ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 100

6 Ιουλίου 1984

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 255

Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως" και 76/914/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1976, του ίδιου Συμβουλίου "περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών".

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α'/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α'/1983) "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου", β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 638/1970 "περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων - τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων" όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 823/1978 "περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και άλλων τινών διατάξεων", γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Συγκοινωνιών 8715/9.7.1982 "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Συγκοινωνιών στους Υφυπουργούς Συγκοινωνιών" (ΦΕΚ 474/Β'/13.7.1982).

2. Τις 280/1984, 318/1984 και 344/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών καθώς και του Υφυπουργού Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικά. Ορισμοί.

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Το Διάταγμα αυτό αποσκοπεί στην προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις:

α) Της οδηγίας 80/1263/1980, της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική, τόμος 010 σελίδα 89) και

β) Της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1976, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 05. Κοινωνική πολιτική και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, τόμος 002, σελίδα 167).

 

Άρθρο 2.

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος νοούνται:

α) Μοτοσικλέτα: Kάθε δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με ανώτατη ταχύτητα εκ κατασκευής περισσότερη από 50 χιλιόμετρα την ώρα ή αν πρόκειται για όχημα με θερμικό κινητήρα προωθήσεως, με χωρητικότητα κυλίνδρων περισσότερη από 50 κ.ε. Αν πρόκειται για τρίκυκλο όχημα το απόβαρό του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) χιλιόγραμμα. Για τις μοτοσικλέτες που τεθήκανε σε κυκλοφορία μέχρι την έναρξη της ισχύος του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" ισχύει ο ορισμός της περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 113 του ΚΟΚ αυτού.

β) Μηχανοκίνητο όχημα: Κάθε όχημα με κινητήρα προωθήσεως και αυτοκινούμενο, εκτός από τα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές.

γ) Αυτοκίνητο: Τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τις μοτοσικλέτες, που χρησιμοποιούνται κανονικά για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για την οδική έλξη οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα τρόλεϋ, τα οχήματα δηλαδή που συνδέονται με γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και δεν κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές. Δεν περιλαμβάνει τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες.

δ) Γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας: Κάθε μηχανοκίνητο όχημα με τροχούς ή ερπύστριες, που έχει δύο τουλάχιστον άξονες και η κύρια λειτουργία του συνίσταται στην ελκτική του δύναμη, που έχει σχεδιασθεί ειδικά για να έλκει, να ωθεί, να μεταφέρει ή να θέτει σε κίνηση ορισμένα εργαλεία, μηχανήματα ή ρυμουλκούμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές εργασίες και που η χρησιμοποίησή του για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για την οδική έλξη οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έχει μόνο δευτερεύοντα χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β'

Άδειες οδήγησης

 

Άρθρο 3

Κατηγορίες

 

Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής κυκλοφορίας", αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

"Άρθρο 94

Κατηγορίες αδειών οδηγήσεως

 

1. Οι άδειες οδήγησης χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες και δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα της οδήγησης οχημάτων, όπως αναφέρονται αντίστοιχα:

 

α) Κατηγορία Α: μοτοσικλέτες με ή χωρίς καλάθι.

 

β) Κατηγορία Β: αυτοκίνητα, εκτός από εκείνα της κατηγορίας Α, των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3500) χιλιόγραμμα ή ο αριθμός των θέσεων, εκτός από τη θέση του οδηγού, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8).

 

γ) Κατηγορία Γ: αυτοκίνητα, που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος περισσότερο από τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3500) χιλιόγραμμα.

 

δ) Κατηγορία Δ: αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και έχουν περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις, εκτός από τη θέση του οδηγού.

 

ε) Κατηγορία Ε: συνδυασμός οχημάτων, ο ελκυστήρας των οποίων υπάγεται στην κατηγορία ή στις κατηγορίες Β, Γ ή Δ, για τις οποίες ισχύει η άδεια του οδηγού, αλλά που οι ίδιοι οι συνδυασμοί δεν υπάγονται στην κατηγορία ή στις κατηγορίες αυτές.

 

2. Μέχρι θεσπίσεως του οριστικού καθεστώτος, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, μπορεί να καθορίζονται, ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποκατηγορίες των παραπάνω κατηγοριών αδειών οδηγήσεως. Για το χαρακτηρισμό υποκατηγορίας χρησιμοποιείται πάντοτε το χαρακτηριστικό γράμμα της αντίστοιχης κατηγορίας, στο πίσω μέρος του οποίου τίθεται ο χαρακτηριστικός της υποκατηγορίας αριθμός (όπως Α1, Α2). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το δικαίωμα οδηγήσεως που δίνεται στους κατόχους αδειών οδηγήσεως της συγκεκριμένης υποκατηγορίας.

 

3. Κάτοχος άδειας οδηγήσεως κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:

 

α) Κατηγορίας Β' μπορεί να οδηγεί αυτοκίνητο που αναφέρεται στην περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου αυτού στο οποίο μπορεί να προσαρτηθεί ρυμουλκούμενο όχημα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος μέχρις επτακόσια πενήντα (750) χιλιόγραμμα. Μπορεί επίσης να προσαρτηθεί ρυμουλκούμενο όχημα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος πάνω από επτακόσια πενήντα (750) χιλιόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) Το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου οχήματος δεν υπερβαίνει το απόβαρο του ρυμουλκού και

 

ββ) Το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος του συνδυασμού των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χιλιόγραμμα.

 

β) Κατηγοριών Γ' και Δ' μπορεί να οδηγεί αυτοκίνητο που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου στο οποίο μπορεί να προσαρτηθεί ρυμουλκούμενο όχημα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι επτακόσια πενήντα (750) χιλιόγραμμα.

 

4. Απαγορεύεται:

 

α) Η οδήγηση αυτοκινήτων από άτομα που δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους η, κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού, άδεια ή όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί. Η απαγόρευση της περίπτωσης αυτής δεν έχει εφαρμογή για αυτούς που εκπαιδεύονται στην οδήγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β) Η κατ' επάγγελμα οδήγηση αυτοκινήτων χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά τους πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

 

5. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) Όσοι οδηγοί αυτοκινήτων, προερχόμενοι εκτός χωρών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι κάτοχοι διεθνούς πιστοποιητικού πορείας καθώς και όσοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια οδήγησης, που εκδόθηκε από Κράτη, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες, που έχουν κυρωθεί με νόμο ή από Κράτος μέλος της ΕΟΚ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ειδικές διατάξεις.

 

β) Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια, κατά περίπτωση, στρατιωτική ή άλλη αρχή.

 

6. Όποιος οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του η άδεια οδήγησης που απαιτείται, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και με χρηματική ποινή τουλάχιστο δύο χιλιάδες (2.000) δρχ., ενώ όποιος οδηγεί όταν η άδειά του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί, για οποιαδήποτε αιτία, τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ.".

 

Άρθρο 4

Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

 

1. Για την κατ' επάγγελμα οδήγηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, απαιτείται ο οδηγός να είναι εφοδιασμένος εκτός από την άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας και με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις ίδιες υπηρεσίες από τις οποίες χορηγούνται και οι άδειες οδηγήσεως κατά το άρθρο 11 του παρόντος.

 

2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μια στοιχειώδη κατάρτιση των οδηγών οχημάτων οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κατά περίπτωση απαιτουμένων προϋποθέσεων και ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα για τη χορήγηση, ανανέωση, αφαίρεση και επιστροφή του, κατά το άρθρο αυτό, πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του, κατά το άρθρο αυτό, πιστοποιητικού στους ασκούντες το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων κατά τη δημοσίευση της, κατά το παρόν εδάφιο, απόφασης. Το κατά το άρθρο αυτό πιστοποιητικό ακολουθεί τη ρύθμιση του παραρτήματος IV του παρόντος.

 

3. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του το, κατά το άρθρο αυτό, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, ενώ εάν δεν έχει μαζί του κατά την οδήγηση το πιστοποιητικό αυτό τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστο πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

Άρθρο 5

Υπόδειγμα

 

1. Το υπόδειγμα της άδειας οδηγήσεως (κοινοτική άδεια οδήγησης), με τις ακριβείς διαστάσεις, τις ενδείξεις και το περιεχόμενο κάθε φύλλου της εμφαίνεται στο παράρτημα Ι του παρόντος.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της κοινοτικής άδειας οδηγήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία τροποποίηση του υποδείγματος, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η κατά το πρώτο εδάφιο ημερομηνία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 31 Δεκεμβρίου 1985.

 

Άρθρο 6

Ισχύς

 

Το άρθρο 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 614/1977, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

"Άρθρο 95

Ισχύς αδειών οδήγησης

 

1. Η ισχύς της άδειας οδήγησης καθορίζεται ως εξής:

 

α) Η άδεια για τις κατηγορίες Γ' και Δ' ισχύει για την οδήγηση και αυτοκινήτων της κατηγορίας Β'.

 

β) Η άδεια της κατηγορίας Ε' ισχύει για την οδήγηση συνδυασμού οχημάτων, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών μέχρι θεσπίσεως του οριστικού καθεστώτος και μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζεται ότι η άδεια της κατηγορίας Δ' ισχύει για την οδήγηση και αυτοκινήτων της κατηγορίας Γ'.

 

2. Η άδεια για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Ε' χορηγείται μόνο στους οδηγούς που έχουν ήδη το δικαίωμα να οδηγούν αυτοκίνητα των κατηγοριών Β', Γ' ή Δ'.

3. Οι άδειες οδήγησης που χορηγούνται σε άτομα που έχουν αναπηρία, έχουν ειδική ένδειξη που ορίζει τους όρους με τους οποίους τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα να οδηγούν αυτοκίνητα.

 

4. Οι άδειες οδήγησης ισχύουν χρονικά μέχρι να συμπληρώσουν οι κάτοχοί τους το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Μετά από τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την ανανέωσή τους μετά από ιατρική εξέταση. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι άδειες οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών και των αδειών οδήγησης που κατέχονται από τους εκγυμναστές ανανεώνονται κάθε πέντε (5) χρόνια μετά από ιατρική εξέταση. Επίσης ανανεώνονται περιοδικά οι άδειες οδήγησης εκείνων, για τους οποίους κρίνεται τούτο αναγκαίο από ιατρικής πλευράς.

 

5. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) του ενδιαφερομένου. Αν δεν προκύπτει η ημέρα ή και ο μήνας γέννησης του ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η πρώτη του μήνα ή η πρώτη του έτους αντιστοίχως της γέννησης του ενδιαφερομένου.

 

6. Η άδεια οδήγησης, που δεν ανανεώθηκε πριν από τη λήξη της ισχύος της, παύει να ισχύει και ο κάτοχός της, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να την ανανεώσει χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

7. Ο χρόνος λήξης των αδειών οδήγησης, που έχουν εκδοθεί μέχρι της ισχύος του παρόντος άρθρου, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας των κατόχων τους. Εξαιρούνται οι άδειες οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών, των εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών, των κωφαλάλων καθώς και οι άδειες οδήγησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας για λόγους υγείας των κατόχων τους. Για την ανανέωση των κατά το προηγούμενο εδάφιο αδειών που ανήκουν σε επαγγελματίες οδηγούς παρέχεται προθεσμία ενός έτους από την ισχύ του παρόντος.

 

8. Εκείνος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο με άδεια οδήγησης που έχει λήξει, εκτός από την άμεση αφαίρεσή της, τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστο πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) δραχμές."

 

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις εκδόσεως αδείας οδήγησης

 

1. Για την έκδοση της κατά το κεφάλαιο αυτό άδειας οδήγησης απαιτείται ο υποψήφιος:

 

α) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του για χορήγηση άδειας των κατηγοριών Α' και Β' και το εικοστό πρώτο (21ο) για τις άλλες κατηγορίες (Γ', Δ' και Ε'). Ειδικά, για αυτούς που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων, απαιτείται η συμπλήρωση του εικοστού πρώτου (21ου) έτους για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

 

β) Να έχει επιτύχει στη θεωρητική και πρακτική εξέταση κατά το άρθρο 9 του διατάγματος αυτού.

 

γ) Να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις υγείας (προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας) κατά το άρθρο 8 του διατάγματος αυτού. Ειδικά για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ' ή για επέκταση αδείας οδηγήσεως στην κατηγορία αυτή απαιτείται ο υποψήφιος να έχει επί πλέον εξετασθεί από το κέντρο ψυχοτεχνικών ερευνών του Υπουργείου Εργασίας και να έχει κριθεί ικανός από αυτής της πλευράς.

 

δ) Να κατοικεί στην περιφέρεια της υπηρεσίας συγκοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση της άδειας. Προκειμένου για ξένο υπήκοο απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει την κατά τις σχετικές διατάξεις άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

 

ε) Να έχει καταβάλλει τα δικαιώματα του Δημοσίου και τρίτων, που προβλέπονται για την έκδοση αδειών οδηγήσεως από τις ειδικές κείμενες κάθε φορά διατάξεις.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την έκδοση των αδειών οδήγησης.

 

3. Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδηγήσεως, που έχει εκδοθεί από στρατιωτική υπηρεσία ή από υπηρεσία των σωμάτων ασφαλείας στο όνομα αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών, που είναι σε υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, μπορούν να τύχουν της κατά το κεφάλαιο αυτό άδειας χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού μόνο εφόσον η έκδοση της άδειας λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα της θητείας ή υπηρεσίας των σχετικών προσώπων.

 

Άρθρο 8

Προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας

 

1. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που πρέπει να εκπληρώνει ο υποψήφιος για έκδοση ή ανανέωση στο όνομά του, της κατά το κεφάλαιο αυτό άδειας, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

 

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, ανάλογα με την ανάπτυξη και εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, μπορούν να τροποποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας και να καθορίζονται νέες προϋποθέσεις καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

 

3. Η διαπίστωση των προϋποθέσεων σωματικής και διανοητικής ικανότητας διενεργείται από ιατρούς (πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση). Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται ειδικότητες των ιατρών, προϋποθέσεις και διαδικασία του ορισμού των εξεταστών ιατρών, η σύνθεση των ιατρικών επιτροπών για περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμη η συγκρότησή τους (δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές), η αμοιβή των εξεταστών ιατρών και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά γενικά στη διεξαγωγή του έργου της ιατρικής εξέτασης των υποψηφίων για έκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης. Ο διορισμός ονομαστικά των εξεταστών ιατρών με τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της, κατά το προηγούμενο εδάφιο κανονιστικής Υπουργικής απόφασης, γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Μέχρις ότου εκδοθούν οι κατά την παράγραφο αυτή αποφάσεις, ισχύουν για τα θέματα αυτά οι κείμενες διατάξεις.

 

4. Σε περίπτωση μειώσεως της ικανότητας για οδήγηση από άποψη υγείας, ο κάτοχος άδειας οδήγησης υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιβάλλεται φυλάκιση από ενός (1) μέχρι δώδεκα (12) μηνών. Παράλληλα αφαιρείται η άδεια οδήγησης η οποία τους επιστρέφεται εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από άποψη υγείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του ΚΟΚ.

 

5. Η άδεια οδήγησης ανακαλείται όταν από ιατρική γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξέτασης προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του κατόχου της δεν επιτρέπει την ασφαλή οδήγηση αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας.

 

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις επιτυχίας σε θεωρητική και πρακτική εξέταση

 

1. Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών που επιθυμούν την επέκταση της άδειάς τους, γίνεται με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, κατηγορίας για την οποία έχει ζητήσει άδεια οδήγησης ο εξεταζόμενος. Κατά την πρακτική εξέταση ο υποψήφιος συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκγυμναστή υποψηφίων οδηγών.

 

2. Σε περίπτωση προκλήσεως οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της πρακτικής εξέτασης υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτων, η ευθύνη για την πρόκληση βαρύνει τον εκγυμναστή, σύμφωνα με τις περί υπαιτιότητας διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Δεν αποκλείεται όμως η ευθύνη του υποψήφιου οδηγού, εφόσον κατά τις άνω διατάξεις υφίσταται τοιαύτη.

3. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μία επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, όπως και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους εξέταση γίνεται από εξεταστές οι οποίοι είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ειδικότητας μηχανολόγου-μηχανικού ή ηλεκτρολόγου-μηχανικού ή μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανολόγου-μηχανικού και κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης αυτοκινήτων από πενταετίας τουλάχιστον.

 

Επίσης η ίδια, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εξέταση γίνεται και από πτυχιούχους υπομηχανικούς ειδικότητας μηχανολόγου ή από πτυχιούχους ανωτέρας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτου ή τεχνολόγου μηχανολόγου ή από πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με αντίστοιχες ειδικότητες. Η ημερομηνία από την οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των εξεταστών και η διαδικασία ορισμού τους καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αποζημίωση βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970).

 

5. Το έργο της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών ανατίθεται στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου με σύμβαση από τον οικείο νομάρχη με την τήρηση των προϋποθέσεων και διαδικασίας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 10

Προϋποθέσεις ενέργειας ιατρικής εξέτασης

 

1. Προϋπόθεση για την ενέργεια κάθε ιατρικής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξέτασης, είναι ο υποψήφιος να καταβάλλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό Νο 541077 "έσοδα εκ της ιατρικής εξέτασης οδηγών" ποσό δραχμών εξακοσίων (600). Δεν απαιτείται η καταβολή του κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσού για τη δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, όταν αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 614/1977 ή γίνεται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.

2. Το ποσό που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε αναπροσαρμογή κάθε χρόνο με βάση την εξής μαθηματική σχέση: Π = Παρχ. Χ λ. Όπου: Παρχ. είναι το αρχικό ποσό όπως το ύψος αυτού καθορίζεται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και λ είναι ο αριθμός που προκύπτει από τον τύπο λ=0,000416 Χ (μ1 + μ2), όπου μ1= το ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο από την ημέρα που γίνεται η αναπροσαρμογή και μ2= το ημερομίσθιο τεχνίτη κατά τον αυτό χρόνο. Τα πιο πάνω ημερομίσθια λαμβάνονται, χωρίς καμιά προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984). Το χρηματικό ποσό που προκύπτει από την πιο πάνω μαθηματική σχέση στρογγυλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης προσέγγισης ανά εκατό (100) δραχμές. Η αρμοδία υπηρεσία της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ανακοινώνει κάθε χρόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην εν λόγω Τράπεζα και στους συμβεβλημένους ιατρούς, την τιμή του συντελεστή λ και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που προκύπτει και που πρέπει να καταβάλλεται για το σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών μπορεί να μεταβάλλεται το αρχικό ποσό που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και που καταβάλλεται από κάθε υποψήφιο για κάθε μια ιατρική εξέταση που πρέπει να γίνεται για να εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια οδηγήσεώς του.

 

4. Ο έλεγχος γενικά της διεξαγωγής του έργου της ιατρικής εξέτασης οδηγών ανατίθεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 11

Καθορισμός αρμόδιας αρχής

 

Για την έκδοση των αδειών οδήγησης αρμόδιες αρχές ορίζονται οι νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 12

Ισοδυναμία ελληνικών και ξένων αδειών οδήγησης

 

1. Κάτοχος άδειας οδήγησης που ισχύει και που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κάτοχος άδειας διεθνούς ισχύος, μπορεί να ζητήσει την έκδοση στο όνομα του ελληνικής άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας προς εκείνη που κατέχει, χωρίς προηγουμένως να υποστεί θεωρητική και πρακτική εξέταση αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Στην ελληνική άδεια που εκδίδεται αναγράφεται σχετική ένδειξη η οποία επαναλαμβάνεται και στην άδεια οδήγησης που τυχόν εκδίδεται μεταγενεστέρως σε αντικατάσταση της πρώτης.

 

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ισχύει η εθνική άδεια οδήγησης ή άδεια που είναι σύμφωνη με το κοινοτικό υπόδειγμα, που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), διατηρεί την ισχύ της στην Ελλάδα χωρίς καμία διατύπωση, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία που ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει άδεια παραμονής στη χώρα.

 

3. Μέσα στο διάστημα του κατά την προηγούμενη παράγραφο χρόνου δικαιούται ο κάτοχος της άδειας αυτής να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία την έκδοση ελληνικής άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή κατηγοριών, που χορηγείται σε αντικατάσταση της ξένης άδειας χωρίς την ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση που προβλέπεται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού αλλά με την υποβολή μόνο σχετικής αίτησης στην οποία επισυνάπτονται η άδεια που πρόκειται να αντικατασταθεί μαζί με επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, δήλωση του κατόχου της άδειας ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει και αποδεικτικό ότι καταβλήθηκε το χρηματικό ποσό που προβλέπεται κάθε φορά για τη χορήγηση της άδειας που ζητείται.

 

4. Η άδεια κράτους μέλους της ΕΟΚ που αντικαταστάθηκε, αποστέλλεται στην υπηρεσία του κράτους μέλους της ΕΟΚ που την εξέδωσε. Στην άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, γράφεται σε κατάλληλη θέση ένδειξη, από την οποία προκύπτει η κατά τα άνω αντικατάσταση, ο αριθμός και η χρονολογία της ξένης άδειας που αντικαταστάθηκε με ελληνική καθώς και η χώρα που εξέδωσε την άδεια που αντικαταστάθηκε.

 

5. Στην άδεια οδήγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού, γράφεται η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες, ώστε ο κάτοχός της να έχει το δικαίωμα να οδηγεί με την άδεια οδήγησής του, που την αντικατέστησε με ελληνική.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 13

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, που εκδίδεται το βραδύτερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985, καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους γίνεται η αντικατάσταση των αδειών οδηγήσεως, που ισχύουν, με τις άδειες οδηγήσεως κοινοτικού τύπου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, οι φορείς ή υπηρεσίες που ενεργούν την αντικατάσταση καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αντικατάσταση γίνεται, χωρίς εξετάσεις, κατόπιν καταθέσεως της παλαιάς άδειας. Για την αντιμετώπιση των δαπανών γενικά της αντικατάστασης καταβάλλεται από τους οδηγούς, σε τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό του Ν.Δ. 638/70, το ποσό των δραχμών πεντακοσίων (500).

 

3. Μετά τη λήξη του χρόνου που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού για την αντικατάσταση των αδειών, όσοι οδηγούν με άδεια παλαιού τύπου τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστο δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών και συγχρόνως τους αφαιρείται και η άδεια.

 

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

 

Καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 1, 2, 3, 5 και 7 πλην της παρ. 2 του ν.δ. 289/69 "περί των αδειών ικανότητας οδηγών αυτοκινήτων και διτρόχων - τριτρόχων οχημάτων και αδειών μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών" (ΦΕΚ 188/Α/1969).

 

β) Της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του Ν.Δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970).

 

γ) Του ν.δ. 635/1970 "περί χορηγήσεως ερασιτεχνικών αδειών ικανότητας οδηγών αυτοκινήτων εις πρόσωπα μη έχοντα φυσιολογικήν οπτικήν οξύτητα" (ΦΕΚ 173/Α/1970).

 

δ) Της απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών 13717/16.4.1981 "περί παρατάσεως του χρόνου λήξεως ισχύος των αδειών οδηγήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων" (ΦΕΚ 256/Β/16.5.1981) όπως η περίπτωση α' της παρ. 1 αυτής αντικαταστάθηκε με την απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 19003/24.6.1981 "περί ανανεώσεως ερασιτεχνικών αδειών οδηγήσεως κωφαλάλων" (ΦΕΚ 407/Β/10.7.1981).

 

ε) Του π.δ. 839/81 "περί πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου ιατρικής εξετάσεως υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ως και οδηγών υποχρέων προς αναθεώρησιν της άδειας οδηγήσεως" (ΦΕΚ 214/Α/1981), από την ισχύ της κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης.

 

στ) Κάθε άλλου νόμου, διατάγματος ή απόφασης, γενικές ή ειδικές που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο του διατάγματος αυτού ή που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με αυτό.

 

Άρθρο 15

Παραρτήματα

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 80/1263/ΕΟΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 1980 καθώς και το παράρτημα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1976, που τα κείμενά τους σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν όπως παρακάτω:

 

Άρθρο 16

 

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα επί μέρους άρθρα.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ