ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ .Φύλλου 192

20 Δεκεμβρίου 1983

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 505

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 70/388/ΕΟΚ οδηγός του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1970, " περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν τα ηχητικά όργανα των οχημάτων μια κινητήρα ".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1338/1983 ".εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979(ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/ 1980 "περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαικές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων" σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 "ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/30.8.82 ).

2. Την 737/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών , αποφασίζουμε :

'Αρθρο 1.

Το διάταγμα αυτό αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 70/388/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 27 Ιουλίου 1970 που δημοσιεύθυηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίοσημη εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική τόμος 001 σελίδα 104) , όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα Ι , κεφάλαιο Χ (προσέγγιση των νομοθεσιών ) παράγραφος α΄, περίπτωση 1 , υποπερίπτωση 3 της Συνθήκης "περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαερμογών των συνθηκών"που κυρώθηκε με τον Ν.945/1979

 

Άρθρο 2

1.Οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νοούνται τα οχήματα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους , με ή χωρίς αμάξωμα, που έχπουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και ανωτάτη ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτερων την ώρα.

2.Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών , οι ελκυστήρες και γεωργικές μηχανές δημοσιών έργων.

Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Έλλαδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , που κυρώθηκε με τον Ν.614/1977 ή εγκρίσεως ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, για λόγους που αναφέρονται στα ηχητικά όργανα αυτών , εφόσον αυτά φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ι του παρόντος.

Άρθρο 4

1.Μόλις αρχίσει να ισχύει το διάταγμα αυτό δεν επιτρέπεται η απαγόρευση πωλήσεως στην ελληνιή αγορά ηχητικών οργάνων για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή στη λειτουργία τους εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ , σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος.

2.Απαγόρευση πωλήσεως ηχητικών οργάνων που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή , μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά συστηματικά δεν συμφωνούν με το επικυρωμένο πρωτότυπο.

3.Στην περίπτωση που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια αρχή του υπουργείου Συγκοινωνιών που προβαίνει στη λήψη της αποφάσεως για απαγόρευση υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων για το μέτρο που ελήφθη. Μαζί με την παραπάνω ενημέρωση η αρχή αυτή αναφέρει και τους λόγους που έλαβε μια τέτοια απόφαση.

4.Δεν υπάρχει πιστότητα προς επικυρωμένο πρωτότυπο όταν δεν τηρούνται οι ορικές τιμές που ορίζονται στην παράγραφο 1.2.16 του παραρτήματος Ι του παρόντος.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο ηχητικού οργάνου., γίνονται από αυτή όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές , όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος σε δύο δείγματα του ηχητικού οργάνου που πρόκειται να εγκριθεί και στη συνέχεια συντάσσεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ένα δελτίο ,σύυφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II του παρόντος. Στο δελτίο αυτό αποφαίνεται η παραπάνω αρχή για την έγκριση ή όχι του τύπου του ηχητικού οργάνου που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών μελών σε ένα μήνα από τη σύνταξη του.

2. Ο τύπος ηχητικού οργάνου που εξετάσθηκες εγκρίνεται εφόσον είναι σύυφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι του παρόντος.

3. Αν χορηγηθεί η έγκριση, δίδονται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, στην Ελλάδα τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ το οποίο τίθεται σε όλα τα ηχητικά όργανα του τύπου που εγκρίθηκε. Το σήμα αυτό που η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις του δίδονται στο παράρτημα Ι του παρόντος, περιλαμβάνει το γράμμα e (δηλωτικό της εγκρίσεως ΕΟK ) , τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε) και τον αριθμό της εγκρίσεως. Τα στοιχεία αυτά είναι διατεταγμένα σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο οικείο παράρτημα Ι της ίδιας οδηγίας.

4. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που προσομοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που μπορει' εξαιτίας αυτού να προκαλέσουν σύγχυση.

Άρθρο 6

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορήγησε έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο οργάνου οφείλει να ασκεί επίβλεψη , σε περίπτωση ανάγκης και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών, όσο αυτή είναι , απαραίτητη, για την εξασφάλιση της πιστότητας των ηχητικών οργάνων, που κατασκευάζονται με βάση το πρωτότυπο που έχει εγκριθεί. Η επίβλεψη αυτή συνίσταται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

2. Αν διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορήγησε την. έγκριση ΕΟΚ ότι πολλά ηχητικά όργανα, που φέρουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνα με τον τύπο που έχει εγκριθεί , λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας , με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των άλλων Κρατών-μελών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία δυνατόν να φθάσουν και μέχρι την ανάκληση της εγκρίσεως που χορηγήθηκε, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική.

3. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Συγκοινωνιών σε περίπτωση ενημερώσεως της από αρμόδια αρχή οιουδήποτε από τα άλλα Κράτη - μέλη για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αυτή αρχή, λόγω ελλείψεως πιστότητας των ηχητικών οργάνων, σχετικά με άλλα παρόμοια που έχουν εγκριθεί.

4. Κάθε απόφαση για την ανάκληση εγκρίσεως που χορηγήβηκε καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι επέβαλαν τη λήψη τέτοιας αποφάσεως, γνωστοποιούνται εντός προθεσμίας ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών - μελών.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ ενημερωθεί από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους- μέλους για την έλλειψη πιστότητας πολλών ηχητικών οργάνων, αμφισβητεί όμως αυτή (την έλλειψη πιστότητας), οφείλει να επιδιώξει την επίλυση της διαφοράς με απευθείας συνεννόηση με την αρχή του άλλου Κράτους - μέλους που διαπίστωσε την έλλειψη πιστότητας, αφού ενημερώσει για αυτό το θέμα την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

 

Οι αποφάσεις με τις οποίες αποφασίζεται άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή ανάκληση εγκρίσεως που χορηγήθηκε ή απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως ηχητικών οργάνων, που εληφθησαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού, είναι ειδικώς αιτιολογημένες. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη υπόδειξη σε αυτόν των ενδίκων μέσων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών αρχών καθώςκαι των προθεσμιών για την άσκηση αυτών.

6. Τα παραρτήματα της οδηγίας 70/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επισυνάπτονται στο διάταγμα αυτό και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού:

Άρθρο 8

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ