ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 142

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Οκτωβρίου 1983

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 391

Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Σεπτεμβρίου 1974, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στις εξωτερικές προεξοχές των οχημάτων με κινητήρα", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/488/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου".
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1104/1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" (ΦΕΚ 298/τ. Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 (ΦΕΚ 104/τ.Α/30.8.82) "Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".
  3. Την 584/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Σεπτεμβρίου 1974, που δημοσιεύθηκε, στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 003, σελίδα 12), όπως τροποποιήθηκε με την 79/488/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 18.4.1979 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου.....", που δημοσιεύθηκε, στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 008, σελίδα 112).

 

 

Άρθρο 2

Ως οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, φέρουν κατ'ανώτατο όριο έως οκτώ (8) θέσεις καθημένων εκτός της θέσεως του οδηγού, προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα των 25 χιλιομέτρων την ώρα.

 

Άρθρο 3

Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή της εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 614/77, εντός οχήματος για λόγους που αφορούν τις εξωτερικές προεξοχές αν αυτές ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του διατάγματος αυτού.

 

Άρθρο 4

Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως ΕΟΚ, ή άρνηση διαθέσεως στην ελληνική αγορά σχαρών τοποθέτησης αποσκευών, ράβδων τοποθέτησης σκι, ραδιοφωνικών ή ραδιοτηλεφωνικών κεραιών, που θεωρούνται ως τεχνικές ολότητες κατά την έννοια του άρθρου 9α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδ. Έκδοση 13/001 της 31.12.80), ΄πως τροποποιήθηκε από την οδηγία 78/315/ΕΟΚ της 21.12.1977 (ΕΕ 13/007 της 31.12.80 σελ. 41) για λόγους που αναφέρονται στις εξωτερικές προεξοχές τους, εφόσον ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι του διατάγματος αυτού ή αντιστοιχούν σε ένα τύπο για τον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση.

 

Άρθρο 5

1. Για να χορηγηθεί από τη αρμόδια ελληνική αρχή έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος (όσον αφορά στις εξωτερικές προεξοχές) ή για ένα τύπο σχάρας τοποθέτησης αποσκευών ή ράβδων τοποθέτησης σκι ή ραδιοτηλεφωνικών κεραιών υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού.

2. Η παραπάνω αρχή διενεργεί τους αντιστοίχους ελέγχους όπως προβλέπονται στα παραρτήματα του διατάγματος αυτού και συντάσσει με βάση τα αποτελέσματα αυτά ένα δελτίο συντεταγμένο, αν μεν πρόκειται για έγκριση τύπου οχήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του διατάγματος αυτού, αν δε πρόκειται για έγκριση τύπου σχάρας αποσκευών ή ράβδων τοποθέτησης σκι ή ραδιοφωνικών κεραιών ή ραδιοτηλεφωνικών κεραιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΧ του διατάγματος αυτού και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι αντίστοιχοι όροι, χορηγεί την αιτούμενη έγκριση.

3. Εφόσον πρέπει να παίρνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή σε ένα από τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημείο 22 του διατάγματος αυτού. Η παραπάνω αρχή κρίνει, αν η μεταβολή αυτή δημιουργεί την ανάγκη νέων ελέγχων του οχήματος, ή της τεχνικής ολότητας που τροποποιήθηκε και τη σύνταξη νέου πρακτικού. Αν από τους παραπάνω νέους ελέγχους διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές των παραρτημάτων του διατάγματος αυτού, η μεταβολή δεν εγκρίνεται .

 

Άρθρο 6

 

Η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος δεν επιτρέπεται εφόσον, από τους σχετικού; Ελέγχους και δοκιμές διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων του διατάγματος αυτού.

 

Άρθρο 7

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού διατάγματος

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ