ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 Ιουνίου 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 237

Τροποποίηση του Π.Δ. 367/89 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, που εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός των χωρών της Κοινότητας" (Α΄162).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77 (Α΄ 167).
  2. Το άρθρο 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ".
  3. Τις Οδηγίες 89/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1989, 89/460/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989, 89/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουλίου 1989 και 91/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 που δημοσιεύθηκαν στην στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αντίστοιχα για κάθε οδηγία L142/3 έως L142/5, L226/5, L226/5 εως L226/6, L226/6 έως L226/7 και L37/38).
  4. Την αριθμ. Υ1202/5.10.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ευθυμίου Χριστοδούλου" (Β΄636), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄10).
  5. Την αριθμ. 304/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 367/89 σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/338/ΕΟΚ, 89/460/ΕΟΚ, 89/461/ΕΟΚ και 91/60/ΕΟΚ οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθμός Εφημερίδας αντίστοιχα για κάθε οδηγία L142/3 έως L142/5, L226/5 έως L226/6, L226/7 και L37/38).

 

Άρθρο 2

 

Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Στις διαστάσεις των οχημάτων που προορίζονται για την οδική κυκλοφορία που έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα /ώρα, και που χρησιμοποιούνται είτε για τη μεταφορά εμπορευμάτων όταν έχουν μέγιστο βάρος έμφορτου οχήματος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους, είτε για τη μεταφορά επιβατών, όταν διαθέτουν περισσότερες από 9 θέσεις καθήμενων στις οποίες περιλαμβάνονται και η θέση του οδηγού".

 

Άρθρο 3

 

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 3.

Για την εφαρμογή του παρόντος νοείται:

Α) Με τον όρο "όχημα με κινητήρα" κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα που είναι εφοδιασμένο με κινητήρα.

Β) Με τον όρο "ρυμουλκούμενο" κάθε όχημα που προορίζεται να είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα εκτός από τα ημιρυμουλκούμενα.

Γ) Με τον όρο "ημιρυμουλκούμενο" κάθε όχημα που προορίζεται να είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα με τρόπο ώστε ένα μέρος του ρυμουλκούμενου αυτού να στηρίζεται στο όχημα με κινητήρα και ένα σημαντικό μέρος του βάρους του και του βάρους του φορτίου του να αναλαμβάνεται από το εν λόγω όχημα και το οποίο λόγω της κατασκευής και της διαμόρφωσης του προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Δ) Με τον όρο "συνδυασμό οχημάτων":

Δα) Είτε ένας ειδικός συρμός που αποτελείται από ένα όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ένα ρυμουλκούμενο.

Δβ) Είτε ένα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από ένα όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ημιρυμουλκούμενο.

Ε) Με τον όρο "όχημα - ψυγείο με τοιχώματα μεγάλου πάχους" ή "όχημα - ψυγείο με παχέα τοιχώματα" κάθε όχημα του οποίου οι μόνιμες ή κινητές υπερκατασκευές είναι εξοπλισμένες για την μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, σύμφωνα με τις κλάσεις B, C, E και F της Συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1970 σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές αλλοιώσιμων τροφίμων και με τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) και του οποίου το πάχος κάθε πλευρικού τοιχώματος μαζί με τη μόνωση είναι τουλάχιστον 45 ΜΜ.

Στ) Με τον όρο "λεωφορείο" κάθε όχημα που διαθέτει περισσότερες από εννέα θέσεις καθήμενων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η θέση του οδηγού, το οποίο, λόγω της κατασκευής και της διαμόρφωσης του, προορίζεται για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Μπορεί να έχει ένα ή δύο ορόφους και μπορεί επίσης να σύρει ρυμουλκούμενο με αποσκευές.

Ζ) Με τον όρο "αρθρωτό λεωφορείο", ένα λεωφορείο που αποτελείται από δύο άκαμπτα τμήματα, συνδεόμενα μεταξύ τους με συνάρθρωση. Σε αυτόν τον τύπο οχήματος τα διαμερίσματα των επιβατών που βρίσκονται στο καθένα από τα δύο άκαμπτα τμήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Η συνάρθρωση επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατών μεταξύ των άκαμπτων τμημάτων. Η σύνδεση και η αποσύνδεση των δύο αυτών τμημάτων μπορεί να γίνεται μόνο σε συνεργείο.

Η) Με τον όρο "μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις" οι μέγιστες διαστάσεις του οχήματος που, σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, επιτρέπει για την χρήση στις διεθνείς μεταφορές η αρμόδια αρχή του Κράτους όπου το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία.

Θ) Με τον όρο "μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος" το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εμφόρτου οχήματος που, σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, επιτρέπει για την χρήση στις διεθνείς μεταφορές, η αρμόδια αρχή του Κράτους, όπου το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία.

Ι) Με τον όρο "μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα" το μέγιστο βάρος του άξονα ή ομάδας αξόνων, υπό φορτίο που σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα επιτρέπει για τη χρήση στις διεθνείς μεταφορές η αρμόδια αρχή του Κράτους όπου το όχημα έλαβε άδεια κυκλοφορίας ή ετέθη σε κυκλοφορία.

 

Άρθρο 4

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του του Π.Δ. 367/89 (ΦΕΚ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής:

"Επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα οχήματα διεθνών μεταφορών εφόσον τα οχήματα πληρούν τις διατάξεις του παρόντος και είναι σύμφωνα με τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος καθώς και οχήματα εθνικών μεταφορών τα οποία πληρούν τις οριακές τιμές των σημείων 1.1, 1.6, 1.7, 4.3, και 4.4 του Παραρτήματος αυτού.

 

Κατ'εξαιρεση των ανωτέρω τα αρθρωτά οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991 και τα οποία δεν τηρούν τις διατάξεις των σημείων 1.6 και 4.4 του Παραρτήματος Ι του παρόντος, θεωρούνται ως ανταποκρινόμενα προς τις διατάξεις αυτές εφόσον δεν υπερβαίνουν το συνολικό μήκος των 15.50 Μ.

 

Άρθρο 5

 

Το Παράρτημα Ι του άρθρου 9 του Π.Δ. 367/89 (φεκ 162/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 6

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση:

Α) Το σημείο 1 του Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η Ιουλίου 1991.

Β) Το σημείο 3.4.1 του Παραρτήματος Ι η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1992.

Γ) Τα σημεία 2.2.3, 2.2.4, 2.3,2.4,3.4.2, 3.5, και 4.3 του παραρτήματος Ι η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1993.

 

Στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ