EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

30 ΜΑΙΟΥ 1991

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

79

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ. 211

 

Τροποποίηση του Π.Δ. 586/1988 Προσαρμογή της ελληνικής νομoθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/562/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974 "περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα επιβατών στον τo­μέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών , όπως τροπo­ποιήθηκε μs την Οδηγία 80/1179/ΕΟΚ της 4ης Δεκεμβρίου 1980".

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α' 70) και το άρ­θρο 7 του . 1775/1988 "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Α' 101) και

β) της Οδηγίας 89/438/ΕΟΚ/21.6.1989 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την τροποποίηση της Οδηγίας 74/561/ΕΟΚ πcρί προσβάσεως ατό επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευ­μάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών, της Οδηγίας 74/562/ΕΟΚ περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα επιβατών στον τομές των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών και της Οδηγίας 77/796/ΕΟΚ περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών" και

2. Την αριθμ. Υ 1250/15.1.1991 απόφαση του πρωθυπουργού "Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.1990 απόφασης του πρωθυπουργού" (Β΄10)

3. Την αριθμ. 179/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

  1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ586/1988 (Α΄282) προστίθεται η ακόλουθος φράση

"όπως τροποιήθηκε με την Οδηγία 89/438/ΕΟΚ της 21ης Ιουλίου 1989

  1. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 586/1988 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

 

'Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως:

α) "επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών", η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί επιβατικές μεταφορές για το κοινό ή για ορι­σμένες κατηγορίες επιβατών, με οχήματα τα οποία κατασκευάσθηκαν και εξοπλίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να μεταφέ­ρουν περισσότερα από εννέα άτομα - περιλαμβανομένου και του οδηγού - και τα οποία προορίζονται για το σκοπό αυτό, έναντι κομίστρου το οποίο καταβάλλεται από τον επιβάτη ή τον διοργανωτή της μεταφοράς.

β) "επιχείρηση", κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νομικό πρόσωπο με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα".

3. Oι παράγραφοι 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του Π.Δ. 586/1988 αντικαθίστανται όπως παρακάτω:

1. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας

β) να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια

γ) να πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας.

Το φυσικό πρόσωπο, που δεν πληροί την προϋπόθεση της επαγγελ­ματικής ικανότητας, μπορεί ν' ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μετα­φορέα επιβατών, αρκεί να ορίσει ένα άλλο άτομο για να διευθύνει πραγ­ματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Το άτομο αυτό πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελμα­τικής ικανότητας.

2. Αν ο αιτών δεν είναι φυσικό πρόσωπο

- πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στο στοιχείο α) από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά και μό­νιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν και άλλα πρόσωπα στην επιχείρηση να πληρούν την προϋπόθεση αυτή,

- πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στο στοιχείο γ) από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη περί­πτωση.

3. Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων δεν πληρούται ή έπαψε να πληρούται, εφόσον το ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θεωρεί­ται, ότι πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση αυτή δυνάμει της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού:

α) 'Εχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο μπορεί να αφορά και παραβάσεις στον εμπορικό τομέα.

β) 'Εχουν κηρυχθεί ακατάλληλα για τrιν άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα δυνάμει των ρυθμίσεων που ισχύουν.

γ)'Εχουν καταδικαστεί για σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις των ισχυουσών ρυθμίσεων και αφορούν:

1. Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος ή

2. Τις μεταφορικές δραστηριότητες, και ιδίως τους κανόνες σχετικά με το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, τα βάρη και τις δια­στάσεις των οχημάτων δημοσίας χρήσεως, την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των οχημάτων.

Στις ανωτέρω τρεις περιπτώσεις, εξακολουθεί να μην πληρούται η προϋπόθεση των εχεγγύων αξιοπιστίας εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει αποκατάσταση ή άλλο μέτρο με ισοδύναμο αποτέλεσμα κατ' εφαρμοη\γήν των διατάξεων που ισχύουν σχετικά.

4. α) Η οικονομική επιφάνεια συνίσταται στην ύπαρξη των οικονομικών πόρων που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργία και η καλή διαχείριση της επιχείρησης.

β) Για να εκτιμήσουν την οικονομική επιφάνεια οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες εξετάζουν ενδεχομένως, τους ετήσιους λογαριασμούς της επιχείρησης, τα διαθέσιμα κεφάλαια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα τραπεζικά διαθέσιμα, οι δυνατότητες υπέρβασης του διαθέσιμου υπολοίπου και οι δυνατότητες δανεισμού, τα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών τα οποία μπορούν να χρησιμεύουν ως εγγύηση για την επιχείρηση, οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς ή της αρχικής καταβολής για την αγορά των οχημάτων, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, καθώς και το κεφάλαιο κινήσεως.

γ) Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό ύψους τουλάχιστον σε δραχμές αντίστοιχο 3.000 ECU ανά όχημα ή 150 ECU ανά θέση καθημένων για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών τα αναφερόμενα ποσά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περίπτωση διαφοράς, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο από αυτά τα δύο ποσά. Τα παραπάνω ποσά ορίζονται στο ήμισυ αν πρόκειται για επιχειρήσεις εθνικών μεταφορών.

δ) Για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ), οι κατά τόπους Υπηρεσίες Συγκοινωνιών μπορεί να δεχθούν ως απόδειξη οικονομικής επιφάνειας την επιβεβαίωση ή την παροχή ασφάλειας εκ μέρους τράπεζας ή άλλου αρμόδιου ιδρύματος. Η εν λόγω επιβεβαίωση ή παροχή ασφάλειας μπορεί να έχει μορφή τραπεζικής εγγύησης ή άλλου παρόμοιου μέσου.

ε) Οι διατάξεις των στοιχείων β) γ) και δ) εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

5. Η προϋπόθεση της επαγγελματικής ικανότητας συνίσταται στην κατοχή γνώσεων από τον ενδιαφερόμενο των θεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 6 του παρόντος. Η κατοχή των γνώσεων αυτών από τον ενδιαφερόμενο αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επαγ­γελματικής ικανότητας που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφο­ρέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς γραπτές εξετάσεις, οι οποίες έχουν τη μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις, σε ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Oι Σχολές αυτές αρχίζουν να λειτουργούν όχι αργότερα από την 1.1.1992.

Οι κάτοχοι ορισμένων πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία προϋποθέτουν άριστη γνώση των θεμάτων, που αναφέρονται στον κατάλογο του Παραρτήματος του άρθρου 6 και τα οποία ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, απαλλάσσονται από την εξέταση στα θέματα, που καλύπτονται από αυτά τα πτυχία ή διπλώματα.

Το πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδει η Επιτροπή, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να προσκομίζεται ως απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας.

6. Οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι πλη­ρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

7 . Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μετά την 31 Δεκεμβρίου 1980 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991 εισήλθαν στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν ορισθεί να διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να αποδείξουν την επαγγελματική τους ικανότητα.

Η επαγγελματική τους ικανότητα αποδεικνύεται με επιτυχείς εξετάσεις στην ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποδεικνύουν ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου Ι991 διαθέτουν πρακτική εμπειρία. τουλάχιστον 5 ετών, σε επιχείρηση μεταφορών, σε διευθυντικό επίπεδο, απαλλάσσονται από την εξέταση για χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματικής ικανότητας. Οι λε­πτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8. Για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας από άτομα, που δεν έχουν εισέλθει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1991 στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαιτείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγρ. 5 του άρθρου αυτού.

9. Η ύλη των εξετάσεων θα περιέχεται σε βιβλίο, που θα περιλαμβάνει ανάλυση των θεμάτων, που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 6".

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α' του παραρτήματος του Π.Δ. 586/1988 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις:

"Τεχνικές διαχείρισης μιας επιχείρησης οδικών μεταφορών

-Εμπορική τεχνική".

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Α' του παραρτήματος του Π.Δ. 586/1988 προστίθεται η παρακάτω περίπτωση:

"-Αρχές στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την χρήση και τη συντήρηση των οχημάτων".

6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

"'Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντί­θετη προς το διάταγμα αυτό διάταξη".

 

'Άρθρο 2

 

'Οπου στην κειμένη νομοθεσία περί επιβατικών μεταφορών με λεωφο­ρεία, αναφέρονται οι λέξεις "επαγγελματίας αυτοκινητιστής" αντικαθί­σταται με τον όρο "οδικός μεταφορέας επιβατών". Η διάταξη αυτή ισχύει από 1 Ιουλίου 1991.

 

'Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημο­σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18 Mαίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

TOYPIΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ