ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 23

12 Φεβρουαρίου 1996

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32

Τροποποίηση του Π.Δ. 355/1994 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α' 101) καθώς και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95.

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

 

3. Την με αριθ. 645/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"α. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο κτήσεως του απολυτηρίου. Ειδικά, για τους έχοντες ασκήσει το επάγγελμα οδηγού οχημάτων επικινδύνων εμπορευμάτων για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών κατά την διετία πριν την 15η Νοεμβρίου 1994 και σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έχει τις γνώσεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης".

 

2. Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"δ. Επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα των οικείων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται με απόφαση του κατά τόπους Νομάρχη. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν θα είναι μικρότερα των δύο μηνών. Ειδικά για το έτος 1995, ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών και Επικοινωνιών".

 

3. Στο άρθρο 9 του Π.Δ. 355/94 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

"Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1996".

 

Άρθρο 2

Ισχύς

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ