ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 283

20 Δεκεμβρίου 1999

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 309

Τροποποίηση του Π.Δ. 19/1995 (Α' 15), όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/1996 (Α 115) και το Π.Δ. 181/1998 (Α' 133)".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

β. Του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α' 261).

γ. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 (Α' 173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 823/1978 (Α' 189).

δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

ε. Του Ν. 2155/1993 "Κύρωση Συμφωνίας για τον ΕΟΧ" (Α' 104).

2. Την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, που αναφέρεται στην άδεια οδήγησης (Φ.Ε.Ε.Κ. L.237/24-8-91).

3. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε. Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Πατρών και Ιωαννίνων που αναφέρονται στη χορήγηση αδειών οδήγησης της κατηγορίας Α ή της υποκατηγορίας Α1 σε κωφαλάλους.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την 416/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 19/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 155/1996 και τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β' και δ' του άρθρου 4 του Π.Δ. 181/1998 τροποποιείται ως εξής:

"α. Το εδάφιο θ' και ι' της παραγράφου 2. ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ)" αντικαθίσταται ως εξής:

"θ'. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ν' αποκτούν οι κωφάλαλοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α ή Β ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 με τις εξής επί πλέον προϋποθέσεις:

αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση της άδειας οδήγησης, διενεργείται από την Δ.Ι.Ε., η οποία καθορίζει και το χρόνο ισχύος της άδειας.

ββ. Προηγείται εξέταση των κωφαλάλων σε ιατροψυχολογικό κέντρο, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης τους, που πάντα πρέπει να ξεπερνά τα 105 WAIS. η άδεια χορηγείται εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι.

β. Η παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας "ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ" του κεφαλαίου Γ. "ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ", η οποία προσετέθη με την παρ. δ του άρθρου 4 του Π.Δ. 181/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) προβλήματα, επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυμα, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας.

Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς, εκδίδεται "πόρισμα εξέτασης" ικανότητας οδήγησης ανάλογο του "πορίσματος εξέτασης" που εκδίδει η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).

Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Ιδρύματος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο."

 

Άρθρο 2

Ισχύς

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ