ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 Σεπτεμβρίου 1992

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 326

Τροποποίηση των ΠΔ 63/1986 (Α΄26) και ΠΔ 474/1988 (Α΄212) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών - μελών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α΄70) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1998 " Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Α΄101).

2.      Την υπ'αριθ. Υ1687/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄104) όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ. Υ 1723/1992 κοινή απόφαση των ιδίων (Β΄215).

3.      Την αριθ. 418/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Το Διάταγμα αυτό έχει σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις:

α) Της οδηγίας 82/603/ΕΟΚ της 28ης Ιουλίου 1982 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ "περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ Κρατών-μελών", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 247 της 23.8.1982, σελ. 6)

β) Της οδηγίας 91/224/ΕΟΚ της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/130/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ Κρατών-μελών, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L103 της 23.4.1991, σελ. 1)

 

Άρθρο 2

Απελευθέρωση συνδυασμένων μεταφορών

 

  1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2α του ΠΔ 63/1986 (Α26΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Συνδυασμένες εσωτερικές πλωτές μεταφορές" οι μεταφορές φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκουμένων με ή χωρίς ρυμουλκό, κινητών αμαξωμάτων και εμπορευματοκιβωτίων 20 και πλέον ποδών σε εσωτερικές πλωτές οδούς, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ Κρατών-μελών και περιλαμβάνουν αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές ακτίνας μέχρι 150 χιλιομέτρων κατ'ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης".

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του ΠΔ. 63/1986 (Α΄26) προστίθενται εδάφιο (1) και παράγραφος ως εξής:

"ζ. Οι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά στη σιδηροδρομική διαδρομή ή των ποταμίων λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά στη διαδρομή της εσωτερικής πλωτής οδού.

Τα στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ, και ζ της παραγράφου αυτής αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς και επικυρώνονται με σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή στους ποτάμιους λιμένες μετά το πέρας του μέρους της μεταφοράς που πραγματοποιείται σιδηροδρομικά ή σε πλωτή εσωτερική οδό".

3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του ΠΔ 63/1986 (Α΄26) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Ως μεταφορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε Κράτος μέλος που ανταποκρίνεται στους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 57/1989 (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 294/1991 (Α΄103).

Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να πραγματοποιούν, στα πλαίσια της συνδυασμένης μεταφοράς μεταξύ Κρατών μελών, αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς και που περιλαμβάνουν ή όχι τη διάβαση συνόρων.

Η αρχική ή τελική διαδρομή μίας συνδυασμένης μεταφοράς απαλλάσσεται από οποιοδήποτε υποχρεωτικό καθορισμό κομίστρων"

 

Άρθρο 3

Συνδυασμένες μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα

 

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 63/1976 (Α΄106) η οποία προσετέθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 474/1988 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής:

7. Όταν, στα πλαίσια μίας συνδυασμένης μεταφοράς, η επιχείρηση αποστολής πραγματοποιεί την αρχική οδική διαδρομή για ίδιο λογαριασμό κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος, η επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος, μπορεί να πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό την τελική οδική διαδρομή για την μεταφορά του εμπορεύματος στον προορισμό του, χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας ή το έχει μισθώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ91/1988 (Α΄42) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 209/1991 (Α΄ 79) ενώ το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο ανήκει στην επιχείρηση αποστολής ή έχει μισθωθεί από αυτήν σύμφωνα με τα παραπάνω Προεδρικά Διατάγματα

Η αρχική οδική διαδρομή διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς που πραγματοποιεί η επιχείρηση αποστολής θεωρείται ως μεταφορά για ίδιο λογαριασμό εφόσον η τελική οδική διαδρομή πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό από την επιχείρηση προορισμού χρησιμοποιώντας:

α) Ρυμουλκό το οποίο ανήκει στην επιχείρηση αποστολής κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας ή το έχει μισθώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 91/1988 (Α΄42) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 209/1991 (Α΄70) και

β) Ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που ανήκει στην επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος ή έχει μισθωθεί από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 91/1988 (Α΄42) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 209/1991 (Α΄70).

 

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1992

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ