημάτων οχημάτων που αποτελούν τεχνική ενότητα και για συστατικά στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 10 του Π.Δ. 431/83, όπως τροποποιείται από το παρόν διάταγμα.

2. Εφόσον η για έγκριση τεχνική ενότητα ή το συστατικό στοιχείο πληροί τους όρους λειτουργίας της ή παρουσιάζει συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μόνο σε συνδυασμό με ορισμένα άλλα στοιχεία του οχήματος και ως εκ τούτου η τήρηση μιας ή περισσοτέρων απαιτήσεων μπορεί να επαληθευτεί μόνο όταν η προς έγκριση τεχνική ενότητα ή το συστατικό στοιχείο λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του οχήματος, πραγματικά ή προσομοιωμένα, τίθενται περιορισμοί στο εύρος της έγκρισης τύπου για την εν λόγω τεχνική ενότητα.

3. Κατά συνέπεια το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για τεχνική ενότητα ή συστατικό στοιχείο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση της και να υποδεικνύει τυχόν προδιαγραφές τοποθέτησής της στο όχημα.

4. Η τήρηση των επί του δελτίου έγκρισης ΕΟΚ αναφερομένων περιορισμών και προδιαγραφών επαληθεύεται κατά την έγκριση τύπου ΕΟΚ για το όχημα.

5. Ο κάτοχος έγκρισης τύπου ΕΟK για τεχνική ενότητα ή συστατικό στοιχείο που χορηγείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, συντάσσει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος (πιστοποιητικό πιστότητας) και τοποθετεί σε κάθε ενότητα ή συστατικό μέρος που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο και σε κατάλληλη θέση αυτής:

α) την εμπορική ονομασία ή σήμα

β) τον τύπο

και αν προβλέπεται σχετικά στην ειδική κοινοτική Οδηγία.

γ) τον αριθμό της έγκρισης τύπου.

Στην τελευταία περίπτωση (γ) δεν απαιτείται η σύνταξη του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 (πιστοποιητικό πιστότητας).

6. Ο κάτοχος δελτίου έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 περιλαμβάνει περιορισμούς ως προς τη χρήση του, παρέχει με κάθε κατασκευαζόμενη ενότητα ή συστατικό στοιχείο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς και υποδεικνύει τυχόν προδιαγραφές τοποθέτησής της.

 

Άρθρο 9

Μεταβατικές Διατάξεις

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και εφόσον επακολουθήσουν ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις σε συμμόρφωση με οδηγίες της ΕΟΚ για τη διαδικασία της έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

- αντί των αντιστοίχων εθνικών προδιαγραφών εφαρμόζονται οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σαν βάση έγκρισης από εθνικής πλευράς εφόσον την έγκριση αυτή απαιτήσει ο αιτών με αίτησή του, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,

- ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συντάσσει το δελτίο έγκρισης τύπου ΕΟΚ αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον αιτούντα.

2. Σχετικά με οχήματα του ιδίου τύπου, το δελτίο έγκρισης ΕΟΚ το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΟΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, γίνεται δεκτό για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας αυτών στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως αποδεικτικό ότι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού καταργούνται αφότου τεθούν σε ισχύ όλες οι αναγκαίες κοινοτικές προδιαγραφές που θα καθορίζονται με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις για ην πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ του τύπου των οχημάτων σε συμμόρφωση με σχετικές οδηγίες της ΕΟΚ.

4. Τα έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια αυτού του άρθρου θεωρούνται ισοδύναμα με το δελτίο έγκρισης στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση και η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου και είναι ένα από τα ακόλουθα:

- Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ σχετικά με τεχνική ενότητα

- Υπόδειγμα δελτίου επικύρωσης ΕΟΚ

- Υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ

- Παράρτημα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οχήματα

- Παράρτημα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ

- Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση τύπου

- Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση ή

- Το εν μέρει συμπληρωμένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για οχήματα με κινητήρα, το υπόδειγμα του οποίου δίδεται στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 431/83.

Άρθρο 10

Έλεγχος

 

Για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί σχετικούς ελέγχους δύναται αυτοτελώς να διενεργεί και η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ενημερώνει σε περίπτωση παράβασης την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 11

Παραρτήματα

1. Το παράρτημα Ι του Π.Δ. 431/83 αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος.

2. Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ που αναφέρονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού, είναι τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, αντίστοιχα της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τις Οδηγίες 78/547/ΕΟΚ, 80/1267/ΕΟΚ, 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν διάταγμα ως αναπόσπαστα μέρη αυτού και των οποίων το κείμενο έχει ως ακολούθως:

 

Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα άρθρα 2 ως και 13 του Προεδρικού Διατάγματος 431/83 καθώς και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ αυτού, αντ'αυτών δε ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις και παραρτήματα του παρόντος διατάγματος.

 

Άρθρο 13

Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΧΧΙΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ