ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 109

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Μαΐου 1989

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

Προεδρικό διάταγμα υπ'αριθ. 232/1989

 

Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 363/1986 "Συχνότητα περιοδικού τεχνικού ελέγχου ορισμένων κατηγοριών οχημάτων Π.Δ. 338/1984 και 1387/1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν 1388/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α34) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α70) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1998 "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Α101).

β) Της Οδηγίας 88/449/ΕΟΚ της 26ης Ιουλίου 1988 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους" που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L222/10/12.8.1988.

  1. Την 179/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1.      Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 338/1984 (Α118) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ./τος 363/1986 (Α 159) αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

"1. Για οχήματα, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 1387/1981, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1350/1983, η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα εφόσον τούτο είναι καινουργές και έκτοτε μία (1) φορά κάθε δύο (2) χρόνια

Αν κατά το προηγούμενο εδάφιο οχήματα είναι μεταχειρισμένα, η κατά την ίδια διάταξη συχνότητα ορίζεται πάλι σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας του πρώτου ελέγχου ο οποίος χρονικά γίνεται πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και έκτοτε μία (1) φορά κάθε δύο χρόνια.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 1989

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ