ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Ιουνίου 1989

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 367

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οχημάτων, που εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός των χωρών της Κοινότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α΄70) και τροποποιήθηκε με το με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Α΄101).

β) των Οδηγιών 85/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.1984 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος L2 της 3.1.85, σελίδα 14,86/360/ΕΟΚ του ίδιου συμβουλίου της 24.7.1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος L217 της 5.8.86, σελίδα 19, 86/364/ΕΟΚ του ίδιου Συμβουλίου της 24.7.1986 σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος L221 της 7.8.86, σελίδα 48 και 88/218/ΕΟΚ του ίδιου Συμβουλίου της 11.4.88, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος L98 της 15.4.88, σελίδα 48.

 

2. Την αριθ. 311/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών που αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος διατάγματος.

 

Άρθρο 2

 

1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται:

α) στις διαστάσεις των οχημάτων που προορίζονται να χρησιμοποιούνται στους δρόμους για τη διενέργεια διεθνών οδικών μεταφορών εντός των χωρών της Κοινότητας και τα οποία έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, μέγιστο βάρος έμφορτου οχήματος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους και μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 χιλ/ώρα.

β) στο βάρος και σε ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων που αναφέρονται στην περίπτ. α΄και καθορίζονται στο παράρτημα Ι παρ. 2.

  1. Όλα τα βάρη που περιέχονται στο παράρτημα Ι αποτελούν κανόνες κυκλοφορίας και επομένως αφορούν τις συνθήκες φόρτωσης και όχι τα πρότυπα παραγωγής (άρθρο 1 Οδηγία 85/3/ΕΟΚ).

 

Άρθρο 3

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νοείται :

α) Με τον όρο "όχημα με κινητήρα" κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα που είναι εφοδιασμένο με κινητήρα,

β) Με τον όρο "ρυμουλκούμενο" κάθε όχημα που προορίζεται να είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα και ένα σημαντικό μέρος του βάρους του και του βάρους του φορτίου να αναλαμβάνεται από το όχημα με κινητήρα εκτός από τα ρυμουλκούμενα ,

γ) Με τον όρο "ημιρυμουλκούμενο" κάθε όχημα που προορίζεται να είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα με τρόπο ώστε ένα μέρος του να στηρίζεται στο όχημα με κινητήρα και ένα σημαντικό μέρος του βάρους του φορτίου να αναλαμβάνεται από το όχημα με κινητήρα.

δ) Με τον όρο "συνδυασμός οχημάτων":

δα) Είτε ένας ειδικός συρμός που αποτελείται από ένα όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ένα ρυμουλκούμενο.

δβ) Είτε ένα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από ένα όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ένα ημιρυμουλκούμενο

ε) Με τον όρο "όχημα - ψυγείο με παχέα τοιχώματα", κάθε όχημα του οποίου οι μόνιμες ή κινητές υπερκατασκευές είναι ειδικά εξοπλισμένες για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία σύμφωνα με τις κλάσεις B, C, E και F της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1970 σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές αλλοιώσιμων τροφίμων και με τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται γι'αυτές (ΑΤΡ), και των οποίων το πάχος κάθε πλευρικού τοιχώματος, μαζί με τη μόνωση, είναι τουλάχιστον 45 mm.

ζ) Με τον όρο "μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις" οι μέγιστες διαστάσεις του οχήματος που είναι σύμφωνες με το παράρτημα Ι του παρόντος.

η) Με τον όρο "μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος" το μέγιστο βάρος του έμφορτου οχήματος που είναι σύμφωνο με το παράρτημα Ι του παρόντος.

θ) Με τον όρο "μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα" το μέγιστο βάρος του άξονα ή της ομάδας αξόνων υπό φορτίο που είναι σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος (άρθρο 2 Οδ. 85/3/ΕΟΚ και άρθρο 1 Οδ 88/218/ΕΟΚ).

 

 

Άρθρο 4

 

1. Επιτρέπεται για λόγους που αφορούν το βάρος και τις διαστάσεις τους, η χρησιμοποίηση στην ελληνική επικράτεια οχημάτων διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τα οχήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, πλην του σημείου 3.4.

2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1 επεκτείνονται μετά από την 1.1. 1992 και τις οριακές τιμές του σημείου 3.4 του παραρτήματος Ι.

3. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα εάν:

α. Τα εν λόγω οχήματα δεν πληρούν τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Π.Δ. 1161/77) όσον αφορά ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά με το βάρος και τις διαστάσεις, που δεν προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

β. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο τα οχήματα έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία έχει επιτρέψει όρια μεγαλύτερα απ'αυτά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

4. Επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα οχήματα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών εφόσον τα οχήματα πληρούν τις διατάξεις του παρόντος και είναι σύμφωνα με τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι πλην του σημείου 3.4 αυτού, που θα ισχύει μετά την 1.1.1992.

5. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται σε οχήματα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα και εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές και για το τμήμα της διαδρομής που εκτελείται στον εθνικό χώρο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου (άρθρο 4 Οδ. 85/3/ΕΟΚ).

 

 

Άρθρο 5

 

Οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 και 2 του παρόντος για τα οχήματα που αποτελούν τμήμα συνδυασμού οχημάτων με πέντε (5) ή έξι (6) άξονες και τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την 1.1.1990 ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των Π.Δ./των και Υπουργικών Αποφάσεων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος, προσαρμοσμένες στην τεχνική πρόοδο (άρθρο 4 Οδ. 85/3/ΕΟΚ).

 

Άρθρο 6

 

1. Η συμμόρφωση των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 προς τις διατάξεις του παρόντος πιστοποιείται με ένα από τα αποδεικτικά που αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις α΄, β΄και γ΄καλούμενο εφεξής αποδεικτικό συμμόρφωσης, με το οποίο τα εν λόγω οχήματα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα:

α) συνδυασμό των εξής πινακίδων:

αα) "πινακίδα του κατασκευαστή" η οποία καταρτίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ./τος 531/83 (ΦΕΚ 204 Α΄)

ββ) πίνακα για τις διαστάσεις σύμφωνα με το παράρτημα IV, η οποία καταρτίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ./τος 531/83 (ΦΕΚ 204 Α΄)

β) Μία και μόνη πινακίδα που καταρτίζεται και τοποθετείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος και περιέχει τις πληροφορίες των δύο πινακίδων, που αναφέρονται στην περιπτ. α΄.

γ) Ένα και μόνο έγγραφο, που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκε σε κυκλοφορία.

Το έγγραφο αυτό περιέχει τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στις πινακίδες, για τις οποίες γίνεται λόγος στην περίπτωση α΄, φυλάγεται δε σε μέρος προσιτό για τους ελέγχους και επαρκώς προστατευμένο.

2. Ειδικότερα για τα οχήματα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας, ή τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα και εκτελούν διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, το έγγραφο που αναφέρεται στην περίπτ. γ΄της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση του αποδεικτικού συμμόρφωσης στα οχήματα με ελληνική άδεια κυκλοφορίας ως και ο τύπος του χορηγούμενου αποδεικτικού.

Μ ε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την τροποποίηση του αποδεικτικού συμμόρφωσης στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά των οχημάτων δεν ανταποκρίνονται πλέον σ'αυτά που αναγράφονται στο πιστοποιητικό αυτό.

Ο Εφοδιασμός με το αποδεικτικό αυτό είναι υποχρεωτικός για κάθε "όχημα-ψυγείο με παχεά τοιχώματα", ανεξάρτητα εάν αυτό φέρει ένα από τα στοιχεία των περιπ. α΄και β΄της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Τα εφοδιασμένα με αποδεικτικό συμμόρφωσης οχήματα μπορούν να υποβάλλονται:

α) σε δειγματοληπτικούς ελέγχους όσον αφορά τους κοινούς κανόνες σχετικά με τα βάρη,

β) σε ελέγχους όσον αφορά τους κοινούς κανόνες σχετικά με τις διαστάσεις, αλλά μόνον εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν συμφωνούν με τα προβλεπόμενα όρια του παραρτήματος Ι του παρόντος (άρθρο 5 Οδ. 85/3/ΕΟΚ και άρθρα 1 και 2 Οδ. 86/364/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 7

 

Το παρόν διάταγμα δεν καταργεί τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα για την οδική ασφάλεια, οι οποίες περιορίζουν το βάρος και / ή τις διαστάσεις των οχημάτων σε ορισμένους δρόμους ή ορισμένα τεχνικά έργα ανεξάρτητα από το κράτος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών (άρθρο 6 Οδ. 85/3/ΕΟΚ).

 

Άρθρο 8

 

Από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος Π.Δ/τος καταργούνται οι διατάξεις του ΠΔ. 1161/77 όσον αφορά τα οχήματα διεθνών μεταφορών, καθ'ο μέρος έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις του ΠΔ.1161/77 που εφαρμόζονται στα οχήματα που εκτελούν εθνικές μεταφορές διατηρούνται σε ισχύ.

 

Άρθρο 9

 

Προσαρτώνται στο παρόν διάταγμα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού τα παραρτήματα των Οδηγιών 85/3/ΕΟΚ και 86/364/ΕΟΚ τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

 

Aθήνα, 8 Ιουνίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ