ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Φεβρουαρίου 1993

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ' 22

Τροποποίηση του ΠΔ. 237/1991 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός των χωρών της Κοινότητας (Α΄ 162) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Φεβρουαρίου 1992".

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Των άρθρων 53 και 84 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α΄167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"
  2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου "όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, σα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ", και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), όπως προστέθηκε το άρθρο τούτο με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄-154).
  4. Την υπ'αριθ. Υ1687/92 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄104).
  5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  6. Τις με αριθμ. 444/1992 και 555/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό την τροποποίηση του ΠΔ 237/1991 (ΦΕΚ Α162) που αφορά το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Φεβρουαρίου 1992 η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 57/29-32/10.2.1992)

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 5 του ΠΔ 237/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 5"

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΊΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΑΧΙ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ