ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 133

19 Ιουνίου 1998

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 180

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 95/19 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995 "για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/1983"Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", (Α΄34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 και 19 του Ν.2367/1995 (Α΄261) και του άρθρου 3 όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990.
  2. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α΄/137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν2469/97 (Α΄38).
  3. Το Π.Δ.324/1996 (Α΄220) "Για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 91/440/ΕΟΚ της 29ης Ιουνίου 1991 για την ανάπτυξη των Κοινοτικών Σιδηροδρόμων".
  4. Την 231/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σκοπός - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1

 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/19/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουνίου 1995 "για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 143/27.6.95, σελ.75).

 

Άρθρο 2

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος:

1. "Σιδηροδρομική Επιχείρηση" ορίζεται κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών με την υποχρεωτική προϋ­πόθεση ότι η ίδια παρέχει και την έλξη.

2. "Διεθνής 'Ένωση" ορίζεται κάθε 'Ένωση δύο τουλάχι­στον σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεσtη­μένες σε διαφορετικά Κράτη Μέλη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών μεταξύ Κρατών Μελών.

3. "Διαχειριστής Υποδομής" είναι κάθε δημόσια αρχή ή επιχείρηση επιφορτισμένη κυρίως με την εγκατάσταση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας. Για το ελληνικό Κράτος ο διαχειριστής υποδομής είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ (αρθ. 6 του Π.Δ.324/1996).

4. "Ζώνη γραφικού δρομολογίου": είναι η υποδομή που απαιτείται για να καλυφθεί η απόσταση μεταξύ δύο ση­μείων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

5. "Χορήγηση δικαιώματος χρήσης": είναι η διάθεση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής από τον φορέα χορήγησης.

6. "Φορέας χορήγησης δικαιώματος χρήσης" : η αρχή ή/και ο διαχειριστής της υποδομής που ορίζει το κράτος μέλος ως αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής. Για το ελληνικό κράτος φορέας χορήγησης δικαιώματος χρήσης ορίζεται ο διαχειριστής της υποδομής ΟΣΕ Α.Ε. (άρθ. 4 του παρόντος Π.Δ.

 

Άρθρο 3

1. Με τις ακόλουθες διατάξεις ορίζονται οι αρχές και διαδι­κασίες για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηρο­δρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής. Οι παραπάνω αρχές και διαδικασίες αφορούν τις σιδηρο­δρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή που πρόκειται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και τις διεθνείς ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις και ενώ­σεις παρέχουν τις υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 281 του παρόντος, υπό τους όρους του άρθρου αυτού και εφόσον τους έχει χορηγηθεί η κατάλληλη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Δευτέρου Μέρους του παρόντος Τμήματος.

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των οποίων η δρα­στηριότητα περιορίζεται αποκλειστικά στην εκμετάλλευ­ση των αστικών, προαστιακών ή περιφερειακών μεταφο­ρών εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος διατάγμα­τος.

3. Το δικαίωμα χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής κατανέμεται μέσω χορήγησης ζωνών γραφικών δρομο­λογίων σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής

 

Άρθρο 4

 

Αρμόδιος φορέας του ελληνικού κράτους για τη χορή­γηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδο­μής ορίζεται ο διαχειριστής της υποδομής ΟΣΕ Α.Ε.

Το δικαίωμα χρήσης θα χορηγείται σύμφωνα με τα προ­βλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Ο φορέας χορήγησης δικαιώματος χρήσης έχοντας γνώση του συνόλου των διαθεσίμων ζωνών γραφικού δρομολογίου, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι:

α) το δικαίωμα χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής χορηγείται δικαίως και αδιακρίτως και

β) η διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος χρήσης ε­πιτρέπει αποτελεσματική και βέλτιστη χρήση της υποδο­μής με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 του παρόντος.

 

 

Άρθρο 5

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών καθορίζονται τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται ότι κατά τη χορήγηση δικαιώματος χρή­σης της σιδηροδρομικής υποδομής, δίδεται προτεραιό­τητα στις παρακάτω σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

α) υπηρεσίες που παρέχονται για το γενικότερο δημό­σιο συμφέρον, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) α­ριθ. 1191/69 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί των ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υπο­χρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δη­μόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδι­κών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (EEL156/69) ό­πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) υπηρεσίες που παρέχονται συνολικά ή εν μέρει επί υ­ποδομής η οποία κατασκευάστηκε ή διασκευάστηκε γι αυτές τις υπηρεσίες (ειδικές σιδηροδρομικές γραμμές υ­ψηλής ταχύτητας ή εμπορευματικές γραμμές), με την ε­πιφύλαξη των άρθρων 85, 86 και 90 της συνθήκης της Ευ­ρωπαϊκής 'Ένωσης.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται κατ' εφαρμογή του άρ­θρου 3 και των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι συγκρίσι­μα και οι παροχές παρόμοιες.

 

Άρθρο 6

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παρέχει χωρίς διακρίσεις, ειδικά ή αποκλειστικά σχετικά δικαιώματα, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέ­χουν ορισμένα είδη υπηρεσιών ή/και σε ορισμένες περιο­χές, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθούν κα­τάλληλες δημόσιες υπηρεσίες ή αποτελεσματική χρησι­μοποίηση του δικαιώματος χρήσης της υποδομής ή για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση νέων υποδομών, με την επιφύλαξη των άρθρων 85, 86 και 90 της συν0ήκης της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

 

Χρέωση τελών υποδομής

Άρθρο 7

 

1. Οι λογιστικοί λογαριασμοί του διαχειριστή της υπο­δομής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι, υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες και επί εύλογο χρο­νικό διάστημα.

Στη στήλη του ενεργητικού περιλαμβάνονται τα έσοδα από τα τέλη της υποδομής και οι κρατικές επιχορηγήσεις και στη στήλη του παθητικού οι δαπάνες υποδομής.

2. Ο διαχειριστής της υποδομής μπορεί να χρηματο­δοτήσει την ανάπτυξη της υποδομής, στην οποία περι­λαμβάνεται η παροχή ή ανανέωση στοιχείων παγίου ε­πενδυτικού ενεργητικού και μπορεί επίσης να πραγμα­τοποιήσει κέρδη επί επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Η χρέωση τελών για υπηρεσίες ανάλογης φύσης στην ίδια αγορά, γίνεται χωρίς καμία διάκριση.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών μετά από εισήγηση του ΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειριστή της υποδομής, ορίζονται οι κανόνες καθορισμού των τελών.

Οι κανόνες αυτοί πρέπει να παρέχουν στο διαχειριστή τη δυνατότητα να προωθήσει αποτελεσματικά την υπο­δομή του στην αγορά.

Άρθρο 9

1. Ο καθορισμός των τελών που εισπράττονται από το διαχειριστή της υποδομής γίνεται, κυρίως, σύμφωνα με τη φύση της υπηρεσίας, το χρόνο παροχής, την κατά στάση της αγοράς, τη φύση και τη φθορά της υποδομής.

 

Άρθρο 10

1. Τα τέλη καταβάλλονται στον διαχειριστή της υποδο­μής ΟΣΕ Α.Ε.

2. Ο διαχειριστής της υποδομής υποχρεούται να παρέ­χει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα του επιτρέπει να διαπιστώ­νει ότι τα τέλη καταβάλλονται χωρίς διακρίσεις.

3. Ο διαχειριστής της υποδομής υποχρεούται να ανα­κοινώνει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που χρησιμο­ποιούν τις υποδομές του για να παρέχουν τις υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 281 του παρόντος όλες τις ση­μαντικές μεταβολές της ποιότητας ή του δυναμικού της υ­ποδομής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρει­ες χορήγησης του δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρο­μικής υποδομής, οι οποίες ορίζονται στην παρ. 3 του άρ­θρου 3 του παρόντος διατάγματος.

Η απόφαση αυτή μετά την δημοσίευσή της κοινοποιεί­ται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.

2. Οι αιτήσεις δικαιώματος χρήσης σιδηροδρομικής υ­ποδομής που έχουν αναχώρηση του δρομολογίου το ελ­ληνικό κράτος, υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα χορή­γησης και διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής ΟΣΕ Α.Ε.

3. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης ΟΣΕ Α.Ε., για το ελ­ληνικό κράτος:

α) ενημερώνει αμέσως για την υποβληθείσα αίτηση τους ενδιαφερόμενους ομολόγους του φορείς άλλων κρατών μελών, οι οποίοι και δίνουν την γνώμη τους το συ­ντομότερο δυνατόν και το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή των απαραίτητων πληροφοριών.

β) αποφασίζει επί αιτήσεως που του έχει υποβληθεί σε συνεννόηση με τους ομολόγους του φορείς, το συντομό­τερο δυνατόν και το αργότερο δύο μήνες από την ημερο­μηνία κατά την οποίαν του υποβλήθηκαν όλες οι απαραί­τητες πληροφορίες.

γ) επανεξετάζει μια αίτηση που απορρίπτεται για λό­γους ανεπάρκειας υποδομής κατά την επόμενη αναμόρ­φωση των δρομολογίων για τις σχετικές διαδρομές, εφό­σον αυτό ζητηθεί από τον αιτούντα.

δ) ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις ημερομη­νίες αναμόρφωσης των δρομολογίων ή άλλων διοικητι­κών ρυθμίσεων.

ε) ανακοινώνει την απόφαση στην αιτούσα επιχείρηση και σε περίπτωση απόρριψης την αιτιολογεί δεόντως.

στ) αποφασίζει επί αιτήσεως δικαιώματος χρήσης, εν­διαφέροντός του, η οποία έχει υποβληθεί σε φορέα χο­ρήγησης άλλου κράτους μέλους και ανακοινώνει την επ' αυτής γνώμη του στον υπόψη φορέα το συντομότερο δυ­νατόν και πάντως όχι αργότερα του ενός μηνός από την παραλαβή των απαραίτητων πληροφοριών, έχοντας και το δικαίωμα απόρριψης της αίτησης.

4. Μία επιχείρηση που έχει υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, στον για την Ελλάδα αρ­μόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος χρήσης ΟΣΕ Α.Ε., μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους φο­ρείς χορήγησης άδειας των άλλων κρατών μελών της Ευ­ρωπαϊκής 'Ένωσης, εφόσον ενημερώσει προς τούτο τον ΟΣΕ Α.Ε.

5. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στις οποίες χορηγή­θηκε δικαίωμα χρήσης της υποδομής συνάπτουν τις απα­ραίτητες διοικητικές, τεχνικές και χρηματοοικονομικές συμφωνίες με τον ΟΣΕ Α.Ε. που είναι ο διαχειριστής της υποδομής.

 

Άρθρο 12

 

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλ­λουν ένα πιστοποιητικό ασφαλείας με το οποίο αποδει­κνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που τους ε­πιβάλλονται ώστε να εξασφαλίζεται παροχή υπηρεσίας χωρίς κινδύνους στα δρομολόγιά τους.

2. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού ασφαλείας, η σιδηροδρομική επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις συμβατές προς την κοινοτική νομοθεσία, διατάξεις της εθνικής νο­μοθεσίας, οι οποίες επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τις εθνικές τεχνικές λειτουργικές απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και τις απαιτήσεις ασφα­λείας που ισχύουν για το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

Ειδικότερα, υποχρεούται να αποδεικνύει ότι οι οδηγοί των τραίνων, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες που ορί­ζονται στο άρθρο 281 του παρόντος, έχουν την απαιτού­μενη κατάρτιση και τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας που εφαρμόζονται από το διαχειριστή της υποδομής και τους κανονισμούς ασφαλείας που του επιβάλλονται όσον αφορά την κυκλοφορία των τραίνων.

Επιπλέον η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να απο­δείξει ότι το τροχαίο υλικό που συνιστά τα τραίνα αυτά έ­χει εγκριθεί από το διαχειριστή της υποδομής και έχει ε­λεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς εκμετάλλευσης της χρησιμοποιούμενης υποδομής.

Ο ΟΣΕ Α.Ε., ως διαχειριστής της υποδομής, χορηγεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τα πιστοποιητικά α­σφαλείας. ­

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιη­τικού ασφαλείας.

 

 

Άρθρο 13

Η αίτηση πρόσβασης στην υποδομή που υποβάλλεται στο φορέα χορήγησης και διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ Α.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εγ­γυητική επιστολή αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμά­των ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμ­φωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίω­μα.

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της, το δε ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Εάν η αιτούσα επιχείρηση δεν κάνει χρήση της χορηγη­θείσας ζώνης γραφικού δρομολογίου, ο φορέας χορήγη­σης δικαιώματος χρήσης ΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να αφαιρέσει από την κατατεθείσα εγγύηση ποσό που αντιπροσωπεύει τις δαπάνες εξέτασης της αίτησης και οποιαδήποτε δια­φυγόντα κέρδη λόγω της μη χρήσης της υπόψη σιδηρο­δρομικής υποδομής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εγγυητική επιστολή επι­στρέφεται αυτούσια.

 

Άρθρο 14

1. Οι αποφάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. αναφορικά με τη χορή­γηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδο­μής ή τη χρέωση τελών σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Μετα­φορών και Επικοινωνιών, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της προσφυγής.

2. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τη παρά­γραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων

 

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ