ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 Ιουνίου 1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 236

Τροποποίηση του Π.Δ. 94/1986 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 83/643/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Δεκεμβρίου 1983 "για τη διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών -μελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου", (Α΄34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EYPATOM" (Α΄70), β) του άρθρου 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Α΄ 101) και γ) του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις". (Α΄101).
  2. 2. Την αριθ. Υ1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού "συμπλήρωση της υπ'αριθ. Υ1201/5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄10).
  3. Την αριθ. Υ1140/105/1173/1390/9.7.1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί αναθέσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών" (Β΄420).
  4. Την αριθ. 178/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλία, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ.94/1986 "Προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 83/643/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Δεκεμβρίου 1983" για τη διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων Κρατών - μελών" (Α΄33), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 87/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1986 "για την τροποποίηση της οδηγίας 83/643/ΕΟΚ για την διευκόλυνση των διοικητικών διατυπώσεων και των υλικών ελέγχων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών¨. (ΕΕ L 24/27.1.1987 σελ 33).

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 94/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

"Άρθρο 3

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την εκτέλεση μιας μεταφορά;, περι της οποίας το προηγούμενο άρθρο, οι διάφοροι έλεγχοι και διατυπώσεις να πραγματοποιούνται με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση και :

α) Κατά το δυνατόν σε ένα τόπο.

Β) Με τυχαία δειγματοληψία, καθόσον αφορά τους ελέγχου. Εξαιρούνται του δειγματοληπτικού καθεστώτος οι έλεγχοι ζώων ζώντων, σφαγίων, ζωικών προϊόντων καθώς και φυτών και φυτικών προϊόντων για τα οποία διενεργούνται πληρέστεροι έλεγχοι όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα ανωτέρω δεν πληρούν τις σχετικές διατάξεις.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκολύνουν, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες κρίνουν κατάλληλες, στους τόπους αναχώρησης και προορισμού των εμπορευμάτων, την προσφυγή στις απλοποιημένες διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται από τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την αποστολή, την κυκλοφορία και τη διάθεση των εμπορευμάτων στην κατανάλωση.

3. Ο αρμόδιες υπηρεσίες κατανέμουν γεωγραφικά τα τελωνεία συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στο εσωτερικό της Ελληνικής Επικράτειας, εις τρόπον ώστε να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων".

 

Άρθρο 3

 

Το άρθρο 5 του Π.Δ. 94/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

"Άρθρο 5

1.      Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε:

α)Εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον όγκο των μεταφορών, οι συνοριακοί σταθμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 94/86 παραμένουν ανοικτοί, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαγορεύεται η κυκλοφορία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή:

αα) η διέλευση των συνόρων και η διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν τα εμπορεύματα υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης και τα μέσα μεταφοράς τους, καθώς και τη διακίνηση οχημάτων χωρίς φορτίο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, εκτός των περιπτώσεων όπου ο συνοριακός έλεγχος είναι αναγκαίος για την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών.

ββ) Η διεξαγωγή άλλων ελέγχων και διατυπώσεων που αφορούν σχήματα και εμπορεύματα που δεν βρίσκονται υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης από την ΔΕΥΈΡΑ ΈΩΣ ΤΗΝ Παρασκευή, τουλάχιστον επί δέκα (10) συνεχείς ώρες και το Σάββατο επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχείς ώρες εκτός αν ι μέρες αυτές είναι αργίες.

β) Όταν πρόκειται για οχήματα που μεταφέρονται αεροπορικώς, τα ωράρια που αναφέρονται στην παρ. (ββ) προσαρμοζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και κατά συνέπεια κατανέμονται ανάλογα με την ροή των μεταφορών.

γ) Οι μεταφορτώσεις των τελωνείων, βάσει των ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων, επιτρέπουν να πραγματοποιούνται χωρίς άμεση τελωνειακή επιτήρηση, να μπορούν να εκτελούνται καθ'οιονδήποτε χρόνο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες.

2. Ειδικότερα και όσον αφορά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 1 περίπτ. α΄υποπερίπτωση ββ και για τις επιπλέον ώρες από τις ισχύουσες με βάση την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές φροντίζουν να παρευρίσκεται ο εντεταλμένος από την υπηρεσία ελεγκτής κτηνίατρος κατά τη διέλευση των συνόρων τις ώρες αυτές εφόσον ο μεταφορέας δώσει τη σχετική προειδοποίηση τουλάχιστον δώδεκα ώρες πριν από τη διέλευση του από το συνοριακό σταθμό και κατά τη διάρκεια τακτικού ωραρίου εργασίας. Όταν το μεταφερόμενο φορτίο είναι ζώντα ζώα, το χρονικό όριο της προειδοποίησης ανέρχεται σε 18 ώρες.

3. Εάν περισσότεροι του ενός συνοριακοί σταθμοί βρίσκονται στη ν ΄δια λιμενική ή αερολιμενική ζώνη, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να προβλέψουν παρεκκλίσεις από την παρ. 1, εφόσον όμως οι λοιποί συνοριακοί σταθμοί της ζώνης αυτής μπορούν πράγματι να εκπληρώσουν τις τελωνειακές διατυπώσεις για τα εμπορεύματα και οχήματα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.

4. Για τους μεθοριακούς σταθμούς και τις τελωνειακές και λοιπές συναρμόδιες στους ελέγχους και τις διατυπώσεις υπηρεσίες, οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη διεξαγωγή ελέγχων και διατυπώσεων και εκτός των ωρών εργασίας που προβλέπονται στο διάστημα αυτό, ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη αίτηση υποβαλλόμενη κατά τις ώρες εργασίας και έναντι αμοιβής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που επιβαρύνει τους ενδιαφερομένους".

 

Αρθρο4

 

Το άρθρο 6 του Π.Δ.94/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Ο χρονος αναμονής για τη διεξαγωγή των διαφόρων ελέγχων και διατυπώσεων δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που είναι αναγκαία για τη σωστή εκτέλεσή τους.

2. Με κοινές αποφάσεις των αρμόδιων καθ'ύλην Υπουργών καθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών τους, το διαθέσιμο προσωπικοί και οι πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, που ακολουθείται για τα εμπορεύματα και τα παραστατικά κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων και των διατυπώσεων, εις τρόπον ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής κατά τη ροή της κυκλοφορίας".

 

Αρθρο5

 

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 94/86 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 7

Οι αρμόδιες αρχές δημιουργούν στους συνοριακούς σταθμούς, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δικαιολογείται από τον όγκο της κυκλοφορίας, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αποκλειστικά για τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης για τα μέσα μεταφοράς τους, και για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς φορτίο".

 

Άρθρο 6

 

Το άρθρο 8 του Π.Δ 94/986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 8

1.Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε συναλλαγή μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων Κρατών - μελών της ΕΟΚ μπορούν να γνωστοποιούν αμέσως στις αρμόδιες ελληνικές αρχές τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διέλευση των συνόρων και οι αρχές αυτές υποχρεούνται να εξετάζουν τα προβλήματα αυτά με άμεση προτεραιότητα.

2. Προκειμένου να επιλυθούν δυσκολίες σχετικά με θέματα ελέγχου ή διατυπώσεων κατά την έννοια του παρόντος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με τις αντίστοιχες αρχές του άλλου κράτους τους μέλους της ΕΟΚ. Εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν επαρκούν για την επίλυση των παραπάνω δυσκολιών ενημερώνεται η Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων".

 

Άρθρο 7

 

Στο Π.Δ.94/4986 προστίθενται άρθρα 6α 7α, και 8α , που έχουν ως εξής:

 

"Άρθρο 6α

Με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων καθ'ύλην Υπουργών, μπορεί να ορίζεται μία από τις αρχές των μεθοριακών σταθμών και κατά προτίμηση το τελωνείο, προκειμένου να διεκπεραιώνει ορισμένα καθήκοντα αρμοδιότητας των άλλων αρχών και ειδικότερα αυτά που αφορούν στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγράφων, στην ισχύς και αυθεντικότητα τους και στο συνοπτικό έλεγχο της ταυτότητας των εμπορευμάτων που δηλώνονται σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή οι λοιπές αρμόδιες αρχές των μεθοριακών σταθμών παρέχουν στην αρχή που έχει ορισθεί με την ανωτέρω κοινή απόφαση των αρμοδίων καθ'ύλην Υπουργών τα μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση ατών των καθηκόντων.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις Υγειονομικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας και τα Τελωνεία.

 

Άρθρο 7α

Τα ποσά που τυχόν απαιτούνται κατά τη διεκπεραίωση των ελέγχων και διατυπώσεων στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών μπορούν να καταβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες κατα τα ισχύοντα και υπό μορφή εγγυημένων ή πιστοποιημένων διεθνών τραπεζικών επιταγών, , σε δραχμές.

 

Άρθρο 8α

Οι αρμόδιες αρχες παρέχουν σε εύθετο χρόνο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενημερωμένες πληροφορίας σχετικά με τους σταθμούς ελεγχου".

 

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος στους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 


ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓ. ΔΕΛΗΛΗΜΗΣΤΟΣ

 


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ