ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 166

25 Αυγούστου 1997

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 212

Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:

α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινο­τικού Δικαίου" (ΦΕΚ Α 34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α 70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ Α 101) καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101).

β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27του 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).

2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού.

3. Την 298/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι­κρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Π.Δ. είναι η εναρμόνιση της Ελ­ληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 268/15) σχετικά με τις δορυφορικές επικοινωνίες.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Οι ορισμοί της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου του Ν. 2246/94 τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ως ακο­λούθως:

α. Το εδάφιο Γ "Ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα" α­ντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

Γα. "Ειδικά Δικαιώματα": Τα δικαιώματα που χορηγεί έ­να κράτος μέλος σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων μέσω όλων των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών μηχανισμών, οι οποίοι σε μια δεδομένη γεωγραφική πε­ριοχή:

 

 

-περιορίζουν, σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό των ε­πιχειρήσεων αυτών βάσει κριτηρίων που δεν είναι αντικει­μενικά, αναλογικά και αμερόληπτα ή

- υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα προαναφερθέντα, περισσότερες ανταγωνίστριες επιχει­ρήσεις ή

-            αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα προαναφερθέντα, νομο­θετικά ή κανονιστικά

πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ου­σιαστικά τη δυνατότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρη­σης να ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.

Γβ. "Αποκλειστικά δικαιώματα": τα δικαιώματα τα οποία χορηγούνται από κάποιο κράτος μέλος σε μια μόνο επιχείρηση μέσω νομοθετικών ή διοικητικών μηχανισμών, τα οποία της δίνουν αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.

β. Μετά το εδάφιο Ζα προστίθεται νέος ορισμός ως ε­δάφιο Ζβ που έχει ως εξής:

Ζβ: "Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών": διάρ­θρωση δύο ή περισσοτέρων επίγειων σταθμών οι οποίοι διασυνεργάζονται μέσω δορυφόρου.

γ. Το εδάφιο ΙΑ. "Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξο­πλισμός (Τ.Τ.Ε.)" αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: ΙΑ. Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός (Τ.Τ.Ε.):

κάθε εξοπλισμός προοριζόμενος να συνδεθεί αμέσως ή εμμέσως με τερματικό σημείο (απόληξη) τηλεπικοινωνια­κού δικτύου με σκοπό τη μετάδοση, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. Το σύστημα σύνδεσης του τηλεπι­κοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με το δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή άλλου είδους η­λεκτρομαγνητικό σύστημα. Ως Τ.Τ.Ε. νοείται επίσης ο ε­ξοπλισμός επίγειων δορυφορικών σταθμών. Στην κατη­γορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως.

ΙΑ.1 "Εξοπλισμός επίγειων σταθμών•.: ο εξοπλισμός ο ποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μετάδοση ("εκ­πομπή") ή για μετάδοση και λήψη ("εκπομπή/λήψη"), ή μό­νο για λήψη ("μόνο λήψης") σημάτων ραδιοεπικοινωνίας μέσω δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημάτων."

δ. Το εδάφιο ΙΒ. "Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες" αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

ΙΒ. "Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες": οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν λόγω ή εν μέρει, στη μετάδοση και δρομολόγηση σημάτων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί­κτυο με μεθόδους τηλεπικοινωνιών και οι δορυφορικές υ­πηρεσίες, εξαιρουμένων των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπάγεται και η μεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων με τα πάσης φύσεως δίκτυα (επίγεια, υποβρύχια, δορυφορικά).

ΙΒ.1 "Υπηρεσίες δορυφορικού δικτύου": η εγκατάστα­ση και λειτουργία δικτύων επίγειων δορυφορικών σταθ­μών. Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται, κατ' ελάχιστον, στη ραδιοεπικοινωνιακή ζεύξη, μέσω επίγειων δορυφορικών σταθμών, με το διαστημικό τμήμα ("ανοδικές ζεύξεις"), και στη ραδιοεπικοινωνιακή ζεύξη μεταξύ του διαστημικού τμήματος και των επίγειων δορυφορικών σταθμών ("καθοδικές ζεύξεις"):

ΙΒ.2 "Υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών": οι υπηρε­σίες των οποίων η παροχή βασίζεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στις υπηρεσίες δορυφορικών δικτύων.

ΙΒ.3 "Δορυφορικές υπηρεσίες": οι παρεχόμενες υπηρε­σίες δορυφορικών επικοινωνιών ή/και οι παρεχόμενες υ­πηρεσίες δορυφορικών δικτύων."

ε. Η παράγραφος δ. του εδαφίου ΚΘ αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

"δ. Εξασφαλίζουν για λόγους γενικού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα τις ουσιώδεις απαιτήσεις βά­σει των οποίων ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Οι λόγοι αυτοί είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του δι­κτύου, η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιο­λογημένες περιπτώσεις, η εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών και η προστασία των δεδομένων, όπως επίσης, στην περίπτωση υπηρεσιών δορυφορικών δικτύων, η ουσιαστική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και η αποφυγή επι­ζήμιας παρεμβολής μεταξύ συστημάτων δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνι­κών συστημάτων.

Στην προστασία των δεδομένων μπορεί να συμπεριλαμ­βάνεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, ο εμπι­στευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που μεταδίδο­νται ή/και αποθηκεύονται, καθώς και η προστασία της ι­διωτικής ζωής.

Όροι που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχουν την έν­νοια που τους αποδίδεται στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοι­νωνιών (Ναϊρόμπι 1982) που κυρώθηκε με το Ν. 1504/1984 και τους προσαρτημένους σε αυτόν διοικητι­κούς κανονισμούς".

Άρθρο 3

Εμπορία και Χρήση

Τηλεπικοινωνιακού Τερματισμού Εξοπλισμού (Τ.Τ.Ε.)

Η εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, σύνδεση με τηλε­πικοινωνιακά δίκτυα, λειτουργία και συντήρηση Τ.Τ.Ε. ε­πιτρέπεται εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Για Τ.Τ.Ε. επίγειων δορυφορικών σταθμών εφόσον ο εξοπλισμός αυτός ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνι­κούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί βάσει της Οδηγίας 93/97/ΕΟΚ (L 290/24.11.1993 σελ. 1) του Συμβουλίου ή ελλείψει αυτών, στις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας αυτής.

Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κοινοί τεχνικοί κανό­νες ή εναρμονισμένοι ρυθμιστικοί όροι, οι εθνικοί κανόνες είναι ανάλογοι με τις βασικές εκείνες απαιτήσεις και κοι­νοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το Π.Δ.206/1997 (Α 206).

β. Για Τ.Τ.Ε. κάθε άλλου είδους, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός ικανοποιεί τους ισχύοντες κοινούς τεχνικούς κανό­νες που έχουν θεσπισθεί βάσει του Π.Δ. 424, ΦΕΚ 243/22.11.95 (Οδηγία 91/263/ΕΟΚτου Συμβουλίου) ή ελλείψει αυτών, τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω Οδηγίας.

Άρθρο 4

Τέλη αδειών

Στο τέλος του εδαφίου ΙΑ της παραγράφου 4 του τρίτου άρθρου του Ν. 2246/94 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Τα τέλη, τα κριτήρια στα οποία βασίζονται και οι όποιες αλλαγές γίνονται σ' αυτά δημοσιεύονται με κατάλληλο και αναλυτικό τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις υπόψη πληροφορίες.

 

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις παροχής Δορυφορικών Υπηρεσιών

Για την παροχή υπηρεσιών δορυφορικών δικτύου ή/και δορυφορικών επικοινωνιών, οι οποίες κατά το άρθρο 2 παρ. δ, του παρόντος συνιστούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και του τέταρτου άρθρου του Ν. 2246/94.

 

Άρθρο 6

Πρόσβαση στο διαστημικό τμήμα, παροχή δυναμικού διαστημικού τμήματος (παροχή χωρητικότητας διαστημικού τομέα)

α. Οι φορείς που κατέχουν άδεια παροχής υπηρεσιών δικτύου επίγειων δορυφορικών σταθμών εντός της Ελλη­νικής Επικράτειας, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το δυναμικό των διαφόρων διαστημικών τμημάτων.

β. Για τα διαστημικά τμήματα των Διεθνών Οργανισμών INTELSAT, EUTELSAT και INMARSAT στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος των ιδρυτικών τους Συμφωνιών (Ν.Δ. 1237/72, Ν. 1713/87 και Ν. 942/79, Ν. 1783/88, αντιστοί­χως) εφαρμόζονται οι διατάξεις των αντίστοιχων Ιδρυτι­κών Συμφωνιών.

Οι λοιποί φορείς παροχής δυναμικού διαστημικού τμήματος υπόκεινται στις διατάξεις περί αδειών του Ν. 2246 (άρθρο τρίτο, παράγρ. 4 και άρθρο τέταρτο) και ελέγχουν τους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς, οι οποίοι συ­νεργάζονται με το διαστημικό τμήμα τους, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους δημοσιευμένους όρους πρό­σβασης στο δυναμικό των διαστημικών τμημάτων τους.

 

Άρθρο 7

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και του κοινού

1. Η ενημέρωση του κοινού για τα κριτήρια χορηγήσε­ως αδειών, τις διαδικασίες δήλωσης, τις τυχόν νέες διαδι­κασίες χορήγησης αδειών ή τις τροποποιήσεις υφισταμέ­νων διαδικασιών, ανατίθεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλε­πικοινωνιών.

2. "Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ανατίθεται επίσης η αποστολή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώ­σεως κάθε αναγκαίας πληροφορίας σχετικά με τις δορυ­φορικές επικοινωνίες, για τη σύνταξη της ετήσιας συνολι­κής εκθέσεως ως προς την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπη­ρεσιών". '

3. "Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών αποστέλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάθε σχέδιο εσωτε­ρικής νομοθετικής πράξεως που καταρτίζεται για τον κα­θορισμό ή την τροποποίηση των όρων παροχής δορυφο­ρικών υπηρεσιών".

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτου­με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγμα­τος.

 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ EΠIKOINΩΝΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ