ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 103

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Ιουλίου 1991

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 294

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 57/1989 "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974, περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980 (Α΄28), σε συμμόρφωση και προς την οδηγία 89/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", και το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α΄), β) της οδηγίας 74/561/ΕΟΚ της 12ης Δεκεμβρίου 1974 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις οδηγίες 80/1178/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980 και 89/438/ΕΟΚ της 21ης Ιουνίου 1989 και γ) της αριθ. Υ 1201/5.10.1991 απόφασης του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ευθυμίου Χριστοδούλου" (Β 636), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Υ 1250/15.1.91 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β 10)

 

 

  1. Την 317/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Aρθρο 1.

Σκοπός του Διατάγματος

 

Σκοπός του διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974 "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος 07/001 της 31ης Δεκεμβρίου 1980 σελίδα 231) όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες: α) 80/1178/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980 "περί τροποποιήσεως, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελλάδας", της οδηγίας 74/561/ΕΟΚ που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος 06/003 της 31ης Δεκεμβρίου 1980, σελ. 4) και β) 89/438/ΕΟΚ της 21ης Ιουνίου 1989 "για την τροποποίηση της οδηγίας 74/561, περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών, της οδηγίας 74/562/ΕΟΚ, περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα επιβατών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών και της οδηγίας 77/796/ΕΟΚ περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος Λ 212 της 22 Ιουλίου 1989, σελίδα, 101)"

 

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Aρθρο 2

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται :

α) ως "επάγγελμα οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων", η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί τη μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων, είτε με μεμονωμένο (αυτοκίνητο) όχημα, είτε με συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων (δημοσίας χρήσης).

β) ως "επιχείρηση", κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός , που έχει δική του νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή, η οποία έχει νομική προσωπικότητα".

 

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Aρθρο 3

Προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα (υπό την έννοια του άρθρου 2 (β) του παρόντος)

1. Κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας

β) να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια

γ) να πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις δύο πρώτες προϋποθέσεις και δεν πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, αρκεί να ορίσει ένα άλλο άτομο για να διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο όμως πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και επαγγελματικής ικανότητας.

3. Κάθε νομικό πρόσωπο με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα , που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων , πρέπει να έχει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και ένα από τα άτομα που διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης, να πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και επαγγελματικής ικανότητας.

Τα υπόλοιπα άτομα, πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της αξιοπιστίας.

4. Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας ενός ατόμου, δεν πληρούνται όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Ποινική καταδίκη κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης δεκαετίας για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία και ληστεία.

β) Κατ'επανάληψη διαπραττόμενες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα, αφαίρεση της άδειας οδήγησης μέσω του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) δύο (2) φορές τουλάχιστον, κατά την τελευταία πενταετία, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του.

γ) Καθ'υποτροπή παραβάσεις του Νόμου για τις εμπορευματικές μεταφορές ή άλλων διατάξεων που αφορούν στις μεταφορές αυτές ή διατάξεων φορολογικής νομοθεσίας και τελωνειακού κώδικα, έπειτα από πρόταση του αρμοδίου για τις μεταφορές αυτές κρατικού φορέα.

δ) Παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στις γενικές ή ειδικές υποχρεώσεις για την ασφάλιση των οχημάτων

ε) Καθ'υποτροπή παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες. Επίσης, καθ'υποτροπή παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, επειτα από πρόταση του αρμοδίου για τις μεταφορές αυτές κρατικού φορέα, προς τον φορέα τον αρμόδιο για τις εργατικές παραβάσεις.

στ) Ποινική καταδίκη για παραβάσεις των διατάξεων των εμπορικών νόμων.

ζ) Πτώχευση

η) Εάν έχει θεωρηθεί ακατάλληλο πρόσωπο για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα, βάσει των μέχρι σήμερα ισχυουσών διατάξεων.

5. α) Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια, συνίσταται στην ύπαρξη των οικονομικών πόρων που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργίας και η καλή διαχείριση της επιχείρησης.

β) Για την εκτίμηση της οικονομικής επιφάνειας, δύναται να εξετάζονται επίσης : οι ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης, τα διαθέσιμα κεφάλαια στα οποία περιλαμβάνονται τα τραπεζικά διαθέσιμα, οι δυνατότητες υπέρβασης του διαθεσίμου υπολοίπου και οι δυνατότητες δανεισμού επίσης, το στοιχείο ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς ή της αρχικής καταβολής για την αγορά των οχημάτων, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, καθώς και το κεφάλαιο κινήσεως.

γ) Απαραίτητο στοιχείο για τη διακρίβωση ύπαρξης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας μίας επιχείρησης, αποτελεί η απόδειξη ότι: διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό ύψους, σε δραχμές, αντιστοίχου με την τρέχουσα αξία τουλάχιστον 3.000 ECU ανά όχημα ή 150ECU ανά τόνο του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν. Σε περίπτωση διαφοράς, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο από τα δύο αυτά ποσά.

δ) για απόδειξη των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετική βεβαίωση πιστωτικού φορέα (Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ.λ.π).

6. Η προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας, συνίσταται στη γνώση από τον ενδιαφερόμενο των θεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 8 του παρόντος.

Η κατοχή των γνώσεων αυτών από τον ενδιαφερόμενο, αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς γραπτές εξετάσεις.

7. Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980 απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου1 του άρθρου αυτού.

8. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή έχουν οριστεί να διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες μεταφορών της επιχείρησης, μετά την 31η Δεκεμβρίου 1980, θεωρείται ότι έχουν την επαγγελματική ικανότητα, αν αποδείξουν ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991, διαθέτουν πρακτική πείρα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 1.1.1992.

 

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται εφάπαξ.

 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μετά την 31η Δεκεμβρίου 1985 έχουν εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν οριστεί να διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες μεταφορών της επιχείρησης πρέπει μέχρι τις 31.12.1991 ν'αποδείξουν την επαγγελματική τους ικανότητα με επιτυχείς εξετάσεις σε ειδικές επιτροπές οριζόμενες για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από εξουσιοδοτημένα απ'αυτόν άλλα όργανα του Κράτους

 

Η επαγγελματική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή διαπιστώνεται είτε με τους τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 6 (παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολή και εξετάσεις) είτε με επιτυχή γραπτή εξέταση σε ερωτηματολόγιο με πολλαπλές απαντήσεις που περιλαμβάνει θέματα από τ'αναφερόμενα στο παράρτημα 8 του παρόντος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο αριθμός: των ερωτηματολογίων, των ερωτήσεων που θα περιέχει κάθε ερωτηματολόγιο και των ορθών απαντήσεων που χρειάζεται για να θεωρηθεί επιτυχών ο υποψήφιος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία των εξετάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση των εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τα θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος καλύπτονται από τους κατεχόμενους τίτλους σπουδών.

 

Σε περίπτωση που η κάλυψη είναι μερική, η παραπάνω απαλλαγή ισχύει μόνο για τα θέματα που καλύπτονται.

 

10. Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την εξεταζόμενη ύλη, διακρίνονται σε εθνικών μεταφορών και διεθνών μεταφορών.

 

11. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που έχει χορηγηθεί σ'ένα άτομο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο μεταφορική επιχείρηση, ως απόδειξη της εκπλήρωσης της προϋπόθεσης της επαγγελματικής ικανότητας.

 

12. Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας πεθάνει ή καταστεί νομικά ή φυσικά ανίκανος ν'ασκεί τα καθήκοντά του ή εγκαταλείψει την επιχείρηση, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας, μέσα σε ένα (1) μήνα .

 

13. Σε περίπτωση θανάτου, φυσικής ή νομικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του μεταφορέα ή του φυσικού προσώπου που πληρεί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί με απόφαση του να επιτρέψει την εξακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης προσωρινά για μια περίοδο ενός έτους, που μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμα μήνες, σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επιτρέψει οριστικά την εξακολούθηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης από ένα πρόσωπο που δεν πληρεί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας, αλλά έχει μια πρακτική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην καθημερινή διαχείριση της.

 

14. Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας εγκαταλείψει την επιχείρηση, ο οικείος Νομάρχης ορίζει μια προθεσμία μέχρι έξι (6) μηνών για την αντικατάστασή του".

 

 

Άρθρο 4

Το άρθρο 5 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 5

Προσαρμογή διατάξεων

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, από την 1η Ιουλίου 1991, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία "περί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" αναφέρεται ο όρος "επαγγελματίας αυτοκινητιστής" για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής ο όρος αυτός αντικαθίσταται με τον όρο "οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων" υπό την έννοια που καθορίζεται στο παρόν διάταγμα.

Από την ίδια ημερομηνία, οι διατάξεις της νομοθεσίας περί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως που αφορούν στον "επαγγελματία οδηγό" εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος

 

Άρθρο 5

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 8

Προσαρτάται στο παρόν διάταγμα, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, το παράρτημα της οδηγίας 75/561/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/438/ΕΟΚ το κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως

 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ