ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170

20 Αυγούστου 1999

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.181

Προσαρμογή στην Οδηγία 98/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλε­πικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ­θpo 65 του Ν. 1892/ 1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α 101).

β) Του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικα­ταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε­ζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότη­τας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995. "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α' 261).

2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμ­βάνονται στην Τελική Πράξη" (Α' 136).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 70) με τον οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/ 1985 και το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2246/94 (Α 172) περί Οργανώσε­ως και λειτουργίας του τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως ισχύει.

5. Την με αριθ. 625/11.11.98 απόφαση του Πρωθυπουρ­γού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινω­νιών (Α 1179/Β/1998).

6. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού

Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα­τικού Προϋπολογισμού.

7. Την 231/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι­κράτειας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οι­κονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρμογής και Ορισμοί

Άρθρο 1

(Άρθρο 1 Οδηγίας 98/10/EK)

Σκοπός -Πεδίο Εφαρμογής

1. Με το παρόν προεδρικό διάταγμα προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 101/24, 1.4.1998), για την εφαρμογή της Παροχής Ανοικτού Δικτύου (Open Network Prοvision, ΟΝΡ) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

2. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας στην ελληνική επικράτεια α) σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών καλής ποιότητας και β) δημόσιων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καλής ποιότητας όπου τούτο προβλέπεται καθώς και ο καθορισμός του συνόλου των υπηρεσιών, στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας, σε προσιτή τιμή, σε περιβάλλον ανοικτών και αντα­γωνιστικών αγορών, σύμφωνα με τις αρχές της Παροχής Ανοικτού Δικτύου.

 

Άρθρο 2

(Άρθρο 2 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Προε­δρικού Διατάγματος νοούνται ως:

Α. Χρήστες: Τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των κα­ταναλωτών, ή οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ή ζητούν διαθέσιμες στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Β. Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμο­ποιεί διαθέσιμη στο κοινό τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, για σκοπούς εκτός του επιτηδεύματος, της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή του επαγγέλματός του.

Γ. Συνδρομητής: Κάθε χρήστης ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με το φορέα διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινω­νιακών υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Δ. Κοινόχρηστο τηλέφωνο: Το τηλέφωνο που είναι δια­θέσιμο στο κοινό, για την χρήση του οποίου τα μέσα πλη­ρωμής είναι κέρματα ή/και πιστωτικές χρεωστικές κάρτες ή/και προπληρωμένες κάρτες.

Ε. Υπηρεσία Φωνητικής Τηλεφωνίας: Η υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στο κοινό για την εμπορική παροχή άμεσης μετάδοσης ομιλίας, σε πραγματικό χρόνο, μέσω του ή των δημοσίων μεταγόμενων δικτύων κατά τρόπο ώστε οιοσδήποτε χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο, με σημείο απόληξης ενός δικτύου σε σταθερή θέση, για την επικοινωνία με άλλον χρήστη εξοπλισμού ο οποίος είναι συνδεδεμένος με άλλο σημείο απόληξης,

ΣΤ. Καθολική υπηρεσία: Το καθορισμένο ελάχιστο σύ­νολο υπηρεσιών δεδομένης ποιότητας, το οποίο προσφέ­ρεται σε όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από την γεω­γραφική τους θέση, σε προσιτή τιμή.

Ζ. Επιτροπή ΟΝΡ: Ως επιτροπή ΟΝΡ (Open Network Provision) νοείται η συμβουλευτική επιτροπή που επικου­ρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα Παροχής Ανοι­κτού Δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.

Η. Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο: Το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μεταγωγής, το οποίο στηρίζει την μετάδοση μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου σε σταθερές θέσεις. λόγου και ακουστικών πληροφοριών εύρους ζώνης 3.1 kHz, προκειμένου να στηρίζει μεταξύ άλλων τη φωνητική τηλεφωνία. τις επικοινωνίες τηλεο­μοιοτυπίας Ομάδας ΙΙΙ σύμφωνα με τις συστάσειςτης ITU­Τ στη σειρά Τ. την μετάδοση δεδομένων φωνητικής ζώνης μέσω διαποδιαμορφωτών, με ταχύτητα τουλάχιστον 9600 bps σύμφωνα με τις συστάσεις ITU-Τ στη σειρά V.

Θ. Δημόσιο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας: Το δημόσιο τη­λεφωνικό δίκτυο του οποίου τα τερματικά σημεία δεν βρί­σκονται σε σταθερές θέσεις.

Ι. Δημόσια Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας: νοείται η τη­λεφωνική υπηρεσία της οποίας η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στην εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών με τερματικό ενός Χρήστη το οποίο δεν βρίσκεται σε σταθε­ρή θέση και η οποία χρησιμοποιεί εν όλω ή εν μέρει ένα δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

ΙΑ. Σταθερή Δημόσια Τηλεφωνική Υπηρεσία: νοείται η παροχή στους τελικούς χρήστες, των οποίων τα τερματι­κά βρίσκονται σε σταθερή θέση, υπηρεσίας για την απο­στολή και παραλαβή εθνικών και διεθνών κλήσεων, μπο­ρεί δε να περιλαμβάνει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112), την παροχή υπηρεσιών συνδρομής από τηλεφωνητή, υπηρεσιών καταλόγου, παροχή κοινοχρή­στων τηλεφώνων επί πληρωμή, παροχή υπηρεσιών υπό ειδικούς όρους ή/και την παροχή ειδικών διευκολύνσεων για τελικούς Χρήστες με ειδικές ανάγκες ή κοινωνικώς μειονεκτούντα άτομα, αλλά δεν περιλαμβάνει τις υπηρε­σίες προστιθέμενης αξίας που παρέχονται μέσω του δη­μόσιου τηλεφωνικού δικτύου.

ΙΒ. Διαθέσιμη στο Κοινό Τηλεφωνική Υπηρεσία: περι­λαμβάνει τόσο τις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπη­ρεσίες όσο και τις δημόσιες υπηρεσίες κινητής τηλεφω­νίας.

ΙΓ. Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά: Κάθε οργανισμός ο οποίος διαθέτει άδεια παροχής σταθερών δη­μόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στην Ελληνική Επικράτεια ή σε μέρος αυτής και ο οποίος κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά και έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κάθε οργανισμός ο οποίος διαθέτει μερίδιο τουλάχι­στον 25% της σχετικής αγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ορί­ζεται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας περί προστα­σίας του ανταγωνισμού, θεωρείται ότι έχει σημαντική ισχύ στην ελληνική αγορά.

Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ. δύναται να ορισθεί ότι οργανισμός με μερίδιο αγοράς μικρότερο από 25% της σχετικής αγοράς έχει σημαντική ισχύ στην σχετική αγορά ή ότι οργανισμός με μερίδιο μεγαλύτερο από 25% της σχετικής αγοράς δεν έχει σημαντική ισχύ στην σχετική αγορά. Για την απόφαση αυτή συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:

α) η δυνατότητα του οργανισμού να επηρεάζει τις συν. θήκες της αγοράς, η οποία πάντως δεν είναι αναγκαίο να είναι τόση ώστε να θεωρηθεί ότι ο οργανισμός κατέχει δε­σπόζουσα θέση στην σχετική αγορά

β) ο κύκλος εργασιών σε σχέση με το μέγεθος της σχε­τικής αγοράς

γ) ο έλεγχος του οργανισμού επί των μέσων πρόσβασης σε τελικούς χρήστες

δ) η πρόσβαση του οργανισμού σε χρηματοοικονομι­κούς πόρους και

ε) η πείρα του οργανισμού σιην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στην σχετική αγορά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2246/1994 όπως εκάστοτε ισχύει και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκ­διδόμενες κανονιστικές πράξεις εφ' όσον αποσκοπούν στη συμμόρφωση προς ισχύουσα κοινοτική ρύθμιση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Παροχή υπηρεσιών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της καθολικής υπηρεσίας

 

Άρθρο 3

(Κεφάλαιο ΙΙ Οδηγίας 98/101ΕΚ)

Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, περιοριστικά αναφερόμενες είναι οι εξής:

α. παροχή συνδέσεων δικτύου και πρόσβαση σε τηλε­φωνικές υπηρεσίες

β. υπηρεσίες καταλόγου γ κοινόχρηστα τηλέφωνα

2. Για όσο χρόνο ο ΟΤΕ ΑΕ διατηρεί αποκλειστικά δικαι­ώματα, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 7, στοιχ. Α', του Ν. 2246/94, όπως ισχύει. θα έχει τις περιγραφόμενες στο παρόν κεφάλαιο υποχρεώσεις, καθώς και αυτές που προ­βλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του Π..Δ. 165/1999 (Α 159).

 

Άρθρο 4

(Άρθρο 3 Οδηγίας 98/101ΕΚ)

Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρή­στες, ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση ή άλλες ιδι­αίτερες συνθήκες του χρήστη εντός της Ελληνικής Επι­κράτειας, σε προσιτή τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι ανωτέρω διαθέσιμες τηλεφωνι­κές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσιτές ιδίως στους χρή­στες οι οποίοι βρίσκονται σε αγροτικές ή υψηλού κόστους περιοχές, καθώς και σε ευαίσθητες ομάδες χρηστών, όπως ενδεικτικά οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της προηγούμενης πα­ραγράφου δεν εφαρμόζονται διατάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της χρή­σης ειδικών ή στoιχειοθετημένων τιμολογίων σε σχέση με τις διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες που πε­ριγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Είναι επίσης δυ­νατό να εφαρμόζονται ανώτατα όρια τιμών ή να ακολου­θούνται γεωγραφικοί μέσοι όροι ή άλλα παρεμφερή συ­στήματα για όλες ή κάποιες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος Π. Δ/τος υπηρεσίες, στο βαθμό που δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός και μέχρις ότου και στην έκταση που ο ανταγωνισμός επιτρέψει τον αποτε­λεσματικό έλεγχο των τιμών.

3. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη των τιμολογίων σε σχέση και με το κόστος των πα­ρεχόμενων υπηρεσιών του κεφαλαίου αυτού. Η δημοσί­ευση γίνεται με κάθε τρόπο που η ΕΕΤΤ θεωρεί πρόσφορο προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να έχει πρόσβαση στις εκθέσεις αυτές.

 

Άρθρο 5

(Άρθρο 4 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΕΤ, είναι δυνατή η ένταξη ενός οργανισμού. που έχει υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν κε­φάλαιο, σε χρηματοδοτικά προγράμματα. για την εξα­σφάλιση της από μέρους του παροχής των υπηρεσιών αυ­τών, ως εξής:

α. Ο Οργανισμός, υποβάλλει στην ΕΕΤΤ αίτηση όπου αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους η από μέρους του παροχή των υπηρεσιών του παρόντος κεφαλαίου, δεν εί­ναι δυνατό να γίνεται με βάση εμπορικά κριτήρια, υπό τους όρους που έχουν τεθεί. Ο Οργανισμός εντάσσεται αν διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει με βάση εμπορικά κριτήρια η παροχή εκ μέρους του των υπηρεσιών του παρόντος κεφαλαίου και ότι για το σκοπό αυτό η χρηματο­δότηση είναι η απολύτως αναγκαία.

2. Οι πληροφορίες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 165/ 1999 δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.

3. Στην περίπτωση που στην παρεχόμενη ειδική άδεια περιλαμβάνονται συμπληρωματικές προϋποθέσεις για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο, οι προϋποθέσεις αυτές δεν μπορούν να έχουν επιπτώσεις στον υπολογισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε να χρηματοδοτούνται μέσω υποχρεωτικής εισφοράς των τηλεπικοινωνιακών επιχει­ρήσεων.

4. Η Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται με βάση την παράγραφο 1 του παρόντος, δεν καταλαμβάνει την περί­πτωση του άρθρου 5 παράγραφος 4 του ΠΔ 165/1999, για την οποία απαιτείται, σύμφωνα με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, έκδοση ειδικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Άρθρο 6

(Άρθρο 5 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Παροχή συνδέσεων δικτύου και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ, μετά την εφαρμο­γή του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται ένας ή περισσό­τεροι οργανισμοί, προκειμένου να καλύπτεται ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, ως παροχοί καθολικής υπηρεσίας, οι οποίοι ικανοποιούν κάθε αίτημα για σύνδεση με το στα­θερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και για πρόσβαση σε σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρε­σίες. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς κλήσεις και να υποστηρίζει την διαβίβαση φω­νής, τηλεομοιοτυπίας ή και δεδομένων.

3. Για όσο χρόνο ο ΟΤΕ ΑΕ διατηρεί αποκλειστικά δικαι­ώματα. σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 7. στοιχ. Α' του Ν. 2246/94. όπως ισχύει. θα έχει τις περιγραφόμενες στο παρόν κεφάλαιο υποχρεώσεις. καθώς και αυτές που προ­βλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του ΠΔ 165/ 1999.

 

Άρθρο 7

(Άρθρο 6 Οδηγίας 98/10/EΚ)

Υπηρεσίες καταλόγου

1. Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας είναι υπο­χρεωτική. Η υποχρέωση των ανωτέρω τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να τηρούν καταλόγους αφορά το σύνολο των συνδρομητών τους. Ειδικότερα, για τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, είναι υποχρεωτική η έκδοση τηλεφωνικού καταλόγου

2. Στους τηλεφωνικούς καταλόγους περιέχονται στοι­χεία συνδρομητών οι οποίοι αφού τους υποβλήθηκε σχε­τικό ερώτημα δεν δήλωσαν ρητά την αντίθεσή τους στην καταχώρησή τους. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν, να διορθώνουν ή να ζητούν την διαγραφή της σχετικής καταχώρησης που τους αφορά.

3 Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ή και δημόσιων υπηρε­σιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να διαθέτουν στους χρήστες συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρη­στων τηλεφώνων, υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, οι οποίες καλύπτουν όλους τους καταχωρη­μένους συνδρομητικούς αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

4 Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζεται η μορφή στην οποία θα διατίθενται οι τηλεφωνικοί κατάλογοι στους χρήστες, η οποία μπορεί να ορίζεται ότι θα είναι είτε έντυ­πη, είτε ηλεκτρονική, είτε αμφότερες και οι οποίοι θα ενη­μερώνονται τακτικά.

5. Η ΕΕΤΤ ελέγχει την τήρηση της υποχρέωσης των τη­λεπικοινωνιακών επιχειρήσεων:

α. να ακολουθούν την αρχή της αμεροληψίας κατά την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών των συν­δρομητών τους.

β. να ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα για διάθεση των σχετικών πληροφοριών υπό δίκαιους, κοστοστρεφείς και αμερόληπτους όρους στους χρήστες. Η ανωτέρω υπο­χρέωση αφορά αποκλειστικά και μόνο αίτημα για παροχή υπηρεσιών καταλόγου ή/και έκδοση καταλόγου και πέ­ραν του αιτήματος αυτού δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία των συνδρομητών χωρίς τη ρητή προς τού­το συναίνεσή τους.

6. Οι οργανισμοί οι οποίοι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά πρέπει να παρέχουν στους Χρήστες τη δυνα­τότητα να καλούν τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλό­γου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

 

Άρθρο 8

(Άρθρο 7 Οδηγίας 98/10; ΕΚ)

Κοινόχρηστα τηλέφωνα

1. Ο φορέας ή οι φορείς παροχής της καθολικής υπηρε­σίας. που θα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρό­ντος, πρέπει να διαθέτουν κοινόχρηστα τηλέφωνα τα οποία να ανταποκρίνονται στις εύλογες ανάγκες των χρηστών. τόσο από άποψη αριθμού. όσον και από άποψη γεωγραφικής κάλυψης όπως αυτές προσδιορίζονται από την ΕΕΤΤ.

2. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υπάρχει σε περίπτωση κατά την οποία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα αυτής, οι υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι ευρέως διαθέ­σιμες. Η απαλλαγή του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας από την ανωτέρω υποχρέωσή του γίνεται ύστερα από απόφαση της ΕΕΤΤ.

3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παροχής κοινοχρήστων τηλεφώνων. είτε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του πα­ρόντος άρθρου, είτε πέραν των υποχρεώσεων που θέτει αυτό η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από κοινόχρηστα τηλέφωνα με την χρησιμοποίηση, είτε του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού "112" είτε των λοιπών αριθ­μών έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166 κλπ), γίνεται ατε­λώς, χωρίς την χρήση κερμάτων ή καρτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Ειδικές διατάξεις που αφορούν τους Οργανισμούς που παρέχουν σταθερά δημόσια δίκτυα ή/και δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες

Άρθρο 9

(Άρθρο 9 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Σύνδεση τερματικού εξοπλισμού και χρήση του Δικτύου

1. Οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια δίκτυα ή/και διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένοι να επιτρέπουν στους χρήστες, που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο να δύνανται να συνδέουν και να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό κατάλληλο για την παρεχόμενη σύν­δεση, η πιστοποίηση του οποίου γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια δί­κτυα ή/και δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δια­θέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι υποχρε­ωμένοι να επιτρέπουν στους χρήστες που διαθέτουν σύν­δεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή/και δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να δύνανται:

α. να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος

β. να έχουν ατελή πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τον κωδικό επιλογής " 112" ή λοιπούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (100. 199. 166 κλπ)

 

Άρθρο 10

(Άρθρα 10 και 11 Οδηγίας98/10/ΕΚ)

Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων και δημοσιότητα των όρων τους.

1. Οι οργανισμοί που παρέχουν πρόσβαση σε σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και σε δημόσια δίκτυα κινη­τής τηλεφωνίας διαθέτουν συμβατικό κείμενο, το οποίο κατά πάγιο τρόπο ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τους συν­δρομητές. Η εκάστοτε προτεινόμενη από τον οργανισμό σύμβαση κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της.

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο της τυποποιημένης σύμβα­σης είναι το εξής:

α. καθορισμός παρεχόμενης υπηρεσίας και αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους γίνεται η διάθεσή της στο κοινό.

β. καθορισμός της προθεσμίας μέσα στην οποία οι ανω­τέρω οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν την αρχική σύνδεση του συνδρομητή με το δίκτυό τους

γ. καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τύπων υπό τους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες συντήρησης

δ. καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων που αφο­ρούν την καταβολή αποζημίωσης ή/και επιστροφής στους συνδρομητές των καταβληθέντων υπό αυτών σε περίπτωση μη παροχής ή πλημμελούς παροχής της συμ­βατικά προβλεπόμενης υπηρεσίας.

ε. εκτενή αναφορά στα ποιοτικά επίπεδα της παρεχό­μενης υπηρεσίας

στ. σαφή αναφορά της διαδικασίας επίλυσης διαφορών όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία

3. Οι τυποποιημένες συμβάσεις πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται από την κείμενη νομοθε­σία σχετικά με την προστασία του καταναλωτή. και ειδικά, οι όροι τους οποίους περιλαμβάνουν πρέπει να παρατίθε­νται με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα έτσι ώστε ο κα­ταναλωτής να είναι σε θέση να έχει πλήρη γνώση όλων των όρων της σύμβασης

4 Η ΕΕΤΤ δύναται εντός δύο μηνών από την υποβολή της τυποποιημένης σύμβασης, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να ζητήσει την αλλαγή συγκεκριμένων όρων της σύμβασης, οι οποίοι δεν συνάδουν προς τα ανω­τέρω. ή την προσθήκη όρων της σύμβασης, οι οποίοι σύμ­φωνα με τα ανωτέρω, αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενό της. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας δύο μηνών από την γνωστοποίηση της σύμβασης χωρίς τη λήψη και νόμιμη κοινοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ. θεωρείται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί.

5. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο οργανισμός δεν υπο­βάλει έγκαιρα την τυποποιημένη σύμβαση ή τυχόν τροποποίησή της στην ΕΕΤΤ, μπορεί να του επιβληθεί από την ΕΕΤΤ πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Οι φορείς εκπροσώπησης των συμφερόντων των χρηστών ή καταναλωτών δικαιούνται να προσβάλλουν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων την έγκριση από την ΕΕΤΤ του κειμένου της σύμβασης των ανωτέρω ορ­γανισμών, στο βαθμό που αυτό περιορίζει τα δικαιώματά τους και αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

7. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ μπορεί να προτείνει τυπο­ποιημένο κείμενο σύμβασης

8. Το εδάφιο (Ι) της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "(Ι): Οι οργανισμοί που παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε­ως πληροφορίες σχετικά με τους συμβατικούς όρους με τους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα οι όροι οι οποίοι δημοσιεύονται είναι πέραν του ελαχίστου περιεχομένου της σύμβασης. όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και οι όροι και οι προϋποθέσεις, υπό τους οποίους είναι δυνατή η πρόσβα­ση και η χρήση των δημοσίων τηλεφωνικών δικτύων με ιδι­αίτερη έμφαση στη σαφή, ανrικειμενική και αληθή παρου­σίαση των τιμολογίων για τους τελικούς χρήστες, η τυχόν ελάχιστη συμβατική περίοδος ανάλογα με την κάθε ειδικά προσδιοριζόμενη περίπτωση και οι όροι ανανέωσης των συμβάσεων. Υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός από το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων (υποχρέωση την οποία δεν έχουν) έχουν και οι οργανισμοί που παρέχουν τις διαθέσιμες στο κοινό τηλε­φωνικές υπηρεσίες σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές".

9. Η ΕΕΤΤ διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διεπαφής για πρό­σβαση στο δίκτυο των δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών δικτύων. Οι οργανισμοί, που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεcρωνικά δίκτυα, γνωστοποιούντες τεχνικές προδιαγρα­φές διεπαφής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ Μέρος 1 του παρόντος, για πρόσβαση στο δίκτυό τους και κάθε μετα­βολή αυτών. έξι μήνες πριν την εφαρμογή τους στην ΕΕΤΤ.

10. Για όσο χρόνο διαρκούν τα αποκλειστικά δικαιώμα­τα του ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 7. στοιχ. Α του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, ο οργανισμός υποχρεού­ται να διαθέτει μέσω των κατά τόπους καταστημάτων του. επαρκείς και ενημερωνόμενες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και χρήση του δικτύου του και των υπηρε­σιών φωνητικής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τον κατάλογο τίτλων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ Μέρη 1 και 2 του παρόντος. Τα ανωτέρω στοιχεία και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών κοινοποιούνται στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ ελέγ­χει την εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων του ΟΤΕ ΑΕ και μπορεί να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της πα­ρούσας παραγράφου.

11. Η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε οι υπόχρεοι οργανισμοί, σύμ­φωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρ­θρου, να δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πληροφορίες σχετικά με τις περιγραφόμενες στα άρθρα αυτά υποχρεώσεις τους.

 

Άρθρο 11

(Άρθρο 12 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Ποιότητα υπηρεσίας

1. Οι οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε στα­θερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημό­σιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, οφείλουν να τηρούν τα ποι­οτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τα οποία προσδιο­ρίζονται κατά περίπτωση από την ΕΕΤΤ.

Σε περίπτωση έκδοσης ειδικών αδειών, για τους ανωτέ­ρω οργανισμούς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρε­σιών περιλαμβάνονται, ως όροι της εκάστοτε άδειας.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι διατυπωμένα με σα­φήνεια και καθαρότητα έτσι ώστε να είναι δυνατόν σε κά­θε ενδιαφερόμενο να έχει πλήρη εικόνα των ποιοτικών χα­ρακτηριστικών.

2. Η ΕΕΤΤ, ύστερα από διαβούλευση σύμφωνα με το άρ­θρο 22 του παρόντος. εφόσον δεν υπάρχουν ήδη ποιοτι­κοί στόχοι. θέτει τέτοιους στόχους στους οργανισμούς, οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλε­φωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και οι οποίοι είτε κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά ή έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος ότι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. Με την ίδια διαδικασία η ΕΕΤΤ δύναται σε τακτά χρονικά δια­στήματα να επανεξετάζει τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί κατά περίπτωση.

Με την ίδια διαδικασία της διαβούλευσης, καθορίζονται ποιά από τα στοιχεία των οποίων λαμβάνει γνώση η ΕΕΤΤ στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. τίθενται από την ΕΕΤΤ στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

3. Η συνεχιζόμενη παράλειψη οργανισμού να ανταπο­κριθεί στους στόχους επιδόσεων οι οποίοι τίθενται σύμ­φωνα με το παρόν άρθρο, έχει ως αποτέλεσμα την λήψη των ειδικών μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Οι οργανισμοί, οι οποίοι, είτε κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. ή έχουν ορισθεί. σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, ότι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. διατηρούν τακτικά ενημερωνόμενες πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις τους βάσει των παραμέτρων, ορι­σμών και μεθόδων μέτρησης που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Την ίδια υποχρέωση έχουν και ορ­γανισμοί. οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δη. μόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτε­ρο των δεκαοκτώ (18) μηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία. πρέ­πει να κοινοποιούνται από τους ανωτέρω οργανισμούς στην ΕΕΤΤ, εντός μηνός από την υποβολή σχετικού αιτή­ματος της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση. κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η ΕΕΤΤ πέραν των ανα­κριτικών αρμοδιοτήτων, που της δίδει η κείμενη νομοθε­σία, δύναται να επιβάλει και πρόστιμο στον οργανισμό, που παραβαίνει την σχετική υποχρέωσή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Στον ΟΤΕ ΑΕ και για όσο χρόνο, σύμφωνα με το άρ­θρο τρίτο, παρ. 7, στοιχ. Α του Ν. 2246/94, όπως ισχύει διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα, επιβάλλονται ποιο­τικοί στόχοι για τις σχετικές παραμέτρους, που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Οι στόχοι ορίζονται με απόφαση της ΕΕΤΤ, που λαμβάνεται μετά από διαβού­λευση και διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ΕΕΤΤ.

6. Η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα να ζητεί την διεξαγωγή ανε­ξάρτητων ελέγχων σχετικά με τα στοιχεία. που αφορούν τις επιδόσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των στοιχείων, που διατίθενται από τους οργανισμούς του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 12

(Άρθρο 13 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Όροι πρόσβασης και χρήσης- Ουσιώδεις απαιτήσεις

 

1. Διακοπή, τερματισμός, σημαντική μεταβολή ή μείωση της διαθεσιμότητας σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και σταθερών δημοσίων τηλεφωνικών υπηρεσιών ή/και σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

α. Οι αποφάσεις, που λαμβάνουν οι οργανισμοί, που πα­ρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και στα­θερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και οι οποίοι, είτε κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά είτε έχουν οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος ότι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. και οι οποίες αφορούν μέτρα, όπως διακοπή, τερματισμό, σημαντική μεταβολή ή μείω­ση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών πρέπει να γνω­στοποιούνται στην ΕΕΤΤ, η οποία μέσα σε ένα (1) μήνα από την γνωστοποίηση τους, και αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των μερών, θα πρέπει με αιτιολογημένη από­φασή της, να εγκρίνει, απαγορεύει ή τροποποιεί τις σχε­τικές αποφάσεις των οργανισμών. Η αιτιολογημένη από­φαση της ΕΕΤΤ κοινοποιείται μέσα σε επτά (7) εργάσιμές ημέρες από την έκδοση της στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ειδικά, σε περίπτωση, που η απόφαση οργανισμού της παρούσας παραγράφου αφορά διακοπή, τερματισμό, σημαντική μεταβολή ή μείωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών προς οργανισμούς, που παρέχουν τηλεπικοι­νωνιακά δίκτυα ή και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, πριν από την απόφαση της ΕΕΤΤ, θα ακολουθείται διαδικασία διαβούλευσης.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του οργανισμού. Η απόφαση της ΕΕΤΤ θα εκδίδεται, σύμφω­να με τα ανωτέρω, εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της διαβούλευσης ή σε κάθε περίπτωση μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4)μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του οργανισμού.

β. Περίληψη των διαδικασιών. οι οποίες λαμβάνουν χώ­ρα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 1, τίθενται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. από την ΕΕΤΤ.

2. Περιορισμοί πρόσβασης λόγω ουσιωδών απαιτήσεων. Περιορισμοί στην πρόσβαση ή τη χρήση σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή και σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο λόγω ουσιωδών απαιτήσεων, οι οποίες είναι:

(i). Η ασφάλεια των λειτουργιών του δικτύου.

(ii). Η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου. (iii). Η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

(iv) Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτή­των.

(ν). Προστασία δεδομένων

3. 'Οροι πρόσβασης και χρήσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ ΑΕ και στις σταθερές δημό­σιες τηλεφωνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ ΑΕ.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζονται οι όροι πρόσβασης και χρήσης στο σταθερό δημόσιο τηλε­φωνικό δίκτυο του ΟΤΕ ΑΕ και στις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ ΑΕ και για όσο χρόνο ο ΟΤΕ ΑΕ διατηρεί τα αποκλειστικά του δικαιώματα σύμ­φωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 7, στοιχ. Α' του Ν. 2246/94, όπως ισχύει.

 

'Αρθρο 13

(Άρθρο 14 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Αναλυτική χρέωση, τονική επιλογή και επιλεκτική φραγή κλήσεων

1. Την 31η Δεκεμβρίου 2001, οι χρήστες υπηρεσιών φω­νητικής τηλεφωνίας πρέπει να έχουν πρόσβαση μέσω των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων στις εξής δι­ευκολύνσεις:

α. Τονική επιλογή

β. Αναλυτική χρέωση και επιλεκτική φραγή κλήσεων. ύστερα από σχετική αίτηση.

Η τονική επιλογή και η επιλεκτική φραγή κλήσεων ορί­ζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1 του παρόντος Προε­δρικού Διατάγματος.

Για όσο χρόνο ο ΟΤΕ ΑΕ διατηρεί τα αποκλειστικά δι­καιώματα σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ.7. στοιχ. Α του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, υποχρεούται να παρέχει τις διευκολύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα πα­ράγραφο, στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών.

Με απόφαση της ΕΕΤΤ, είναι δυνατό, μετά την κατάρ­γηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του ΟΤΕ ΑΕ να ορί­ζεται ένας ή περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης για την παροχή των διευκολύνσεων. που περιγράφονται στο πα­ρόν άρθρο.

Με απόφαση της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να μην εφαρμόζο­νται οι απαιτήσεις της παρούσης διάταξης σε όλη ή σε μέ­ρος της Ελληνικής Επικράτειας. εάν οι διευκολύνσεις, οι οποίες παρέχονται με βάση την παρούσα διάταξη. είναι ευρέως διαθέσιμες.

2. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί, με την επιφύλαξη των δια­τάξεων. της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζω­ής, πρέπει να παρέχουν επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος των τελών χρή­σης των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων ή/και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

3. Στους χρήστες των σταθερών δημόσιων τηλεφωνι­κών δικτύων ή/και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, διατίθεται χωρίς πρόσθετο τέλος ένα ελάχι­στο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, που καθορίζεται από την ΕΕΤΤ. Είναι επίσης δυνατό να παρέχονται στους συν­δρομητές πρόσθετες πληροφορίες σε λογικές τιμές ή ατελώς. Κλήσεις. που διατίθενται δωρεάν για τον καλού­ντα συνδρομητή δεν εμφανίζονται στον αναλυτικό λογα­ριασμό του καλούντος συνδρομητή.

 

Άρθρο 14

(Άρθρο 15 Οδηγίας 98/10/EΚ)

Παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων

1. Οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φωνητι­κής τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά ή έχουν ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του πα­ρόντος ότι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, υποχρεού­νται να παρέχουν τις διευκολύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος 2 του παρόντος.

Η ΕΕΤΤ ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσε­ων και κατ'εξαίρεση, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμε­νου οργανισμού, επιτρέπει με απόφασή της την ελά­φρυνση ή και απαλλαγή του οργανισμού από την υποχρέ­ωση του, ανάλογα με την τεχνική δυνατότητα και την οικονομική βιωσιμότητά του, της οικονομικής βιωσιμό­τητας νοουμένης ως οικονομικής επιβάρυνσης, που δύ­ναται να επιφέρει προβλήματα στην περαιτέρω λειτουργία του οργανισμού.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομο­θεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισή­γηση της ΕΕΤΤ, καθορίζονται οι όροι παροχής των υπη­ρεσιών και των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στο Πα­ράρτημα Ι Μέρος 3, με στόχο την πλήρη απελευθέρωση των σχετικών αγορών και του ανταγωνισμού.

3. Η ημερομηνία εισαγωγής των διευκολύνσεων. που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος 2 του παρόντος, καθορίζεται και δημοσιεύεται με απόφαση της ΕΕΤΤ, η οποία λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη του δικτύου, τη ζή­τηση της αγοράς και την πρόοδο στον τομέα της τυπο­ποίησης.

4. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ακόμα η διευκόλυνση "φορητότητα αριθμού" είναι υποχρεωτικό, για μία περίο­δο ενός μηνός μετά την αλλαγή φορέα παροχής από τον χρήστη. είτε

α) να αναδρομολογείται στο νέο αριθμό του χρήστη κά­θε τηλεφωνική κλήση. που πραγματοποιείται προς τον παλαιό του αριθμό, έναντι εύλογου τιμήματος,

β) είτε να παρέχονται στους καλούντες πληροφορίες για το νέο αριθμό, χωρίς επιβάρυνση του χρήστη.

Η ΕΕΤΤ ελέγχει την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσε­ων από τους οργανισμούς που παρέχουν σταθερές δη­μόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες.

5. Η ΕΕΤΤ ελέγχει τους οργανισμούς. ώστε, όπου σύμ­φωνα με το παρόν άρθρο προβλέπεται καταβολή τελών για τις παρεχόμενες διευκολύνσεις. αυτές να είναι εύλο­γες. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕΤΤ. δύναται να επιβάλει πρόστιμο. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 15

(Άρθρο 16 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Ειδική πρόσβαση στο δίκτυο

1. Οργανισμοί έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά πα­ροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων, υπο­χρεούνται να ανταποκρίνονται σε εύλογες αιτήσεις εκ μέ­ρους οργανισμών, που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπη­ρεσίες, για ειδική πρόσβαση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σημεία απόληξης του δικτύου, που δεν είναι τα συνήθως παρεχόμενα, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Μέρος 1 του παρόντος και τα οποία έχουν κοινοποιηθεί προς την ΕΕΤΤ. Η υποχρέωση αυτή περιορίζεται, κατά περίπτωση, όταν υπάρχουν εναλλακτι­κές, τεχνικά και εμπορικά, βιώσιμες λύσεις ή όταν η αι­τούμενη πρόσβαση δεν είναι ανάλογη με τους διαθέσι­μους πόρους για την ικανοποίηση του αιτήματος.

2. Η ΕΕΤΤ ελέγχει την από μέρους των ενδιαφερομένων οργανισμών τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Το σχε­τικό αίτημα διατυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο οργα­νισμό στην ΕΕΤΤ και τα μέρη διατυπώνουν τις απόψεις τους σε ακρόαση, η οποία λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με την από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία, ενώπιον της ΕΕΤΤ, πριν από την έκδοση σχετικής απόφασης. Απόφα­ση πρέπει να λαμβάνεται εντός μηνός από την ολοκλήρω­ση της διαδικασίας ακρόασης, και πάντως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση της αίτησης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα ενδιαφε­ρόμενα μέρη εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την λήψη της είναι δε αιτιολογημένη αν είναι απορριπτική.

3. Οι τεχνικοί και εμπορικοί όροι για την ειδική πρόσβα­ση στο δίκτυο αποτελούν αντικείμενο ειδικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνει την επιστροφή στον οργανισμό των δαπανών, στις οποίες προέβη για την πα­ροχή της αιτηθείσας ειδικής πρόσβασης στο δίκτυο. Οι επιβαρύνσεις αυτές πρέπει να είναι προσανατολισμένες στο κόστος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία

4. Η ΕΕΤΤ ελέγχει. ενεργώντας αυτεπαγγέλτως προς το συμφέρον όλων των χρηστών ή ύστερα από αίτημα των ενδιαφερομένων ώστε:

α) να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ή/και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

β) οι σχετικές συμφωνίες να περιλαμβάνουν όρους αμε­ρόληπτους, δίκαιους και εύλογους και για τα δύο μέρη, οι οποίοι προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε όλους τους χρήστες,

γ) οι σχετικές συμφωνίες να συνάπτονται και να εφαρ­μόζονται αποτελεσματικά και έγκαιρα και να περιέχουν όρους σχετικά με τη συμμόρφωση με πρότυπα συναφή με την παρεχόμενη υπηρεσία και τον υπάρχοντα τεχνικό εξο-

πλισμό, τη συμμόρφωση με ουσιώδεις απαιτήσεις. ή(και τη διατήρηση της από άκρου σε άκρο ποιότητας της πα­ρεχομένης υπηρεσίας.

Η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε οι υπόχρεοι οργανισμοί να δημο­σιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πληροφορίες σχετικά με τους όρους αυτούς.

5. Οργανισμοί έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά πα­ροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών πρέ­πει να τηρούν την αρχή της αμεροληψίας, όταν χρησιμο­ποιούν το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και ιδίως όταν χρησιμοποιούν οιασδήποτε μορφής ειδική πρόσβα­ση στο δίκτυο, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τη­λεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι ίδιοι οργανισμοί επιβάλ­λουν παρόμοιες προϋποθέσεις, υπό παρόμοιες περιστά­σεις στους οργανισμούς, που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και επίσης παρέχουν παρόμοιες διευκολύν­σεις και πληροφορίες για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο σε άλλους οργανισμούς, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και της αυτής ποιότητας υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχουν οι ίδιοι, ή οι θυγατρικές τους εταιρείες, ή συνεργαζόμενοι με αυτούς οργανισμοί.

6. Οι λεπτομέρειες των συμφωνιών για ειδική πρόσβα­ση στο δίκτυο διατίθενται στην ΕΕΤΤ, ύστερα από σχετι­κό αίτημα της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, τηρεί τον εμπιστευτικό χα­ρακτήρα των συμφωνιών σε ό,τι αφορά την εμπορική στρατηγική των συμβαλλομένων μερών.

 

Άρθρο 16

(Άρθρα 17, 18 και 19 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Αρχές τιμολόγησης και κοστολόγησης

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε οργανισμούς, οι οποίοι παρέχουν σταθερά δημόσια τηλε­φωνικά δίκτυα, ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες και οι οποίοι κατέχουν σημαντική ισχύ στην σχετική αγορά.

2. Τα τιμολόγια των οργανισμών, για την χρήση του στα­θερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, πρέπει να ακολου­θούν τις βασικές αρχές τιμολόγησης, που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 165/1999, τα προβλεπόμενα τιμολόγια για την πρό­σβαση και χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου είναι, ανεξάρτητα από τις εφαρμογές, που υλο­ποιούν οι χρήστες μέσω αυτής της υπηρεσίας εκτός αν και στο βαθμό που απαιτούνται διαφορετικές υπηρεσίες ή διευκολύνσεις.

4 Τα τιμολόγια, για πρόσθετες διευκολύνσεις επιπλέον της παροχής σύνδεσης στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και τις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, είναι επαρκώς διαφοροποιημένα, ώστε να μην υποχρεούται ο χρήστης να πληρώνει για διευκολύνσεις μη αναγκαίες για την ζητούμενη υπηρεσία.

5. Οι μεταβολές των τιμολογίων των οργανισμών, εφό­σον δεν προβλέπεται άλλως, ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την πρόσφορη δημοσιοποίηοη της εξαγγε­λίας τους, στο κοινό. Η αναδρομική αύξηση τιμολογίων απαγορεύεται.

6. Η συμμόρφωση των οργανισμών, οι οποίοι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. έχουν υπο. χρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης, ελέγχεται από τηv ΕΕΤΤ η οποία, δύναται να ζητήσει, και οι ανωτέρω οργα­νισμοί υποχρεούνται να της διαθέσουν, περιγραφή των συστημάτων κοστολόγησης, όπου εμφανίζονται οι κύριες κατηγορίες δαπανών και περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι κανόνες για την κατανομή των δαπανών στις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. Η ΕΕΤΤ μπορεί να απαιτήσει την παροχή σχετικών πληροφοριών χρησιμο­ποιώντας τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει για συλλογή στοιχείων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι οργα­νισμοί υποχρεούνται να διαθέτουν, όλα τα λογιστικά στοι­χεία τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου. στην ΕΕΤΤ, κατό­πιν αιτήματός της.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος. σχε­τικά με την οικονομική προσιτότητα, η ΕΕΤΤ δύναται με αι. τιολογημένη της απόφαση να αποφασίζει την μη εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για την οποία κρίνει ότι υπάρχει απστελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

8. Για όσο χρόνο ο ΟΤΕ ΑΕ υπόκειται σε αποκλειστικά δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παράγραφος 7, στοιχ. Α' του Ν. 2246/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. το κο­στολογικό του σύστημα περιλαμβάνει επιπλέον των ανω­τέρω τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Το κόστος της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τις άμεσες δαπάνες για την δημιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση της υπηρε­σίας φωνητικής τηλεφωνίας καθώς και για την εμπορία και τη χρέωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

β. Τις κοινές δαπάνες. δηλαδή τις δαπάνες που δεν μπο­ρούν να αποδοθούν άμεσα ούτε στην υπηρεσία φωνητι­κής τηλεφωνίας ούτε σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να κατανέμονται ως εξής:

i) όποτε είναι εφικτό κατανέμονται σε κατηγορίες με βά­ση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους,

ii) εάν δεν είναι εφικτή η άμεση ανάλυοη, με βάση την έμ­μεση σχέση με άλλη κατηγορία δαπανών ή με ομάδα κα­τηγοριών δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχηση ή κατανομή. Η έμμεση αυτή σχέση βασίζε­ται σε συγκρίσιμη διάρθρωση δαπανών.

iii) όταν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση άμεσων ή έμμεσων μέτρων για την κατανομή των δαπανών, με βάση τον γενι­κό συντελεστή επιμερισμού ο οποίος υπολογίζεται με βά­ση την αναλογία μεταξύ όλων των δαπανών, που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή επιμερίζονται στην υπηρεσία φω­νητικής τηλεφωνίας και λοιπών υπηρεσιών.

Είναι δυνατόν να εφαρμόζονται από τον ΟΤΕ ΑΕ και άλ­λα συστήματα κοστολόγησης, εφόσον είναι κατάλληλα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και έχουν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ, υπό την επιφύλαξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί πριν την εφαρμογή τους.

9. Επιτρέπεται η παροχή προγραμμάτων εκπτώσεων από τους οργανισμούς του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πλήρως διαφανή και εφόσον δεν γί­νεται διάκριση σε βάρος των καταναλωτών/χρηστών. Η ΕΕΤΤ δικαιούται να απαιτεί τη διακοπή ή απόσυρση των εν λόγω προγραμμάτων εκπτώσεων στο βαθμό, που αυτά δεν είναι διαφανή ή επιβάλλουν διακρίσεις ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό

 

Άρθρο 17

(Άρθρο 20 Οδηγίας 98/10/EΚ)

Προδιαγραφές πρόσβασης στο δίκτυο

1. Οι οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνι­κές υπηρεσίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα για πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα όπως αυτά δημοσιεύονται στον κατάλογο προτύπων της Επιτροπής ΟΝΡ.

2. 'Οταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν Διά­ταγμα. παρέχονται σε χρήστες μέσω του δικτύου ISDN στο σημείο αναφοράς S/T, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι τα ση­μεία απόληξης του δικτύου ISDN συμμορφούνται προς τις σχετικές προδιαγραφές φυσικής διεπαφής, ιδίως τις σχετικές με την υποδοχή (πρίζα), οι οποίες αναφέρονται στον κατάλογο προτύπων της Επιτροπής ΟΝΡ.

 

Άρθρο 18

(Άρθρο 21 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Μη εξόφληση λογαριασμών

1. Σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τηλεφωνικών λογαρια­σμών χρήσης του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύ­ου ή/και σταθερών δημοσίων τηλεφωνικών υπηρεσιών, εί­ναι δυνατή η προσωρινή διακοπή ή η οριστική διακοπή, ύστερα από σχετική προειδοποίηση του συνδρομητή.

2. Η οριστική διακοπή. όταν και όπου απαιτείται. πραγ­ματοποιείται μόνο έπειτα από την πάροδο τουλάχιστο ενός μηνός από την σχετική ειδοποίηση, κατά την διάρ­κεια του οποίου επιτρέπεται μόνο η πραγματοποίηση κλήσεων που δεν συνέπαγονται χρέωση για τον εν λόγω συνδρομητή.

3. Σε κάθε περίπτωση, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφι­κτό, η διακοπή αφορά μόνο την συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση.

4. Από τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου εξαιρούνται πε­ριπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξό­φλησης ή μη εξόφλησης, οπότε η οριστική διακοπή επέρ­χεται αμέσως.

 

Άρθρο 19

('Αρθρο 22 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Όροι τερματισμού της παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών

 

1. Ο ΟΤΕ ΑΕ για όσο διάστημα διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο τρίτου, παρ. 7, στοιχ. Α' του Ν. 2246/1994 όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούται να παρέχει επί εύλογο χρονικό διάστημα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να μην διακόπτει ή μεταβάλλει ουσιαστικά την ενδεχόμενη χρήση αυτών.

2. Ο ΟΤΕ ΑΕ δύναται να διακόπτει ή να μεταβάλει την παροχή μιας υπηρεσίας, ακολουθώντας την εξής διαδι­κασία και εφόσον η παροχή των υπηρεσιών εύλογα δεν μπορεί να συνεχισθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα:

α) Ο ΟΤΕ ΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή του για διακοπή ή μεταβολή στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και τον χρόνο, που θα λάβει χώρα αυτή.

β) Ακολουθεί διαβούλευση με τους χρήστες, τους οποί­ους αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνοντας παράλληλα την ΕΕΤΤ.

3. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της, δύναται να ορίζει διαφορετι­κή προθεσμία από αυτήν, που προτείνει ο ΟΤΕ ΑΕ, αν εντός μηνός από την δημοσίευση της ανακοίνωσης του ΟΤΕ ΑΕ, οι τυχόν θιγόμενοι χρήστες ή οι Οργανισμοί που εκπροσωπούν συμφέροντα χρηστών ή καταναλωτών οι οποίοι διαφωνούν με την ημερομηνία τερματισμού, που προτείνει ο οργανισμός. προσφύγουν στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να καθοριστεί κοινά αποδεκτή ημερομηνία τερματισμού.

4. Οι χρήστες, τους οποίους αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία. διατηρούν κάθε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του ΟΤΕ ΑΕ, ή της απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, όπως προ­βλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 20

(Άρθρο 23 Οδηγίας 98/10/ΕΚ)

Παρέκκλιση από δημοσιευμένους όρους

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων του παρόντος Δια­τάγματος και ιδίως του Κεφαλαίου ΙΙ. για όσο χρόνο ο ΟΤΕ ΑΕ διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα. σύμφωνα με το άρ­θρο τρίτο. παρ. 7. στοιχ. Α' του Ν. 2246/1994 όπως εκά­στοτε ισχύει. όταν, επιλαμβανόμενος συγκεκριμένου αι­τήματος θεωρεί ότι δεν είναι εύλογη η παροχή σύνδεσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. με βάση τα δη­μοσιευμένα τιμολόγια και τους όρους παροχής, δύναται να παρεκκλίνει από τους ανωτέρω όρους, κατόπιν από­φασης της ΕΕΤΤ ύστερα από σχετικό αίτημά του.

 

'Αρθρο 21

(Άρθρο 253, Οδηγίας 98/10)

Κοινοποιήσεις και υποβολή εκθέσεων

1. Η ΕΕΤΤ τηρεί αρχείο σχετικά με τις ατομικές περι­πτώσεις, που της έχουν υποβληθεί και κατά τις οποίες έχει περιορισθεί ή απορριφθεί η πρόσβαση ή η χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ ΑΕ ή της υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίάς, συμπεριλαμβανο­μένων των ληφθέντων μέτρων και της αιτιολόγησής τους. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει στοιχεία, τα οποία αφο­ρούν την περίπτωση μη εξόφλησης τηλεφωνικών λογα­ριασμών χρήσεως.

2. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ανωτέρω στοιχεία διατίθένται από την ΕΕΤΤ στην Ευρω­παϊκή Επιτροπή.

 

Άρθρο 22

(Άρθρο 26, Οδηγίας 98/10)

Συνδιαλλαγή-Επίλυση διαφορών

Όταν υφίσταται διαφορά σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος, μεταξύ χρήστη ή οργανισμού, ο οποίος βρί­σκεται εντός της ελληνικής επικράτειας και οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούν να κατα­φύγουν στην Επιτροπή ΟΝΡ, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οδηγίας 98/10/ΕΚ, μέσω γραπτής κοινοποίησης στην ΕΕΤΤ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη σχετική διαδικα­σία συνδιαλλαγής μπορεί να κινήσει και η ΕΕΤΤ, η οποία μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στον Πρόεδρο της Επι­τροπής ΟΝΡ, αν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι για περαι­τέρω εξέταση. Το μέρος που κινεί τη διαδικασία, βαρύνε­ται με τις δαπάνες της συμμετοχής του σε αυτήν.

 

Άρθρο 23

Παραρτήματα

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αποτελούν τα συνημμένα σε αυτό, Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΜΕΡΟΣ 1

Διευκολύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1:

Α. Τονική επιλογή ή DTMF (πολυσυχνική λειτουργία δι­πλού τόνου)

Το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποστηρίζει την χρήση τηλεφωνικών συσκευών DTMF για σηματοδο­σία προς το τηλεφωνικό κέντρο, με χρήση τόνων όπως ορίζονται στο ETSI ETR207 και υποστηρίζει τους ίδιους τόνους για σηματοδοσία μέσω του δικτύου από άκρου εις άκρον, τόσο εντός της Ελληνικής Επικράτειας όσο και μεταξύ της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής'Ενωσης.

Β. Επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις Η διευκόλυνση με την οποία ο συνδρομητής, έπειτα από αίτηση στον φορέα παροχής της τηλεφωνικής υπηρε­σίας. μπορεί να προβαίνει σε φραγή εξερχομένων κλήσε­ων καθορισμένου τύπου ή καθορισμένων τύπων αριθμών.

ΜΕΡΟΣ 2

Κατάλογος διευκολύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1:

Α. Αναγνώριση καλούσας γραμμής.

Ο αριθμός του καλούντος εμφανίζεται στον καλούμενο πριν από την αποκατάσταση της κλήσης. Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την σχετική νομο­θεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χα­ρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Β. Διεπιλογή εισόδου (ή διευκολύνσεις αντίστοιχης λει­τουργικότητας).

Η δυνατότητα απ' ευθείας κλήσης των χρηστών συν­δρομητικού τηλεφωνικού κέντρου (ΡΒΧ) ή παρόμοιου ιδιωτικού συστήματος από το σταθερό δημόσιο τηλεφω­νικό δίκτυο, χωρίς παρέμβαση του τηλεφωνητή του ΡΒΧ. Γ. Προώθηση κλήσεων.

Περαιτέρω διαβίβαση εισερχόμενης κλήσης σε άλλο προορισμό εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (π.χ. σε περίπτω­ση μη απάντησης, κατειλημμένης γραμμής ή σε οιεσδή­ποτε συνθήκες).

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και την κείμενη νομοθε­σία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης περί προστασίας των δεδο­μένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

ΜΕΡΟΣ 3

Κατάλογος υπηρεσιών και διευκολύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2:

Α. Πρόσβαση, σε υπηρεσίες "πράσινων αριθμών"/ατε­λών κλήσεων, σε κοινοτική κλίμακα.

Οι υπηρεσίες αυτές, ποικιλοτρόπως γνωστές ως πράσι­νοι αριθμοί ή ως υπηρεσίες ατελών κλήσεων, αφορούν υπηρεσίες για τις οποίες ο καλών συνδέεται ατελώς με τον αντίστοιχο αριθμό.

Β. Υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν υπηρεσίες επιλογής όπου ο καλών καταβάλλει μέρος μόνον του κόστους κλήσης του καλούμενου αριθμού.

Γ. Υπηρεσίες πρόσθετου τέλους/υπηρεσίες επιμεριζό­μενων εσόδων σε κοινοτική κλίμακα.

Πρόκειται για διευκόλυνση κατά την οποία το τέλος για χρήση υπηρεσίας που παρέχεται μέσω τηλεπικοινωνια­κού δικτύου συνδυάζεται με το τέλος κλήσεως.

Δ. Αναγνώριση καλούσας γραμμής σε κοινοτική κλίμα­κα.

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ?Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Ε. Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή σε άλλα κράτη μέλη.

Οι χρήστες εντός της Ελληνικής Επικράτειας μπορούν να καλούν τις υπηρεσίες τηλεφωνητή ενός άλλου κρά­τους μέλους.

ΣΤ. Πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου σε άλλα κράτη μέλη.

Οι χρήστες εντός της Ελληνικής Επικράτειας μπορούν να καλούν την υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου άλλου κράτους μέλους.

Η διευκόλυνση αυτή πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/EK.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

ΜΕΡΟΣ 1

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών δικτύου Απαιτούνται τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών στα συνήθη παρεχόμενα σημεία απόληξης δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, παραπομπών σε συναφή εθνικά και/ή διεθνή πρότυπα ή συστάσεις:

Α. Για αναλογικά και/ή ψηφιακά δίκτυα:

α) διεπαφή μονής γραμμής,

β) διεπαφές πολλαπλών γραμμών,

γ) διεπαφές διεπιλογής εισόδου (DDI)

δ) άλλες, συνήθως παρεχόμενες, διεπαφές,

Β. Για το ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (IS­DN) (όπου παρέχεται)

α) προδιαγραφή διεπαφών βασικού και πρωτεύοντος ρυθμού στα σημεία αναφοράς S/Τ, συμπεριλαμβανομέ­νου του πρωτοκόλλου σηματοδοσίας,

β) στοιχεία σχετικά με τις κομιστικές υπηρεσίες που έχουν ικανότητα παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλε­φωνίας,

γ) άλλες, συνήθως παρεχόμενες διεπαφές,

Γ. Και για οποιεσδήποτε άλλες, συνήθως παρεχόμενες διεπαφές.

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 9 και 10 όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα οφείλουν να ενημε­ρώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. την ΕΕΤΤ σχετικά με οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά του δι­κτύου τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λει­τουργία του τερματικού εξοπλισμού.

Η EEΤΤ έπειτα από αίτηση. διαθέτει τις εν λόγω πληρο­φορίες στους προμηθευτές τερματικού εξοπλισμού.

ΜΕΡΟΣ 2

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και την χρήση των σταθερών δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας σύμφωνα

με το άρθρο 10 παράγραφος 10 του παρόντος Σημείωση: Η ΕΕΤΤ είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της δημοσίευσης των πληροφοριών του Μέρους 2 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζεται ποιές πληροφορίες σχετικά δημοσιεύονται από την ΕΕΤΤ και ποιές πληροφορίες πρέπει να δημοσι­εύονται από τους οργανισμούς που παρέχουν τηλεπικοι­νωνιακά δίκτυα και/ή διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Α. 'Ονομα(τα) και διεύθυνση(σεις) του ή των οργανι­σμών

Η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας των οργανισμών που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και/ή διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Β. Προσφερόμενες τηλεφωνικές υπηρεσίες. α) 'Εκταση των βασικών υπηρεσιών

Περιγραφή των προσφερόμενων βασικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, με περιγραφή όλων των στοιχείων που περι­λαμβάνονται στο τέλος σύνδεσης και το περιοδικό τέλος μίσθωσης (π.χ. υπηρεσίες τηλεφωνητή, τηλεφωνικοί κα­τάλογοι, υπηρεσίες καταλόγου, επιλεκτική φραγή κλήσε­ων, αναλυτική χρέωση, συντήρηση, κλπ).

Περιγραφή των προαιρετικών διευκολύνσεων και χαρα­κτηριστικών λειτουργίας της τηλεφωνικής υπηρεσίας που χρεώνονται ανεξάρτητα από τη βασική προσφερόμε­νη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, αναφοράς στα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα ή προδιαγρα­φές με τις οποίες συμμορφώνονται.

β) Τιμολόγια

Καλύπτουν την πρόσβαση, όλα τα τέλη χρήσης, τη συ­ντήρηση, και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τυχόν δυ­νατότητες έκπτωσης και για ειδικά στοιχειοθετημένα τιμο­λογιακά προγράμματα.

γ) Πολιτική αποζημιώσεων/επιστροφής καταβληθέντων Περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στοιχεία για τα τυχόν προσφερόμενα προγράμματα αποζημιώσεων/επιστρο­φής καταβληθέντων.

δ) Τύποι της προσφερόμενης υπηρεσίας συντήρησης. ε) Τυποποιημένοι όροι συμβάσεων που περιλαμβάνουν, εάν υπάρχει, την ελάχιστη συμβατική περίοδο.

Γ. Προϋποθέσεις προσάρτησης τερματικού εξοπλι­σμού

Πλήρης επισκόπηση των απαιτήσεων σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί­μενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περί­πτωση, των όρων σχετικά με τις καλωδιώσεις στις εγκα­ταστάσεις του πελάτη και τη θέση του σημείου απόληξης του δικτύου.

Δ. Περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση

Όλοι οι περιορισμοί πρόσβασης και χρήσης που επι­βάλλονται σύμφωνα με την τήρηση των ουσιωδών απαι­τήσεων και την αποτελεσματική χρήση του φάσματος ρα­διοσυχνοτήτων (σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΣΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1)

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

χρόνος παροχής

για αρχική σύνδεση

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

συχνότητα βλαβών

ανά σύνδεση

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρόνος αποκατά-

στασης βλαβών

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

ποσοστό αποτυχίας

κλήσεων

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

 


χρόνος αποκατά-

στασης κλήσης

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρόνος απόκρισης για

υπηρεσίες καταλόγου

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

χρόνος απόκρισης για

υπηρεσίες καταλόγου

όπως στις υπηρε-

σίες τηλεφωνητή

όπως στις υπηρε-

σίες τηλεφωνητή

ποσοστό των

κοινόχρηστων

τηλεφώνων

(κερματοδέκτες και

καρτοδέκτες) σε

κατάσταση λειτουργίας

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

ορθότητα χρέωσης

βλέπε σημ. 2

βλέπε σημ. 2


Σημείωση 1

Οι δείκτες επιτρέπουν την ανάλυση των επιδόσεων σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή όχι κατώτερο του επιπέ­δου αριθ. 2 της Ονοματολογίας των Στατιστικών Εδαφι­κών Μονάδων (NUTS) που ορίζονται από το Eurostat).

Σημείωση 2

Ορθότητα χρέωσης. Έως ότου αποφασισθούν. σε Ευ­ρωπαϊκό επίπεδο, κοινός ορισμός και κοινή μέθοδος με­τρήσεων, χρησιμοποιούνται εθνικοί ορισμοί και μέθοδοι με­τρήσεων

Άρθρο 24

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχί­ζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως.

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα.13 Αυγούστου1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ