ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 153

29 Ιουλίου 1999

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 157

Χορήγηση Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τη­λεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν.1338/1983 "Ε­φαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34), όπως αντικατα­στάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 "Για τον εκσυγ­χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α'101), β) του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικατα­στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε­ων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑ­ΤΟΜ" (Α' 70), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις" (Α' 261)

2. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν.2077/92 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική Πράξη" (Α/136/92).

3. Τις διατάξεις του Ν.2246/1994 "Οργάνωση και λει­τουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών" όπως ισχύει.

4. Την Οδηγία 97/13/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό πλαίσιο Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υ­πηρεσιών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27του Ν.2081/1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν.1558/1985 (Α 137) και το οποίο αντικατεστάθη με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α 38).

6. Τη με αριθμ. 625/11-11-1998 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινω­νιών" ΦΕΚ1179/Β/1998.

7. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα­τικού Προϋπολογισμού.

8. Την αριθ. 249/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι­κής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η συμπλήρωση και τροποποίηση του Ν.2246/1994 "Οργά­νωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών" (Α' 172), όπως ισχύει, προκειμένου να προσαρμοστεί η ελλη­νική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/13/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - L 117/15 της 7.5.97) σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τους όρους που συνοδεύουν τις άδειες αυτές, περιλαμβανο­μένων των αδειών εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ή/και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων που απαιτού­νται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Στην παράγραφο 3, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/94 προστίθεται στοιχ. Γ, το οποίο έχει ως ακολούθως:

"Γ Ο παρών νόμος δεν θίγει τις διατάξεις, που διέπουν τη διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων που απευ­θύνονται στο ευρύ κοινό και το περιεχόμενο των προ­γραμμάτων αυτών.

Άρθρο 3

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Ορισμοί

1. Το στοιχείο ΚΑ, της παραγράφου 2, του άρθρου πρώτου του ν. 2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ΚΑ. Άδεια: "εξουσιοδότηση, βάσει της οποίας θεμελιώ­νονται δικαιώματα και υποχρεώσεις, που άπτονται των τη­λεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και με βάση την οποία οι τη­λεπικοινωνιακές επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και, ενδεχομένως, να εγκα­θιστούν ή/και να λειτουργούν ή/και να εκμεταλλεύονται τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Η εξουσιοδότηση αυτή έχει τη μορφή είτε "γενικής" είτε "ει­δικής" άδειας κατά τα οριζόμενα κατωτέρω :

- "Γενική Άδεια": κάθε άδεια, ανεξαρτήτως εάν διέπεται από ρυθμίσεις "άδειας κατά κατηγορίες" ή από γενική νο­μοθετική ρύθμιση και ανεξαρτήτως εάν οι ρυθμίσεις αυ­τές απαιτούν εγγραφή σε μητρώο. η οποία δεν επιβάλλει στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση την υ­ποχρέωση να προκαλέσει ατομική πράξη της Εθνικής Κα­νονιστικής Αρχής, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώμα­τα που απορρέoυν από την άδεια.

- "Ειδική Άδεια" : Ατομική διοικητική πράξη που εκδίδε­ται για τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση και με την οποία πα­ρέχονται ειδικά δικαιώματα ή επιβάλλονται ειδικές υπο­χρεώσεις, που συμπληρώνουν την γενική άδεια. χωρίς η επιχείρηση να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν της χορηγηθεί η υπόψη άδεια. "Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρεται γενικός ο όρος "άδεια", νοείται "ειδική άδεια".

2. Το στοιχείο ΚΒ, της παρ. 2, του άρθρου πρώτου του Ν.2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ΚΒα. Δήλωση Καταχώρησης: Η ανακοίνωση την οποία υποχρεούνται οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις να υπο­βάλλουν στην ΕΕΤΤ, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία, προ­κειμένου να παράσχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υ­πό καθεστώς "γενικής άδειας".

"ΚΒβ. Όπου στις διατάξεις του Ν. 2246/94, όπως ισχύει -αναφέρονται οι όροι "Δήλωοη" ή "υποβολή Δήλωσης" ή ''αποδοχή Δήλωσης" νοείται εφεξής "Γενική Άδεια".

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του Ν.2246 προστίθεται στοιχείο ΛΕ ως ακολούθως:

"ΛΕ. Μονοαπευθυντική Διαδικασία : Συντονισμένη δια­δικασία που διευκολύνει τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρή­σεις, ν' απευθύνονται σε ένα και μόνο τόπο για τη χορή­γηση ειδικών αδειών από πλείονες εθνικές κανονιστικές αρχές, ή για τη Δήλωση Καταχώρησης προς αυτές στην περίπτωση των γενικών αδειών".

'Αρθρο 4

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Αρχές που διέπουν τις Άδειες - 'Οροι Αδειών

1. Το στοιχείο Ε' της παραγράφου 4, του άρθρου πρώ­του του Ν.2246/1994 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως α­κολούθως:

"Ε. Για την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριο­τήτων των στοιχείων Βα και Ββ της παρούσας παραγρά­φου απαιτείται προηγούμενη Γενική Άδεια ή Ειδική Άδεια και σε ορισμένες περιπτώσεις 'Εγκριση σύμφωνα με τις ~ διατάξεις των παραγρ. 4, 5 και 6 του άρθρου τρίτου του παρόντος Νόμου όπως ισχύει. Οι όροι χορηγήσεως των αδειών (Γενικών και Ειδικών) πρέπει να είναι αντικειμενικά δικαιολογημένοι ως προς τη σχετική υπηρεσία, να μην ει­σάγουν διακρίσεις, να είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκό­μενο σκοπό, διαφανείς και σύμφωνοι με τους κανόνες α­νταγωνισμού".

2. Στο άρθρο τρίτο του Ν.2246/94 προστίθεται παρά­γραφος 10, η οποία έχει ως ακολούθως:

10. 'Οροι Γενικών και Ειδικών Αδειών

Α. 'Οροι που μπορεί να περιλαμβάνονται σε όλες τις ά­δειες

Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας και ό­που αυτό είναι δικαιολογημένο, μπορεί να συνοδεύουν ό­λες τις άδειες, οι παρακάτω όροι:

α. 'Οροι που διασφαλίζουν την τήρηση των συναφών ου­σιωδών απαιτήσεων.

β. 'Οροι που διασφαλίζουν την παροχή ευλόγως απαι­τουμένων πληροφοριών, με σκοπό τη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς τις υποχρεώσεις τους και για στατιστικούς λόγους.

γ. 'Οροι για την αποτροπή αθέμιτης ανταγωνιστικής συ­μπεριφοράς στις αγορές τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμ­βανομένων μέτρων για την εξασφάλιση αμερόληπτης τι­μολόγησης και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγω­νισμού.

δ. 'Οροι σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δυνατοτήτων αριθμοδότησης.

Β. 'Οροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις γενικές ά­δειες

Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας και ό­που αυτό είναι δικαιολογημένο, οι παρακάτω ειδικοί όροι μπορεί να περιλαμβάνονται στις γενικές άδειες για την παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρε­σιών καθώς και για την εγκατάσταση ή/ και λειτουργία ή/ και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που α­παιτούνται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

α. 'Οροι σχετικά με την προστασία των χρηστών και των συνδρομητών, ιδίως ως προς :

* την προηγούμενη έγκριση από την ΕΕΤΤ της τυποποι­ημένης σύμβασης με το συνδρομητή,

* τη λεπτομερή και επακριβή χρέωση,

* την πρόβλεψη διαδικασίας επίλυσης των διαφορών,

* τη δημοσίευση οποιασδήποτε αλλαγής των συνθηκών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, ποιότη­τας και διαθεσιμότητας υπηρεσιών και τη σχετική προει­δοποίηση.

β. Χρηματοδοτική συμμετοχή στην παροχή καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

γ. Ανακοίνωση των πληροφοριών βάσης δεδομένων πελατών που είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφο­ριών καθολικού καταλόγου.

δ. Παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

ε. Ειδικοί διακανονισμοί για άτομα με ειδικές ανάγκες. στ. 'Οροι σχετικά με τη διασύνδεση των δικτύων και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κεί­μενη νομοθεσία.

Γ. 'Οροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις ειδικές ά­δειες

Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας και ό­που αυτό είναι δικαιολογημένο, οι παρακάτω ειδικοί όροι μπορεί να περιλαμβάνονται στις ειδικές άδειες, ιδίως λό­γω υποχρεώσεων που έχουν σχέση με την παροχή Καθο­λικής Υπηρεσίας ή και τον έλεγχο σημαντικής ισχύος στην αγορά για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε προσφορές που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.

α. 'Οροι που συνδέονται με την κατανομή δικαιωμάτων αριθμοδότησης (συμμόρφωση με το Εθνικό Σχέδιο Αριθ­μοδότησης).

β. 'Οροι που συνδέονται με την ουσιαστική χρήση και την αποτελεσματική διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων.

γ. Ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, μεταξύ των οποίων όροι πρόσβασης σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτά­σεις και όροι συστέγασης και από κοινού χρήσεως των δι­ευκολύνσεων.

δ. Μέγιστη διάρκεια, η οποία δεν πρέπει να είναι υπερ­βολικά σύντομη, ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί η αποδο­τική χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών ή η παροχή πρό­σβασης σε δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, με την επιφύ­λαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικής με την ανάκληση ή την αναστολή ειδικών αδειών. .

ε. Υποχρεώσεις παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, σύμ­φωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ. 'Οροι που ισχύουν για τηλεπικοινωνιακές επιχειρή­σεις που κατέχουν σημαντική θέση στην αγορά, σύμφω­να με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την εξασφάλιση διασύνδεσης ή τον έλεγχο της σημαντικής ισχύος στην α­γορά.

ζ. 'Οροι σχετικά με την κυριότητα και τις υποχρεώσεις έ­ναντι τρίτων χωρών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

η. Απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, διαθεσιμότητα και μονιμότητα των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρε­σιών ή/ και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κα­θώς και τη χρηματοοικονομική, διαχειριστική και τεχνική ικανότητα του αιτούντος και όροι που καθορίζουν ένα ε­λάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας, και περιλαμβά­νουν, εάν ενδείκνυται και σύμφωνα με την κείμενη νομο­θεσία υποχρεωτική παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

θ. 'Οροι που αφορούν στην παροχή μισθωμένων γραμ­μών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές.

Δ. Οι όροι, που αναφέρονται στα στοιχεία Α, Β και Γ της παρούσας παραγράφου μπορεί να συμπληρώνονται με τυχόν άλλους όρους, που δεν αφορούν ειδικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και με όρους που αφορούν στη λήψη μέτρων περί απαιτήσεων του δημοσίου συμφέ­ροντος σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 56 της Συνθήκης και συγκεκριμένα σχετικά με τη δημόσια ηθική, τη δημόσια α­σφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης εγκλη­ματικών δρασrηριοτήτων και τη δημόσια τάξη.

Άρθρο 5

(Άρθρο 4, 5 και 19 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Όροι και Διαδικασίες Γενικών Αδειών

1. Το στοιχείο Ε', της παραγράφου 2, του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Ε. Όλες οι άλλες περιπτώσεις παροχής απελευθερω­μένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπάγονται στο κα­θεστώς των γενικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου."

2. Η περίπτωση 1.δ, του στοιχείου Α, της παραγράφου 4, του άρθρου δεύτερου, τροποποιείται ως εξής:

"δ. Εκδίδει τις γενικές άδειες που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου και τηρεί ειδικά μητρώα , στα οποία καταγράφονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που παρέχουν τηλεπικοι­νωνιακές υπηρεσίες με γενική άδεια, σύμφωνα με τις Δη­λώσεις Καταχώρησης που υποβάλλονται κατά τη διαδι­κασία των γενικών αδειών, που προβλέπεται από την πα­ράγραφο αυτή.

3. Η παράγραφος 5, του άρθρου τρίτου, του Ν. 2246/ 1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"5. Γενικές Άδειες - Δήλωση Καταχώρησης - Όροι και προϋποθέσεις

Α. Όλες οι περιπτώσεις, πλην των ρητώς αναφερομέ­νων στην παράγραφο 1 και στα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ, της παραγράφου 2 και του στοιχείου Θβ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου όπως ισχύει, υ­πάγονται σε καθεστώς Γενικών Αδειών. Οι Γενικές Άδειες εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε­ΕΤΤ) .

Β. (α) Η Γενική Άδεια περιέχει τους όρους και τις προϋ­ποθέσεις υπό τις οποίες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρή­σεις επιτρέπεται να παρέχουν απελευθερωμένες τηλεπι­κοινωνιακές υπηρεσίες ή να εγκαθιστούν ή/ και λειτουρ­γούν ή/ και εκμεταλλεύονται τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται χορήγηση ειδικής άδει­ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρό­ντος. Οι όροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις Γενικές Άδειες αναφέρονται στα στοιχεία Α, Β και Δ της παρα­γράφου 10 του παρόντος άρθρου.

(β) Η ΕΕΤΤ μεριμνά για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της έκδοσης των όρων κάθε Γενικής Άδειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(γ) Η ΕΕΤΤ, μπορεί να τροποποιεί τους όρους κάθε Γε­νικής Άδειας σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατ' α­ναλογικό τρόπο. Κατά την διαδικασία της τροποποίησης η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί καταλλήλως τη σχετική πρόθεσή της και παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των προτεινομένων τρο­ποποιήσεων.

Γ. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που εγκαθιστούν ή/και λειτουργούν ή/και εκμεταλλεύονται τηλεπικοινω­νιακά δίκτυα ή/και παρέχουν απελευθερωμένες τηλεπι­κοινωνιακές υπηρεσίες σε όσες περιπτώσεις δεν απαιτεί­ται χορήγηση ειδικής άδειας και υπάγονται στο καθεστώς των γενικών αδειών οφείλουν να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ Δήλωση Καταχώρησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, και πληροφορίες, που απαιτούνται, προκειμένου αφενός να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τους όρους της Γενικής Άδειας και αφετέρου για στατιστικούς λόγους.

Δ. Η ΕΕΤΤ μπορεί να απαιτήσει από τις τηλεπικοινωνια­κές επιχειρήσεις να αναμείνουν, μέχρι τέσσερις (4) εβδο­μάδες από την παραλαβή όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου να τους επιτρέψει ν' α­σκήσουν τις προβλεπόμενες από τη σχετική Γενική Άδεια τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.

Ε. Σε περίπτωση, που τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση η ο­ποία ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, υπό κα­θεστώς Γενικής Άδειας, δεν πληροί όρο, που περιλαμβά­νεται στην υπόψη Γενική Άδεια, η ΕΕΤΤ μπορεί ή να την ε­νημερώσει ότι δε δικαιούται να κάνει χρήση της Γενικής Άδειας, ή/ και με αιτιολογημένη απόφασή της, να της επι­βάλλει τα προβλεπόμενα μέτρα για την συμμόρφωσή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πριν από την επιβο­λή των μέτρων, η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα στην εν­διαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να επανορ­θώσει εντός μηνός από την απόφασή της, παρέχοντάς της ταυτόχρονα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της όσον αφορά στην εφαρμογή του εν λόγω όρου της Γενι­κής Αδείας. Εάν η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση επανορ­θώσει, η ΕΕΤΤ εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβα­σή της, προβαίνει με αιτιολογημένη απόφασή της στην α­κύρωση ή τροποποίηση της αποφάσεώς της. Στην περίπτωσή που η εν λόγω τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν επανορθώσει, η ΕΕΤΤ εντός δύο μηνών από την αρχι­κή παρέμβασή της, οριστικοποιεί την αιτιολογημένη από­φασή της και την κοινοποιεί στην υπόψη επιχείρηση εντός εβδομάδος από την έκδοσή της.

ΣΤ. Σε περίπτωση παροχής νέων τηλεπικοινωνιακών υ­πηρεσιών ή/και εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ή/και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όταν η πα­ροχή των υπηρεσιών αυτών ή/ και των δικτύων δεν υπά­γεται σε καθεστώς ειδικής άδειας ή δεν καλύπτεται ακό­μη από γενική άδεια με απόφαση του Υπουργού Μεταφο­ρών & Επικοινωνιών κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, είτε τίθενται προσωρινοί όροι παροχής και επιτρέπε­ται στην επιχείρηση να αρχίσει να παρέχει την τηλεπικοι­νωνιακή υπηρεσία ή/και το τηλεπ/κό δίκτυο, είτε απορρί­πτεται η αίτησή της και ενημερώνεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για τους λόγους της απόρριψης. Εν συνεχεία, το συντομότερο δυνατό, με απόφαση του Υπουργού Με­ταφορών & Επικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ είτε καθορίζονται οι οριστικοί όροι, ή αιτιολογείται η εν­δεχόμενη άρνηση σε τέτοια συναίνεση.

Ζ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των Γενι­κών Αδειών, της θέσπισης προσωρινών όρων Γενικών Αδειών, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με την παράγρα­φο 8, του Άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν ει­σήγησης της ΕΕΤΤ. "

Άρθρο 6

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Ειδικές Άδειες

1. Το στοιχείο Ε, της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/1994, όπως ισχύει. αντικαθίσταται ως ακο­λούθως:

"Ε. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μέσω των οποίων παρέ­χονται απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι:

α. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που εγκαθίσταται από τους φορείς παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

β. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που παρέχονται από τρί­τους,

γ. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κοινής χρήσης καθώς και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, που χρησιμοποιούν λοιπές ε­γκαταστάσεις ή/και κτίρια τρίτων."

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/1994, όπως ισχύει, προστίθενται στοιχεία ΣΤ και Ζ, ως ακολούθως :

ΣΤ. Για την εγκατάσταση, ή/και λειτουργία ή/και εκμε­τάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μέσω των οποίων παρέχονται:

α) κινητές και προσωπικές υπηρεσίες,

β) άλλες απελευθερωμένες υπηρεσίες, όταν η εγκατά­σταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου εκτείνεται πέραν μιας ιδιοκτησίας, χορηγείται ειδική άδεια η οποία διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρ­θρου, όπως ισχύει.

Ζ. Ειδική άδεια χορηγείται επίσης για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ραδιοηλεκτρικών δι­κτύων, επίγειων και διαστημικών σταθμών υποδομής δο­ρυφορικών δικτύων, καθώς και τηλεπικοινωνιακών δικτύων που απαιτούν τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

"Η ειδική άδεια των δικτύων αυτών δεν υποκαθιστά τις λοιπές αναγκαίες άδειες, όπως στην άδεια εγκατάστασης κεραίας σε κάθε σταθμό του δικτύου σε εφαρμογή του διατηρούμενου άρθρου 24α του Ν. 2975/92 για την οποία αποτελεί προϋπόθεση η αντίστοιχη Ειδική άδεια δικτύου"

3. Το στοιχείο Δ, της παραγράφου 2, του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Δ. Χορηγείται ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου από τον Υπουργό Με­ταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε­ΕΤΤ., στις εξής περιπτώσεις παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

α. Όταν για την παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτείται η χρήση ραδιοσυχνοτή­των ή αριθμών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης.

β. Όταν παραχωρούνται στον παρέχοντα την υπηρεσία ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα."

4. Το στοιχείο Α, της παραγράφου 4, του άρθρου τρίτου του Ν.2246/1994 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολού­θως:

Α. Με την επιφύλαξη των στοιχείων Α και Ε της παρα­γράφου 7 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, για την ε­γκατάσταση ή/ και λειτουργία ή/ και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των στοιχείων Ε, ΣΤ και Ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και στις πε­ριπτώσεις του στοιχείου Δ' της παρ. 2 του παρόντος άρ­θρου όπως ισχύει, απαιτείται ειδική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών, με βάση τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορί­ζονται με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ. Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

Άρθρο 7

(Άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 97/ 13/ΕΚ)

Όροι και Διαδικασίες Χορηγήσεως Ειδικών Αδειών

1.2. Το στοιχείο Β' της παραγράφου 4, του άρθρου τρί­του του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακο­λούθως:

Β.α. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών για τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης ειδικής ά­δειας ανακοινώνεται στον αιτούντα εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή επιμη­κύνεται σε τέσσερις μήνες όταν απαιτείται χρήση φάσμα­τος ραδιοσυχνοτήτων, η πρόκειται να χορηγηθούν ειδικά δικαιώματα διέλευσης ή πρόσβασης. Σε περίπτωση που η χορήγηση ειδικής άδειας προϋποθέτει διαδικασία πρό­σκλησης υποβολής προσφορών, η ανωτέρω προθεσμία επιμηκύνεται στους οκτώ (8) συνολικά μήνες.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμφωνιών ή κανονισμών που προβλέπουν διε­θνή συντονισμό συχνοτήτων για γήινα ή δορυφορικά δί­κτυα.

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου γ) της παρούσας παραγράφου κάθετηλεπικοινωνιακή επιχείρη­ση η οποία πληροί τους όρους χορήγησης ειδικών αδει­ών, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ του παρόντος διατάγματος δικαιούται ειδικής αδείας. Ο Υπουργός Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ, δικαιούται να αρνηθεί την έκδοση ειδικής αδείας, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ΕΕΤΤ από τις οποίες αποδεικνύεται ότι πληροί τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου.

γ. Ο αριθμός των ειδικών αδειών μπορεί να περιορισθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο πε­ριορισμός του αριθμού των αδειών μπορεί να γίνει μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδο­τικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εξασφαλιστεί η παροχή επαρ­κών αριθμών.

δ. Πριν από τη λήψη απόφασης περιορισμού των ειδι­κών αδειών παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στην εν λόγω από­φαση αναφέρεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, και τα κριτήρια για τη χορήγηση των αδειών αυτών καθώς και ο χρόνος επανεξετάσεως του περιορισμού του αριθμού τους.

ε. Για τον περιορισμό του αριθμού των ειδικών αδειών λαμβάνονται υπόψη η μεγιστοποίηση του οφέλους των χρηστών και η διευκόλυνση της ανάπτυξης του ανταγωνι­σμού. Με την επιφύλαξη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός δεν επιτρέπεται ο περιο­ρισμός του συνδυασμού αδειών συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας ή ο περιορισμός της προσφο­ράς διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν δια­κεκριμένες συχνότητες, για τις οποίες διατίθενται πολυ­πρότυπες συσκευές.

στ. Όταν διαπιστωθεί ότι είναι δυνατό να αυξηθεί ο α­ριθμός των ειδικών αδειών, τροποποιείται αναλόγως η α­πόφαση περιορισμού του αριθμού των ειδικών αδειών του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη χορήγηση των νέων ειδικών αδειών.

2. Στο στοιχείο Γ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/94, διαγράφονται τα εδάφια ε, στ, ζ, η και θ. 3. Το εδάφιο ι του στοιχείου Γ της παραγράφου 4 του

άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, αντικαθίστα­ται ως ακολούθως:

"ι. Η υποχρέωση διασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών και αποκλεισμού του αθέμιτου ανταγωνι­σμού."

4. Το εδάφιο κ του στοιχείου Γ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94 αντικαθίσταται ως ακο­λούθως:

"κ. Οι όροι που παρατίθενται στα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου."

5. Το στοιχείο ΣΤ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

"ΣΤ. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσω ανοικτών, αμε­ρόληπτων και διαφανών διαδικασιών. Στην περίπτωση πε­ριορισμού του αριθμού των αδειών τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι αντικειμενικά, αμερόληπτα, λεπτομερή, διαφανή και ανάλογα. Για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών, λαμβάνονται υπόψη και τα κατωτέρω κριτήρια:

α. Η γενικότερη κατάσταση της εθνικής οικονομίας.

β. Οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

γ. Η συμβολή στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση της εθνι­κής τηλεπικοινωνιακής υποδομής.

δ. Το ύψος, η προέλευση και ο τρόπος κάλυψης της α­παιτούμενης επένδυσης.

ε. Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της υποψήφιας για την άδεια τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, των μετόχων και των μελών της διοίκησής της, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή και εμπειρία της σε παρόμοιες τηλεπι­κοινωνιακές δραστηριότητες."

6. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94 προστίθενται τα στοιχεία ΙΓ, ΙΔ και ΙΕ ως ακο­λούθως:

"ΙΓ.α. Αν τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που δεν τηρεί ό­ρο της ειδικής άδειάς της, η ΕΕΤΤ μπορεί να της επιβάλ­λει τα προβλεπόμενα μέτρα για την συμμόρφωσή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την αποκα­τάσταση της νομιμότητας. Πριν από την επιβολή των μέ­τρων. η ΕΕΤΤ δίνει τη δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να επανορθώσει εντός μη­νός από την απόφασή της, παρέχοντάς της ταυτόχρονα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της όσον αφορά στην εφαρμογή του εν λόγω όρου της αδείας. Σε περίπτωση ε­πανειλημμένων παραβάσεων από την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, η ΕΕΤΤ μπορεί να παίρνει άμεσα τα προσή­κοντα μέτρα.

β. Εάν η επιχείρηση συμμορφωθεί, τότε η ΕΕΤΤ, εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβασή της, ακυρώνει ή τροποποιεί τη σχετική απόφασή της εκθέτοντας τις από­ψεις της. Εάν η επιχείρηση δε συμμορφωθεί, τότε η ΕΕΤΤ, εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβασή της οριστι­κοποιεί την απόφασή της και την κοινοποιεί στη επιχείρη­ση εντός εβδομάδος από την έκδοσή της.

γ. Σε περίπτωση παρεμβολής μεταξύ ενός αδειοδοτη­μένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου που χρησιμοποιεί ρα­διοσυχνότητες και άλλων τεχνικών συστημάτων, ο Υ­πουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να λάβει ά­μεσα διορθωτικά μέτρα, παρέχοντας τη δυνατότητα στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να εκφράσει την άποψή της και να προτείνει λύση για την ανεπιθύμητη παρεμβολή.

δ. Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων η ΕΕΤΤ μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών την αναστολή ισχύος της ειδικής άδειας, την ανάκληση ή την τροποποίησή της.

ΙΔ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, να τροποποιεί τους όρους, που συνοδεύουν τις ειδικές άδειες, σε αντικειμενικά δι­καιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποιεί δεόντως την πρόθεσή του και δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφρά­σουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες τρο­ποποιήσεις.

Άρθρο 8

(Άρθρα 6 και 11 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

Τέλη και Επιβαρύνσεις Διαδικασιών των Γενικών και Ειδικών Αδειών

1. Το στοιχείο Α' της παραγράφου 8, του άρθρου δεύ­τερου του Ν.2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Α. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για τη

συνεισφορά στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας, οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής ή Ειδικής Αδείας υποχρεούνται στην καταβολή τελών για την κάλυψη αποκλειστικά των διοικη­τικών δαπανών, που αφορούν στη χορήγηση, στη διαχεί­ριση, και την επίβλεψη των αδειών καθώς και την επιβολή του συστήματος αδειοδότησης τα τέλη των αδειών είναι λεπτομερή και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως. Τα τέλη των ειδικών αδειών είναι ανάλογα προς τις σχετικές εργασίες.

2. Το στοιχείο Β' της παραγράφου 8, του άρθρου δεύ­τερου του Ν.2246/ 1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : Β. Για τον καθορισμό των τελών των Ειδικών Αδειών,

στην περίπτωοη που χρησιμοποιούνται πόροι εν ανεπαρ­κεία, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετα τέλη που αντανα­κλούν την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Τα πρόσθετα αυτά τέλη δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, ενώ πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρε­σιών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού".

Άρθρο 9

(Άρθρα 13 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

1. Στο άρθρο τρίτο του Ν.2246/94 προστίθεται παρά­γραφος 11, ως εξής:

"11. Μονοαπευθυντική διαδικασία

Η ΕΕΤΤ μεριμνά για την εφαρμογή και χρήση στην Ελλά­δα της μονοαπευθυντικής διαδικασίας κατά τη χορήγηση ειδικών αδειών καθώς και της διαδικασίας της γνωστοποί­ησης κατά τη χορήγηση γενικών αδειών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι όροι εφαρμογής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 13, παρ. 2, της Οδηγίας 97/13/ΕΚ L.11/15 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου."

Άρθρο 10

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ)

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου δεύτερου του Ν.2246/94 προστίθεται στοιχείο Ε1 ως εξής:

Ε1. (α) Η ΕΕΤ δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφο­ρία καλυπτόμενη από το επαγγελματικό απόρρητο, και ι­διαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους.

(β) Η ανωτέρω υποχρέωση της ΕΕΤΤ, δεν θίγει το δικαί­ωμά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να είναι ανα­λογική και να συνεκτιμά τα νόμιμα συμφέροντα των επι­χειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού απορ­ρήτου τους. Επίσης η ΕΕΤ δύναται να δημοσιεύει πληρο­φορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης αδειών, οι οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι Δηλώ­σεις που έχουν γίνει αποδεκτές από την ΕΕΤΤ, εντάσσο­νται στο καθεστώς των Γενικών Αδειών. Οι αποφάσεις α­ποδοχής των Δηλώσεων αυτών παραμένουν σε ισχύ μέ­χρι του καθορισμού των όρων της αντίστοιχης κατά περίπτωση Γενικής Άδειας.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη γε­νική ή ειδική διάταξη, μέσω της οποίας ρυθμίζονται θέμα­τα σχετικά με την υποχρέωση υποβολής "Δήλωσης" ή την "αποδοχή της Δήλωσης" προς παροχή απελευθερωμέ­νων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αντικαθίστανται από τις διατάξεις περί Γενικών Αδειών.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη γε­νική ή ειδική διάταξη, μέσω της οποίας ρυθμίζονται θέμα­τα σχετικά με την χορήγηση άδειας προς παροχή απε­λευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή την ε­γκατάσταση, ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων αντικαθίσταται από τις διατά­ξεις περί Ειδικών Αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Στις διατάξεις αυτές δεν εμπίπτουν οι ειδικές άδειες του στοιχείου Θα της παραγράφου 4, του άρθρου τρίτου του ν. 2246/94, όπως ισχύει, το οποίο διατηρείται σε ισχύ.

 

Άρθρο 12
Ισχύς

 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή­σεως.

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ­τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος

 

Αθήνα 27 Ιουλίου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ