ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αρ. Φύλλου 133

19 Ιουνίου 1998

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 181

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 και την οδηγία 97/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια οδήγησης. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 (Α' 15) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 155/1996 (Α΄ 115) και 87/1997 (Α' 72)".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

β. Του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 "Νέοι Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α' 261).

γ. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 (Α' 173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 823/1978 (Α' 189).

δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

ε. Του Ν. 2094/1992 (Α' 182) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

στ. Της 830/18-9-1997 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών" (Β' 839).

ζ. Του Ν. 2155/1993 "Κύρωση Συμφωνίας για τον ΕΟΧ" (Α' 104).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την 174/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

 

Οι ορισμοί "Τρίκυκλο" και "τετράκυκλο" και "Μηχανοκίνητο δίκυκλο" της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 19/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"Τρίκυκλο" και "τετράκυκλο": Κάθε όχημα με κινητήρα, με τρεις ή τέσσερις τροχούς, αντίστοιχα, που ανήκει στην υποκατηγορία Β1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, του οποίου, η μεγίστη ταχύτητα εκ κατασκευής υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα ή είναι εφοδιασμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης με ενδεχόμενη ανάφλεξη και κυβισμό άνω των 50 cm3 ή είναι εφοδιασμένο με οποιοδήποτε κινητήρα ισοδύναμης ισχύος. Η μάζα του οχήματος κενού δεν υπερβαίνει τα 660 kg. Αν δε το όχημα είναι ηλεκτροκίνητο, στη μάζα του κενού δεν συμπεριλαμβάνεται η μάζα των συσσωρευτών".

"Μοτοσυκλέτα": Kάθε δίκυκλο όχημα με ή χωρίς πλευρικό κάνιστρο, του οποίου ο κυβισμός είναι ανώτερος των 50 cm3, εφόσον είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή/και του οποίου, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα".

 

ΑΡΘΡΟ 2

Ανανέωση αδειών. Ειδικές περιπτώσεις

 

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 19/1995, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Αν το έντυπο της άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από αρχές κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι του μη εφαρμοζόμενου από την Ελλάδα τύπου του Παραρτήματος Ια της οδηγίας 96/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996, οπότε δεν είναι δυνατή η απεικόνιση την ανανέωση με απ' ευθείας εγγραφή στο έντυπο αυτό, τότε μετατρέπεται η ξένη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 19/1995 και στη συνέχεια πραγματοποιείται η εγγραφή της ανανέωσης επί του ελληνικού εντύπου της άδειας οδήγησης".

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

1. Οι κοινοτικοί κωδικοί αριθμοί της παρ. 2 του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 19/1995, οι οποίοι πρέπει να καταχωρούνται στις σελίδες 4 & 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης, είναι οι εξής, με την έναντι αυτών αναγραφόμενη σημασία:

 

Κοινοτικός

Κωδικός Σημασία

Αριθμός

 

01 Διόρθωση όρασης. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει

κατά την οδήγηση να φοράει γυαλιά ή φακούς

επαφής και να έχει μαζί του ένα δεύτερο

ζεύγος γυαλιά ή ένα δεύτερο ζεύγος φακών

επαφής, ίδια με αυτά που φοράει.

02 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να φοράει

ακουστικά βαρηκοίας κατά την οδήγηση.

03 Ο κάτοχος της άδειας έχει τεχνητό μέλος ή

μέλη ή έχει νάρθηκα μελών.

04 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει κατά την οδήγηση

να έχει μαζί του ισχύουσα ιατρική γνωμάτευση

προκειμένου να ισχύει η άδειά του.

05 Ο κάτοχος της άδειας έχει περιορισμούς στην

οδήγηση για ιατρικούς λόγους.

10 Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού.

15 Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένος λόγω πάθησης του οδηγού.

20 Οι μηχανισμοί πέδησης πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένοι λόγω πάθησης του οδηγού.

25 Οι μηχανισμοί επιτάχυνσης πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένοι λόγω πάθησης του οδηγού.

30 Οι μηχανισμοί πέδησης και επιτάχυνσης

(και οι δύο μαζί) πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένοι λόγω πάθησης του οδηγού.

35 Τα συστήματα χειριστηρίων πρέπει να είναι προσ-

αρμοσμένα λόγω πάθησης του οδηγού.

40 Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού.

42 Το όχημα πρέπει να φέρει προσαρμοσμένους

καθρέπτες λόγω πάθησης του οδηγού.

43 Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι προσαρ-

μοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού.

44 Η μοτοσικλέτα πρέπει να φέρει προσαρμογές

λόγω πάθησης του οδηγού.

45 Ο συγκεκριμένος οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί

αποκλειστικά και μόνο μοτοσικλέτες με

πλευρικό κάνιστρο (side - car).

50/αριθ.

πλαισίου Ο συγκεκριμένος οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί

αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο όχημα.

Λόγω ανεπάρκειας χώρου, η ένδειξη

"50/αριθ.πλαισίου....." αναγράφεται με το χέρι

στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης,

ενώ στην κατακόρυφη στήλη "ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ."

της σελίδας 4 αναγράφεται μόνο ο αριθμός 50.

51/αριθ.

Κυκλοφορίας Ο συγκεκριμένος οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί

αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο όχημα.

Λόγω ανεπάρκειας χώρου, η ένδειξη

"51/αριθ.κυκλοφορίας" αναγράφεται με το χέρι

στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης,

ενώ στην κατακόρυφη στήλη "ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ."

της σελίδας 4 αναγράφεται μόνο ο αριθμός 51.

55 Το όχημα πρέπει να φέρει συνδυασμούς

προσαρμογών λόγω πάθησης του οδηγού.

70/../... Ο κωδικός αυτός τίθεται, όταν γίνεται

μετατροπή της άδειας οδήγησης, η οποία

εκδόθηκε από κράτος εντός ή εκτός Ε.Ε.

Μετά την πρώτη κάθετο που ακολουθεί τον

κωδικό αριθμό 70 αναγράφεται ο αριθμός της

μετατραπείσας άδειας οδήγησης. Μετά τη δεύτερη

κάθετο αναγράφεται το σύμβολο του κράτους

έκδοσης της μετατραπείσας άδειας οδήγησης,

όπως το σύμβολο αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε.

ή τον Ο.Η.Ε. (αν πρόκειται για κράτος εκτός Ε.Ε.).

Στην ελληνική άδεια οδήγησης, λόγω στενότητας

χώρου, η ένδειξη 70/../... αναγράφεται με το χέρι

στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης,

ενώ στην κατακόρυφη στήλη "ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ."

της σελίδας 4 αναγράφεται μόνο ο αριθμός 70.

71/../... Ο κωδικός αυτός τίθεται, όταν χορηγείται

αντίγραφο της άδειας οδήγησης (λόγω απώλειας

ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης), όπου το πρωτότυπο

έχει εκδοθεί από κράτος εντός ή εκτός Ε.Ε.

Μετά την πρώτη κάθετο που ακολουθεί τον

κωδικό αριθμό 71 αναγράφεται ο αριθμός της

πρωτότυπης (μετατραπείσας) άδειας οδήγησης.

Μετά τη δεύτερη κάθετο αναγράφεται το σύμβολο

του κράτους που χορηγήσε την πρωτότυπη

(μετατραπείσα) άδεια, όπως το σύμβολο αυτό

καθορίζεται από την Ε.Ε. ή τον Ο.Η.Ε.

(αν πρόκειται για κράτος εκτός της Ε.Ε.).

Στην ελληνική άδεια οδήγησης, λόγω στενότητας

χώρου, η ένδειξη 71/../... αναγράφεται με το χέρι

στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης,

ενώ στην κατακόρυφη στήλη "ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ."

της σελίδας 4 αναγράφεται μόνο ο αριθμός 71.

72 Η άδεια οδήγησης δεν ισχύει για όλα τα οχήματα

της κατηγορίας Α αλλά μόνο γι' αυτά με κυβισμό

μέχρι 125 cm3 και ισχύ μέχρι 11 kw, δηλαδή Α1.

73 Η άδεια οδήγησης δεν ισχύει για όλα τα οχήματα

της κατηγορίας Β αλλά μόνο για τρίκυκλα ή

τετράκυκλα, δηλαδή Β1.

74 Η άδεια οδήγησης ισχύει για οχήματα

της κατηγορίας Γ, των οποίων η μέγιστη

επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 7.500 kg,

δηλαδή Γ1.

75 Η άδεια οδήγησης ισχύει για οχήματα

της κατηγορίας Δ, όχι άνω των δεκαέξι θέσεων

καθημένων, εκτός της θέσης του οδηγού,

δηλαδή Δ1.

76 Η άδεια οδήγησης ισχύει για οχήματα

της κατηγορίας Γ, των οποίων η μέγιστη

επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 7.500 kg

(Γ1), ζευγμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης

επιτρεπόμενης μάζας άνω των 750 kg, με την

επιφύλαξη ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα αυτού

του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg

και ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του

ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος

οχήματος κενού, δηλαδή Γ1+Ε.

77 Η άδεια οδήγησης ισχύει για οχήματα

της κατηγορίας Δ που δεν διαθέτουν άνω των δεκαέξι

θέσεων καθημένων εκτός της θέσης του οδηγού (Δ1),

τα οποία είναι ζευγμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης

επιτρεπόμενης μάζας άνω των 750 kg, με την

επιφύλαξη ότι α) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα αυτού

του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg

και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του

ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντος

οχήματος κενού, και β) το ρυμουλκούμενο δεν

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσώπων,

δηλαδή Δ1+Ε.

78 Η άδεια οδήγησης ισχύει αποκλειστικά και μόνο

για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης

αναγράφεται με το χέρι η ένδειξη "78/Α1" ή

"78/Β1" ή "78/Β" κ.ο.κ., όπου ο κωδικός "78"

σημαίνει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τα

γράμματα Α1, Β1, Β κ.ο.κ., τις υποκατηγορίες

ή κατηγορίες οχημάτων, για τις οποίες

απαιτείται, όπως το αντίστοιχο όχημα έχει

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ στην

κατακόρυφη στήλη "ΚΩΔ. - ΠΑΡΑΤ." της σελίδας

4 αναγράφεται μόνο ο κωδικός "78".

79 (...) Ο κωδικός αυτός δεν τίθεται στις ελληνικές άδειες

οδήγησης. Όταν άδεια οδήγησης κράτους - μέλους

της Ε.Ε. φέρει τον κωδικό αυτό σημαίνει

ότι η κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία για την

οποία ισχύει η άδεια, δεν ισχύει για όλα

τα οχήματα της κατηγορίας ή υποκατηγορίας

αυτής, αλλά μόνο γι' αυτά, τα οποία πληρούν

τις προδιαγραφές που σημαιώνονται μέσα σε

παρένθεση.

2. Άδειες οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κράτη - μέλη της Ε.Ε., λόγω μετατροπής αντιστοίχων αδειών οδήγησης άλλου κράτους (κωδικοί 70 και 71) ισχύουν στο ελληνικό έδαφος και μετατρέπονται σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνικές άδειες οδήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 19/95, μόνο αν η αρχική άδεια είχε εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ε.ε. ή από τα κράτη Ελεβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.

 

3. Το δεύετρο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 11 του Π.Δ. 19/95 αντικαθίσταται ως εξής:

"Εάν η ξένη άδεια οδήγησης είναι υποκατηγορίας, η οποία δε καθορίζεται στο άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 19/1995, τότε χορηγείται η αμέσως ανώτερη κατηγορία και τίθεται, στο ελληνικό έντυπο της άδειας, ο κοινοτικός κωδικός αριθμός που περιορίζει την κατηγορία αυτή στην αντίστοιχη υποκατηγορία, π.χ. αν η ξένη άδεια οδήγησης είναι της υποκατηγορίας Γ1 ή της κατηγορίας Γ με κωδικό 74, τότε χορηγείται ελληνική άδεια οδήγησης της κατηγορίας Γ και τίθεται επί του ελληνικού εντύπου και ο κοινοτικός κωδικός 74, οπότε η συγκεκριμένη ελληνική άδεια ισχύει μόνο για οδήγηση οχημάτων της υποκατηγορίας Γ1".

 

4. Οι εθνικοί κωδικοί αριθμοί της παρ. 2 του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 19/1995, οι οποίοι πρέπει να καταχωρούνται στις σελίδες 4 και 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης, είναι οι εξής, με την έναντι αυτών αναγραφόμενη σημασία:

 

Εθνικός

Κωδικός Σημασία

Αριθμός

103 Ο κάτοχος της άδειας είναι μονόφθαλμος

105 Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος

106 Υπάρχει περιορισμός επέκτασης στις κατηγορίες

των ιατρικών δεδομένων της ΟΜΑΔΑΣ 2.

107 Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ισχύ της

άδειας οδήγησης για ιατρικούς λόγους

110 Η άδεια προέρχεται από μεταροπή άδειας που

εκδόθηκε από Στρατιωτική Υπηρεσία ή Υπηρεσία

των Σωμάτων Ασφαλείας

111 Ορισμένες κατηγορίες της άδειας προέρχονται από

μετατροπή άδειας που εκδόθηκε από κράτος-μέλος

της Ε.Ε.

113 Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτου

114 Δεν επιτρέπεται η οδήγηση λεωφορείων (κατηγορίες

Δ και Δ+Ε) σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50 χλμ.

από την έδρα του οχήματος

115 Η παρούσα άδεια δεν ισχύει για τα λοιπά κράτη -

μέλη της Ε.Ε.

116 Η άδεια εκδόθηκε με περιορισμό του αριθμού

των κατηγοριών ταυτάριθμης άδειας

171 Πρώτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής

271 Δεύτερο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής

371 κ.ο.κ. Τρίτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής

ΑΡΘΡΟ 4

Ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

 

Το παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 19/1995, όπως αντικατάσταθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 155/1996, τροποποιείται ως εξής:

α. Το κείμενο της "ΟΜΑΔΑΣ 2" της υποπαραγράφου "1.1 Οπτική Οξύτητα" της παραγράφου "1 ΟΡΑΣΗ" του κεφ. Β' αντικαθίσταται με το εξής κείμενο:

 

β. Το εδάφιο ι της παραγράφου "2 ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ)" αντικαθίσταται ως εξής:

"ι. Άδειες οδήγησης Α κατηγορίας, που χορηγήθηκαν σε κωφαλάλους, με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, ανανεώνονται βάσει των ιατρικών δεδομένων του παρόντος, έπειτα από ιατρική εξέταση από την οικεία Δ.Ι.Ε.".

 

γ. Η περίπτωση ι της παρ. "6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ)" αντικαθίσταται ως εξής:

"ιιι. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη κατάσχεση της άδειας οδήγησης, όταν διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας είναι τοξικομανής. Η άδεια αποστέλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου ο κάτοχός της να εξετασθεί ιατρικά από την αρμόδια Δ.Ι.Ε., κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/1992 "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

 

δ. Στο τέλος της ενότητας "ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ" του κεφαλαίου "Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ", προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

"5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν μειωμένη κινητικότητα των άκρων και απορρίπτονται από την οικεία Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) έχουν δικαίωμα να επανεξετασθούν από την ίδια αυτή επιτροπή, σε διάστημα μικρότερο του έτους από την ημερομηνία απόρριψής τους, εφόσον προσκομίσουν έγγραφη θετική γνωμάτευση. Η γνωμάτευση αυτή, η οποία δεν δεσμεύει την οικεία ΔΙΕ στην τελική κρίση της, πρέπει να έχει εκδοθεί από Κρατικό Ίδρυμα, το οποίο ασχολείται συστηματικά με προγράμματα αξιολόγησης ικανοτήτων οδήγησης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα των άκρων (όπως το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας κ.λ.π.)".

 

ΑΡΘΡΟ 5

Εκπαιδευτικά οχήματα Γ και Γ+Ε κατηγορίας

 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας εκπαιδευτικών οχημάτων της κατηγορίας Γ ή Γ+Ε με διπλό θάλαμο οδήγησης, δηλαδή μέχρι πέντε (5) θέσεων καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, με σκοπό την παρουσία, στο θάλαμο οδήγησης και των δύο μελών της επιτροπής πρακτικής εξέτασης. Αν τα παραπάνω οχήματα αποχαρακτηρισθούν από εκπαιδευτικά τότε, προκειμένου να εφοδιασθούν με νέα άδεια κυκλοφορίας (μη εκπαδευτικού οχήματος) εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα οχήματα με διπλό θάλαμο οδήγησης.

2. Τα εκπαιδευτικά οχήματα της κατηγορίας Γ ή Γ+Ε που δεν διαθέτουν διπλό θάλαμο οδήγησης, επιβάλλεται να διαθέτουν, εκ κατασκευής, θάλαμο οδήγησης τριών τουλάχιστον καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού. Στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται, ως αριθμός καθημένων, ο αριθμός που δίδεται από το εργοστάσιο κατασκευής. Κατά την πρακτική εξέταση με τα παραπάνω οχήματα, απαγορεύεται να επιβαίνουν στο θάλαμο οδήγησης περισσότερα άτομα από όσα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Διάφορες διατάξεις

 

1. Σε περίπτωση απώλειας ελληνικής άδειας οδήγησης, η οποία είχε μετατραπεί σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδεια οδήγησης κράτους - μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ, εκδίδεται αντίγραφο της άδειας αυτής λόγω απώλειας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 19/1995.

Για την έκδοση του αντιγράφου ο κάτοχος της άδειας καταβάλει, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις ποσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων, και το ποσό των χιλίων (1.000) δρχ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν καταβάλλεται το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 19/1995, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 87/1997.

2. Σε περίπτωση επέκτασης άδειας οδήγησης σε άλλες κατηγορίες ή υποκατηγορίες, χορηγείται νέο έντυπο, ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο προηγούμενο οφείλει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος για να ακυρωθεί. Αν το έντυπο αυτό δεν κατατεθεί, λόγω απώλειας ή κλοπής του, καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 87/1997 για την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Ισχύς

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ