ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 209

 

11 Οκτωβρίου 1999

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 256

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά­ξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυ­νων εμπορευμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 "Εφαρμογή του Κοι­νοτικού Δικαίου" ( Α' 34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α' 101 ) και του άρθρου 4 του Ν.1338/1983(Α'34) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19του Ν. 2367/1995 (Α' 261).

β.Του άρθρου 29Ατου Ν.1558/1985β(Α'137) "Κυβέρνη­ση και Κυβερνητικά όργανα" που προστέθηκε με το άρ­θρο 27 του Ν.2081 / 1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α38) .

γ.Την αριθμ Δ17α/03/99/Φ.221/1996 (1006Β) κοινή από­φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλ­λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Θεόδωρο Κο­λιοπάνο και Χρήστο Βερελή"

δ. Τους 4060/89 και 3912/92 Κανονισμους της ΕΟΚ. 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Δια­τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι­κού Προϋπολογισμού.

3.Την 210/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι­κρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινω­νιών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το παρόν Π.Δ. αποσκοπεί στην προσαρμογή της Ελ­ληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμ­βουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1995 "σχετικά με την καθιέ­ρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων" (τεύχος

ΕΕ αρ. L249 της 17.10.95 σελ. 35) όσον αφορά τους ελέγ­χους που διενεργούνται στα οχήματα που κυκλοφορούν στον Ελληνικό χώρο τα οποία είναι ταξινομημένα είτε στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλους της Ε. Ε., είτε σε Τρίτη Χώρα και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

2. Το Π.Δ. αυτό δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές επι­κίνδυνων εμπορευμάτων τις οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας ή εμπίπτουν στην ευθύνη τους.

Άρθρο 2

Κατά την έννοια του παρόντος Π.Δ. νοούνται ως:

α) "όχημα" : οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα προοριζό­μενο για οδική χρήση, πλήρες ή ημιτελές, το οποίο διαθέ­τει τουλάχιστον, τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέ­γιστη ταχύτητα ανώτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, κα­θώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κινούνται σε σιδηροτροχιές, των γε­ωργικών και δασικών ελκυστήρων καθώς και όλων των κι­νητών μηχανών.

β) "επικίνδυνα εμπορεύματα": τα εμπορεύματα που αναφέρονται ως επικίνδυνα στο Π.Δ. 104/99 (Α113).

" Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια­τάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευ­μάτων".

γ) "μεταφορά": οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής με­ταφοράς η οποία εκτελείται από όχημα, εν όλω ή εν μέρει επί δημοσίων οδών στο Ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμ­βανομένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρ­τωσης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το Π.Δ 104/99 (Α113), με την επιφύλαξη του καθεστώτος που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά την ευθύ­νη από τις δραστηριότητες αυτές.

δ) "επιχειρήσεις": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ορ­γάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότη­τα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δη­μόσιος οργανισμός, είτε έχει ιδίαν νομική προσωπικότη­τα, είτε εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση ή αναθέτουν σε τρίτους τη με­ταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και όσοι ασχολούνται με την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, συσκευασία εμπορευμάτων του είδους αυτού ή παρα­λαμβάνουν τέτοια εμπορεύματα στο πλαίσιο μίας πράξης μεταφοράς και είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κοι­νότητας.

ε) "έλεγχος" : κάθε έλεγχος, επιθεώρηση, εξακρίβωση ή διατύπωση που διεξάγεται από όργανα ελέγχου όπως ορίζονται στο επόμενο εδάφιο για λόγους ασφαλείας και που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά­των.

στ) " Όργανα ελέγχου " Τα όργανα της Ελληνικής Αστυ­νομίας ή διμελείς ή τριμελείς επιτροπές ελέγχου συγκρο­τούμενες από εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και της οικείας Δ/νσης Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, ή της Υπηρεσίας Μεταφορών ή ΚΤΕΟ της οικείας Νομ. Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3

1. Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο ορισθέντα όργανα ελέγχου διενεργούν ετησίως ελέγχους που προβλέπο­νται από το παρόν Π.Δ., επί αυτοκινήτων μεταφοράς επι­κινδύνων εμπορευμάτων αριθμού τουλάχιστον ίσον με (2%) δύο τοις εκατό του συνολικού αριθμού των κυκλο­φορούντων στην Ελλάδα αυτοκινήτων μεταφοράς επικιν­δύνων εμπορευμάτων, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές επι­κινδύνων εμπορευμάτων.

Οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας των ανωτέρω διμελών ή τριμελών επιτροπών ελέγχου θα κα­θορισθούν με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουρ­γών.

2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται στον Ελληνικό χώρο σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4060/89 (EEL 390 τις 30-12-89) και το άρθρο 1 του κανο­νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3912/92 (EEL 395 τις 31-12-1992).

Άρθρο 4

1. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με το παρόν Π.Δ., τα όργανα ελέγχου του εδ. στ) του άρθρου 2 χρησι­μοποιούν τον κατάλογο ελέγχου του παραρτήματος Ι του παρόντος . Αντίτυπο του καταλόγου ελέγχου ή βεβαίωση ελέγχου καταρτισμένη από το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο αυτό χορηγείται στον οδηγό και επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται, προκειμένου να απλοποιείται ή να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η πραγματοποί­ηση και άλλων μεταγενέστερων ελέγχων. Η διάταξη αυτή δεν προδικάζει το δικαίωμα των οργάνων ελέγχου να προ­βαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για επιμέρους ελέγ­χους.

2. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς και καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, ένα εκτεταμένο μέ­ρος του οδικού δικτύου.

3. Τα σημεία που επιλέγονται για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να επιτρέπουν τη συμμόρφωση των οχημάτων στα οποία διαπιστώθηκε παράβαση ή, εφόσον η ελέγχουσα αρχή το κρίνει σκόπιμο την ακινητοποίησή τους επιτόπου ή σε σημείο που προσδιορίζεται προς το σκοπό αυτό από την εν λόγω αρχή, χωρίς αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

4. Ανάλογα με την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, είναι δυ­νατό να λαμβάνονται δείγματα από τα μεταφερόμενα προϊόντα, προκειμένου να δοθούν για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισμένα από την αρμόδια αρχή εργαστήρια.

5. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη άλλων ισχυουσών διατάξεων, όταν μία ή περισσότερες παραβάσεις, εκ των αναφερομένων ιδίως στο παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνονται κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οικεία οχήμα­τα μπορούν να ακινητοποιούνται - επιτόπου ή σε σημείο που ορίζουν για το σκοπό αυτό οι ελεγκτικές αρχές - και να υποχρεώνονται να συμμορφωθούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι, ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλων κα­τάλληλων μέτρων, ανάλογα με τις περιστάσεις ή τις ανά­γκες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κριθεί αναγκαία, της μεταφόρτωσης του εμπορεύματος ή και της απαγόρευσης εισόδου τους στη χώρα.

Άρθρο 6

1. Έλεγχοι είναι επίσης δυνατό να διενεργηθούν στις επιχειρήσεις προληπτικώς από τις επιτροπές ελέγχου

του εδ. στ. του αρθ. 2 ή όταν κατά την κυκλοφορία των οχημάτων έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επικίνδυνων μεταφορών.

2. Οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες ασφαλείας κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι οδικές μετα­φορές επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Όταν μία ή πλείονες παραβάσεις εκ των αναφερομέ­νων ιδίως στο παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνονται κατά τη με­ταφορά επικινδύνων ουσιών. η οικεία μεταφορά πρέπει υποχρεωτικώς να συμμορφώνεται προτού εξέλθει της επιχείρησης, ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλων κατάλ­ληλων μέτρων.

4. Με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών κα­θορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διενέργεια των ελέγχων.

Άρθρο 7

1. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών για την ορθή εφαρμογή του παρό­ντος Προεδρικού Διατάγματος .

2. Αν διαπιστωθούν σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες πα­ραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων οι οποίες διαπράττονται από όχημα ή επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Ελληνική Επικράτεια, η ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να τις επισημαί­νει στο Κράτος μέλος της Ε.Ε. στο οποίο έχει ταξινομηθεί όχημα ή είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Μπορεί επί­σης να ζητήσει και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ένα­ντι του ή των παραβατών.

Τα αντίστοιχα καθήκοντα και υποχρεώσεις έχουν και οι Ελληνικές αρχές έναντι των αρχών Κρατών Μελών της Ε.Ε., στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Π.Δ..

Άρθρο 8

Αν, κατά τη διενέργεια οδικού ελέγχου σε όχημα που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, οι διαπι­στώσεις είναι τέτοιες που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παρα­βάσεις οι οποίες όμως δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν στη διάρκεια του ελέγχου ελλείψει των αναγκαίων στοι­χείων, η ανωτέρω Υπηρεσία ζητεί την συνδρομή του Κρά­τους μέλους στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα προκει­μένου να διαλευκανθεί η κατάσταση καθώς και τα πορί­σματα του ελέγχου. Τα αντίστοιχα καθήκοντα και υποχρεώσεις έχουν και οι Ελληνικές αρχές έναντι των αρ­χών των κρατών μελών της Ε. Ε. στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής για την ορθή του παρόντος Π.Δ.

'Άρθρο 9

Για κάθε ημερολογιακό έτος, και το αργότερο 12 μήνες μετά την παρέλευση αυτού, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργεί(ου Μεταφορών και Επικοινωνιών υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, σχετικά με την εφαρμογή του παρό­ντος διατάγματος, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Εφόσον είναι δυνατό, καταγραφέντα ή εκτιμώμενο όγκο οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε τόνους που έχουν μεταφερθεί ή σε τόνους ανά χιλιόμετρο),

- αριθμό διενεργηθέντων ελέγχων,

- αριθμό ελεγθέντων οχημάτων, σύμφωνα με την ταξι­νόμηση (οχήματα που έχουν ταξινομηθεί( στο εθνικό έδα­φος, οχήματα άλλων κρατών μελών ή τρίτων κρατών )

- αριθμό παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί και τύποι παραβάσεων,

-         αριθμό και τύπο επιβαλλομένων κυρώσεων.

Άρθρο 10

1. Πέραν των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος και από άλλες ισχύουσες διατάξεις, στον οδηγό για τον οποίο βεβαιώνεται, από το αστυνομικό όργανο, παράβαση, του Παραρτήματος ΙΙ, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50.000 δραχμών.

Ειδικά για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 4 και 8 του παραρτήματος ΙΙ τιμωρούνται και με το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού για δέκα (10) ημέρες.

2. Η επιβολή του χρηματικού προστίμου και του Διοικη­τικού μέτρου της αφαίρεσης της αδείας ικανότητας οδη­γού γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2696/99 (Α' 57) "Κύρωση του Κώ­δικα Οδικής Κυκλοφορίας"

Άρθρο 11

Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες βεβαιώνονται, κατά τους ελέγχους του άρθρου 6 του παρόντος Διατάγματος, πα­ραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, τιμωρούνται με διοικητι­κό πρόστιμο 100.000 έως 1.000.000 δραχμών, επιβαλλο­μένου με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πέραν των μέ­τρων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του παρόντος Διατάγματος και τυχόν άλλης διάταξης.

Άρθρο 12

Προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και αποτε­λούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 

 

Αρθρο 13

 

Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ισχύουν από 1.1.1997, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 περί των επιβαλλομένων κυρώσεων, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ